Concessió d'ajuts en règim de concurrència competitiva per tal de fomentar l'ocupació a Piera l'any 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Piera

ANUNCI de concessió d'ajuts en règim de concurrència competitiva en concepte de fomentar l'ocupació a Piera l'any 2016

BDNS (Identif.): 316294.

Extracte de l'acord de 31 d'agost de 2016 de la junta de govern local de l'Ajuntament de Piera, pel qual es convoquen a les empreses i emprenedors per a l'ocupació a Piera per l'any 2016.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

Persones físiques o jurídiques que tramiten l'obertura d'una activitat professional o empresarial a Piera a partir de 1 de gener de 2016 fins el 31 de desembre de 2016.

Segon. Objecte:

L'objecte de la subvenció es concedir ajuts a empreses, entitats o particulars, ubicades al municipi de Piera que hagin creat llocs de treball, o hagin creat el seu propi lloc de treball (autoocupació), durant el període que es objecte de la present subvenció, i hagin estat iniciades l'any 2016.

Tercer. Bases reguladores:

Bases d'atorgament de subvencions a les entitats de Piera per al foment de l'ocupació a Piera per empreses i emprenedors per l'any 2016, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 d'agost de 2016.

Quarta. Quantia: 40.000 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Des de l'endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el 30 de setembre de 2016.

Piera, 29 d'agost de 2016 El secretari accidental, Joan Albert Queraltó

ANUNCIO de concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva en concepto de fomentar la ocupación en Piera para el año 2016

BDNS (Identif.): 316294.

Extracto del acuerdo de 31 de agosto de 2016 de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Piera, por el cual se convocan a las empresas y emprendedores para la ocupación en Piera para el año 2016.

En conformidad con el previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria el texto completo de la cual puede consultarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones (http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:

Personas físicas o jurídicas que tramitan la apertura de una actividad profesional o empresarial en Piera a partir de 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.

Segundo. Objeto:

El objeto de la subvención es conceder ayudas a empresas, entidades o particulares, ubicadas en el municipio de Piera que hayan creado puestos de trabajo, o hayan creado su propio puesto de trabajo (autoempleo), durante el periodo que sea objeto de la presente subvención, y hayan sido iniciadas en el año 2016.

Tercero. Bases reguladoras:

Bases de otorgamiento de subvenciones a las entidades de Piera para el fomento de la ocupación en Piera por empresas y emprendedores por el año 2016, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 8 de agosto de 2016.

Cuarto. Cuantía: 40.000 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Desde el día siguiente a la publicación en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona hasta el 30 de septiembre de 2016.

Piera, 29 de agosto de 2016 El secretario accidental, Joan Albert Queraltó

Iniciativa emprendedora
Empleo autónomo
Empresa
Fomento del empleo
Empleo
Empleo y contratación