Convocatoria 2015 de subvencións para financiar parte dos honorarios profesionais derivados da realización dos informes de Inspección Técnica de Edificios - Boletín Oficial de Ourense de 17-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 17/03/2015 hasta 17/09/2015
  • Documento en formato PDF

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes (6 votos a favor), acordou:

1º) Aprobar a convocatoria pública de subvencións para o exercicio 2015 con destino ao financiamento dos honorarios profesionais derivados da realización dos informes de Inspección Técnica de Edificios, segundo as bases xerais publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Ourense n.º 233, do mércores 9 de outubro de 2013.

2º) Aprobar o gasto para o exercicio 2015 por importe de 25.000 €, con cargo á partida 130 1520 48000, para atender as obrigas económicas da convocatoria citada no apartado anterior deste acordo. E

3º) Ordenar a publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, en cumprimento e para os efectos do disposto na base 2.1.1 das bases xerais antes citadas, no taboleiro de anuncios municipal e na sede electrónica municipal, para a apertura do prazo de presentación de solicitudes, que rematará o vindeiro día 31 de maio de 2015.

A continuación insírese a convocatoria de subvencións para o ano 2015 para financiar parcialmente os honorarios profesionais derivados da realización dos informes de inspección técnica de edificios.

Ourense, 11 de marzo de 2015. O alcalde. Asdo.: Agustín Fernández Gallego.

Convocatoria de subvencións para o ano 2015 para financiar parcialmente os honorarios profesionais derivados da realización dos informes de inspección técnica de edificios

O Concello de Ourense-Concellaría de Urbanismo procede a convocar, para a anualidade 2015, subvencións para financiar parte dos honorarios profesionais derivados da realización dos informes de Inspección Técnica de Edificios conforme ás bases xerais publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Ourense n.º 233, do mércores 9 de outubro de 2013; á Ordenanza xeral municipal de subvencións; a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; á Lei 38/2003 xeral de subvencións (de acordo coa súa disposición derradeira primeira) e, supletoriamente, ao Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, que aproba o Regulamento da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

Primeiro.- Obxecto Conforme ás bases xerais publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Ourense n.º 233, do mércores 9 de outubro de 2013, constitúe o obxecto desta convocatoria a concesión de subvencións para subvencionar parcialmente o custo da redacción do Informe de Inspección Técnica da Edificación a aqueles propietarios que demostren a escaseza de recursos económicos para afrontar os gastos derivados da súa redacción.

Segundo.- Crédito orzamentario A concesión das subvencións obxecto desta convocatoria será atendida con cargo á partida orzamentaria 130 1522 48000 do orzamento do Concello de Ourense para o exercicio económico 2015 por un importe máximo de 25.000 €.

Este importe poderán ser ampliados no caso de existencia de crédito na partida orzamentaria no momento da resolución, sen que esta circunstancia dea lugar á apertura dun novo prazo de presentación de solicitudes.

Terceiro.- Solicitudes: prazo e documentación para achegar As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Excmo. Concello de Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 38 da Lei 30/1992 ata o día 30 de abril de 2015, prazo no que remata a presentación de solicitudes segundo o indicado no acordo de aprobación da convocatoria adoptado pola Xunta de Goberno Local.

A documentación que se presentará será a determinada nas bases xerais publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Ourense n.º 233, do mércores 9 de outubro de 2013.

Excepcionalmente, e por tratarse da primeira convocatoria deste tipo de subvencións, permitirase a concorrencia a esta de persoas que acrediten ter realizado o gasto obxecto de subvención mediante facturas emitidas en exercicios anteriores ao exercicio orzamentario en curso, é dicir, emitidas durante o ano 2014 e anteriores.

Quinto.- Normativa aplicable En todo o non especificado na presente convocatoria, ateranse ao disposto nas bases xerais publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Ourense n.º 233, do mércores 9 de outubro de 2013; na Lei de subvencións de Galicia e no seu regulamento; na Lei xeral de subvencións e no seu regulamento; na Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ourense e demais normativa que resulte de aplicación.

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta, por unanimidad de los asistentes (6 votos a favor), acordó:

1º) Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para el ejercicio 2015 con el fin de financiar los honorarios profesionales derivados de la realización de los informes de Inspección Técnica de Edificios, según las bases generales publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense n.º 233, del miércoles 9 de octubre de 2013.

2º) Aprobar el gasto para el ejercicio 2015 por importe de 25.000 €, con cargo a la partida 130 1520 48000, para atender a las obligaciones económicas de la convocatoria citada en el apartado anterior de este acuerdo. Y

3º) Ordenar la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, en cumplimiento y a los efectos de lo dispuesto en la base 2.1.1 de las bases generales antes citadas, en el tablón de anuncios municipal y en la sede electrónica municipal, para la apertura del plazo de presentación de solicitudes, que terminará el próximo día 31 de mayo de 2015.

A continuación, se incluye la convocatoria de subvenciones para el año 2015 para financiar parcialmente los honorarios profesionales derivados de la realización de los informes de inspección técnica de edificios.

Ourense, 11 de marzo de 2015. El alcalde. Fdo.: Agustín Fernández Gallego.

Convocatoria de subvenciones para el año 2015 para financiar parcialmente los honorarios profesionales derivados de la realización de los informes de inspección técnica de edificios

El Ayuntamiento de Ourense-Concejalía de Urbanismo procede a convocar, para la anualidad 2015, subvenciones para financiar parte de los honorarios profesionales derivados de la realización de los informes de Inspección Técnica de Edificios conforme a las bases generales publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense n.º 233 del miércoles 9 de octubre de 2013; a la Ordenanza General Municipal de Subvenciones; a la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia; a la Ley 38/2003 General de Subvenciones (de acuerdo con su disposición final primera) y, supletoriamente, al Decreto 11/2009, de 8 de enero, que aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007 de Subvenciones de Galicia.

Primero.- Objeto Conforme a las bases generales publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense n.º 233, del miércoles 9 de octubre de 2013, constituye el objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones para subvencionar parcialmente el costo de la redacción del Informe de Inspección Técnica de la Edificación a aquellos propietarios que demuestren la escasez de recursos económicos para afrontar los gastos derivados de su redacción.

Segundo.- Crédito presupuestario La concesión das subvenciones objeto de esta convocatoria será atendida con cargo a la partida presupuestaria 130 1522 48000 del presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Ourense para el ejercicio económico 2015 por un importe máximo de 25.000 €.

Este importe podrá ser ampliado en el caso de existencia de crédito en la partida presupuestaria en el momento de la resolución, sin que esta circunstancia dé lugar a la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Tercero.- Solicitudes: plazo y documentación para aportar Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, hasta el día 30 de abril de 2015, plazo en el que se termina la presentación de solicitudes según lo indicado en el acuerdo de aprobación de la convocatoria adoptado por la Junta de Gobierno Local.

La documentación para presentar será la determinada en las bases generales publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense n.º 233, del miércoles 9 de octubre de 2013.

Excepcionalmente, y por tratarse de la primera convocatoria de este tipo de subvenciones, se permitirá la concurrencia a esta de personas que acrediten tener realizado el gasto objeto de subvención mediante facturas emitidas en ejercicios anteriores al ejercicio presupuestario en curso, es decir, emitidas durante el año 2014 y anteriores.

Quinto.- Normativa aplicable Todo lo no especificado en la presente convocatoria, se regirá por lo dispuesto en las bases generales publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense n.º 233, de miércoles 9 de octubre de 2013; en la Ley de Subvenciones de Galicia y en su reglamento; en la Ley General de Subvenciones y su reglamento; en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Ourense y demás normativa que resulte de aplicación.

r. 917

Inspección técnica de Edificios
Gallego