Convocatòria 2018 de l'ajut corresponent a l'IBI a les persones físiques que són titulars (propietaris, usufructuaris o llogaters) de l'habitatge habitual. - Boletín Oficial de Barcelona de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Per acord de la Comissió de Govern de data 24 de maig de 2018 es fa pública la convocatòria per l'any 2018, pel procediment de concurrència publica no competitiva, per a que les persones físiques que són titulars (propietaris, usufructuaris o llogaters) de l? habitatge habitual, i tenen uns ingressos bruts inferiors a un llindar d'ingressos referenciats amb l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), puguin presentar la sol·licitud d? ajut, corresponent a l'IBI del seu habitatge habitual, de conformitat amb les Bases reguladores d'aquest ajut, aprovades inicialment per la Comissió de Govern municipal amb data 09 de març de 2017, que varen esdevenir definitives en data 06 d'abril, en no presentar-se cap al·legació.

1. Destinataris i requisits.

Podran sol·licitar l? ajut les persones físiques que són titulars (propietaris, usufructuaris o llogaters) de l? habitatge habitual i tenen, conjuntament amb els seus convivents, uns ingressos bruts inferiors a un llindar d? ingressos referenciats amb l'indicador de renda de suficiència de Catalunya IRSC.

Els sol·licitants han de complir els següents requisits, a data 1 de gener de 2018:

a) Ser titular (propietari o llogater) de l? habitatge habitual

b) Ni la persona sol·licitant, ni cap persona que visqui a l? habitatge i hi estigui empadronada, no podrà disposar d? altres immobles, excepte l? habitatge propi, i com a màxim una plaça d? aparcament i un traster (d? acord amb el concepte d? habitatge habitual als efectes de la Llei de l? IRPF).

c) Que el sol·licitant, juntament amb el conjunt de persones empadronades amb ell, han de tenir uns ingressos anuals bruts, referits al darrer exercici fiscal tancat, inferiors o iguals als que es mostren en la taula següent:

Nombre de persones (sol·licitant + altres empadronats)

Llindar ingressos bruts (€ /any) Llindar ingressos (bruts/any) 1 IRSC * 1,5 11.951,64 € 2 Increment 25% IRSC 14.939,55 € 3 Increment 25% tram anterior 18.674,44 € 4 Increment 25% tram anterior 23.343,05 € 5 o més Increment 25% tram anterior 29.178,81 € Un dels membres de la família té un grau de discapacitat superior al 33% S'aplicarà el tram immediatament superior al previst en aquesta taula

Als efectes de determinar el nivell de renda, es prendrà en consideració la suma de la base imposable general més la base imposable de l? estalvi de la declaració de l? IRPF o, en el seu defecte, rendiments íntegres del treball.

d) Estar empadronat a la ciutat de Barcelona a data 1 de gener de 2018. A més a més, en aquest cas, l? empadronament al domicili habitual per al qual es demana l? ajut, s? haurà de perllongar almenys durant el període comprés entre l? 1 de gener de la quota a subvencionar fins a la data de formalització de la sol·licitud

e) Els sol·licitants, en la data de presentació de la seva sol·licitud, han d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb I? Ajuntament, resta d'Administracions, i amb la Seguretat Social.

2.Termini i formalització de presentació de les sol' licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 15 de juny al 31 de juliol de 2018.

La sol·licitud s'haurà de formalitzar mitjançant imprès que es pot obtenir al portal de tràmits de l? Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits) i a les oficines d? atenció als ciutadans municipals. La sol·licitud inclourà una declaració responsable indicant les següents circumstàncies, referides a 1 de gener de 2018, i en la que es digui:

' Que totes les dades que consten a la sol' licitud, i als documents que l? acompanyen, són certes. ' Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga l? Ajuntament de Barcelona i tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per a sol' licitar i atorgar aquests ajuts. ' Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, i amb la Seguretat Social i amb Hisenda Municipal, en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar. ' Haver tingut, el sol' licitant i les persones convivents, en l? exercici anterior, uns ingressos bruts inferiors al llindar que especificarà cada any en la convocatòria pública corresponent, i que equivaldrà, en qualsevol cas, a un coeficient multiplicador de l? IRSC. ' Ésser titular de l? habitatge, ja sigui a títol de propietari, llogater o qualsevol altre títol acreditat i no ser titular d? altres immobles, amb excepció d? un màxim d? una plaça d? aparcament i un traster vinculats a l? habitatge. ' En el seu cas, declaració relativa a que el sol·licitant o una de les persones empadrones amb el sol·licitant de la subvenció visqui sota un dels graus de discapacitat previstos en aquestes bases. ' Autorització expressa del sol·licitant i les persones convivents amb aquest, a l? Ajuntament, per dur a termes les consultes necessàries amb les altres administracions públiques, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol' licitud i el compliment dels requisits per a l'atorgament de la subvenció.

Documentació necessària que s? haurà d? adjuntar:

Dades bancàries del compte, en el model degudament complimentat i signat per l? interessat o pel seu legal representant, perquè el pagament de l? ajut es faci mitjançant transferència. La complementació del model haurà d? estar validada per l? entitat bancària on estigui obert el compte en què es realitzi la transferència associada a l? ajut. En el cas de llogaters fotocòpia del contracte de lloguer de l'habitatge o document que acrediti la titularitat d? un dret sobre l? habitatge, i rebut de l? IBI de l? habitatge llogat.

La sol·licitud de l? ajut es podrà presentar en qualsevol oficina del registre municipal o per qualsevol altra modalitat de les previstes a la normativa del procediment administratiu comú. Així mateix, es pot realitzar la presentació telemàtica de la sol·licitud a través del Portal de Tràmits de l? Ajuntament: (http://www.bcn.cat/tramits).

3.Crèdit pressupostari.

Amb càrrec al pressupost de l? any 2018 i a la partida pressupostària 48939/23151/0701 es consignen 2.900.000 EUR com a import total de la convocatòria.

No es podran concedir ajuts per una quantia superior al crèdit disponible.

4.Tramitació.

La resolució s'ha d'adoptar en el termini màxim de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud i es notificarà als interessats.

Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de l? ajut.

5. Òrgan instructor.

L? òrgan instructor d? aquesta convocatòria és la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal de la Gerència de Presidència i Economia.

6. Quantia de l? ajut.

Tal com s? estableix a la Base setena, l? import de la subvenció serà d? un 75% de la quota líquida de l'IBI de l'habitatge habitual corresponent a l'exercici en què es publica la convocatòria, fins a una quantia màxima de 200€ .

En el cas que el nombre de sol·licituds presentades no exhaureixi la partida pressupostària prevista, l? òrgan instructor podrà procedir a atorgar la quantia màxima de 200€ a totes aquelles sol·licituds que compleixin els requisits estipulats a les bases.

7. Incompatibilitats.

Aquesta subvenció serà incompatible amb altres ajuts què, per aquest mateix concepte, hagin percebut els beneficiaris en aquell exercici.

La subvenció no serà acumulable amb les bonificacions, subvencions o ajuts pels conceptes de família monoparental, família nombrosa o viudetat.

Barcelona, 24 de maig de 2018

El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

Vivienda
Discapacidad
Familia
Pago de Impuestos/Recibos
Alquiler de vivienda
Familia monoparental