Convocatòria de la 21a edició dels premis de prevenció d'incendis forestals, 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Espais Naturals

ANUNCI sobre l'extracte de l'acord de 25 de maig de 2017 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel qual es convoquen els premis, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, de la vint-i-unena edició dels premis de prevenció d'incendis forestals de la Diputació de Barcelona (2017)

BDNS (Identif.): 349330.

Convocatòria: 201720175120009063.

D'acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complert el qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Beneficiaris.

Podran ser beneficiaris dels premis previstos en la present convocatòria, totes les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de la província de Barcelona.

En el cas que una candidatura pel premi Jordi Peix o el premi Rossend Montané es correspongui a un projecte de col·laboració entre diverses ADF's, el premi i l'administració d'aquests recursos econòmics per l'execució del projecte correspondrà a l'ADF que figuri en la instància que ha d'acompanyar a la documentació requerida, d'acord amb el model genèric definit per la Diputació de Barcelona.

Segon. Objecte i finalitat dels premis.

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió dels premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, incloent el Premi Honorífic Joaquim M. de Castellarnau de reconeixement públic a la trajectòria d'una persona en relació a la prevenció d'incendis forestals, el Premi Jordi Peix i Massip al projecte d'informació i sensibilització de la societat per a la prevenció d'incendis forestals, i el Premi Rossend Montané al projecte de planificació de la gestió per a la prevenció d'incendis forestals.

Tercer. Bases reguladores.

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.

Quart. Quantia.

Premi HONORÍFIC JOAQUIM Mª DE CASTELLARNAU de reconeixement públic a la trajectòria d'una persona en relació a la prevenció d'incendis forestals.

Els Premis de reconeixement a la persona que amb les seves iniciatives ha contribuït a la prevenció dels incendis forestals està dotat amb un trofeu commemoratiu.

Premi JORDI PEIX I MASSIP a un projecte d'informació i sensibilització de la societat per a la prevenció d'incendis forestals realitzada per una ADF en coordinació amb altres entitats locals del territori està dotat amb 11.000,00.- EUR.

Premi ROSSEND MONTANÉ a un projecte d'actuació coordinada per a la prevenció d'incendis forestals d'acord amb els programes que impulsa la Diputació de Barcelona està dotat amb 11.000,00.- EUR.

Els Premis als projectes seran lliurats a l'ADF que consti a la sol·licitud de presentació de la candidatura a partir de la notificació de la resolució d'atorgament dels premis.

La Diputació de Barcelona podrà fer seguiment dels projectes guanyadors durant un any després del lliurament del Premi.

L'organització es reserva el dret a difondre les dades de l'/les ADF/s i entitats locals col·laboradores que hagin rebut el Premi.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds als Premis de Prevenció d'Incendis Forestals s'inicia l'endemà de la publicació d'un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitza el dia 27 de juliol de 2017.

Els candidats hauran de presentar tota la documentació requerida mitjançant model específic de sol·licitud i dels seus annexes al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a divendres) de 8.30 h a 14:30 hores, carrer Comte d'Urgell, 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores, carrer Londres, 55, Edifici Londres, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores; tots tres a Barcelona).

També es poden presentar en qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant Llei 39/2015).

En cas que la candidatura es presenti per correu certificat, al model de sol·licitud haurà de constar el segell de correus amb la data d'enviament.

Barcelona, 1 de juny de 2017 El gerent de Serveis d'Espais Naturals, Jordi Bellapart i Colomer

ANUNCIO sobre el extracto del acuerdo de 25 de mayo de 2017 de la Junta de Gobierno de la Diputación de Barcelona, por el cual se convocan los premios, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, del Área de Territorio y Sostenibilidad, de la vigésima primera edición de los premios de prevención de incendios forestales de la Diputación de Barcelona (2017)

BDNS (Identif.): 349330.

Convocatoria: 201720175120009063.

De acuerdo con aquello previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, el texto completo el cual se puede consultar en la Base de datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

El texto íntegro de la convocatoria se puede encontrar (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de los premios previstos en la presente convocatoria, todas las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) de la provincia de Barcelona.

En el supuesto de que una candidatura por el premio Jordi Peix o el premio Rossend Montané se corresponda a un proyecto de colaboración entre varias ADF/s, el premio y la administración de estos recursos económicos por la ejecución del proyecto corresponderá al ADF que figure en la instancia que tiene que acompañar a la documentación requerida, de acuerdo con el modelo genérico definido por la Diputación de Barcelona.

Segundo. Objeto y finalidad de los premios.

El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, tramitación, concesión, pago y justificación de la concesión de los premios de Prevención de Incendios Forestales de la Diputación de Barcelona, incluyendo el premio Honorífico Joaquim M. de Castellarnau de reconocimiento público a la trayectoria de una persona en relación a la prevención de incendios forestales, el premio Jordi Peix y Massip al proyecto de información y sensibilización de la sociedad para la prevención de incendios forestales, y el premio Rossend Montané al proyecto de planificación de la gestión para la prevención de incendios forestales.

Tercero. Bases reguladoras.

Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona.

Cuarto. Cuantía.

Premio HONORÍFICO JOAQUIM Mª DE CASTELLARNAU de reconocimiento público a la trayectoria de una persona en relación a la prevención de incendios forestales.

Los Premios de reconocimiento a la persona que con sus iniciativas ha contribuido a la prevención de los incendios forestales está dotado con un trofeo conmemorativo.

Premio JORDI PEIX Y MASSIP a un proyecto de información y sensibilización de la sociedad para la prevención de incendios forestales realizada por una ADF en coordinación con otras entidades locales del territorio está dotado con 11.000,00.- EUR.

Premio ROSSEND MONTANÉ a un proyecto de actuación coordinada para la prevención de incendios forestales de acuerdo con los programas que impulsa la Diputación de Barcelona está dotado con 11.000,00.- EUR.

Los Premios a los proyectos serán entregados al ADF que conste en la solicitud de presentación de la candidatura a partir de la notificación de la resolución de otorgamiento de los premios.

La Diputación de Barcelona podrá hacer seguimiento de los proyectos ganadores durante un año después de la entrega del Premio.

La organización se reserva el derecho a difundir los datos de la /las ADF/s y entidades locales colaboradoras que hayan recibido el Premio.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes a los Premios de Prevención de Incendios Forestales se inicia el día siguiente de la publicación de un extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y finaliza el día 27 de julio de 2017.

Los candidatos tendrán que presentar toda la documentación requerida mediante modelo específico de solicitud y de sus anexos en el Registro General de la Diputación de Barcelona (Rbla. Cataluña, 126, Edificio Can Serra, de lunes a viernes) de 8.30 h a 14:30 horas, calle Conde de Urgell, 187, Edificio del Reloj, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas, calle Londres, 55, Edificio Londres, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas; los tres en Barcelona).

También se pueden presentar, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en adelante Ley 39/2015).

En caso de que la candidatura se presente por correo certificado, al modelo de solicitud tendrá que constar el sello de correos con la fecha de envío.

Barcelona, 1 de junio de 2017 El gerente de Serveis d'Espais Naturals, Jordi Bellapart i Colomer

Actuaciones contra incendios