CONVOCATORIA AXUDAS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DO CONCELLO DE SOUTOMAIOR - Boletín Oficial de Pontevedra de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Obxecto: Axudas para deportistas individuais do Concello de Soutomaior anualidade 2018.

Destinatarios/as: Deportistas (empadroad@s no Concello de Soutomaior antes do 01-01-2018) individuais que participen en competicións deportivas oficiais.

Documentación, forma e prazo de presentación de solicitudes: Documentación: a establecida na Base 4º das aprobadas ó efecto. Forma: Rexistro Xeral do Concello ou ben a a través dos procedementos previstos no artigo 16.4 da ei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Así mesmo, tamén poderán presentar a súa solicitude electrónicamente a través de http://soutomaior.sedelectronica.es/

Prazo: 1 mes, contado a partir do seguinte á publicación da convocatoria no BOPPO.

Criterios de valoración: Os establecidos na Base 6º das aprobadas.

As bases desta convocatoria están expostas ó público no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web: www.soutomaior.com.

O ALCALDE

Deportistas y técnicos
Deporte