Convocatòria de la Beca Maria Gaja a projectes didàctics en valors cívics. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 09/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI de convocatòria de la Beca Maria Gaja a projectes didàctics en valors cívics

BDNS (Identif.): 334207.

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers (http://seuelectronica.granollers.cat).

Primer. Beneficiaris.

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui aplicar de nou o implementar millores en el projecte educatiu objecte de la convocatòria en una entitat, associació o centre educatiu de la ciutat de Granollers, que també haurà de manifestar la seva voluntat i el seu compromís en els objectius de la proposta.

Segon. Finalitat.

Incentivar i promoure el desenvolupament o la millora d'un projecte amb voluntat innovadora, que promogui valors cívics i democràtics dins el marc del coneixement i el respecte de l'entorn i que contribueixi al desenvolupament de Granollers com a ciutat educadora.

Tercer. Bases reguladores.

Acord de la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2016, pel qual s'aproven les bases que han de regir la beca Maria Gaja a projectes didàctics en valors cívics, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 20 de gener de 2017, el text de les quals es pot consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers.

Quart. Import.

La dotació màxima de la convocatòria serà de 3.000,00 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Fins al 30 de setembre de 2017, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sisè. Altres dades.

L'execució del projecte haurà de materialitzar-se abans de finalitzar l'any 2018.

La justificació s'haurà de presentar en el termini d'un mes a comptar des del moment d'acabament del projecte, i no més tard del dia 31 de gener de 2019.

Granollers, 1 de març de 2017 La secretària general, Catalina Victory Molné

ANUNCIO de convocatoria de la Beca Maria Gaja a proyectos didácticos en valores cívicos

BDNS (Identif.): 334207.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Granollers (http://seuelectronica.granollers.cat).

Primero. Beneficiarios.

Cualquier persona física o jurídica que quiera aplicar de nuevo o implementar mejoras en el proyecto educativo objeto de la convocatoria en una entidad, asociación o centro educativo de la ciudad de Granollers, que también deberá manifestar su voluntad y su compromiso en los objetivos de la propuesta.

Segundo. Finalidad.

Incentivar y promover el desarrollo o la mejora de un proyecto con voluntad innovadora, que promueva valores cívicos y democráticos en el marco del conocimiento y el respeto del entorno y que contribuya al desarrollo de Granollers como ciudad educadora.

Tercero. Bases reguladoras.

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de noviembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la beca Maria Gaja a proyectos didácticos en valores cívicos, publicadas en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 20 de enero de 2017, cuyo texto puede consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Granollers.

Cuarto. Importe.

La dotación máxima de la convocatoria será de 3.000,00 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes.

Hasta el 30 de septiembre de 2016, a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sexto. Otros datos.

La ejecución del proyecto deberá materializarse antes de finalizar el año 2018.

La justificación deberá presentarse en el plazo de un mes a contar desde el momento de finalización del proyecto, y no más tarde del día 31 de enero de 2019.

Granollers, 1 de marzo de 2017 La secretaria general, Catalina Victory Molné

Innovación
Educación