Convocatòria de la beca de recerca històrica local 2018-2019. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 28/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

EDICTE de l? Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre de la convocatòria de la beca de recerca històrica local 2018-2019.

La Junta de Govern Local en data de 11 de maig de 2018, va acordar el següent :

Identificació de l? expedient Relatiu a la convocatòria de la beca de recerca històrica local 2018-2019

Antecedents

1. Al Ple Municipal de 20 de juliol de 2017 es va aprovar inicialment les bases marc de la beca de recerca

històrica local (beca de història de l'Ajuntament de Caldes de Montbui).

2. El dia 13 d'octubre de 2017 es va finalitzar el termini d'informació pública sense que s'hagi formulat cap

al·legació, reclamació o suggeriment. En conseqüència, l'acord plenari i les bases esmentades es

consideren aprovades definitivament.

3. En data 20-04-2018, la senyora Esther Sanchez Alameda, Directora Arxiu Municipal, ha emès un

informe tècnic.

4. En data 24-04-2018, el senyor Antoni Jesus Campelo Rodriguez, Tècnic d'Administració General, ha

emès un informe jurídic.

5. A l? expedient es fa constar el document comptable o l? informe signat per la interventora, per acreditar

que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre la despesa que es detalla a la part dispositiva

d? aquest acord.

Fonaments de dret

- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

- Segons competència atribuïda per delegació a la Junta de Govern Local, mitjançant el Decret d'Alcaldia número 000634/2015, dictat en data 15 de juny de 2015, d'organització del cartipàs municipal 2015-2019.

- Segons competència atribuïda per delegació a la Junta de Govern Local, mitjançant el Decret d'Alcaldia número 000677/2016, dictat en data 30 de desembre de 2016, d'organització del cartipàs municipal 2015- 2019.

Resolució

Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda:

Primer. Convocar la beca de recerca històrica local 2018-2019 (beca de història de l'Ajuntament de

Caldes de Montbui) per la recerca sobre la premsa calderina.

Segon. Dotar econòmicament la beca de recerca històrica local 2018-2019 (beca de història de

l'Ajuntament de Caldes de Montbui) amb 1750€ . El pagament es farà en dues parts, la primera part a

finals de 2018 amb el lliurament d'un esquema del treball i la segona part un cop presentat el treball

finalitzat al 2019.

La despesa derivada de l'atorgament de la beca per l'exercici de 2018 es farà efectiva a càrrec de

l'aplicació 20 3322 48000, beca de recerca històrica, del pressupost de la Corporació per l'import de

1000€ i la resta de l'import, 750€ serà a càrrec del pressupost de 2019.

Tercer. Aprovar l? autorització de la despesa per l? import de 1.000,00€ en concepte de la primera part de la

beca de recerca històrica 2018-2019 a càrrec de l? aplicació pressupostària 20 3322 48000 Beca recerca

històrica local del pressupost municipal de 2018.

Quart. Obrir un termini de presentació de sol·licituds de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà de

publicació d'aquest acord al tauler d'anuncis i al web municipal.

Cinquè. Comunicar l? acord a Serveis Econòmics d? aquest Ajuntament.

Sisè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini

de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d? aquest acord, recurs

contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l? article 77 de la Llei

26/2010, de 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

en el termini d? un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d? aquest acord, i

contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats

contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d? un mes

s? entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.»

Caldes de Montbui, 17 de maig de 2018

L? alcalde accidental

Isidre Pineda Moncusí

No hay voces...