Convocatòria de la Beca de recerca Josep Romeu 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 23/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

ANUNCI de convocatòria de la Beca de recerca Josep Romeu 2017-2018

BDNS (Identif.): 335866.

Article 1.- Definició de l'objecte de subvenció.

L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió i justificació de la Beca de recerca Josep Romeu 2017-2018 que atorga l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta destinada a finançar els projectes d'investigació inèdits en els camps cultural, històric, artístic, social, lingüístic, geogràfic, científic, etc. referits a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.

El Jurat que proposa l'atorgament de la beca podrà també proposar un accèssit com a recompensa immediatament inferior al premi de la beca si considera que un treball mereix aquest reconeixement.

En la convocatòria 2017-2018 es proposen els següents temes específics:

- La indústria i tradició terrissaire de Sant Julià de Vilatorta. - Els noms del poble. Microtoponímia de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.

També es podran presentar propostes sobre qualsevol dels temes dels camps indicats anteriorment.

Article 2.- Requisits dels beneficiaris/àries. Forma i termini en el que s'han de presentar les sol·licituds.

Podran ser beneficiaris/àries d'aquesta Beca, les persones, físiques o jurídiques, que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Les sol·licituds, en model normalitzat, s'han de presentar al registre general de l'Ajuntament abans del 21 d'abril de 2017. S'hi adjuntaran els documents que permetin valorar els criteris objectius d'atorgament de la Beca establerts en aquestes bases.

Article 3.- Procediment de concessió de la Beca.

Aquesta subvenció es concedeix mitjançant el règim de concurrència competitiva, és a dir la concessió es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades a fi d'establir una prelació entre elles d'acord amb els criteris de valoració prèviament determinats en aquestes bases i d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Ajuntament, eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

El procediment d'atorgament d'aquesta Beca s'iniciarà amb la convocatòria, seguirà la instrucció del procediment de concessió formulant una proposta de resolució a l'alcalde de l'ajuntament qui resoldrà el procediment d'una manera motivada de conformitat amb el que disposen aquestes bases, i en la que s'hi farà constar el sol·licitant a qui s'ha concedit la subvenció i la desestimació de la resta de sol·licituds. La resolució es notificarà a totes les persones que hagin presentat una sol·licitud.

Article 4.- Criteris objectius d'atorgament de la Beca i la seva ponderació.

L'atorgament de la Beca es farà atenent les següents criteris de valoració de les propostes:

- Treball sobre un dels temes específics proposats en la convocatòria (8 punts).

- Treball sobre un tema no proposat específicament en la convocatòria (1 punts).

- Treball sobre un tema no proposat específicament en la convocatòria però que es consideri original (3 punts).

- Consideració que el tema tingui escasses referències bibliogràfiques i d'investigació existents (5 punts).

- Consideració que l'objecte de la investigació es trobi en situació de risc d'extinció (5 punts).

- Adequació del currículum del/de la sol·licitant de la Beca a l'àmbit de la matèria del projecte (4 punts).

- Coneixement del /de la sol·licitant del territori, costums i haver realitzat treballs referents a Sant Julià de Vilatorta (4 punts).

- Aplicació del mètode científic en la redacció del projecte (3 punts).

- Exhaustivitat i extensió del projecte que es presenta (6 punts).

Article 5.- Quantia individualitzada de la Beca.

La Beca es dotarà amb 2.500 EUR, import que s'haurà de preveure en la corresponent aplicació pressupostària de l'exercici 2017.

L'accèssit es dotarà amb 1.000 EUR, import que s'haurà de preveure en la corresponent aplicació pressupostària per a l'exercici 2017.

Article 6.- Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la Beca i termini en el que serà notificada la resolució.

La convocatòria de la Beca l'aprovarà la Junta de Govern de l'Ajuntament, i la instrucció del procediment anirà a càrrec d'un jurat format per persones vinculades a l'àmbit cultural, històric, artístic, social, lingüístic, geogràfic, i científic de Sant Julià de Vilatorta, les quals podran demanar la col·laboració d'experts o d'institucions sobre l'interès i l'abast dels projectes presentats. També el jurat podrà demanar informació complementària a l'aspirant i convocar-lo per suggerir-li l'ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu.

El jurat donarà la seva proposta de resolució ajustada als criteris objectius per a valorar els projectes, a l'alcalde qui resoldrà d'una manera motivada i que es farà pública en el transcurs de la IX edició de la Fira del Tupí 2017, i es publicarà a la revista Vilatorta corresponent a l'edició de la Festa Major de 2017, també es notificarà als interessats. Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució als interessats s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

Article 7.- Obligacions dels/de les beneficiaris/àries.

Són obligacions de les persones beneficiàries, a més de les especificades en l'article 14 de la Llei General de Subvencions, les següents:

Atorgada la Beca, es designarà un tutor perquè supervisi el treball seleccionat. En el termini màxim d'1 any a partir de la data de la notificació de l'atorgament de la Beca, el beneficiari presentarà a l'Ajuntament un informe que detalli l'estat de la recerca. El tutor està capacitat per fer les consideracions que cregui oportunes, i el beneficiat i queda subjecte a les observacions que li faci el tutor.

El termini per a la realització del projecte seleccionat és de 2 anys a partir de la data de la notificació de la seva concessió, el termini és prorrogable fins a 6 mesos més, a criteri del jurat.

El/La beneficiari/ària de la Beca ha de lliurar a l'Ajuntament tres exemplars del treball d'investigació acabat, juntament amb un resum, els quals també cal presentar en suport informàtic.

Article 8.- Pagaments anticipats.

El pagament de la Beca es farà efectiva en dos lliuraments, el primer pagament de 1.000 EUR es farà efectiu en el moment de la concessió de la Beca. El segon pagament, de 1.500 EUR, es farà efectiu una vegada finalitzat el treball i després que el tutor designat per fer el seguiment en dictamini la seva qualitat.

Article 9.- Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol Administració, ens públics o privats.

El beneficiari de la Beca haurà de comunicar a l'ajuntament l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. L'import de la suma de subvencions, ajudes.. no podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

Article 10.- Premis que pugui obtenir el treball.

La propietat intel·lectual del treball Becat correspon a l'autor, d'acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1986, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la Propietat Intel·lectual, en conseqüència l'autor té la plena disposició i el dret exclusiu a l'explotació de l'obra. Per això l'autor serà el beneficiari dels premis que el treball pugui obtenir.

El beneficiari de la Beca està obligat a cedir a l'ajuntament el dret de reproducció de la seva obra i de distribució en una primera edició.

En les següents edicions i en el material relacionat, l'autor estarà obligat a fer constar que el treball ha estat subvencionat amb la Beca de recerca Josep Romeu 2016-2017 i a lliurar-ne 2 exemplars a l'ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.

Article 11.- Revocació.

L'Ajuntament pot revocar la Beca atorgada per raó d'incompliment de qualsevol de les obligacions que corresponen a la persona beneficiària, d'acord amb la legislació general, aquestes bases o la convocatòria. L'acte de revocació ha d'anar precedit d'un tràmit d'audiència de 10 dies hàbils.

Article 12.- Renúncia.

Tota persona beneficiària pot renunciar en qualsevol moment a la Beca atorgada, mitjançant un escrit presentat el registre general de l'Ajuntament.

Article 13.- Reintegrament.

A conseqüència de la revocació o renúncia de la Beca, el/la beneficiari/ària haurà de reintegrar l'import percebut en concepte de pagament anticipat.

Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

Article 14.- Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei General de Subvencions, i en el títol IV del Reglament de la Llei General de Subvencions.

Article 15.- Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, i la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i demés legislació concordant.

Convocatòria 2017-2018.

I Indicació de les bases reguladores i del diari oficial on s'han publicat.

Per acord de la Junta de Govern de data 18 de desembre de 2013 es va aprovar inicialment una ordenança específica reguladora de les bases de la Beca de Recerca Josep Romeu.

L'anunci de l'ordenança específica ha estat publicada en el DOGC núm. 6549 del dia 28 de gener de 2014 i en el BOP del dia 30 de gener de 2014.

II Quantia total de la subvenció convocada i aplicació pressupostària a la qual s'imputa la subvenció.

La convocatòria està dotada d'un quantia total de 2.500 EUR, i està condicionada a l'existència de crèdit en el pressupost de l'exercici 2017.

L'accèssit es dotarà amb 1.000 EUR, import que s'haurà de preveure en la corresponent aplicació pressupostària per a l'exercici 2017.

III Objecte, condicions i finalitat de la subvenció.

L'objecte de subvenció d'aquesta convocatòria és finançar projectes inèdits en els camps cultural, històric, artístic, social, lingüístic, geogràfic, científic, etc. referits a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.

El Jurat que proposa l'atorgament de la beca podrà també proposar un accèssit com a recompensa immediatament inferior al premi de la beca si considera que un treball mereix aquest reconeixement.

En la convocatòria 2017-2018 es proposen els següents temes específics:

- La indústria i tradició terrissaire de Sant Julià de Vilatorta. - Els noms del poble. Microtoponímia de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

També es podran presentar propostes sobre qualsevol dels temes dels camps indicats anteriorment.

La subvenció concedida a l'empara d'aquesta convocatòria, s'haurà de destinar a finançar projectes que s'han de desenvolupar en el termini de dos anys a partir de la data de notificació de la concessió, prorrogable per 6 mesos més a criteri del Jurat.

IV Procediment de concessió.

El procediment de concessió de la subvenció objecte d'aquesta convocatòria serà el de concurrència competitiva.

V Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d'acreditar-los.

Podran ser beneficiaris/àries d'aquesta Beca, les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Les sol·licituds es presentaran en model normalitzat:

El/la senyor/a.............................................................amb DNI núm. .......................................................domiciliat a .......................................en nom propi/ en representació de ......................................, amb NIF...................................., i domicili a ......................................................, assabentat/da de la convocatòria de la Beca de recerca Josep Romeu 2017-2018.

DECLARO:

1. Que reuneixo els requisits per ser beneficiari/ària d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2. Que em comprometo al compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció.

3. Que em comprometo a declarar les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat, obtinguts i de futur.

SOL·LICITO:

Ser admès/a a la convocatòria de la Beca de recerca Josep Romeu 2017-2018 amb el projecte:

Adjunto la següent documentació:

a) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant o del/de la representant. Si és persona jurídica fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i poders de representació.

b) Memòria del projecte a realitzar pel qual es demana la subvenció.

c) Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció.

(Data i signatura del sol·licitant).

VI Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria i finalitzarà el dia 21 d'abril de 2017.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament, també podran presentar-se en qualsevol de les formes que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

La presentació de sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

VII Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incompleta o incorrecta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils, a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o esmenes necessàries, amb l'advertiment que si no fos així, s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

VIII Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió. Termini de resolució i notificació de la concessió.

La instrucció del procediment anirà a càrrec d'un jurat format per persones vinculades a l'àmbit cultural, històric, artístic, social, lingüístic, geogràfic, i científic de Sant Julià de Vilatorta, les quals podran demanar la col·laboració d'experts o d'institucions sobre l'interès i l'abast dels projectes presentats. També el jurat podrà demanar informació complementària a l'aspirant i convocar-lo per suggerir-li l'ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu.

El jurat donarà la seva proposta de resolució ajustada als criteris objectius per a valorar els projectes, a l'alcalde qui resoldrà d'una manera motivada i que es farà pública en el transcurs de la IX edició de la Fira del Tupí 2017, i es publicarà a la revista Vilatorta corresponent a l'edició de la Festa Major de 2017, també es notificarà als interessats. Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució als interessats s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs.

IX Règim de recursos.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciósadministratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

X Criteris objectius de l'atorgament de la subvenció.

La subvenció s'atorgarà atenent les següents criteris de valoració de les sol·licituds:

- Treball sobre un dels temes específics proposats en la convocatòria (8 punts).

- Treball sobre un tema no proposat específicament en la convocatòria (1 punts).

- Treball sobre un tema no proposat específicament en la convocatòria però que es consideri original (3 punts).

- Consideració que el tema tingui escasses referències bibliogràfiques i d'investigació existents (5 punts).

- Consideració que l'objecte de la investigació es trobi en situació de risc d'extinció (5 punts).

- Adequació del currículum del/de la sol·licitant de la Beca a l'àmbit de la matèria del projecte (4 punts).

- Coneixement del /de la sol·licitant del territori, costums i haver realitzat treballs referents a Sant Julià de Vilatorta (4 punts).

- Aplicació del mètode científic en la redacció del projecte (3 punts).

- Exhaustivitat i extensió del projecte que es presenta (6 punts).

Sant Julià de Vilatorta, 30 de gener de 2017 L'alcalde, Joan Carles Rodríguez Casadevall

Sant Julià de Vilatorta, 15 de març de 2017 L'alcalde, Joan Carles Rodríguez i Casadevall

ANUNCIO de convocatoria de la Beca de investigación Josep Romeu 2017-2018

BDNS (Identif.): 335866.

Artículo 1.- Definición del objeto de subvención.

El objeto de estas bases es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, tramitación, concesión y justificación de la Beca de investigación Josep Romeu 2017-2018 que otorga el Ayuntamiento de Sant Julià de Vilatorta destinada a financiar los proyectos de investigación inéditos en los campos cultural, histórico, artístico, social, lingüístico, geográfico, científico, etc. referidos en Sant Julià de Vilatorta y Vilalleons.

El Jurado que propone el otorgamiento de la beca podrá también proponer un accésit como compensación inmediata inferior al premio de la beca, si considera que un trabajo merece este reconocimiento.

En la convocatoria 2017-2018 se proponen los siguientes temas específicos:

- La industria y tradición alfarera de Sant Julià de Vilatorta. - Los nombres del pueblo. Micro toponimia de Sant Julià de Vilatorta y Vilalleons.

También se podrán presentar propuestas sobre cualquier de los temas de los campos indicados anteriormente.

Artículo 2.- Requisitos de los beneficiarios/as. Forma y plazo en el que se tienen que presentar las solicitudes.

Podrán ser beneficiarios/as de esta Beca, las personas, físicas o jurídicas, que tengan que realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento, siempre que no estén afectadas por ninguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las solicitudes, en modelo normalizado, han de presentarse en el registro general del Ayuntamiento antes del 21 de abril de 2017. Se adjuntarán los documentos que permitan valorar los criterios objetivos de otorgamiento de la Beca establecidos en estas bases.

Artículo 3.- Procedimiento de concesión de la Beca.

Esta subvención se concede mediante el régimen de concurrencia competitiva, es decir la concesión se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas con objeto de establecer una prelación entre ellas de acuerdo con los criterios de valoración previamente determinados en estas bases y de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el Ayuntamiento, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos

El procedimiento de otorgamiento de esta Beca se iniciará con la convocatoria, seguirá la instrucción del procedimiento de concesión formulando una propuesta de resolución al alcalde del ayuntamiento quien resolverá el procedimiento de una manera motivada en conformidad con el que disponen estas bases, y en la que se hará constar el solicitante a quien se ha concedido la subvención y la desestimación del resto de solicitudes. La resolución se notificará a todas las personas que hayan presentado una solicitud.

Artículo 4.- Criterios objetivos de otorgamiento de la Beca y su ponderación.

El otorgamiento de la Beca se hará atendiendo las siguientes criterios de valoración de las propuestas:

- Trabajo sobre uno de los temas específicos propuestos en la convocatoria (8 puntos). - Trabajo sobre un tema no propuesto específicamente en la convocatoria (1 puntos).

- Trabajo sobre un tema no propuesto específicamente en la convocatoria pero que se considere original (3 puntos).

- Consideración que el tema tenga escasas referencias bibliográficas y de investigación existentes (5 puntos).

- Consideración que el objeto de la investigación se encuentre en situación de riesgo de extinción (5 puntos).

- Adecuación del currículum del/de la solicitante de la Beca al ámbito de la materia del proyecto (4 puntos).

- Conocimiento del /de la solicitante del territorio, costumbres y haber realizado trabajos referentes en Sant Julià de Vilatorta (4 puntos).

- Aplicación del método científico en la redacción del proyecto (3 puntos).

- Exhaustividad y extensión del proyecto que se presenta (6 puntos).

Artículo 5.- Cuantía individualizada de la Beca.

La Beca se dotará con 2.500 EUR, importe que se proveerá en la correspondiente aplicación presupuestaria del ejercicio 2017.

El accésit se dotará con 1.000 EUR, importe que se proveerá en la correspondiente aplicación presupuestaria para el ejercicio 2017.

Artículo 6.- Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de la Beca y plazo en el que será notificada la resolución.

La convocatoria de la Beca lo aprobará la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, y la instrucción del procedimiento irá a cargo de un jurado formado por personas vinculadas al ámbito cultural, histórico, artístico, social, lingüístico, geográfico, y científico de Sant Julià de Vilatorta, las cuales podrán pedir la colaboración de expertos o de instituciones sobre el interés y el alcance de los proyectos presentados. También el jurado podrá pedir información complementaria al aspirante y convocarlo para sugerirle la ampliación o la modificación del proyecto para hacerlo más operativo.

El jurado dará su propuesta de resolución ajustada a los criterios objetivos para valorar los proyectos, al alcalde quien resolverá de una manera motivada y que se hará pública en el transcurso de la IX edición de la Firia del Tupí 2017, y se publicará a la revista Vilatorta correspondiente a la edición de la Fiesta Mayor de 2017, también se notificará a los interesados. Transcurrido este plazo sin haberse notificado la resolución a los interesados se entenderá desestimada por silencio administrativo.

Artículo 7.- Obligaciones de los/de las beneficiarios/as.

Son obligaciones de las personas beneficiarias, además de las especificadas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, las siguientes:

Otorgada la Beca, se designará un tutor porque supervise el trabajo seleccionado. En el plazo máximo de 1 año a partir de la fecha de la notificación del otorgamiento de la Beca, el beneficiario presentará en el Ayuntamiento un informe que detalle el estado de la investigación. El tutor está capacidad para hacer las consideraciones que crea oportunas, y el beneficiado y queda sujeto a las observaciones que le haga el tutor.

El plazo para la realización del proyecto seleccionado es de 2 años a partir de la fecha de la notificación de su concesión, el plazo es prorrogable hasta 6 meses más, a criterio del jurado.

Lo/La beneficiario/aria de la Beca tiene que entregar en el Ayuntamiento tres ejemplares del trabajo de investigación acabado, junto con un resumen, los cuales también hay que presentar en apoyo informático.

Artículo 8.- Pagos anticipados.

El pago de la Beca se hará efectiva en dos entregas, el primer pago de 1.000 EUR se hará efectivo en el momento de la concesión de la Beca. El segundo pago, de 1.500 EUR, se hará efectivo una vez finalizado el trabajo y después de que el tutor designado para hacer el seguimiento dictamine su calidad.

Artículo 9.- Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualquier Administración, entes públicos o privados.

El beneficiario de la Beca tendrá que comunicar en el ayuntamiento la obtención otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. El importe de la suma de subvenciones, ayudas... no podrá superar el coste de la actividad subvencionada.

Artículo 10.- Premios que pueda obtener el trabajo.

La propiedad intelectual del trabajo Becado corresponde al autor, de acuerdo con el que dispone el Real decreto Legislativo 1/1986, de 12 de abril, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual, en consecuencia el autor tiene la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra. Por eso el autor será el beneficiario de los premios que el trabajo pueda obtener.

El beneficiario de la Beca está obligado a ceder en el ayuntamiento el derecho de reproducción de su obra y de distribución en una primera edición.

En las siguientes ediciones y en el material relacionado, el autor estará obligado a hacer constar que el trabajo ha sido subvencionado con la Beca de investigación Josep Romeu 2017-2018 y a entregar 2 ejemplares al ayuntamiento de Sant Julià de Vilatorta.

Artículo 11.- Revocación.

El Ayuntamiento puede revocar la Beca otorgada por razón de incumplimiento de cualquier de las obligaciones que corresponden a la persona beneficiaria, de acuerdo con la legislación general, estas bases o la convocatoria. El acto de revocación tiene que ir precedido de un trámite de audiencia de 10 días hábiles.

Artículo 12.- Renuncia.

Toda persona beneficiaria puede renunciar en cualquier momento a la Beca otorgada, mediante un escrito presentado el registro general del Ayuntamiento.

Artículo 13.- Reintegro.

A consecuencia de la revocación o renuncia de la Beca, lo/la beneficiario/aria deberá reintegrar el importe percibido en concepto de pago anticipado.

Responderán solidariamente los miembros de las personas jurídicas que disfruten de la condición de personas beneficiarias.

Artículo 14.- Infracciones y sanciones.

En materia de infracciones y sanciones se aplicará lo dispuesto en el Título IV de la Ley General de Subvenciones, y en el título IV del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 15.- Régimen jurídico supletorio.

En todo el que no prevén expresamente estas bases son de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba su Reglamento de desarrollo, y la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás legislación concordante.

Convocatoria 2017-2018.

I. Indicación de las bases reguladoras y del diario oficial donde se han publicado.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 18 de diciembre de 2013 se aprobó inicialmente una ordenanza específica reguladora de las bases de la Beca de Investigación Josep Romeu.

El anuncio de la ordenanza específica ha sido publicada en el DOGC núm. 6549 del día 28 de enero de 2014 y en el BOP del día 30 de enero de 2014.

II. Cuantía total de la subvención convocada y aplicación presupuestaria a la cual se imputa la subvención.

La convocatoria está dotada de un cuantía total de 2.500 EUR, y está condicionada a la existencia de crédito en el presupuesto del ejercicio 2017.

El accésit se dotará con 1.000 EUR, importe que se tendrá que prever en la correspondiente aplicación presupuestaria para el ejercicio 2017.

III. Objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

El objeto de subvención de esta convocatoria es financiar proyectos inéditos en los campos cultural, histórico, artístico, social, lingüístico, geográfico, científico, etc. referidos en Sant Julià de Vilatorta y Vilalleons.

El Jurado que propone el otorgamiento de la beca podrá también proponer un accésit como recompensa inmediatamente inferior al premio de la beca si considera que un trabajo merece este reconocimiento.

En la convocatoria 2017-2018 se proponen los siguientes temas específicos:

- La industria y tradición alfarera de Sant Julià de Vilatorta. - Los nombres del pueblo. Micro toponimia de Sant Julià de Vilatorta y Vilalleons.

También se podrán presentar propuestas sobre cualquier de los temas de los campos indicados anteriormente.

La subvención concedida al amparo de esta convocatoria, se tendrá que destinar a financiar proyectos que se tienen que desarrollar en el plazo de dos años a partir de la fecha de notificación de la concesión, prorrogable por 6 meses más a criterio del Jurado.

IV. Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de la subvención objeto de esta convocatoria será el de concurrencia competitiva.

V. Requisitos por solicitar la subvención y forma de acreditarlos.

Podrán ser beneficiarios/as de esta Beca, las personas físicas o jurídicas que tengan que realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento, siempre que no estén afectadas por cabeza de las prohibiciones contenidas al artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las solicitudes se presentarán en modelo normalizado:

El/la señor/a ...........................................................con DNI núm. ....................................................domiciliado en .........................................en nombre propio/ en representación de ......................................., con NIF ..................... , y domicilio a .............................., enterado/da de la convocatoria de la Beca de investigación Josep Romeu 2017-2018.

DECLARO:

1. Que reúno los requisitos para ser beneficiario/aria de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Que me comprometo al cumplimiento de las condiciones impuestas para el otorgamiento de la subvención.

3. Que me comprometo a declarar las subvenciones u otros ingresos obtenidos para la misma finalidad, obtenidos y de futuro.

SOLICITO:

Ser admitido/a a la convocatoria de la Beca de investigación Josep Romeu 2017-2018 con el proyecto:

Adjunto la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI del/de la solicitante o del/de la representante. Si es persona jurídica fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad y poderes de representación.

b) Memoria del proyecto a realizar por el cual se pide la subvención.

c) Presupuesto previsto para el proyecto por el cual se pide la subvención.

(Fecha y firma del solicitante).

VI. Plazo, forma y lugar de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes empezará el día siguiente de la publicación de esta convocatoria y finalizará el día 21 de abril de 2017.

Las solicitudes conjuntamente con la documentación exigida se tendrán que presentar al Registro General del Ayuntamiento, también podrán presentarse en cualquier de las formas que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de solicitud de subvención presupone el conocimiento y la aceptación de las normas que la regulan.

VII. Rectificación de defectos u omisiones en la documentación.

En caso de que la documentación presentada sea incompleta o incorrecta, se requerirá al/a la beneficiario/aria, para que en el plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente a la notificación, proceda a su rectificación o enmiendas necesarias, con la advertencia que si no fuera así, se entenderá por desistido de su solicitud.

VIII Órganos competentes para la instrucción y la propuesta de concesión. Plazo de resolución y notificación de la concesión.

La instrucción del procedimiento irá a cargo de un jurado formado por personas vinculadas al ámbito cultural, histórico, artístico, social, lingüístico, geográfico, y científico de Sant Julià de Vilatorta, las cuales podrán pedir la colaboración de expertos o de instituciones sobre el interés y el alcance de los proyectos presentados. También el jurado podrá pedir información complementaria al aspirante y convocarlo para sugerirle la ampliación o la modificación del proyecto para hacerlo más operativo.

El jurado dará su propuesta de resolución ajustada a los criterios objetivos para valorar los proyectos, al alcalde quien resolverá de una manera motivada y que se hará pública en el transcurso de la IX edición de la Feria del Tupí 2017, y se publicará a la revista Vilatorta correspondiente a la edición de la Fiesta Mayor de 2017, también se notificará a los interesados. Transcurrido este plazo sin haberse notificado la resolución a los interesados se entenderá desestimada por silencio administrativo.

El órgano competente para la concesión podrá, discrecionalmente, dejar desierto el concurso.

IX. Régimen de recursos.

La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa, y contra la misma se puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

Alternativamente y de forma potestativa, se puede interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación.

X. Criterios objetivos del otorgamiento de la subvención.

La subvención se otorgará atendiendo las siguientes criterios de valoración de las solicitudes:

- Trabajo sobre uno de los temas específicos propuestos en la convocatoria (8 puntos).

- Trabajo sobre un tema no propuesto específicamente en la convocatoria (1 puntos).

- Trabajo sobre un tema no propuesto específicamente en la convocatoria pero que se considere original (3 puntos).

- Consideración que el tema tenga escasas referencias bibliográficas y de investigación existentes (5 puntos).

- Consideración que el objeto de la investigación se encuentre en situación de riesgo de extinción (5 puntos).

- Adecuación del currículum del/de la solicitando de la Beca al ámbito de la materia del proyecto (4 puntos).

- Conocimiento del /de la solicitante del territorio, costumbres y haber realizado trabajos referentes en Sant Julià de Vilatorta (4 puntos).

- Aplicación del método científico en la redacción del proyecto (3 puntos).

- Exhaustividad y extensión del proyecto que se presenta (6 puntos).

Sant Julià de Vilatorta, 30 de enero de 2017 El alcalde, Joan Carles Rodríguez Casadeval

Sant Julià de Vilatorta, 15 de marzo de 2017 El alcalde, Joan Carles Rodríguez i Casadevall

Cultura
Cultura e idiomas
Empleo
Empleo y contratación
Investigación
Industria
Ciencia
Artes
Proyectos de investigación
Igualdad
Ferias