Convocatòria de beques esportives a esportistes no professionals, 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 12/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

ANUNCI sobre beques esportives a esportistes no professionals de Sant Fruitós de Bages, exercici 2017

BDNS (Identif.): 349575.

De conformitat amb les Bases de subvencions aprovades per la Junta de Govern Local el dia 29 de maig de 2017, referent a les Beques esportives a esportistes no professionals de Sant Fruitós de Bages, exercici 2017.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Aprovació de les bases i la convocatòria per a l'atorgament de Beques esportives a esportistes no professionals de Sant Fruitós de Bages, exercici 2017 (exp. 606/2017).

Primer. Beneficiaris. Podran concórrer a la convocatòria de les beques objecte de les presents bases, en qualitat de beneficiaris, els esportistes santfruitosencs no professionals, que reuneixin els següents requisits:

1. Practicar un esport de competició federat fora del municipi de Sant Fruitós de Bages.

2. Tenir entre 6 i 18 anys (ambdós inclosos).

3. Estar empadronat a Sant Fruitós de Bages (com a mínim des de fa 2 anys).

4. Practicar un esport que al nostre municipi no es pugui realitzar, o si es practica que sigui a una categoria superior a la que es fa al nostre municipi.

5. Els receptors de les beques hauran d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'ajuntament.

6. No estar inclòs en alguna de les prohibicions recollides a l'article.

Segon. Objecte. La present convocatòria té per objecte donar suport a la promoció de l'activitat físic esportiva i de competició a esportistes individuals del municipi no professionals que hagin acreditat una qualitat inicial per participació en campionats o activitats federades oficials de caràcter autonòmic, estatal o internacional.

Tercer. Bases reguladores. El text íntegre de les bases aprovades es pot consultar a la web municipal www.santfruitos.cat.

Quart. Quantia. L'ajuntament destina a aquesta convocatòria de beques esportives la quantitat de 2.000,00 EUR amb càrrec a la partida pressupostària 36 341 48001 del pressupost 2017.

Cinquè. Termini de presentació de les sol·licituds. 20 dies naturals, comptats a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sant Fruitós de Bages, 29 de maig de 2017 L'alcalde, Joan Carles Batanés Subirana

ANUNCIO sobre becas deportivas a deportistas no profesionales de Sant Fruitós de Bages, ejercicio 2017

BDNS (Identif.): 349575.

De conformidad con las Bases de subvenciones aprobadas por la Junta de Gobierno Local el día 29 de mayo de 2017, referente a las Becas deportivas a deportistas no profesionales de Sant Fruitós de Bages, ejercicio 2017.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria el texto completo se puede consultar en la base de datos nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Aprobación de las bases y la convocatoria para el otorgamiento de Becas deportivas a deportistas no profesionales de Sant Fruitós de Bages, ejercicio 2.017 (exp. 606/2017).

Primero. Beneficiarios. Podrán concurrir a la convocatoria de las becas objeto de las presentes bases, en calidad de beneficiarios, los deportistas santfruitosencs no profesionales, que reúnan los siguientes requisitos:

1. Practicar un deporte de competición federado fuera del municipio de Sant Fruitós de Bages.

2. Tener entre 6 y 18 años (ambos inclusive).

3. Estar empadronado en Sant Fruitós de Bages (como mínimo desde hace 2 años).

4. Practicar un deporte que en nuestro municipio no se pueda realizar, o si se practica que sea a una categoría superior a la que se hace en nuestro municipio.

5. Los receptores de las becas deberán estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con el ayuntamiento.

6. No estar incluido en alguna de las prohibiciones recogidas en el artículo.

Segundo. Objeto. La presente convocatoria tiene por objeto apoyar la promoción de la actividad físico deportiva y de competición a deportistas individuales del municipio no profesionales que hayan acreditado una calidad inicial para participación en campeonatos o actividades federadas oficiales de carácter autonómico, estatal o internacional.

Tercero. Bases reguladoras. El texto íntegro de las bases aprobadas se puede consultar en la web municipal www.santfruitos.cat.

Cuarto. Cuantía. El ayuntamiento destina a esta convocatoria de becas deportivas la cantidad de 2.000,00 EUR con cargo a la partida presupuestaria 36341 48001 del presupuesto 2017.

Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes. 20 días naturales, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

Sant Fruitós de Bages, 29 de mayo de 2017 El alcalde, Joan Carles Batanés Subirana

Deporte
Deportistas y técnicos
Deportistas individuales
Deporte
Promoción deportiva