Convocatòria de beques en matèria d'esports per prevenir el risc d'exclusió social. - Boletín Oficial de Barcelona de 19-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 19/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

ANUNCI sobre la convocatòria de beques en matèria d'esports per prevenir el risc d'exclusió social

EXTRACTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA DE DATA 12 DE SETEMBRE DE 2016 PER LA QUAL ES CONVOQUEN BEQUES ESPORTIVES PER PREVENIR EL RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL.

BDNS (Identif.): 317012.

Per decret de l'alcaldia de data 12 de setembre de 2016 es va acordar obrir convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per beques d'esports per prevenir el risc d'exclusió social exercici 2016 d'acord amb el següent:

Beneficiaris: menors d'edat (de 3 a 16 anys) empadronats al municipi de Santa Eugènia de Berga, les famílies dels quals es trobin en una situació de dificultat socioeconòmica de conformitat amb els criteris establerts a les bases i que estiguin inscrits/matriculats en alguna activitat esportiva organitzada per entitats del municipi, o bé tinguin intenció d'inscriure-s'hi. Així mateix no han d'incórrer en cap de les causes que impedeixin obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la llei 38/2003, General de subvencions (LGS).

Objecte: Beques per a la practica de l'esport per evitar l'exclusió social.

Bases reguladores: Bases publicades el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 16 d'agost de 2016.

Quantia: Les modalitats d'ajuts i les quanties figuren a l'article 7 de les Bases reguladores i fins a import màxim de 1.700,00 EUR.

Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Santa Eugènia de Berga, 12 de setembre de 2016 L'alcaldessa, Anna Franquesa Roca

ANUNCIO sobre la convocatoria de becas en materia de deportes para prevenir el riesgo de exclusión social

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR LA QUE SE CONVOCAN BECAS DEPORTIVAS PARA PREVENIR EL RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

BDNS (Identif.): 317012.

Por decreto de la alcaldía de fecha 12 de Septiembre de 2016 se acordó abrir convocatoria pública para la presentación de solicitudes de becas de deporte para prevenir el riesgo de exclusión social ejercicio 2016 de acuerdo con lo siguiente:

Beneficiarios: menores de edad (de 3 a 16 años) empadronados en el municipio de Santa Eugenia de Berga, las familias de los cuales se encuentren en una situación de dificultad socioeconómica de conformidad con los criterios que se establecerán y que estén inscritos/matriculados en alguna actividad deportiva organizada por entidades del municipio, o bien tengan intención de inscribirse. Así mismo no deben hallarse en ninguna de las causas que impidan obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con lo que establece el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, General de subvenciones (LGS).

Objeto: Becas para la práctica del deporte para evitar el riesgo de exclusión social.

Bases reguladoras: Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de fecha 16 de agosto de 2016.

Cuantía: Las modalidades de ayudas y cuantías figuran en el artículo 7 de las Bases reguladoras y hasta un importe máximo de 1.700 EUR.

Plazo de presentación de solicitudes: 1 mes des del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

Santa Eugènia de Berga, 12 de septiembre de 2016 La alcaldesa, Anna Franquesa Roca

Deporte
Inclusión social
Familia
Deporte
Promoción deportiva
Actividades deportivas