Convocatòria de beques per a l'ajut als ensenyaments d'educació superior per al curs 2016-2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 14-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 14/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Prat de Llobregat

ANUNCI de convocatòria de beques per a l'ajut als ensenyaments d'educació superior per al curs 2016-2017

Extracte del Decret d'Alcaldia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat DEC/5464/2016 de data 6 de setembre de 2016, de convocatòria pública de subvencions en forma de beques individuals per a l'ajut als ensenyaments d'educació superior per al curs 2016-2017.

BDNS(Identif.): 316691

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es fa públic l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) i a la seu electrònica de l'Ajuntament (http:/seu.elprat.cat):

Primer.- Beneficiaris

Poden optar a ser beneficiaris d'aquestes beques els joves empadronats al Prat de Llobregat nascuts entre els anys 1986 i 1998, ambdós inclosos, que puguin acreditat estar cursant cicles formatius de grau superior, estudis universitaris, postgraus i màsters universitaris. Cas que la persona peticionària no tingui complerts els 18 anys en el moment de fer la sol·licitud aquesta haurà d'anar signada pel seu representant legal, pare, mare o tutor.

Les persones sol·licitants hauran d'acomplir els següents requisits:

a) Emplenar degudament la sol·licitud (en el formulari destinat a l'efecte) i presentar-la, juntament amb la documentació requerida, en el període que establert.

b) Tenir una renda familiar anual, associada al nombre de membres de la unitat familiar, igual o inferior als següents imports:

Membres Unitat Familiar Llindar màxim per sol·licitar l'ajut. Fins a 2 20.324 EUR 3 24.921 EUR 4 28.800 EUR 5 32.220 EUR 6 35.314 EUR

El llindar de la renda s'augmentarà en un 10% per cada membre de la unitat familiar a partir de 6.

c) Unitat familiar: per al càlcul de la renda familiar als efectes d'aquests ajuts, es consideren membres del nucli familiar: la persona sol·licitant, el pare i la mare, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans/es menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la inscripció, o els germans/es majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat. En el cas de divorci o separació dels pares, no es considerarà membre computable qui no convisqui amb el sol·licitant. No obstant, tindrà la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació i, per tant, s'inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar. No es consideraran membres de la unitat familiar els avis o altres parents, tot i que convisquin al domicili del sol·licitant.

d) Per al càlcul del nivell de renda de la unitat familiar: la quantia dels ingressos s'obtindrà de la suma dels rendiments (caselles 016, 031, 041, 060, 070, 096, 129, 154) que figuren a la declaració de la renda de 2015 (darrer any fiscal declarat) i de les pensions exemptes no subjectes a l'IRPF de cadascuna de les persones que conviuen en l'habitatge.

e) Si la situació familiar o laboral ha variat respecte a l'establert a la declaració de la renda 2015, caldrà justificar-ho amb la documentació pertinent.

Segon.- Objecte

L'objecte és facilitar l'accés als estudis de cicles formatius de grau superior, cicles d'arts plàstiques i disseny de grau superior, ensenyaments artístics superiors, ensenyaments esportius de grau superior, ensenyaments d'idiomes (en

escoles oficials d'idiomes) i estudis universitaris (graus, màsters i doctorat) per a la gent jove de la ciutat nascuda entre els anys 1986 i 1998 que formin part de famílies amb dificultats econòmiques i socioeconòmiques, que estiguin empadronades al Prat de Llobregat i que estiguin matriculats en els estudis esmentats.

Seran motiu d'ajut les despeses ocasionades per la matrícula, adquisició de material didàctic necessari (llibres, equip de protecció individual, materials i eines, material informàtic...), així com el transport interurbà al centre educatiu.

Tercer.- Bases reguladores

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en forma de beques individuals per a l'ajut als ensenyaments d'educació superior per al curs 2016-17, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 d'agost de 2016.

Quart.- Quantia

La quantitat global destinada a aquests ajuts a l'estudi és de 20.000 EUR a càrrec de la partida pressupostària 42 334 48913 de la Regidoria de Joventut.

S'estableixen tres trams d'ajuts de 100, 200 i 300 EUR en funció de la puntuació obtinguda segons el barem del punt 7 de les bases reguladores.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 3 al 21 d'octubre de 2016 ambdós inclosos.

El Prat de Llobregat, 7 de setembre de 2016 La tinenta d'alcalde de l'Area d'Igualtat i Drets Socials i regidora d'Educació, Pilar Eslava Higueras

ANUNCIO de convocatoria de becas para la ayuda a las enseñanzas de educación superior para el curso 2016-2017

Extracto del Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento del Prat de Llobregat DEC/5464/2016 de fecha 6 de septiembre de 2016, de convocatoria pública de subvenciones en forma de becas individuales para la ayuda a las enseñanzas de educación superior para el curso 2016-2017.

BDNS(Identif.): 316691

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en la sede electrónica del Ayuntamiento (http:/seu.elprat.cat):

Primero.- Beneficiarios

Pueden optar a ser beneficiarios de estas becas los jóvenes empadronados al Prat de Llobregat nacidos entre los años 1986 y 1998, ambos incluidos, que puedan acreditar estar cursando ciclos formativos de grado superior, estudios universitarios, posgrados y másteres universitarios. En caso que la persona peticionaria no tenga cumplidos los 18 años en el momento de hacer la solicitud esta tendrá que ir firmada por su representante legal, padre, madre o tutor.

Las personas solicitantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

a) Rellenar debidamente la solicitud (en el formulario destinado al efecto) y presentarla, junto con la documentación requerida, en el periodo establecido.

b) Tener una renta familiar anual, asociada al número de miembros de la unidad familiar, igual o inferior a los siguientes importes:

Miembros Unidad Familiar Lindar máximo para solicitar la ayuda Hasta 2 20.324 EUR 3 24.921 EUR 4 28.800 EUR 5 32.220 EUR 6 35.314 EUR

El umbral de la renta se aumentará en un 10% por cada miembro de la unidad familiar a partir de 6.

c) Unidad familiar: para el cálculo de la renta familiar a los efectos de estas ayudas, se consideran miembros del núcleo familiar: la persona solicitante, el padre y la madre, el/la tutor/a o persona encargada de la guarda y custodia y los hermanos/as menores de 25 años que convivan en el mismo domicilio en el momento de formalizar la inscripción, o los hermanos/as mayores de edad cuando se trate de personas con discapacidad. En el caso de divorcio o separación de los padres, no se considerará miembro computable quien no conviva con el solicitante. No obstante, tendrá la consideración de miembro computable el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación y, por lo tanto, se incluirán sus rentas en el cómputo de la renta familiar. No se considerarán miembros de la unidad familiar los abuelos u otros parientes, a pesar de que convivan en el domicilio del solicitante.

d) Para el cálculo del nivel de renta de la unidad familiar: la cuantía de los ingresos se obtendrá de la suma de los rendimientos (casillas 016, 031, 041, 060, 070, 096, 129, 154) que figuran en la declaración de la renta de 2015 (último año fiscal declarado) y de las pensiones exentas no sujetas al IRPF de cada una de las personas que conviven en la vivienda.

e) Si la situación familiar o laboral ha variado respecto al establecido en la declaración de la renta 2015, habrá que justificarlo con la documentación pertinente.

Segundo.- Objeto

El objeto es facilitar el acceso a los estudios de ciclos formativos de grado superior, ciclos de artes plásticas y diseño de grado superior, enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas deportivas de grado superior, enseñanzas de idiomas (en escuelas oficiales de idiomas) y estudios universitarios (grados, másteres y doctorado) para la gente joven de la ciudad nacida entre los años 1986 y 1998 que formen parte de familias con dificultades económicas y socioeconómicas, que estén empadronadas al Prat de Llobregat y que estén matriculados en los estudios mencionados.

Serán motivo de ayuda los gastos ocasionados por la matrícula, adquisición de material didáctico necesario (libros, equipo de protección individual, materiales y herramientas, material informático...), así como el transporte interurbano al centro educativo.

Tercero.- Bases reguladoras

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en forma de becas individuales para la ayuda a las enseñanzas de educación superior para el curso 2016-17, publicadas en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 de agosto de 2016

Cuarto.- Cuantía

La cantidad global destinada a estas ayudas al estudio es de 20.000 EUR a cargo de la partida presupuestaria 42 334 48913 de la Concejalía de Juventud.

Se establecen tres tramos de ayudas de 100, 200 y 300 EUR en función de la puntuación obtenida según el baremo del punto 7 de las bases reguladoras.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes será del 3 al 21 de octubre de 2016 ambos incluidos.

El Prat de Llobregat, 7 de septiembre de 2016 La teniente de alcalde del Área de Igualdad y Derechos Sociales y Concejala de Educación, Pilar Eslava Higueras

Estudios
Juventud
Educación
Discapacidad
Familia
Transporte público
Estudios Superiores
Idiomas
Artes
Vivienda
Escuelas
Deporte
Familias en dificultades económicas
Doctorados
Material escolar
Transporte
Equipamiento informático
Igualdad