Convocatoria para a concesión de subvencións en especie de locais veciñais destinados a asociacións de veciños, federacións ou agrupacións de asociacións de veciños no Concello de Ourense para o ano 2018 - Boletín Oficial de Ourense de 18-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 18/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

BDNS(Identif.): 364439

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index ):

Primeiro.- Beneficiarios. Poderán ser beneficiarias as asociacións veciñais, federacións e agrupacións de asociacións veciñais que reúnan os seguintes requisitos:

1. Que estean inscritas no Libro de entidades cidadás do Concello de Ourense antes do 31 de decembro de 2015.

2.Que se comprometan a establecer un horario de apertura do local, por un espazo mínimo de 500 horas ao ano.

3. Que desenvolvan un programa de actividades e servizos á cidadanía.

Segundo.- Obxecto. Constitúe o obxecto desta convocatoria regular a concesión de subvencións en especie consistentes na cesión de uso de locais destinados a sede das entidades veciñais, xunto cos seus gastos racionais de luz e auga, no seu ámbito xeográfico para o desenvolvemento das súas actividades, de conformidade co disposto no artigo 72 da Lei 7/1985, de bases do réxime local, e os artigos 232 e 233 do RD 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento das corporacións locais.

Terceiro.- Bases reguladoras. As bases reguladoras foron publicadas no Boletín Oficial de Ourense núm. 218, do 21.09.2017, e están á disposición dos interesados na páxina web do Concello de Ourense www.ourense.gal - e na Base de Datos Nacional de Subvencións.

Cuarto.- Contía. As axudas da presente convocatoria acóllense ao réxime de tramitación anticipada e financiaranse con cargo aos créditos orzamentarios consignados na aplicación orzamentaria 191.9240.20200 ou nas que substitúan no exercicio 2018, estimándose unha contía máxima 170.000 € .

Quinto.- Prazo de presentación de solicitudes. As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ourense ou mediante as demais formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas achegando a documentación requirida nas bases reguladoras. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP de Ourense.

BDNS(Identif.): 364439 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index ): Primero.- Beneficiarios. Podrán ser beneficiarias las asociaciones vecinales, federaciones y agrupaciones de asociaciones vecinales que reúnan los siguientes requisitos:

1. Que estén inscritas en el Libro de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Ourense antes de 31 de diciembre de 2015.

2. Que se comprometan a establecer un horario de apertura del local, por un espacio mínimo de 500 horas al año.

3. Que desarrollen un programa de actividades y servicios a la ciudadanía.

Segundo.- Objeto. Constituye el objeto de esta convocatoria regular la concesión de subvenciones en especie consistentes en la cesión de uso de locales destinados la sede de las entidades vecinales, junto con sus gastos racionales de luz y agua, en su ámbito geográfico para el desarrollo de sus actividades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, y los artículos 232 y 233 del RD 2568/1986, por lo que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales.

Tercero.- Bases reguladoras. Las bases reguladoras fueron publicadas en el Boletín Oficial de Ourense núm. 218, del 21.09.2017, y están a la disposición de los interesados en la página web del Ayuntamiento de Ourense - www.ourense.gal - y en la Base de datos Nacional de Subvenciones.

Cuarto.- Cuantía. Las ayudas de la presente convocatoria se acogen al régimen de tramitación anticipada y se financiarán con cargo a los créditos presupuestarios consignados en la aplicación presupuestaria 191.9240.20200 o en las que sustituyan en el ejercicio 2018, estimándose una cuantía máxima 170.000 € .

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Ourense o mediante las demás formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas adjuntando la documentación requerida en las bases reguladoras. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP de Ourense.

R. 2.993

Asociacionismo vecinal
Participación ciudadana
Asociacionismo ciudadano