Convocatòria del concurs de Cartells de la Festa Major 2018 del districte de les Corts. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 23/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

Expedient 18-1100005

En compliment de l? acord de la Comissió de Govern, adoptat a la sessió de 10 de maig de 2018, es procedeix a publicar l? anunci relatiu a la convocatòria del concurs de Cartells de la Festa Major 2018 del Districte de les Corts, que es regeix per les Bases generals aprovades definitivament segons certificació de secretaria de 30/maig/2016 i publicades al BOPB de 28/abril/2016, i per les següents Bases Específiques:

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA SELECCIÓ DEL CARTELL DE PROMOCIÓ DE LA FESTA MAJOR DEL DISTRICTE DE LES CORTS 2018

1. Objecte Convocatòria per a la selecció del cartell de promoció de la Festa Major del Districte de les Corts 2018 i concessió d? un premi de 1.000 euros al guanyador/guanyadora del concurs.

2. Finalitat i règim jurídic Les finalitats i el règim jurídic es determinen en la base segona i tercera de les Bases Generals reguladores d? aquesta convocatòria publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 28 d? abril de 2016.

3. Participants La participació està oberta tant a professionals com a artistes novells i la presentació pot ser tant individual, com col·lectiva. En aquest darrer cas, s? ha de nomenar una persona que representi al col·lectiu. Els requisits que han de reunir els participants es contemplen en la base 4 de les Bases Generals reguladores.

4. Termini de presentació Serà de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de l? anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona. Qualsevol proposta presentada fora d? aquest termini, no serà admesa.

5. Lloc i horari de presentació Oficina d? Atenció Ciutadana del Districte de les Corts, situada al núm. 18 de la plaça Comas. Horari d? atenció al públic: dilluns, dimarts, dimecres, i divendres de 8.30 a 14.30 i dijous de 8.30 a 19.30 hores. També es podrà presentar un qualsevol punt de registre de l? Ajuntament de Barcelona.

6. Procediment de participació Les persones participants hauran de presentar la seva sol·licitud on s? indicarà que és per concórrer al Concurs per la selecció del cartell de la Festa Major del Districte de les Corts de l? any 2018. La sol·licitud ha d? anar signada pel legal representant de la persona física o jurídica o per la persona acreditada a tal efecte en la sol·licitud i ha de contenir el nom i cognoms de l? autoria de l? obra que es presenta al concurs i les dades de contacte de l? autor/autora de l? obra:

adreça, telèfon i adreça electrònica. Es poden presentar tant en català com en castellà. No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s? acompanyi de la corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat Juntament amb la sol·licitud de participació cal que hi consti la documentació requerida en la base 5.2 de les Bases Generals reguladores. També s'acompanyarà, en un sobre tancat, de l? original de la seva obra. En cap cas l? obra anirà signada i s? identificarà solament mitjançant el pseudònim de l? autor/autora, que es farà constar a l? anvers del cartell. Un cop finalitzada la fase de selecció del concurs, permetrà identificar-ne l? autoria.

7. Característiques del cartell Cada participant només podrà presentar una única proposta. El cartell ha de ser un disseny original i inèdit, sobre un tema de lliure elecció del participant. No obstant, es valorarà que la creació artística inclogui algun motiu o imatge al·lusiu als barris del Districte de les Corts, a la seva història o a la seva actualitat; i també que es difonguin valors de solidaritat, integració, convivència i cohesió veïnal. Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre colors. No s'admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats. Cal que inclogui les frases: Festa Major de les Corts 2018 i del 5 al 14 d? octubre

Per el que fa a la seva presentació: ýÿ Les obres s'han de presentar en suport físic i en suport digital.

- en suport físic; s? ha de presentar en un suport rígid de mida 21 cm d'ample x 42 cm d'alt, sense passe-partout, i al darrere ha de figurar només el pseudònim, sense cap dada que n'identifiqui la seva autoria.

- en suport digital; hi haurà d'haver un arxiu digital en format photoshop, illustrator o indesign amb els elements que configuren l'obra (tipografies, imatges...). Les imatges i/o il·lustracions que puguin composar l'original han de ser vectoritzades o han de de tenir una resolució de com a mínim 300 dpi a mida real. Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses a concurs. En cas que les obres puguin resultar ofensives, discriminatòries o fomentar actituds cíviques inadequades, seran excloses.

Barcelona, 14 de maig de 2018.

La secretària delegada,

Meritxell Cusí i Pérez

Fiestas Populares
Marketing y publicidad
Catalán
Artes