Convocatòria del concurs públic d'atorgament de subvencions per a l'adquisició de llibres de text escolar, curs 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Martí Sarroca

ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió del dia 25 de maig de 2017 va aprovar la convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de subvencions per a l'adquisició de llibres de text escolar per al curs 2017-2018 per a famílies residents al municipi, d'acord amb les bases de la convocatòria publicades al BOP d'1 de juny de 2012 i amb les modificacions aprovades per la Junta de Govern Local de 26 de març de 2015. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà en data 6 d'octubre de 2017.

Es fa públic d'acord amb el que disposen els articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.

Sant Martí Sarroca, 29 de maig de 2017 L'alcalde accidental, Joan Lluís Climent Manresa

Libros de texto
Escuelas
Familia