Convocatòria de concurs públic per a la presentació de candidatures al X Premi Dona i Esport. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 28/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

ANUNCI

Per resolució de la Presidència de data 23 de març de 2017, es convoca concurs públic per a la presentació de candidatures al Premi Dona i Esport, segons el text que s'adjunta i les 'Bases generals reguladores del Premi Dona i Esport'.

CONVOCATÒRIA DEL X PREMI DONA I ESPORT.

El premi estableix quatre modalitats: Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l'Esport, Premi a la Dona Esportista, Premi al Mitjà de Comunicació i Premi al Club Esportiu.

No podran ser candidats/es al 'Premi Dona i Esport' les candidatures premiades en anteriors edicions d'aquest premi.

Podran ser candidats/es qui s'hagi presentat a edicions anteriors del premi i no hagi resultat premiat/da. Si en anteriors edicions han resultat mencionat/des també es podran presentar.

1) Podran ser candidates al 'Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l'Esport' les dones que hagin destacat en la seva tasca de difusió i promoció de l'esport.

2) Podran ser candidates al 'Premi a la Dona Esportista' les dones que hagin destacat en la seva trajectòria esportiva, la seva repercussió social i la seva aportació al món de l'esport en competició o hagin aconseguit alguna fita esportiva.

3) Podran ser candidats o candidates al 'Premi al Mitja de Comunicació' propostes de treball periodístic de caràcter divulgatiu, informatiu o d'opinió, en premsa escrita, ràdio, televisió (en format analògic) i/o en format digital/on line (ràdio, premsa, televisió, webs, blogs periodístics...) realitzat, editat, o fet públic a Barcelona durant el 2016 relacionats amb les dones i l'esport. L'import del premi correspondrà a l'autor o autors, o a l'editora del treball premiat, en premsa escrita. En ràdio, televisió i d'altres suports, també pot correspondre a la guionista, directora, presentadora o productora del treball premiat.

4) Podran ser candidats al 'Premi al Club Esportiu' els clubs esportius o entitats de la ciutat de Barcelona que hagin destacat per la seva tasca de promoció de l'esport femení per la seva trajectòria o la consecució d'una fita esportiva en l'àmbit de l'esport femení. O bé per fomentar la participació i presència de les dones en tots els àmbits d'actuació impulsant el principi d'igualtat d'oportunitats.

Contingut del premi.

El jurat pot atorgar un premi de 3.000,00 EUR* per a cadascuna de les modalitats de:

' Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l'Esport. ' Premi a la Dona Esportista. ' Premi al Mitja de Comunicació. ' Premi al Club Esportiu.

(*) Quantia bruta, sense aplicar la corresponent retenció.

A l'import de cadascun dels premis els hi serà d'aplicació les retencions previstes a la vigent legislació tributària. Als efectes fiscals oportuns es lliurarà, en el seu moment, un certificat per l'import del premi més les retencions pertinents.

Presentació de candidatures.

Les candidatures a qualsevol de les modalitats del 'Premi Dona i Esport' podran ser proposades pels/per les mateixos/es candidats/es, per altres persones físiques o jurídiques o bé pel jurat. Cada candidat o candidata només podrà figurar en una candidatura, indicant a quina modalitat de premi opta. En cas que es presenti més d'una candidatura del/la mateix/a candidat/a a diferents modalitats dels premis, només es tindrà en compte l'última candidatura presentada.

Termini, lloc i forma de presentació de les candidatures.

El termini de presentació de candidatures serà des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al 18 d'abril de 2017.

Les candidatures al Premi Dona i Esport es presentaran omplint el formulari de l'apartat Premi Dona i Esport de la pàgina http://www.bcn.cat/donesiesport.

Per més informació es pot contactar al correu electrònic: premidona@esportbcn.cat.

Procés de deliberació.

En totes les modalitats el jurat decidirà les guanyadores.

El jurat pot decidir fer menció a alguna de les propostes per tal de donar-li rellevància.

Jurat.

El funcionament del Jurat s'ajustarà a les previsions que estableixen les Bases del Premi Dona i Esport.

El Jurat és compost per:

President: Im. Sr. Jaume Asens i Llodrà, president de l'IBE.

Vicepresidents:

Sr. David Escudé Rodríguez, comissionat d'Esports. Il·lma. Sra. Laura Pérez i Castaño, regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI.

Vocals:

Sr. Frank Terron Cusi, gerent de l'Institut Barcelona Esports. Sr. Gabriel Arranz Herrero, director de promoció i esdeveniments esportius de l'IBE. Sr. Ernest Folch i Folch, director del Diari Sport. Sra. Lola Garcia i Fuentes, periodista i redactora del Dones Marca a Ràdio Marca Barcelona. Sr. Josep Mª Artells, director adjunt del Diari El Mundo Deportivo. Sra. Mireia Vicente i Díez, directora del programa 'Campiones' de TV3. Sra. Blanca Nualart Barba, responsable de Gènere del Consell Català de l'Esport. Sr. Gerard Esteva Viladecans, president de la UFEC. Sra. Marta Moragas i Rovira, professora del grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Blanquerna, URL. Sra. Anna Vilanova Soler, professora de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya del centre de Barcelona. Sra. Susanna Soler i Prat, professora de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya del centre de Barcelona. Sra. Maribel Zamora Gómez, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol. Secretari/ària: secretari/àra delegat/da de l'Institut Barcelona Esports.

Criteris de valoració de les candidatures.

El Jurat valorarà totes les candidatures presentades. En aquesta valoració el Jurat tindrà en compte els criteris de valoració següents en funció de cada modalitat:

Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l'Esport:

' Edat i anys dedicada a la promoció de l'esport, és a dir, que demostri una trajectòria dilatada. ' Participació en diferents vessants: esportista, docència, gestió, entre d'altres. ' Que destaqui en la transmissió dels valors positius de l'esport. ' Que hagi nascut, viscut o realitzat la seva tasca a Barcelona ciutat.

Premi al Mitjà de Comunicació:

' Donar una imatge neutra, no estereotipada, de les dones. ' Potenciar i donar visibilitat a les dones en el món de l'esport. ' Promoure la llibertat d'elecció esportiva de les dones. ' Donar a conèixer models de dones esportistes que es puguin convertir en un referent per a les noies. ' Ús del llenguatge inclusiu i no sexista. ' Abast de la difusió mitjançant les xarxes socials, televisió, radio, diaris, entre d'altres.

Premi a la Dona Esportista:

' Tasca desenvolupada a favor de l'esport femení. ' Participació en competicions internacionals. ' Els reptes i projectes de futur. ' Que hagi nascut, viscut o realitzat la seva tasca a Barcelona ciutat. ' La repercussió social que comporti la seva gesta esportiva.

Premi al Club Esportiu:

' Que tingui la seva seu a la ciutat de Barcelona.

' Dedicació a la promoció de l'esport femení.

' Consecució d'alguna fita esportiva.

' Foment de la participació i presència de les dones en tots els àmbits d'actuació del club impulsant el principi d'igualtat d'oportunitats: pressupost que destina a l'esport femení, percentatge de llicències esportives femenines, composició de l'equip directiu, composició dels recursos humans, existència de comitès de gènere, entre d'altres.

Barcelona, 23 de març de 2017 La secretària delegada, p. d. 23/1/2017, Teresa Ordóñez Rivero

Deporte
Radio
Deporte
Clubes y entidades deportivas
Catalán
Eventos deportivos
Deportistas y técnicos
Enseñanza