Convocatòria de concurs públic de subvencions a associacions locals per a l'exercici 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 25-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 25/02/2015 hasta 25/08/2015
  • Documento en formato PDF

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 5 de febrer del 2015, va adoptar els següents acords:

'Primer.- Aprovar la convocatòria de concurs públic de subvencions a associacions locals per l'exercici 2015 i les bases reguladores corresponents d'acord al document annex.

Segon.- Publicar la convocatòria del concurs públic de l'atorgament de subvencions al Butlletí Oficial de la Província.'

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza trenta dies naturals després de la publicació de la resolució de la convocatòria al butlletí oficial de la província. Les Bases reguladores de la convocatòria es poden consultar al web municipal, a l'adreça www.santjoanvilatorrada.cat.

Sant Joan de Vilatorrada, 11 de febrer de 2015

L'alcalde, Gil Ariso Planas

No hay voces...