Convocatòria d'ajudes a les associacions de comerciants de Manresa per a activitats realitzades durant el 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 12/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Manresa

ANUNCI sobre l'extracte de la Resolució d'1 de juny de 2017 per la qual es convoca concurs públic per l'atorgament d'ajuts a les associacions de comerciants de Manresa per activitats realitzades durant l'any 2017

BDNS (Identif.): 349584.

De conformitat amb el previst als articles 17.3b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complert de la qual pot consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index.

Primer. Beneficiaris.

Es poden acollir a la convocatòria les associacions de comerciants legalment constituïdes, domiciliades a Manresa i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.

Segon. Objecte.

El programa de concessió de subvencions té la denominació i codi que s'indiquen:

Codi convocatòria Denominació Dotació Econòmica Aplicació pressupostària COM1/2017.1 Activitats de las Associacions de comerciants 10.000,00 EUR 4314 48900 (4.000,00 EUR) 4314 48910 (6.000,00 EUR)

L'objecte d'aquest programa és fomentar la cooperació entre les empreses comercials que comparteixen un mateix àmbit territorial amb la finalitat d'impulsar activitats col·lectives.

Tercer. Bases reguladores.

Les Bases específiques reguladores d'aquesta convocatòria són les aprovades en sessió del Ple de l'Ajuntament del dia 16 de març de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província del dia 10 d'abril de 2017, les quals poden recollir-se a les dependències municipals, així com consultar-se a la web municipals http://www. manresa.cat/

Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions van ser aprovades mitjançant acord plenari de 20 de setembre de 2004 pel qual s'aprova l'Ordenança General de subvencions de l'Ajuntament de Manresa (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 13.01.2005) així com també mitjançant les Bases d'execució del Pressupost de 2017, aprovades per acord plenari de 22 de desembre de 2016, documents que es poden consultar a la pàgina web municipal http://www.manresa.cat/.

Quart. Quantia.

Import de l'ajut: S'atorgaran ajuts per un import total conjunt de fins a 10.000,00 EUR.

Es determinarà el % de despesa elegible a subvencionar i l'import dels ajuts en funció de la valoració dels criteris de prioritat i de la puntuació obtinguda per cada projecte. Com a criteri general, l'import de la subvenció no podrà ultrapassar el 50% del cost total de l'activitat subvencionada. Únicament en el cas de les despeses per consum elèctric de l'enllumenat de Nadal es podrà superar aquest percentatge de cofinançament.

Crèdit pressupostari al qual s'imputen els ajuts a les Associacions de comerciants de Manresa:

Import Aplicació pressupostària 4.000,00 EUR 17 4314 48900 6.000,00 EUR 17 4314 48910

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 20 de juny de 2017.

Sisè. Altres dades.

Termini de justificació: La data màxima per a que les persones beneficiàries presentin la documentació justificativa serà el dia 31 de gener de 2018.

Manresa, 2 de juny de 2017 L'alcalde, Valentí Junyent Torras

ANUNCIO sobre el extracto de la Resolución de 1 de junio de 2017 por la cual se convoca concurso público para el otorgamiento de subvenciones a las asociaciones de comerciantes de Manresa parar actividades realizadas durante el año 2017

BDNS (Identif.): 349584.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria el texto completo de la cual puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index.

Primero. Beneficiarios:

Se pueden acoger a la convocatoria las asociaciones de comerciantes legalmente constituidas, domiciliadas en Manresa e inscritas en el Registro Municipal de Entidades.

Segundo. Objeto.

El programa de concesión de subvenciones tiene la denominación y código que se indican:

Código convocatoria Denominación Dotación Económica Aplicación presupuestaria COM1/2017.1 Actividades de las Asociaciones de Comerciantes 10.000,00 EUR 4314 48900 (4.000,00 EUR) 4314 48910 (6.000,00 EUR)

El objeto de este programa es fomentar la cooperación entre las empresas comerciales que comparten un mismo ámbito territorial con la finalidad de impulsar actividades colectivas.

Tercero. Bases reguladoras.

Las Bases específicas reguladoras de esta convocatoria son las aprobadas en sesión del Pleno del Ayuntamiento de 16 de marzo de 2017 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del día 10 de abril de 2017, las cuales pueden recogerse en las dependencias municipales, así como consultarse en la web municipal http://www. manresa.cat/.

Asimismo, las bases reguladoras generales del procedimiento de concesión de subvenciones fueron aprobadas mediante acuerdo plenario de 20 de septiembre de 2004 por el cual se aprueba la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Manresa (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 13.01.2005) así como también mediante las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2017, aprobadas por acuerdo plenario de 22 de diciembre de 2016, documentos que se pueden consultar en la pagina web municipal http://www.manresa.cat/.

Cuarto. Cuantía.

Importe de la ayuda. Se otorgaran ayudas por un importe total conjunto de hasta 10.000 EUR.

Se determinara el % de gasto elegible a subvencionar y el importe de las ayudas en función de la valoración de los criterios de prioridad y de la puntuación obtenida para cada proyecto. Como criterio general, el importe de la subvención

no podrá sobrepasar el 50% del coste total de la actividad subvencionada. Únicamente en el caso de los gastos por consumo eléctrico del alumbrado de Navidad se podrá superar este porcentaje de cofinanciación.

Crédito presupuestario al cual se imputan las ayudas a las Asociaciones de Comerciantes de Manresa:

Importe Aplicación presupuestaria 4.000,00 EUR 17 4314 48900 6.000,00 EUR 17 4314 48910

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciara al día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, previa comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y finalizará el día 20 de junio de 2017.

Sexto. Otros datos.

Plazo de justificación. La fecha máxima para que las personas beneficiarias presenten la documentación justificativa será el día 31 de enero de 2018.

Manresa, 2 de junio de 2017 El alcalde, Valentí Junyent Torras

Asociacionismo comercial
Comercio
Empresa
Fiestas Populares
Consumo