CONVOCATÒRIA D? AJUDES A EMPRESES, COMERÇOS I INDÚSTRIES PER A LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 2018 - Boletín Oficial de Castellón de 31-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Castellón
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 31/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

02818-2018-U NULES

Convocatòria d? ajudes a empreses, comerços i indústries per a la promoció del valencià 2018

Convocatòria d? ajudes a empreses, comerços i indústries per a la promoció del valencià 2018

La Junta de Govern Local de l? Ajuntament de Nules FA SABER que en la sessió ordinària que va tindre lloc el 21 de maig del 2018 va aprovar entre d? altres l? acord següent:

`PRIMER. Convocar la subvenció de l? Ajuntament de Nules següent: Ajudes a empreses, comerços i indústries per a la promoció del valencià 2018.

SEGON. Aprovar l? ordre reguladora de les bases per a la concessió de la subvenció que es transcriu a continuació:

CONVOCATÒRIA D? AJUDES A EMPRESES, COMERÇOS I INDÚSTRIES PER A LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 2018

Article 1. Objecte, àmbit d? aplicació i finalitat de les ajudes

L? Ajuntament de Nules convoca ajudes que estan dirigides a premiar les empreses, comerços i indústries que realitzen activitats de promoció del valencià.

L? objectiu del premi és potenciar, valorar i premiar les empreses, comerços i indústries de Nules que vulguen participar en la promoció del valencià com a llengua d? ús habitual.

Queden fora de l? àmbit d? aplicació d? aquesta convocatòria les sol·licituds que diferisquen del que s? ha exposat adés.

Article 2. Destinataris

A l? efecte d? aquesta convocatòria, tenen la consideració de destinataris d? aquestes ajudes les empreses, indústries i comerços que:

Estiguen radicats a Nules.

Realitzen l? activitat que fonamente l? atorgament de les ajudes.

Article 3. Documentació per a la formalització de la sol·licitud de les ajudes

La documentació s? ha de presentar en el Registre General de l? Ajuntament de Nules, en horari laboral comprés entre les 9 i les 14 hores. Cal presentar els documents següents:

a) Imprés de sol·licitud de les ajudes signat per la persona que representa legalment l? empresa (annex I).

b) Text que inclourà l? acció subvencionada. Abans de registrar la sol·licitud i presentar la documentació, el text ha de ser revisat per l? Oficina Municipal de Normalització Lingüística a fi de donar-ne el vistiplau o fer-ne les correccions que siguen necessàries; sense el vistiplau no es tindrà dret a percebre l? ajuda. Cal utilitzar el model de l? annex IV per a escriure el text de l? acció per la qual es demana ajuda.

c) Pressupost detallat amb IVA de cada acció subvencionable (preferiblement d? empreses de Nules).

d) Fotocòpia del CIF de l? empresa.

e) Full de manteniment de tercers, segons l? annex III.

Amb la finalitat de facilitar la simplificació administrativa, les declaracions responsables estan incorporades en el model de sol·licitud que figura en l? annex I. Són les següents:

1. Que les dades que figuren en la sol·licitud són certes i que estan actualitzades, i assumeix, en cas contrari, les responsabilitats que es podran derivar de la seua inexactitud.

2. Que compleix els requisits establits en la convocatòria.

3. No estar sotmesa a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiària, de les assenyalades en l? article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03), així com d? acord amb l? Ordenança Reguladora per a la Concessió de Subvencions de l? Ajuntament de Nules, i en particular:

a) No té pendent el pagament d? obligacions per reintegrament de subvencions.

b) No té pendent de justificació cap subvenció atorgada per l? Ajuntament de Nules.

c) Està al corrent de pagament de les obligacions fiscals amb l? Agència Tributària, Seguretat Social i tributs locals de l? Ajuntament de Nules.

4. En el cas dels rètols i de les cartes de menú, compromís de mantindre? ls un mínim de tres anys. Si les cartes o els rètols es trencaren o es deterioraren, es compromet a renovar-los.

5. Que disposa de la documentació acreditativa corresponent i es compromet a conservar-la durant el període de vigència de l? expedient.

Per a la presentació dels documents anteriors també s? admet qualsevol dels procediments establits en l? article 16 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas, la documentació ha d? incloure el dia i l? hora de presentació; si la documentació no inclou l? hora, es considerarà presentada a les 14 h del dia en què s? envia la documentació.

L? Ajuntament de Nules comprovarà d? ofici que són empreses radicades a Nules i també el que es refereix a l? acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions fiscals amb l? Ajuntament de Nules.

D? acord amb el que preveu l? article 68 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, si l? Ajuntament advertira que la sol·licitud pre sentada no reuneix tots els requisits exigits, s? ha de requerir l? interessat perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb la resolució prèvia que s? ha de dictar en els termes previstos en l? article 21.

Article 4. Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds i documentació, en el registre general d? entrades de l? Ajuntament de Nules, finalitzarà transcorreguts 30 dies naturals a comptar de l? endemà que la Base de Dades Nacional de Subvencions publique l? extracte de la convocatòria en el butlletí oficial corresponent.

Article 5. Dotació pressupostària i característiques de la concessió de les ajudes

Les ajudes tenen una dotació pressupostària de 2.500 euros. S? atorgaran ajudes fins a esgotar aquesta dotació pressupostària.

L? import de les ajudes en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d? altres administracions públiques o entitats privades, supere el cost de l? activitat per a la qual es concedeix l? ajuda.

L? Ajuntament de Nules subvencionarà el 75% del pressupost de cada acció per la qual es demane subvenció a les empreses que resulten beneficiaris d? aquestes ajudes econòmiques. Cada acció objecte de subvenció té una quantitat màxima subvencionable. La subvenció total a una mateixa empresa no pot superar els 500 euros.

Una mateixa empresa només pot presentar una única sol·licitud de subvenció; en aquesta sol·licitud pot demanar subvenció per una, per diverses o per totes les accions que són subvencionables.

Quan una empresa demane subvenció per diverses o per totes les accions, i siga beneficiària de les ajudes, se subvencionarà el 75% de les accions demanades (amb un màxim total de 500 euros) seguint aquest ordre: retolació exterior/interior; retolació de vehicles; impresos publicitaris i comercials, etiquetes...; cartes de menú, i anuncis publicitaris.

D? acord amb el que preveu l? article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el procediment de concessió d? aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva i l? únic criteri per a l? ordenació serà el moment de presentació de la sol·licitud d? ajuda. En cas d? empat, s? ordenaran les sol·licituds atenent l? ordre alfabètic dels cognoms de les persones que representen legalment l? empresa.

La gestió d? aquestes subvencions es realitzarà d? acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

Article 6. Accions subvencionables i requisits de cada acció subvencionable

La subvenció total a una mateixa empresa no pot superar els 500 euros.

El text en valencià objecte de subvenció s? ha de presentar juntament amb la sol·licitud i ha de ser revisat amb anterioritat per l? Oficina Municipal de Normalització Lingüística a fi de donar-ne el vistiplau o fer-ne les correccions que siguen necessàries. Sense aquest vistiplau no es tindrà dret a percebre l? ajuda.

Retolació exterior i/o interior: la subvenció màxima d? aquesta acció és de 400 euros.

Retolació de vehicles: la subvenció màxima d? aquesta acció és de 100 euros.

La retolació, tant exterior com interior i de vehicles, ha de ser exclusivament i específicament en valencià, és a dir, no es tindran en compte els rètols que s? escriguen igual en valencià i en castellà (o que tinguen una diferència mínima), o que tinguen una part en castellà.

Tot seguit indiquem una sèrie d? exemples vàlids i no vàlids a l? efecte de ser susceptibles de rebre subvenció. En tot cas, el text del rètol haurà de tindre el vistiplau del tècnic de l? Oficina Municipal de Normalització Lingüística; el seu criteri és l? únic vàlid per a la conformitat del text.

Exemples:

No vàlids Vàlids

Bar Bicicleta Bar Bicicleta, menjars casolans

Bar Martínez Bar Martínez, menjars casolans

Bar Poesia (diferència mínima)

Bar Barraquetes

Restaurant Mascarell

Restaurant Mascarell, comida casera Restaurant Mascarell, menjar casolà

Pérez, articles barats

Tienda Caracolas, articles barats Botiga Caracolas, articles barats

Impresos publicitaris i comercials (fulls de mà, díptics...), etiquetes, cartells, embolcalls, bosses, adhesius: la subvenció màxima d? aquesta acció és de 100 euros.

Exclusivament i específicament en valencià, és a dir, no es tindran en compte les propostes que s? escriguen igual en valencià i en castellà, o que tinguen una part en castellà. En tot cas, el text haurà de tindre el vistiplau del tècnic de l? Oficina Municipal de Normalització Lingüística; el seu criteri és l? únic vàlid per a la conformitat del text.

Cartes de menú (establiments hostalers i de restauració): la subvenció màxima d? aquesta acció és de 100 euros.

Les cartes han d? estar escrites, almenys, en valencià.

Si a més del valencià hi ha altres llengües en les cartes, cal estructurar les cartes de la forma següent: el text en valencià dels plats o begudes que ofereix l? establiment ha d? ocupar la primera posició i aparéixer de forma destacada (dos punts de cos de lletra més gran), i el text en l? altra llengua ha d? estar en cursiva:

Format (amb una altra llengua):

Entrecot amb salsa de bolets

Entrecot con salsa de setas

Presa de porc ibèric amb guarnició

Presa de cerdo ibérico con guarnición

Cada establiment ha de pressupostar un mínim de 10 cartes.

El text haurà de tindre el vistiplau del tècnic de l? Oficina Municipal de Normalització Lingüística; el seu criteri és l? únic vàlid per a la conformitat del text.

Anuncis publicitaris en mitjans de comunicació: la subvenció màxima d? aquesta acció és de 100 euros.

Independentment de la llengua en què estiga el nom de l? empresa, l? anunci ha de portar més text o àudio, i aquest text o àudio ha d? estar exclusivament i específicament en valencià.

Tot seguit indiquem una sèrie d? exemples vàlids i no vàlids a l? efecte de ser susceptibles de rebre subvenció. En tot cas, el text haurà de tindre el vistiplau del tècnic de l? Oficina Municipal de Normalització Lingüística; el seu criteri és l? únic vàlid per a la conformitat del text.

Exemples:

Vàlids:

Mobles Esteve. Vine i comprova que tenim els millors mobles al millor preu

Sabateria Zapatitos. Qualitat i bon preu

No vàlids:

Mobles Esteve. La mejor calidad al mejor precio. Els de sempre

Zapateria Zapatitos. Els de sempre

Article 7. Instrucció dels expedients. Resolució i terminis

Es crearà una comissió d? estudi de les sol·licituds i documentació presentades. La comissió estarà constituïda per tres empleats públics de l? Ajuntament: el tècnic de Normalització Lingüística, la tècnica de l? Agència de Desenvolupament Local i el TAE d? Intervenció; a l? efecte de suplència també pot estar constituïda pel cap de la subàrea de Serveis i per la cap de la subàrea de Personal.

La comissió d? estudi, d? acord amb les sol·licituds i documentació presentades, emetrà un informe sobre la concessió provisional de les ajudes per a la promoció del valencià en el qual s? indicaran les empreses que gaudiran de les ajudes i la quantitat que tindran assignada. Posteriorment:

1. L? informe de la comissió d? estudi s? elevarà al regidor de Normalització Lingüística i a l? alcalde. Serà preceptiu informe de fiscalització del Departament d? Intervenció.

2. D? acord amb els informes de la comissió d? estudi i de fiscalització, l? alcalde resoldrà la concessió provisional de les ajudes.

3. Comunicada la concessió provisional de les ajudes als responsables de les empreses, aquests disposaran de 10 dies hàbils per a presentar-hi al·legacions.

4. Si no hi ha al·legacions, la proposta de resolució definitiva, una vegada fiscalitzada, s? elevarà a l? alcalde.

5. La concessió definitiva de les ajudes es publicarà en el tauler d? anuncis de l? Ajuntament de Nules.

Contra aquest procés, que esgota la via administrativa, la persona interessada pot interposar recurs contenciós administratiu davant d? algun dels òrgans jurisdiccionals que preveuen els articles 8 i 10 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar de la seua notificació. Sense perjuí del que s? ha exposat anteriorment, amb caràcter potestatiu i previ, la persona interessada pot interposar recursos de reposició en els termes i terminis previstos en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 8. Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris d? aquestes ajudes estan obligats a:

Emprar l? ajuda rebuda per als fins que van ocasionar la seua adjudicació i, a més, s? hauran d? ajustar als termes indicats en la sol·licitud.

Facilitar tots els documents, comprovacions i aclariments que els siguen requerits per l? entitat municipal competent.

Comunicar, tan prompte com es conega, l? obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents d? altres administracions i entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. I en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l? aplicació donada als fons percebuts.

Conservar els documents justificatius de l? aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

Estar al corrent de les obligacions fiscals, tributàries i de la Seguretat Social.

Justificar la correcta aplicació dels fons rebuts, i, si escau, reintegrar-los quan procedisca.

Article 9. Pagament de les ajudes

S? estableix un sol pagament, que s? abonarà després d? haver justificat adequadament les ajudes.

L? abonament de les ajudes es materialitzarà mitjançant transferència al compte bancari que conste en la documentació entregada per l? empresa beneficiària.

Article 10. Justificació de les ajudes i termini de justificació

La documentació justificativa s? ha de presentar en el Registre General de l? Ajuntament de Nules; el termini finalitza el dia 28 de setembre del 2018. Si la documentació no es presenta en aquest termini s? entendrà que es renuncia a l? ajuda i que aquesta queda sense efecte.

Els beneficiaris han de justificar les despeses de l? activitat subvencionada. Aquestes despeses han d? igualar com a mínim el pressupost que es va presentar en la sol·licitud. Si la justificació de les despeses que presenta l? empresa no iguala com a mínim el pressupost que es va presentar en la sol·licitud, es considerarà no justificada adequadament la realització de l? activitat i, per tant, no es procedirà al pagament de l? ajuda.

Documentació justificativa:

Model de compte justificatiu (annex II).

Factures originals de la despesa realitzada en cada acció que és objecte de subvenció.

Altres documents justificatius:

Per a la retolació (exterior, interior i/o de vehicles): dues fotografies del rètol (o rètols) instal·lat que ha sigut subvencionat.

Per als impresos publicitaris i comercials (fulls de mà, díptics...), etiquetes, cartells, embolcalls, bosses, adhesius: una mostra del material subvencionat.

Per a les cartes de menú: una mostra de la carta subvencionada.

Per als anuncis publicitaris en mitjans de comunicació: una mostra de l? anunci en format paper o audiovisual.

Amb la finalitat de facilitar la simplificació administrativa, les declaracions responsables estan incorporades en el model de compte justificatiu que figura en l? annex II. Són les següents:

1. Que totes les dades que figuren en aquest compte justificatiu són certes, que estan actualitzades i que els documents originals acreditatius estan en l? arxiu de l? empresa, a la disposició de l? Ajuntament de Nules per a qualsevol consulta o comprovació que estime convenient, i també que es compromet a conservar-los durant el temps de vigència d? aquest expedient.

2. Que la despesa realitzada s? ha destinat exclusivament a les finalitats i activitats per a les quals se sol·licita les ajudes.

Article 11. Supervisió definitiva de la documentació i control financer de les ajudes

Una vegada rebuda la documentació justificativa pertinent, la comissió d? estudi emetrà un informe sobre el compliment dels requisits previstos en aquesta convocatòria.

Formulada la proposta de resolució, l? expedient relatiu a la justificació de les ajudes es remetrà a la Intervenció Municipal per a la seua fiscalització.

En cas de no haver-se justificat la subvenció d? acord amb el que s? ha exposat anteriorment, l? empresa quedarà inhabilitada per a percebre qualsevol altra subvenció de l? Ajuntament de Nules mentre no es corregisca aquesta situació, sense perjuí de l? obligació de la devolució de la subvenció.

Article 12. Reintegrament i revocació de les subvencions concedides

Es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes i a l? exigència de l? interés de demora corresponent des del moment del pagament de les ajudes fins a la data en què s? acorde la procedència del reintegrament, en els supòsits establits en l? article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i específicament en els següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant les que ho hagueren impedit.

b) Incompliment total o parcial de l? objecte, de l? activitat, del projecte o la no-adopció del comportament que fonamente la concessió de la subvenció.

c) Quan la documentació justificativa no s? haja presentat dins del termini indicat en la respectiva convocatòria.

d) Incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d? això derive la impossibilitat de verificar l? ús que han tingut els fons percebuts, el compliment de l? objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades. Així mateix, qualsevol irregularitat en l? aplicació dels fons percebuts com a ajudes, tant comptablement com d? aplicació a l? objectiu per al qual es van concedir les ajudes.

e) Incompliment de qualsevol altra obligació imposada al beneficiari en aquestes bases.

Article 13. Publicitat i notificació de les subvencions

Després de ser concedides les ajudes per l? òrgan competent segons la convocatòria, es publicaran en la Base de Dades Nacional de Subvencions i en el tauler d? anuncis de l? Ajuntament, i s? hi indicarà la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s? imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció, i s? hi indicarà a més els llocs on es troba exposat el seu contingut íntegre.

Article 14. Règim d? infraccions i sancions

En matèria d? infraccions i sancions administratives, cal ajustar-se al que disposen els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

La mera presentació d? una sol·licitud d? ajudes per a una activitat, programa, projecte o circumstància singular, implica el coneixement i acceptació d? aquestes bases; de l? Ordenança General Reguladora de Concessió de Subvencions de l? Ajuntament de Nules, publicada en el BOP i aprovada definitivament en Ple el 21 de desembre del 2011, i de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com de totes les normes que s? apliquen a aquest tipus de subvencions, tant de caràcter directe com subsidiari.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Per al no que no està regulat en aquestes bases cal ajustar-se al que disposen l? Ordenança General Reguladora de Concessió de Subvencions de l? Ajuntament de Nules; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; la Llei 7/1985, de 2 d? abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i també al que disposen les bases d? execució dels pressupostos generals de l? Ajuntament de Nules.

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

TERCER. Procedir a la publicació d? aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler d? Edictes de l? Ajuntament i en el Portal de Transparència de l? Ajuntament per tal de difondre la convocatòria; així com comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions el text de la convocatòria i la informació requerida per la Base de Dades. El termini de presentació de sol·licituds començarà l? endemà de la publicació de l? extracte de la convocatòria que realitzarà la Base de Dades Nacional de Subvencions en el Butlletí Oficial de la Província.

QUART. Traslladar aquest acord als departaments competents per a la tramitació i gestió d? aquesta subvenció, així com al departament d? Intervenció, al departament d? Atenció al Ciutadà i a les persones designades en la comissió d? estudi.` Cosa que es fa pública. El regidor de Normalització Lingüística, Ramon Canut Rebull.

Nules, amb data de la signatura.

Valenciano
Empresa
Bicicletas
Desarrollo Local y Rural