Convocatòria d'ajudes per a famílies usuàries del servei de menjador de l'escola municipal d'educació infantil La Baldufa. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 12/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Masquefa

ANUNCI de convocatòria de concessió d'ajudes individuals a les famílies dels usuaris del servei de menjador de l'EBM la Baldufa curs 2017-2018

BDNS(Identif.):350110.

Extracte de les bases i l'acord de la Junta de Govern Local de data 5 de juny de 2017 pel qual s'aprova la Convocatòria de concessió d'ajudes individuals a les famílies dels usuaris del servei de menjador de l'EBM la Baldufa, integrada al Servei Municipal d'Atenció a la Petita Infància i a la Família de Masquefa, pel curs 2017-2018.

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complert de la qual, pot consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris.

Poden ser beneficiàries de l'ajut regulat en les presents bases aquelles persones empadronades a Masquefa que siguin usuaris de la llar d'infants o l'escola bressol, i que necessitin gaudir del servei de menjador per raó de les seves circumstàncies personals o familiars.

Són requisits per poder sol·licitar l'ajut individual de menjador escolar de les escoles bressol:

- Estar matriculat a l'EBM La Baldufa.

- Estar empadronat a Masquefa o al nucli de La Beguda Alta, en qualsevol dels tres municipis que formen part de la Mancomunitat; tant l'infant usuari del servei, com qui tingui i exerceixi la seva pàtria potestat.

- Presentar la sol·licitud en l'imprès annex 1 i la documentació acreditativa en els terminis establerts per la corresponent convocatòria.

- No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d'altres administracions o ens públics.

- No tenir cap deute per qualsevol concepte amb el Servei Municipal d'Atenció a la Petita Infància i a la Família i amb l'Ajuntament de Masquefa.

L'acompliment del requisit d'empadronament serà comprovat d'ofici per l'ajuntament, però els sol·licitants podran presentar la documentació que creguin necessària.

L'acompliment del requisit d'estar matriculat al servei serà comprovat d'ofici per l'ajuntament.

Segon. Objecte.

L'objecte és regular el procediment per a la concessió d'ajuts individuals als usuaris del servei de menjador de l'Escola Bressol Municipal La Baldufa, que necessitin gaudir d'aquest servei per raó de les seves circumstàncies personals o familiars.

Tercer. Bases reguladores.

Les Bases reguladores d'aquesta convocatòria es van aprovar per Acord de Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2013, les quals es van publicar al tauler d'anuncis de la Corporació, en el dels centres del Servei Municipal d'Atenció a la Petita Infància i a la Família i a la web de l'Ajuntament.

Quart. Quantia.

Quantia total de 5.600,00 EUR.

Quantia màxima per sol·licitant. El 100 % del cost per alumne i curs del servei de menjador.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Del 15 de juny al 5 de juliol de 2017.

Sisè. Altres dades.

- Les persones interessades en sol·licitar aquests ajuts han de presentar els impresos de sol·licitud que es trobaran a disposició de les famílies a la recepció de l'Ajuntament (C/ Major, 93. Horari de dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns de 17 a 19h), i a la web municipal, des del dia de la convocatòria i fins l'exhauriment del termini de presentació de sol·licituds. En qualsevol cas, només podrà presentar-se per cada persona una sol·licitud d'ajut.

- Els ajuts concedits s'hauran d'acceptar pels beneficiaris sense cap reserva dintre del termini d'un mes des de la notificació de l'atorgament. L'acceptació es formalitzarà en un escrit que es presentarà al Registre de l'Ajuntament, en el que s'indicarà l'acceptació pura i simple de l'ajut, en els termes i en les condicions que constin a l'acte d'atorgament, o que es derivin de les normes legals aplicables en virtut d'aquestes Bases.

La persona interessada no rebrà personalment l'import de l'ajut, sinó que l'Ajuntament procedirà a comunicar a l'interessat i al concessionari del Servei Municipal d'Atenció a la Petita Infància i a la Família el nombre de menús que li corresponen en funció de l'ajut atorgat perquè en pugui disposar quan cregui necessari.

Masquefa, 7 de juny de 2017 L'alcalde, Xavier Boquete i Saiz

ANUNCIO de convocatoria de ayudas para familias usuarias del servicio de comedor de la escuela municipal de educación infantil la Baldufa

Convocatoria de concesión de ayudas individuales a las familias de los usuarios del servicio de comedor de l'EBM la Baldufa para el curso 2017-2018.

BDNS(Identif.):350110.

Extracto de las bases y del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de junio de 2017 por el que se aprueba la Convocatoria de concesión de ayudas individuales a las familias de los usuarios del servicio de comedor de l'EBM la Baldufa, integrada en el Servicio Municipal de Atención a la Pequeña infancia y a la Familia de Masquefa, para el curso 2017-2018.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios.

Pueden ser beneficiarias aquellas personas empadronadas en Masquefa que sean usuarias de la escuela infantil y que necesiten el servicio de comedor a razón de sus circunstancias personales o familiares.

Son requisitos para poder solicitar la ayuda individual de comedor escolar de las escuelas de pequeña infancia:

- Estar matriculado en la EBM La Baldufa.

- Estar empadronado en Masquefa o en el núcleo de La Beguda Alta, en cualquier de los tres municipios que forman parte de la Mancomunidad; tanto el niño usuario del servicio, como quien tenga y ejerza su patria potestad.

- Presentar la solicitud en el impreso anexo 1 y la documentación acreditativa en los periodos establecidos en la correspondiente convocatoria.

- No recibir ninguna otra ayuda por el mismo concepto de otras administraciones o entes públicos.

- No tener ninguna deuda por cualquier concepto con el Servicio Municipal de Atención a la Pequeña Infancia y a la Familia, ni con el Ayuntamiento de Masquefa.

El cumplimiento del requisito del empadronamiento será comprobado de oficio por el Ayuntamiento, pero los solicitantes podrán presentar la documentación que crean necesaria.

El cumplimiento del requisito de estar matriculado en el servicio será comprobado de oficio por el Ayuntamiento.

Segundo. Objeto.

El objeto es regular el procedimiento para la concesión de ayudas individuales a los usuarios del servicio de comedor de la escuela municipal infantil La Baldufa que necesitan este servicio a razón de sus circunstancias personales y familiares.

Tercero. Bases reguladoras.

Las Bases reguladoras de esta convocatoria se aprobaron por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio de 2013, las cuales se publicaron en el tablón de anuncios de la Corporación, en el de los centros del Servicio Municipal de Atención a la Pequeña Infancia y a la Familia y en la web del Ayuntamiento.

Cuarto. Cuantía.

Cuantía total de 5.600,00 EUR.

Cuantía máxima por solicitante. El 100 % del coste por alumno y curso del servicio de comedor.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Del 15 de junio al 5 de julio de 2017.

Sexto. Otros datos.

- Las personas interesadas en solicitar estas ayudas tienen que presentar los impresos de solicitud que es encontraran a disposición de las familias en la recepción del Ayuntamiento (C. Major, 93. Horario de lunes a viernes de 9 a 14h y los lunes de 17 a 19h) y en la web municipal, desde el día de la convocatoria, hasta la finalización del plazo de presentación de solicitudes. En cualquier caso, solo podrá presentarse por persona, una única solicitud.

- Las ayudas concedidas tendrán que ser aceptadas por los beneficiarios sin ninguna reserva dentro del plazo de un mes des de la notificación del otorgamiento. La aceptación se formalizará en un escrito que se presentará en el Registro de Entrada del Ayuntamiento en el que se indicará la aceptación pura y simple de la ayuda, en los términos y condiciones que consten en el acto de concesión, o que se deriven las normas legales aplicables en virtud de las Bases.

La persona interesada no recibirá personalmente el importe de la ayuda, sino que el Ayuntamiento procederá a comunicar al interesado y al concesionario del Servicio Municipal de Atención a la Pequeña Infancia y a la Familia, el número de menús que le corresponden en función de la ayuda otorgada, para que pueda disponer de ellos cuando lo crea necesario.

Masquefa, 7 de junio de 2017 El alcalde, Xavier Boquete i Saiz

Familia
Infancia
Comedor escolar
Escuelas
Escuelas Infantiles
Educación