Convocatòria d'ajudes per minorar el cost a les famílies de les activitats socioeducatives i de lleure. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

ANUNCI sobre la convocatòria d'ajudes per minorar el cost a les famílies de les activitats socioeducatives i de lleure

BDNS (Identif.): 348867.

Bases Reguladores: BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER MINORAR EL COST A LES FAMÍLIES AMB MÉS CÀRREGUES ECONÒMIQUES EN LA INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS DE LLEURE.

Objecte: Minorar el cost a les famílies amb més càrregues econòmiques per cobrir les necessitats socioeducatives dels infants durant les vacances escolars i inscrits a l'activitat Casal d'Estiu 2017, organitzada per Fundesplai i amb conveni amb l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

Aplicació pressupostària: 321 47200.

Import màxim convocatòria: 1.980,00 EUR.

Procediment de concessió: concurrència competitiva.

Beneficiaris: els infants de P3 a 6è de primària empadronats al Municipi de Sant Andreu de Llavaneres, inscrits al Casal d'Estiu 2017 organitzat per Fundesplai i amb conveni amb l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres que formin part d'una família monoparental o nombrosa o bé siguin un segon germà inscrit a l'activitat de lleure objecte de la convocatòria.

Termini de sol·licitud: de l'1 de juny al 30 de setembre de 2017, tot actuant de sol·licitants el pare/mare/tutor del menor, els quals hauran d'acreditar la seva representació legal i presentar el formulari d'inscripció específic disponible al Departament d'Educació de l'Ajuntament.

Documentació: En tots els casos es requerirà la fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant, el volant de convivència i la inscripció al Casal d'Estiu 2017 organitzat per Fundesplai de cada un dels infants pels quals es vulgui obtenir l'ajut, expressant en cada una d'elles, els imports amb dret a ajut o prestació de minoració.

Per a les prestacions per a famílies monoparentals i nombroses es requerirà fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental.

Per a les prestacions per a la inscripció del segon germà es requerirà fotocòpia del llibre de família i la inscripció a l'activitat de lleure de l'altra germà.

Criteris d'atorgament i barems per determinar la quantia de les prestacions: En tots els casos, s'aplicaran els següents percentatges de minoració del preu sobre el cost total de l'horari de matí i tarda, quedant exclosos de minoració del cost l'horari d'acollida i el preu del menjador.

Família Nombrosa: 10% de descompte en cada un dels infants inscrits a l'activitat objecte de la convocatòria. Família Monoparental: 10% de descompte en cada un dels infants inscrits a l'activitat objecte de la convocatòria. Segon germà: 10% de descompte en el 2n germà inscrit a l'activitat objecte de la convocatòria.

Els descomptes no són acumulables i en el cas de l'ajut per segon germà, el percentatge s'aplicarà sobre el cost de la inscripció de menor import.

S'atendrà a l'ordre de presentació fins a esgotar el pressupost disponible, incloses, en el seu cas, les possibles ampliacions que puguin acordar-se.

Justificació i pagament de l'ajut: El pagament de l'ajut econòmic s'efectuarà un cop justificada la despesa, la qual s'acreditarà amb la factura emesa per l'empresa de lleure juntament amb el justificant de pagament del 100% del seu import.

El pagament de les ajudes concedides s'efectuarà per transferència al compte corrent que faciliti l'interessat.

Termini de justificació: El termini de justificació s'inicia un cop finalitzat l'ús individual del servei de lleure i finalitzarà en tots els casos el 15 de novembre de l'any en curs.

Règim Jurídic, Publicitat i Fiscalitat: Els ajuts atorgats mitjançant aquesta convocatòria resten sotmesos a la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a la normativa que la desenvolupa i en el seu compliment els atorgaments seran degudament informats a Base de Dades Nacional de Subvencions tot i quedar exempts del règim de publicació previst a la LGS en aplicació de la LO 1/1982 de 5 de maig, sobre protecció civil del dret de l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i queden sotmeses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

Sant Andreu de Llavaneres, 9 de maig de 2017 L'alcalde, Joan Mora i Buch

ANUNCIO sobre las ayudas para aminorar el coste a las familias de las actividades socioeducativas y de ocio

BDNS (Identif.): 348867.

Bases Reguladoras: BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MINORAR EL COSTE LAS FAMILIAS CON MÁS CARGAS ECONÓMICAS EN LA INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES DE OCIO.

Objeto: Minorar el coste a las familias con más cargas económicas para cubrir las necesidades socioeducativas de los niños durante las vacaciones escolares e inscritos a la actividad Casal de Verano 2017, organizada por Fundesplai y con convenio con el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres.

Aplicación presupuestaria: 321 47200.

Importe máximo convocatoria: 1.980,00 EUR.

Procedimiento de concesión: concurrencia competitiva.

Beneficiarios: los niños de P3 a 6º de primaria empadronados en el Municipio de Sant Andreu de Llavaneres, inscritos en el Casal de Verano 2017 organizado por Fundesplai y con convenio con el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres que formen parte de una familia monoparental o numerosa o bien sean un segundo hermano inscrito en la actividad de ocio objeto de la convocatoria.

Plazo de solicitud: del 1 de junio al 30 de setiembre de 2017, todo actuando para la solicitud el padre/madre/tutor del menor, los cuales habrán de acreditar su representación legal y presentar el formulario de inscripción específico disponible al Departamento de Educación del Ayuntamiento.

Documentación: En todos los casos se requerirá la fotocopia del DNI o NIE del solicitante, el volante de convivencia y la inscripción en el Casal de Verano 2017 organizado por Fundesplai de cada uno de los niños por los que se quiera obtener la ayuda, expresando en cada una de ellas, los importes con derecho a ayuda o prestación de minoración.

Para las prestaciones para familias monoparentales y numerosas se requerirá fotocopia del título de familia numerosa o monoparental.

Para las prestaciones para la inscripción del segundo hermano se requerirá fotocopia del libro de familia y la inscripción a la actividad de ocio del otro hermano.

Criterios de concesión y baremos para determinar la cuantía de las prestaciones: En todos los casos, se aplicarán los siguientes porcentajes de minoración del precio sobre el coste total del horario de mañana y tarde, quedando excluidos de minoración del coste el horario de acogida y el precio del comedor.

Familia numerosa: 10% de descuento en cada uno de los niños inscritos en la actividad objeto de la convocatoria. Familia Monoparental: 10% de descuento en cada uno de los niños inscritos en la actividad objeto de la convocatoria. Segundo hermano: 10% de descuento en el 2º hermano inscrito en la actividad objeto de la convocatoria.

Los descuentos no son acumulables y en el caso de la ayuda por segundo hermano, el porcentaje se aplicará sobre el coste de la inscripción de menor importe.

Se respetará el orden de presentación hasta agotar el presupuesto disponible, incluidas, en su caso, las posibles ampliaciones que puedan acordarse.

Justificación y pago de la ayuda: El pago de la ayuda económica se efectuará una vez justificado el gasto, lo acreditará con la factura emitida por la empresa de ocio junto con el justificante de pago del 100% de su importe.

El pago de las ayudas concedidas se efectuará por transferencia a la cuenta corriente que facilite al interesado.

Plazo de justificación: El plazo de justificación se inicia una vez finalizado el uso individual del servicio de ocio y finalizará en todos los casos el 15 de noviembre del año en curso.

Régimen Jurídico, Publicidad y Fiscalidad: Las ayudas otorgadas mediante esta convocatoria quedan sometidas a la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, y la normativa que la desarrolla y en su cumplimiento las concesiones serán debidamente informados a Base de Datos Nacional de Subvenciones a pesar de quedar exentos del régimen de publicación previsto en la LGS en aplicación de la LO 1/1982 de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y quedan sometidas al régimen fiscal vigente en el momento de su concesión.

La aceptación de la ayuda conlleva el conocimiento del régimen jurídico aplicable.

Sant Andreu de Llavaneres, 9 de mayo de 2017 El alcalde, Joan Mora i Buch

Familia
Actividades de ocio y tiempo libre
Familia monoparental
Ocio y tiempo libre
Escuelas
Familia numerosa
Educación
Protección civil
Empresa