Convocatòria d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

ANUNCI sobre ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials

BDNS (Identif.): 348536.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8 de la llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el seu text complet es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/):

Primer: Beneficiaris de la subvenció: Ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials.

Segon: Objectiu de la subvenció o ajuda: concessió d'ajuts econòmics per al pagament dels tributs municipals a les persones que es trobin en situacions especials, que els impedeixen fer-se càrrec de la totalitat o una part de les seves obligacions tributàries.

Tercer: Bases reguladores: aprovades pel Ple del dia 27 d'octubre de 2016 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de desembre de 2016.

Quart: Termini de presentació de sol·licituds:

- Lletres A).a), A).b), A).c), A).d), B).a), B).b), B).c), B).g).1 i B).g).2 de la Base Cinquena de les Bases reguladores, corresponents a l'Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i Taxa d'escombraries domiciliàries, fins el dia 31 de juliol de 2017.

- Lletres B).d), B).e) i B).f) de la Base Cinquena de les Bases reguladores, corresponents a Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, Taxa per la intervenció de l'Administració en activitats d'edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient, i Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques: un mes següent a la data de presentació de l'expedient d'obres o activitats.

- Lletra B).g).3 de la Base Cinquena de les Bases reguladores, corresponents a Taxa d'escombraries d'activitats, fins el dia 30 de novembre de 2017.

- Lletra A).e) de la Base Cinquena de les Bases reguladores, corresponent a l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: dintre del termini de presentació de l'autoliquidació previst a l'article 8 de l'Ordenança Fiscal número 6 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Vilanova i la Geltrú, 16 de maig de 2017 La segona tinenta d'Alcaldia i regidora d'Economia, Hisenda, Seguretat, Recursos Humans i TIC, Glòria Garcia Prieto, el cap de Servei de Gestió Tributària i Recaptació, Matias Acebes Fernández

ANUNCIO sobre ayudas impuestos municipales para atender situaciones especiales

BDNS (Identif.): 348536.

De conformidad con lo que prevén los artículos 17.3.b y 20.8 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, su texto completo se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/):

Primero: Beneficiarios de la subvención: Ayudas económicas en los tributos municipales para atender situaciones especiales.

Segundo: Objetivo de la subvención o ayuda: concesión de ayudas económicas para el pago de los tributos municipales a las personas que se encuentren en situaciones especiales, que les impida hacerse cargo de la totalidad o una parte de sus obligaciones tributarias.

Tercero: Bases reguladoras: aprobadas por el Pleno del día 27 de octubre de 2016 y publicadas en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de fecha 23 de diciembre de 2016.

Cuarto: Plazo de presentación de solicitudes:

- Letras A).a), A).b), A).c), A).d), B).a), B).b), B).c), B).g).1 y B).g).2 de la Base Quinta de las Bases reguladoras, correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y Tasa de basuras domiciliarias, hasta el día 31 de julio de 2017.

- Letras B).d), B).e) y B).f) de la Base Quinta de las Bases reguladoras, correspondientes al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Tasa para la intervención de la Administración en actividades de edificación, uso del suelo, vía pública y medio ambiente, y Tasa para la prestación de los servicios de intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos y las empresas a través del sometimiento a previa licencia, comunicación previa o declaración responsable, así como para los controles de las actividades, los controles periódicos y las revisiones periódicas: un mes siguiente a la fecha de presentación del expediente de obras o actividades.

- Letra B).g).3 de la Base Quinta de las Bases reguladoras, correspondientes a la Tasa de basuras de actividades, hasta el día 30 de noviembre de 2017.

- Letra A).e) de la Base Quinta de las Bases reguladoras, correspondiente al Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana: dentro del plazo de presentación de la autoliquidación previsto en el artículo 8 de la Ordenanza Fiscal número 6 reguladora del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Vilanova i la Geltrú, 16 de mayo de 2017 La segunda teniente de Alcaldía y concejala de Economia, Hisenda, Seguretat, Recursos Humans i TIC, Glòria Garcia Prieto, el jefe de Servei de Gestió Tributària i Recaptació, Matias Acebes Fernández

Pago de Impuestos/Recibos
Medio Ambiente
Tecnologías de la información
Empresa
Prensa