Convocatòria d'ajuts a joves per participar en activitats de voluntariat en cooperació al desenvolupament per al 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

EDICTE

de l? Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre ajuts a joves per participar en activitats de voluntariat en

cooperació al desenvolupament. Convocatoria 2018.

En data 25 de maig de 2018 la Junta de Govern Local de L? Ajuntament va acordar el següent :

Aprovar la convocatòria i el formulari de sol·licitud, els quals consten dins l'expedient, com a annex 1 i 2

respectivament, per a la concessió d'ajuts econòmics a joves per participar en activitats de voluntariat en

cooperació al desenvolupament.

Aprovar l'autorització de la despesa per un import de 4.300,00 euros amb una dotació econòmica màxima

de 500,00 euros per a cada sol·licitud, a càrrec de l'aplicació pressupostària número 53.9240.48000

d'Ajuts a joves solidaris del pressupost municipal de 2018.

Les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini de 30 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de

la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en el lloc i la forma

establerts a les bases.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

Durant el termini indicat, l? expedient es podrà consultar a l? Àrea de Serveis Personals de l? Ajuntament de

Caldes de Montbui, per tal que es puguin formular les al·legacions, observacions, suggeriments i/o

reclamacions que s? estimin pertinents.

Caldes de Montbui, 30 de maig de 2018

L? alcalde accidental

Isidre Pineda Moncusí

Juventud
Cooperación al desarrollo