Convocatòria d'atorgament d'ajuts de pagament de lloguer just 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 29-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 29/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

CONVOCATÒRIA PER A L? ATORGAMENT D? AJUTS MUNICIPALS, DESTINATS A AL PAGAMENT DE LLOGUER JUST A SITGES 2018

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 23 de maig de 2018 va adoptar, entre d? altres, els següents acords:

1.- Aprovar la convocatòria per a l? atorgament d? ajuts municipals, destinats al pagament de lloguer just i establir el període de presentació de documentació de dos mesos, que s? iniciarà el proper dia 30 de maig fins el 30 de juliol, ambdós inclosos. 2.- Aprovar l? autorització de despesa de la partida de pressupost destinada al pagament d? ajuts de lloguer just per a les justificacions entre maig i desembre de 2018 per import total de 43.200,00.-€ 3.- Aprovar l? autorització de la despesa de la partida de pressupost d? ajuts de lloguer just per import de 21.600,00.-€ , per les justificacions dels rebuts entre gener i abril de l? exercici 2019. 4.- Publicar la convocatòria al Butlletí oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l? àmbit municipal o supramunicipal, així com a la web municipal. 5.- Notificar aquest acord als interessats. 6.- Acordar que tant bon punt estigui aprovat per Junta de Govern Local i operatiu el sistema de publicació de subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, procedir per part del centre gestor, a introduir la informació relativa a aquesta subvenció.

7.- Declarar que:

- Aquest acte posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. - Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l? òrgan

titular legal de la competència en el termini d? un mes. - Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs

ajustat a dret.

La sol·licitud amb l? imprès normalitzat i la documentació requerida, s? haurà d? adreçar a l? oficina d? Atenció al Ciutadà situada al C. Nou, 12. L? horari d? atenció ciutadana serà la determinada per la pròpia oficina de la OAC. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 de juliol.

Regidoria d? Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge Departament d? Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge Servei de Gestió i Planificació Urbanística

De les bases reguladores de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts municipals, publicades en el BOPB del 22/10/2015, que es poden consultar a la web municipal: www.sitges.cat es desprenen els condicionants principals següents:

ýÿ No pagar un lloguer mensual per l? habitatge superior a 800 euros, en el nostre municipi. Ingressos de la unitat de convivència inferior a 2,33 IRSC. segons taula informativa: ýÿ

Aquesta convocatòria es fa pública per al seu coneixement general.

El batlle Miquel Forns i Fusté

Sitges, 23 de maig de 2017

Alquiler de vivienda
Vivienda
Medio Ambiente