Convocatòria d'atorgament de subvencions de l'àmbit esportiu. - Boletín Oficial de Barcelona de 08-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Arenys de Munt

EDICTE

La Junta de Govern Local, per acord de data 29-5-2017, ha acordat el següent:

'Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).

Vista l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de data 11/2/2016, i publicada al Butlletí Oficial de la Província del dia 23 de febrer de 2016 (en endavant l'Ordenança).

Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l'article 22 de la LGS.

Atès que, d'acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, des de l'Àrea de Serveis Personals es vol fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat el foment de la pràctica esportiva mitjançant la participació en campionats oficials i l'organització d'activitats esportives i/o de formació tècnicesportiva, realitzades per clubs, associacions, fundacions i entitats esportives del municipi d'Arenys de Munt.

Vist que l'import total que es destinarà al foment d'aquestes actuacions és de 10.000,00 EUR amb càrrec a l'aplicació 620 341 48000 del pressupost de l'exercici 2017.

Vist que l'article 14.1 de l'Ordenança, estableix que conjunta o posteriorment a les Bases Reguladores s'haurà d'aprovar i publicar la corresponent convocatòria.

Atès que per acord del Ple de data 10 de març de 2016 es van aprovar les Bases Reguladores d'aquestes subvencions, les quals van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 9 de maig de 2016.

Atès que el contingut de la present convocatòria s'ajusta a allò previst a l'article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l'article 14.2 de l'Ordenança.

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de conformitat amb allò previst a l'article 14.3 de l'Ordenança, i 124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del contingut d'aquesta convocatòria, en el qual es determina el termini de presentació de sol·licituds.

Vist que la competència per a l'aprovació de convocatòries recau sobre la Junta de Govern Local segons l'art. 26 de les Bases d'Execució del Pressupost vigents.

Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l'atorgament de subvencions de l'àmbit esportiu, en el marc de les Bases Reguladores aprovades pel Ple de data 10 de març de 2016, i modificades pel Ple de 16 de febrer de 2017 (s'adjunten les Bases en annex I) el text íntegre de la qual és el següent:

'a) Objecte de la convocatòria:

Atorgament de subvencions destinades a finançar projectes/activitats que complementin la competència municipal i que, a més, fomentin la pràctica esportiva mitjançant la participació en campionats oficials i l'organització d'activitats esportives i/o de formació tècnic-esportiva, realitzades per clubs, associacions, fundacions i entitats esportives del municipi d'Arenys de Munt, de conformitat amb el procediment establert en les Bases específiques reguladores.

b) Destinataris:

Aquesta línia de subvencions està destinada a entitats públiques o privades.

c) Publicació de les Bases específiques reguladores:

Les Bases específiques de les subvencions previstes en aquesta convocatòria estan publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2016.

d) Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s'hi destina:

L'import destinat a aquesta convocatòria és inicialment de 10.000,00 EUR que aniran a càrrec de la següent aplicació pressupostària: 620 341 48000.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat.

No obstant això, podran atorgar-se subvencions per una quantia addicional sense necessitat d'una nova convocatòria, sempre que els crèdits als quals resulti imputable no estiguin disponibles en el moment d'aquesta convocatòria, però que la seva disponibilitat es prevegi en qualsevol moment anterior a la resolució de concessió per un augment derivat de qualsevol de les causes previstes en l'article 58.2 del Reglament de la Llei general de subvencions. L'efectivitat de la quantia addicional restarà condicionada a la declaració de la disponibilitat del crèdit i, en el seu cas, a la prèvia aprovació de les modificacions pressupostàries oportunes (amb anterioritat a la resolució de la concessió de les subvencions). L'import addicional resultarà de l'aplicació dels criteris de valoració i procediment establert en les bases.

e) Període de presentació de sol·licituds i terminis:

El termini de presentació de sol·licituds, per a l'obtenció d'aquestes subvencions, és d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria de subvencions al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant els models normalitzats, que es poden trobar al web municipal (www.arenysdemunt.cat), els quals seran presentats al Registre General de l'Ajuntament d'Arenys de Munt (Rbla. Francesc Macià 59. CP:08358). També es pot presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si l'últim dia hàbil coincideix en dissabte, s'allargarà aquest període fins al primer dia hàbil següent.

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

f) Rectificació de defectes o omissions en la documentació:

En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant que en el termini de 10 dies, ampliï o esmeni la informació aportada en la sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o s'ha aportat la documentació reclamada, s'entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

g) Justificació i termini:

Les subvencions concedides s'hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 31 de març de 2018 mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria justificativa d'acord amb els models normalitzats que estaran a l'abast al web municipal (www.arenysdemunt.cat).

h) Criteris objectius d'atorgament de la subvenció:

Les subvencions s'atorgaran d'acord amb els criteris de puntuació regulats a l'article 10 de les Bases reguladores.

i) Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió:

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions i la proposta de concessió de les subvencions serà els determinats a l'article 12 de les Bases reguladores.

j) Terminis de resolució i notificació:

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució haurà de ser notificada de manera individualitzada a tots els sol·licitants admesos en el termini de deu dies a comptar des de la data en què s'hagi resolt.

Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a l'Ajuntament tenir constància que l'interessat o el seu representant legal ha rebut la resolució, com també de la data, la identitat i el contingut de l'acte administratiu, sens perjudici de l'obligació de publicitat de les subvencions atorgades, d'acord amb el que estableix la normativa general de subvencions.

k) Règim de recursos:

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

l) Publicitat:

La convocatòria es publicarà a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal.

Igualment, en el cas que s'aprovi una quantia addicional, l'òrgan concedent haurà de publicar la declaració de crèdits disponibles i la distribució definitiva en els mateixos mitjans que la convocatòria inicial.'

Segon.- Establir que el termini per a la presentació de sol·licituds començarà el dia 15 de juny de 2017 i finalitzarà el 15 de juliol de 2017.

Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 10.000,00 EUR, amb càrrec a l'aplicació 620 341 48000 del pressupost de l'exercici 2017.

Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l'anunci de la present convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l'article 14.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i l'article 124.2 del ROAS, així com en la BDNS.

Cinquè.- Comunicar aquest acord a l'Àrea de Serveis Personals i la Intervenció Municipal als efectes oportuns.'

Es dóna publicitat en base a la Llei 38/2003, de Subvencions.

Arenys de Munt, 31 de maig de 2017 El secretari accidental, Gemma García Ramos

Deporte
Actividades de servicios sociales
Deporte