Convocatòria dels Premis BCNVisualSound 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 11-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 11/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Gerència de Drets Socials Departament de Serveis Jurídics

BARCELONA ANUNCI

La Comissió de Govern, per delegació de l? Alcaldia de data 13 de de juny de 2015, ha aprovat, en data 30 de novembre de 2017, la convocatòria dels Premis BCNVisualSound 2018 , amb una dotació econòmica de 8.300,00€ , amb el següent desglossament:

' Premi jurat a la millor obra presentada a la categoria de documental, dotat amb 1300€ .

' Premi públic a la millor obra presentada a la categoria de documental, dotat amb 450€ .

' Premi jurat a la millor obra presentada a la categoria de ficció, dotat amb 1300€ .

' Premi públic a la millor obra presentada a la categoria de ficció, dotat amb 450€ .

' Premi jurat a la millor obra presentada a la categoria de videoclip, dotat amb 1300€ .

' Premi públic a la millor obra presentada a la categoria de videoclip, dotat amb 450€ .

' Premi jurat a la millor obra presentada al concurs 2 minuts en 1 dia, dotat amb 1300€ .

' Premi públic a la millor obra presentada al concurs 2 minuts en 1 dia dotat amb 450€ .

' Premi especial MAX 20 a la millor de les obres presentades realitzada per un jove menor

de 20 anys, dotat amb 1300€ .

Es fixen com a terminis de presentació de les obres les dates que consten a les bases específiques que seguidament es reprodueixen.

DOCUMENT ANNEX

BASES ESPECÍFIQUES DE PARTICIPACIÓ PREMIS BARCELONA VISUALSOUND 2018

ÍNDEX PRIMERA.- DEFINICIÓ SEGONA.- CATEGORIES TERCERA.- CONCURS 2 MINUTS EN UN DIA QUARTA.- RELACIÓ D'EQUIPAMENTS

PRIMERA.- DEFINICIÓ Els Premis Barcelona VisualSound tenen per objectiu la promoció i exhibició de la creació juvenil en l'àmbit audiovisual i l'organitza l'Ajuntament de Barcelona impulsat per la Regidoria d? Infància, Joventut i Gent Gran i diferents districtes de la ciutat. Aquestes bases específiques regulen les diferents categories i concursos en què es premiaran les obres presentades als Premis Barcelona VisualSound en el marc del Festival que porta el mateix nom. El Festival Barcelona VisualSound es realitzarà del 2 al 16 de març a Barcelona. La secció de Competició del Premi Barcelona VisualSound 2018 comptarà amb 3 categories i 1 concurs: Les categories fan referència als grans formats clàssics en què es poden presentar obres realitzades durant l? any en curs: Documental Ficció Videoclip

El concurs fa referència a obres fetes amb unes premisses prèvies donades per l? organització del Festival que volen obrir nous llenguatges audiovisuals 2 minuts en 1 dia

La inscripció al Festival Barcelona VisualSound implica l? acceptació plena de les bases generals i de les específiques de la present convocatòria. L? organització del Festival es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases.

SEGONA.- CATEGORIES La secció competició del Festival Barcelona VisualSound consta de 3 categories: Documental, Ficció i Videoclip.

Qui pot participar

El/la director/a i/o el/la realitzador/a amb nacionalitat espanyola o resident a l? estat espanyol nascut/da a partir de l'1 de gener de 1982. En tots els casos, si el/la director/a el/la realitzador/a és menor de 18 anys caldrà que aporti una autorització paterna/materna o del tutor/a legal segons el model que es troba al web del Festival i document acreditatiu del signant de l? autorització (annex 1). La presentació es podrà realitzar tant a títol individual com a títol col' lectiu, tot i que en aquest darrer cas cal nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació segons el model que es troba al web del Festival (annex 2).

Requisits de les obres Les obres han d? haver estat produïdes a partir de l? 1 de gener de 2017. El Jurat podrà rebutjar les obres que no ofereixin garanties tècniques per a la seva projecció. L'organització es reserva el dret d'excloure les obres que amb el seu contingut vulnerin la dignitat humana i/o promoguin l'odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social. És aconsellable acompanyar de subtítols l? obra si aquesta inclou continguts en algun idioma que no sigui català o castellà. La duració màxima de l'obra (incloent els crèdits) és: Documental: 30 minuts Ficció: 15 minuts Videoclip: 10 minuts El format de presentació serà: En còpia física en AVI o MOV en sistema DVPAL o en un code fàcilment reproduïble o en format digital que es pugui visualitzar i descarregar amb facilitat (a la fitxa d? inscripció s? haurà d? incloure l? enllaç de l? obra en format que es pugui descarregar amb facilitat i la contrasenya , si en té).

Inscripció i lliurament La inscripció és pública i gratuïta. Per inscriure's cal omplir la Fitxa d? inscripció que es troba a la pàgina web del Festival, descarregar-la degudament omplerta i entregar-la signada adjuntant la documentació que es detalla a continuació i que inclourà: dades personals i documentació de l? autor/a, dades de l? obra i declaració d? acceptació de les bases. Cada participant podrà inscriure un màxim de 3 obres. Cada obra es pot presentar únicament a una categoria o concurs. El lliurament de l? obra es realitzarà en un sobre tancat al dors del qual s? indicarà: Premis VisualSound 2018 . Nom de la persona que presenta l? obra. Títol de l? obra i la categoria a la qual la presenta. Si l? obra es presenta en format digital, a la fitxa d? inscripció s? haurà d? indicar l? enllaç de l? obra en format que es pugui descarregar amb facilitat i la contrasenya , si en té. Documentació a incloure dins el sobre: L'obra presentada en el format indicat. Butlleta d? inscripció degudament completada que es podrà trobar a la pàgina web del Festival. Document acreditatiu dels autors/es de l'obra. Fotocòpia DNI, NIE, permís de residència Documentació específica, si és necessari. Si el realitzador/a és menor de 14 anys: fotocòpia del DNI, si en disposa. Si no en disposa, fotocòpia completa del llibre de família. En tots els casos, si el/la realitzador/a és menor de 18 anys: autorització paterna/materna o del tutor/a legal segons el model que es troba al web del Festival i document acreditatiu del signant de l? autorització. Quan la participació es realitzi de manera col' lectiva, la inscripció s? acompanyarà d? un escrit dels i les participants pel qual es nomeni un representant o apoderat/da únic de l? agrupació segons el model que es troba al web. Opcionalment es presentarà un CD amb tràiler i fotos (fotos, com a mínim de 300 dpi, o fragments de l? obra) que serà utilitzat a efectes de facilitar la promoció del Premi i les obres presentades als mitjans de comunicació. La data límit d? inscripció i lliurament de les obres i la documentació és el 1 de febrer de 2018. El lloc d'entrega: La presentació de les obres i la documentació requerida pot fer-se personalment a qualsevol dels equipaments organitzadors o pot enviar-se per correu certificat directament a l? equipament responsable de la categoria corresponent d? acord amb allò especificat a l? apartat quart d? aquestes bases.

Premis

El jurat, format d? acord amb la clàusula vuitena de les bases generals, premiarà la millor obra de cada categoria d'acord amb els criteris de valoració establerts. El Premi jurat per cada categoria està dotat amb 1300€ . Cada categoria tindrà un premi del públic que es decidirà a favor d'aquelles obres que rebin major percentatge de vot en les sessions de projecció respectives. El Premi públic per a cada categoria està dotat amb 450€ . Els premis del jurat i del públic d? una mateixa categoria podran recaure en una mateixa obra. Les obres presentades per el o la director/a i/o el realitzador/a nascuts/da a partir de l? 1 de gener de 1997 en qualsevol de les categories podran optar al Premi especial MAX 20 a la millor obra, dotat amb 1300€ . Aquest premi especial serà compatible amb els altres premis de la Secció Competició del Festival. Un cop feta pública la decisió del jurat, es comprovarà que els premiats compleixen tots els requisits establerts a la normativa d? aplicació. A efectes de cobrament del premis, el Festival pren com a referència la persona física que hagi presentat l? obra, en el cas d? obres col' lectives, el representant o apoderat únic de l? agrupació. En el cas que aquesta persona sigui menor d'edat es pren com a referència les dades paternes o dels tutors legals que han signat l'autorització. Pel que fa a la tributació dels Premis, tots els premis estaran subjectes a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

Criteris de valoració

ASPECTES ARTÍSTICS La direcció, el plantejament. La capacitat de gestionar amb enginy els recursos tècnics i artístics per arribar a un compendi global que permeti desenvolupar una narrativa audiovisual capaç d'explicar una narració i de seduir a l'espectador amb la història proposada. El guió, els aspectes narratius de continguts i de formes expressives: del punt de vista de l'abordatge d'una temàtica específica, de l'especificitat amb què tracta el tema abordat i del missatge resultant. La interpretació (a nivell individual i col' lectiu): el domini de les eines expressives per poder construir els personatges en sintonia a la història plantejada; el coneixement de la concepció i desenvolupament dels aspectes que permeten el desenvolupament dels personatges en el marc de la història plantejada. En el cas del documental, si s'inclouen declaracions, l'originalitat, adequació, proximitat i aportació al tema abordat per part de les persones entrevistades. La direcció artística: escenografia, vestuari i maquillatge; tots ells posats al servei del tema- missatge abordat per la peça audiovisual. El muntatge (vinculat a la composició de la imatge) en termes artístics (de contingut i narrativa). La banda sonora (si s? inclou, tant pels aspectes artístics com tècnics). La originalitat de la composició, la adequació al contingut de l? obra, la duració i la complexitat, el concepte, la contunuitat i el seu leitmotiv.

ASPECTES TÈCNICS La realització: la imatge (els enquadraments i la composició), la il' luminació, i tots dos elements posats al servei del tema - missatge de la peça audiovisual. La direcció de fotografia: La capacitat per dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lluminoses naturals o artificials, atenent les característiques creatives i expressives que proposa la direcció del projecte audiovisual. El muntatge (vinculat a la composició de la imatge) en l? aspecte merament tècnic. El so en directe. La qualitat del registre, l'amplitud i claredat, la comprensió i transmissió del missatge. El doblatge (si n'hi ha).

TERCERA.- CONCURS 2 MINUTS EN 1 DIA El concurs 2 minuts en 1 dia consisteix en realitzar un curtmetratge de màxim 2 minuts de durada des de l? inici de la primera seqüència fins el darrer fotograma (incloent els crèdits) en un màxim de 24 hores.

Qui pot participar El/la director/a i/o el/la realitzador/amb nacionalitat espanyola o resident a l? estat espanyol nascut/da a partir de l'1 de gener de 1982. En tots els casos, si el/la director/a el/la realitzador/a és menor de 18 anys caldrà que aporti una autorització paterna/materna o del tutor/a legal segons el model que es troba al web del Festival i document acreditatiu del signant de l? autorització (annex 1). La presentació es podrà realitzar tant a títol individual com a títol col' lectiu, tot i que en aquest darrer cas cal nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació segons el model que es troba al web del Festival (annex 2).

Requisits de les obres

Les obres han de ser produïdes entre l'hora d'inici del concurs i les 24 hores posteriors. Les obres han de complir les directrius establertes. És aconsellable acompanyar l? obra de subtítols si aquesta inclou continguts en algun idioma que no sigui català o castellà.

Inscripció i lliurament La inscripció és pública i gratuïta. Per inscriure's cal omplir la Fitxa d? inscripció que es troba a la pàgina web del Festival, descarregar-la degudament omplerta i entregar-la signada amb la resta de documentació que es detalla a continuació i que inclourà: dades personals i documentació de l? autor/a i declaració d? acceptació de les bases. Documentació a incloure dins del sobre: Butlleta d? inscripció que es podrà trobar a la pàgina web del Festival, degudament complerta i signada. Document acreditatiu dels/les autors/es de l'obra. Fotocòpia DNI, NIE, Permís de residència. Documentació específica, si és necessari. Si el realitzador/a és menor de 14 anys: fotocòpia del DNI, si en disposa. Si no en disposa, fotocòpia completa del llibre de família. En tots els casos, si el/la realitzador/a és menor de 18 anys: autorització paterna/materna o del tutor/a legal segons el model que es troba al web del Festival i document acreditatiu del signant de l? autorització. Quan la participació es realitzi de manera col' lectiva, la inscripció s? acompanyarà d? un escrit dels participants pel qual es nomeni un representant o apoderat únic de l? agrupació segons el model que es troba al web. Opcionalment es presentarà un CD amb tràiler i fotos (fotos, com a mínim de 300 dpi, o fragments de l? obra) que serà utilitzat a efectes de facilitar la promoció del Premi i les obres presentades als mitjans de comunicació. La data límit d'inscripció és el 8 de març de 2018. El lliurament de les obres es farà on-line seguint les instruccions que facilitarà l'organització a través d? un correu electrònic enviat als participants inscrits. El límit d? entrega de les obres serà el 10 de març, passades les 24hores des de l? entrega de les premisses. L? hora límit d? entrega es publicarà a la Web del Festival. El lloc d'entrega: La presentació de la documentació requerida pot fer-se personalment a qualsevol dels equipaments organitzadors o pot enviar-se per correu directament a l? equipament responsable del concurs corresponent d? acord amb allò especificat a l? apartat quart d? aquestes bases.

Desenvolupament del concurs El concurs es realitzarà entre el 9 de març i el 10 de març de 2018. Les obres hauran d? incloure unes directrius que es donaran a conèixer a través de la web del Festival el mateix dia 9 de març. Aquestes directrius s? enviaran també per correu electrònic a les persones inscrites, el dia 9 de març. Un cop publicades les directrius, els participants disposaran de 24 hores per elaborar i lliurar la seva obra. Totes les informacions prèvies d? aquesta categoria s? aniran publicant a través de la web del Festival. Les obres seleccionades podran visionar-se a la sessió de projecció que es realitzarà presencialment a un dels equipaments organitzadors. A la web del festival s? informarà de la data i l? horari de la sessió. L'organització es reserva el dret d'excloure les obres que amb el seu contingut vulnerin la dignitat humana i/o promoguin l'odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social. Les obres que no ofereixin garanties tècniques per a la seva projecció poden ser rebutjades. La duració màxima de l'obra és de 2 minuts (incloent els crèdits).

Premis Un jurat premiarà la millor obra d'acord amb els criteris de valoració establerts. El Premi jurat està dotat en 1300 € . Hi haurà un premi del públic que es decidirà a favor d'aquelles obres que rebin major percentatge de vot a la sessió de projecció que es realitzarà presencialment a un dels equipaments organitzadors. A la web del festival s? informarà de la data i l? horari de la sessió. El Premi públic està dotat en 450€ . Els premis del jurat i del públic podran recaure en una mateixa obra. Tots els premis estaran subjectes a les retencions i els impostos que estableix la llei.

Criteris de valoració

ASPECTES ARTÍSTICS

La direcció, el plantejament. La capacitat de gestionar amb enginy els recursos tècnics i artístics per arribar a un compendi global que permeti desenvolupar una narrativa audiovisual capaç d'explicar una narració i de seduir a l'espectador amb la història proposada. El guió, els aspectes narratius, de continguts i de formes expressives. Del punt de vista de l'abordatge d'una temàtica específica, de l'especificitat amb què tracta el tema abordat, del missatge resultant. La interpretació (a nivell individual i col' lectiu). El domini de les eines expressives per poder construir els personatges en sintonia a la història plantejada. El coneixement de la concepció i desenvolupament dels aspectes que permeten el desenvolupament dels personatges en el marc de la història plantejada. La direcció artística. Escenografia, vestuari i maquillatge, i tots ells posats al servei del tema- missatge abordat per la peça audiovisual. El muntatge (vinculat a la composició de la imatge) en termes artístics (de contingut i narrativa). La Banda Sonora (si la inclou, tant els aspectes artístics com tècnics). L'originalitat de la composició, l'adequació al contingut de l'obra, la durada i la complexitat, el concepte, la continuïtat i el seu leitmotiv.

ASPECTES TÈCNICS La realització. La imatge (els enquadraments i la composició), la il' luminació, i tots dos elements posats al servei del tema- missatge de la peça audiovisual. La direcció de fotografia. La capacitat per dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lluminoses naturals o artificials, atenent les característiques creatives i expressives que proposa la direcció del projecte audiovisual. El muntatge (vinculat a la composició de la imatge) en l? aspecte merament tècnic. El so en directe. La qualitat del registre, l'amplitud i claredat, la comprensió i transmissió del missatge. El doblatge (si n'hi ha).

QUARTA.- RELACIÓ D? EQUIPAMENTS La presentació de la documentació requerida i les obres, si s? escau, pot fer-se personalment a qualsevol dels equipaments organitzadors o pot enviar-se per correu directament a l? equipament responsable de la categoria o el concurs corresponent d? acord amb allò especificat en aquest apartat. Les dades, els horaris dels equipaments organitzadors s? especifiquen a continuació:

DOCUMENTAL

Espai Jove Garcilaso C. Garcilaso, 103. 08027 Barcelona Tel. 93 256 29 59 Horari: de dilluns a divendres de 9 a 22 h. Dissabtes de 9.30 a 14h i de 17 a 22 h

FICCIÓ

Casal de Joves Casa Sagnier C. Brusi 61. 08006 Barcelona. Tel. 93 414 01 95 Horari: de dilluns a divendres de 16 a 21 h

Casal de Joves les Corts-Centre cívic les Corts C. Dolors Masferrer i Bosch, 33 - 35. 08028 Barcelona Tel. 93 291 64 99 Horari: de dilluns a dissabte de 17 a 22.30 h

VIDEOCLIP

Espai Jove Boca Nord C. Agudells, 37-45. 08032 Barcelona Tel. 93 429 93 69 Horari: de dilluns a dissabte de 16 a 22 h

Espai Musical i Jove La Bàscula C. del Foc, 128. 08038 Barcelona Tel. 93 422 43 00 Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 22h

CONCURS 2 MINUTS EN 1 DIA

Espai Jove La Fontana C. Gran de Gràcia, 190-192. 08012 Barcelona Tel. 93 368 10 04 Horari: de dilluns a divendres de 17 a 22 h. Dilluns i dijous de 10 a 15 h. Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 22 h. Diumenges de 17 a 21 h

Casal de Joves Palau Alòs C. Sant Pere més Baix 55. 08003 Barcelona Tel. 93 268 12 24 Horari: de dilluns a diumenge de 17 a 22 h. Dissabte de 10 a 13 h

Barcelona, 30 de novembre de 2017. La secretària delegada de Drets Socials, Núria Gilabert i Busquets

Juventud
Catalán
Idiomas
Nacimiento, adopción y acogimiento
Infancia
Tercera edad
Familia
Artes
Música