Convocatòria dels Premis Esport i Ciutat 2017. Aprovació definitiva. Termini presentació de candidatures. - Boletín Oficial de Tarragona de 02-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 02/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2017-04419

Ajuntament de Reus

Esports

ANUNCI

Per Decret número 2017006188 de data 10 de maig de 2017 el regidor delegat de l'Àrea d'Esports ha aprovat la convocatòria dels Premis Esport i Ciutat 2017, de conformitat amb les bases que van ser aprovades inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de febrer de 2014, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (a partir d'ara, BOPT) número 70, de 25 de març de 2014; aprovades definitivament perquè no van presentar-se al·legacions durant el període d'informació pública.

Les candidatures es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al BOPT i fins les següents dates:

- Fins el 26 de juny de 2017, per presentar currículums i-o mèrits esportius assolits entre el 31 d'agost de 2016 i el 18 de juny de 2017.

- Fins el 31 d'agost de 2017, per complimentar currículums i-o presentar noves propostes vinculades als mèrits esportius assolits entre el 19 de juny i el 30 d'agost de 2017.

Aquests premis, amb els quals es reconeixen anualment diversos àmbits de l'esport, es lliuraran en el marc de la Diada de l'Esport, que es celebrarà durant el darrer quadrimestre de l'any 2017.

Reus, 23 de maig de 2017

El secretari general, per delegació de signatura, el cap del servei d'Assessoria Jurídica, Josep Alberich Forns

...

Deporte