Convocatòria dels premis de l'11è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona promoguts per la Gerència de Serveis d'Esports per a la temporada 2016-2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Esports

ANUNCI

La Junta de Govern de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 25 de maig de 2017, aprovà, per delegació del Ple, la convocatòria dels premis de l'11è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona per a la temporada 2016-2017, i de les condicions específiques de participació que els regulen, la qual es fa pública per a general coneixement.

Condicions específiques.

Clàusules.

Primera.- Objecte i àmbit.

La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d'Esports, dóna suport a l'organització d'esdeveniments esportius, sota la denominació Gran Premi Diputació de Barcelona, amb l'objectiu d'impulsar diferents pràctiques esportives.

Per potenciar la pràctica de l'atletisme i posar en valor l'esforç dels aficionats/des a aquesta modalitat esportiva, es promou l'11è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona (GPDB).

A continuació es fixen els criteris a adoptar per tal d'establir les condicions i els requisits que han de regir els premis de l'11è Challenge de la temporada 2016-2017.

Aquests premis volen afavorir l'impuls de l'esport a la demarcació de Barcelona.

Segona.- Definició del Challenge.

El Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona és un conjunt de mitges maratons homologades que es duen a terme a la província de Barcelona.

La Diputació de Barcelona fa pública a www.diba.cat/esports la relació de mitges maratons que es duen a terme a la província de Barcelona i que formen part del Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona. Inclou dates de celebració, nom de l'entitat organitzadora i dades de contacte.

L'11è Challenge inclou mitges maratons homologades per la Federació Catalana d'Atletisme que es realitzen en el període comprès entre el mes de setembre de 2016 i el mes l'abril de 2017.

Tercera.- Organització.

Els premis relatius a l'11è Challenge estaran organitzats per la Gerència de Serveis d'Esports de la Diputació de Barcelona.

Les condicions de participació són accessibles en el web, en el qual la Diputació de Barcelona recull els resultats de totes les proves i publica els guanyadors/es dels premis.

Quarta.- Requisits de participació i classificació general.

Per poder participar en l'11è Challenge, és requisit indispensable ser major de 18 anys.

La participació està oberta tant a atletes federats/des com no federats/des.

Per participar al Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona i per accedir a la classificació general dels participants i als premis, no s'ha de fer una inscripció expressa. Això no obstant, es pot renunciar de manera expressa a la participació en l'11è Challenge.

Els/les participants s'han d'inscriure a cadascuna de les curses que vulguin córrer i acceptar els reglaments específics de les proves.

Per poder accedir a la classificació general del Challenge s'ha de participar, com a mínim, en quatre de les mitges maratons programades. En el cas de participar en més curses, es compten les quatre amb més bona puntuació.

Cinquena.- Procés de càlcul de les puntuacions.

Per calcular les puntuacions s'utilitzen les dades facilitades per l'organitzador de cada cursa.

Per a cada cursa s'aplica el sistema de puntuació següent:

Punts = (temps de la primera persona de la categoria que arribi a la meta / temps propi) x 100.

Per exemple:

Temps de la primera persona de cada categoria que arriba a la meta: 1 h 05'00''(65'). Temps propi: 1 h 10'00''(70'). (65/70) x 100 = 92,85 punts.

La puntuació general s'obté a partir de la suma de les quatre millors puntuacions aconseguides en totes les curses en què s'ha participat.

Sisena.- Empat en la puntuació.

En cas d'empat en el guanyador/a d'alguna categoria després de la suma de les 4 millors puntuacions es tindrà en compte la cinquena millor puntuació. Si l'empat persisteix, es computarà la sisena millor puntuació, i així successivament fins que es desempati. En cas d'empat final després de computar totes les puntuacions possibles, el guanyador/a es decidirà mitjançant sorteig, detallat a la clàusula tretzena.

En cas d'empat en la puntuació final en qualsevol de les categories en tota posició que no sigui la de guanyador/a, la classificació s'ordenarà alfabèticament per cognom.

Setena.- Resultats.

Els resultats provisionals de la classificació general de l? 11è Challenge de Mitges Maratons es publicaran, com a màxim, 3 setmanes després de la darrera mitja marató del Challenge de la temporada en el web www.diba.cat/esports.

S'obrirà un període de reclamacions i la puntuació definitiva es publicarà com a màxim 1 mes després de la publicació provisional. Els atletes podran consultar la puntuació a l'esmentat web.

Vuitena.- Reclamacions relatives a la classificació de cada cursa.

La Diputació de Barcelona publica els resultats facilitats per cadascuna de les entitats organitzadores després de cada cursa. Les reclamacions particulars, si escau, les hauran de tramitar els interessats/des directament amb les entitats organitzadores de cada cursa. Les dades de contacte de les entitats organitzadores es publiquen al web www.diba.cat/esports.

Novena.- Disconformitats amb la classificació general.

Els/les atletes poden al·legar disconformitats amb la classificació general durant un període de deu dies naturals, a partir de la data de publicació dels resultats provisionals.

Les al·legacions s'han d'enviar per correu electrònic a l'adreça o.act.esport@diba.cat. Els tècnics de la Diputació de Barcelona són els encarregats de resoldre al respecte i comunicar-ho als interessats per correu electrònic.

Desena.- Limitació de responsabilitat.

Només s'inclouen a la puntuació general les curses en què les entitats organitzadores faciliten el nom, cognoms, DNI, sexe, data de naixement, categoria i correu electrònic dels/les participants, així com els resultats obtinguts en la cursa.

En el cas que les entitats organitzadores facilitin dades incompletes o amb errors, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de no tenir-les en compte en el càlcul general.

En el cas que les entitats organitzadores no facilitin les dades de classificació de la prova a la Diputació de Barcelona, aquesta prova s'exclou del càlcul general.

La Diputació de Barcelona declina tota responsabilitat sobre la veracitat de les dades facilitades.

Onzena.- Categories premiades per puntuació.

Seran objecte de premi, els guanyadors/es amb millor puntuació, d'acord amb les clàusules cinquena i sisena, de les següents categories:

' Masculina. ' Femenina. ' Cadira de rodes masculina. ' Cadira de rodes femenina. ' Disminució visual masculina. ' Disminució visual femenina.

Els corredors/es han d'haver participat en un mínim de quatre Mitges Maratons.

Dotzena.- Categories premiades per participar, mitjançant sorteig.

La Diputació de Barcelona vol premiar la constància entre els/les esportistes, i per aquest motiu, la participació serà objecte de premi mitjançant sorteig, segons el procediment que es detalla a la clàusula tretzena, i en les següents categories:

' Homes. ' Dones.

Els corredors/es han d'haver participat en un mínim de quatre Mitges Maratons.

Tretzena.- Jurat i sorteig.

Es formarà un jurat composat per:

' El gerent de Serveis d'Esports o persona en qui delegui.

' La cap de l'Oficina d'Activitats Esportives o persona en qui delegui.

' La cap de la Secció Jurídico Administrativa o persona en qui delegui, que exercirà les funcions de secretària del jurat, amb veu i sense vot.

Tots els corredors/es que hagin finalitzat un mínim de 4 curses (a excepció dels guanyadors/es premiats per puntuació), s'agruparan en dos llistats (homes i dones) i s'ordenaran alfabèticament per cognom. Se'ls assignarà un número correlatiu.

Reunit el Jurat, es procedirà a obtenir dos números aleatoris, (un titular i un suplent), per a cada categoria (homes i dones) mitjançant el generador de número aleatori de Google. El/la participant que tingui el número titular, serà el guanyador/a del sorteig. El/la suplent quedarà en reserva cas que el/la titular desisteixi del premi.

En cas d'empat en el guanyador/a de la classificació per puntuació en qualsevol de les categories, es farà un sorteig el mateix dia i seguint el mateix procediment, i es triarà un/a titular i un/a suplent.

El Jurat validarà i aixecarà acta del resultat d'aquest sorteig i publicarà els resultats al web www.diba.cat/esports.

El veredicte del Jurat serà inapel·lable i s'elevarà a la Presidència delegada de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, que resoldrà sobre la concessió de premis amb estricta subjecció al veredicte del Jurat.

La Gerència de Serveis d'Esports i el Jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat no prevista en aquesta convocatòria.

Catorzena.-Premis als guanyadors/es per puntuació.

El premi per puntuació consisteix en un viatge per a dues persones i una inscripció per participar en una mitja marató estatal o peninsular. Hi haurà un màxim de 6 premiats, d'acord amb les categories descrites a la clàusula onzena.

Quinzena.- Premis als guanyadors/es per participació.

El premi per participar en un mínim de 4 mitges maratons consistirà en un viatge per a dues persones i una inscripció per participar en una mitja marató estatal o peninsular. Hi haurà un màxim de 2 premiats/des, d'acord amb les categories descrites a la clàusula dotzena.

Setzena.- Comunicació i acceptació dels premis.

Comunicació.

La Diputació de Barcelona es posarà en contacte amb els guanyadors/es dels premis a través del correu electrònic que hagin fet constar al formulari d'inscripció, mitjançant 3 avisos en un període de 3 dies, en els que s'indicaran el lloc i la data de la recollida dels premis.

Els premiats/des, un cop siguin coneixedors/es de la seva condició de guanyadors/es, hauran de donar resposta expressa, per correu electrònic a l'adreça o.act.esport@diba.cat, indicant la seva acceptació o la seva renúncia al premi atorgat (per tant, dita comunicació haurà de ser prèvia a l'Acte de lliurament del premi en qüestió).

Si els guanyadors/es no han donat cap resposta expressa, segons l'exposat anteriorment, i per tant no es pot confirmar la seva assistència a l'acte de cloenda, s'entendrà que desisteixen dels premis obtinguts, que en aquest cas restaran deserts.

Dissetena.- Lliurament dels premis.

En finalitzar l'11è Challenge, se celebrarà un Acte de Cloenda en el que es procedirà al lliurament de premis.

Per poder rebre els premis (tant els guanyadors/es per puntuació com els de participació) s'ha d'assistir o delegar formalment l'assistència a l'Acte de lliurament, que es realitzarà durant l'Acte de Cloenda de l'11è. Challenge.

Divuitena.- Protecció de dades i drets d'imatge.

Protecció de dades.

Les dades personals dels/les participants recollides en el formulari d'inscripció de l'11è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona han estat incorporades al fitxer corresponent de titularitat de l'Ajuntament o entitat organitzadora, amb la finalitat de gestionar les inscripcions, classificacions, certificacions i qualsevol informació relacionada de la prova a la qual s'han inscrit, i al fitxer 'Activitats Esportives' de titularitat de la Diputació de Barcelona, als efectes d'elaborar la classificació general de l'11è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona i procedir al lliurament de premis. Mitjançant aquest formulari, els/les participants van consentir expressament en el tractament de les seves dades per a la finalitat indicada i van autoritzar a l'Ajuntament o entitat organitzadora a publicar les seves dades al llistat d'inscrits/es i a cedir-les a la Diputació de Barcelona als únics efectes d'elaborar la classificació general de l'11è Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona i procedir al lliurament de premis.

Respecte de les dades cedides a la Diputació de Barcelona, el/la titular de les dades pot exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant un escrit, amb una còpia del DNI o document d'identificació, que ha de presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona, situat a la Rambla Catalunya, 126, 08008 de Barcelona, o per qualsevol de les vies recollides a la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.

Drets d'imatge.

El/ la participant a l'acte de lliurament autoritza a la Diputació de Barcelona el dret a captar la seva imatge durant el desenvolupament de l'acte i dóna el seu consentiment a difondre-la a través de qualsevol mitjà, inclosos entre d'altres: els seus webs corporatius, als webs de les Mitges Maratons incloses en l'11è Challenge, xarxes socials, TV, material

promocional, premsa, etc, sense cap finalitat comercial, i en el marc del que estableix la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Així mateix el/la participant a l'acte de lliurament renuncia expressament a qualsevol reclamació que pogués fer a la Diputació de Barcelona per l'ús de les imatges, de conformitat amb aquesta autorització. L'autorització d'aquest dret es fixa sense limitació geogràfica de cap tipus, ni límit temporal.

Dinovena.- Interpretació de les bases i resolució de conflictes.

La interpretació de les presents bases se la reserva la Diputació de Barcelona i per resoldre qualsevol controvèrsia que resulti de la interpretació o del compliment d'aquestes bases, és competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.'

Barcelona, 31 de maig de 2017 La secretària delegada, Beatriz Espinàs Vijande

Deporte
Nacimiento, adopción y acogimiento
Deportistas y técnicos
Educación
Cultura
Actividades deportivas
Comercio
Comercio y marketing