Convocatòria dels premis del XX Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-sec, districte Sants-Montjuïc. - Boletín Oficial de Barcelona de 27-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 27/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc

ANUNCI

Expedient numero 20172016.

En data 9 de febrer de 2017 la Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades per l'Alcaldia per Decret de data 13 de juny de 2015, va acordar aprovar inicialment les bases particulars del XX Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-sec, sotmetre-les a informació pública per un termini de vint dies hàbils i tenir-les per aprovades definitivament en cas que dins del termini d'informació pública no es presentessin al·legacions.

Les bases particulars van ser publicades íntegrament el 21 de febrer de 2017 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Atès que dins del termini d'informació pública de les indicades bases particulars no s'han presentat al·legacions, aquestes bases han quedat aprovades definitivament. Per tant, en compliment de l'acord de la Comissió de Govern adoptat en sessió de data 9 de febrer de 2017, es publica el present anunci de convocatòria dels Premis del XX Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-sec, Districte Sants-Montjuïc.

El termini i lloc de presentació de les obres són els que s'especifiquen a les pròpies bases.

Contra l'acord de la Comissió de Govern de data 9 de febrer de 2017 d'aprovació definitiva de les bases es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de la mateixa Comissió de Govern en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació d'aquesta anunci, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos.

Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, que s'entendrà produïda quan hagi transcorregut un mes des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi notificat cap resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s'hagi produït l'acte presumpte.

També es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 23 de març de 2017 El cap del Departament de Serveis Jurídics del Districte de Sants-Montjuïc, Juan Carlos Parejo Perogil

No hay voces...