Convocatòria de dues beques per a realitzar estades solidàries 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 28/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Alella

ANUNCI de convocatòria per a atorgar dues beques per a realitzar estades solidàries 2017

BDNS (Identif.): 338520.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet el qual es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. beneficiaris:

Podran ser beneficiaris/as d'aquestes beques qualsevol persona major de 21 anys, que no tingui cap impediment físic o psíquic que li ho impedeixi, i que estigui empadronada a Alella amb una anterioritat de 2 anys des de la publicació de la convocatòria.

Segon. objecte:

L'objecte és regular i fixar els criteris i el procediment de sol?licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de dues beques per fer estades solidàries.

Tercer. Bases reguladores:

Bases reguladores per a la concessió de dues beques per realitzar estades solidàries, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de març de al 2014.

Quart. quantia:

3.600 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Des del 3 al 24 abril 2017 (ambdós inclosos).

Alella, 9 de març de 2017 El secretari general, Félix José Valdés Conde

ANUNCIO de convocatoria para otorgar dos becas para realizar estancias solidarias 2017

BDNS (Identif.): 338520.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios / as de estas becas cualquier persona mayor de 21 años, que no tenga ningún impedimento físico o psíquico que se lo impida, y que esté empadronada en Alella con una anterioridad de 2 años desde la publicación de la convocatòria.

Segundo. Objeto:

El objeto es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, tramitación, concesión, cobro y justificación de dos becas para realizar estancias solidarias.

Tercero. Bases reguladoras:

Bases reguladoras para la concesión de dos becas para realizar estancias solidarias, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 13 de marzo de 2014.

Cuarto. Cuantía:

3.600 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Desde el 3 al 24 de abril del 2017 (ambos incluidos).

Alella, 9 de marzo de 2017 El secretario general, Félix José Valdés Conde

No hay voces...