Convocatoria a empresas Pemes da demarcación territorial de Ourense, para promover a participación no Programa Plan Internacional de Promoción, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea período 2014-2020 - Boletín Oficial de Ourense de 24-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 24/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

Convocatoria a empresas Pemes da demarcación territorial de

Ourense

A Cámara de Comercio de Ourense, anuncia a apertura de convocatoria que ten por obxecto promover a participación no Programa Plan Internacional de Promoción, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea período 2014-2020, na acción:

1. Misión Comercial multisectorial a Israel, entre o 8 e o 12 de maio de 2017.

Primeiro.- Beneficiarios Pemes da demarcación territorial da Cámara de Comercio de Ourense.

Segundo.- Obxecto O obxecto da convocatoria é a selección de operacións realizadas polas Pemes que contribúan a promover a súa internacionalización e mellorar a súa competitividade, co obxectivo de mellorala propensión a exportar e a base exportadora da economía española, diversificalos mercados de destino da exportación española e incrementala competitividade da economía española para impulsar España como destino de investimento.

Terceiro.- Convocatoria O texto completo da convocatoria está a disposición das empresas na sede da Cámara de Ourense.- Ademais pode consultarse a través da web www.camaraourense.com

Cuarto.- Contía A contía máxima das axudas a outorgar con cargo a esta convocatoria para o período 2014-2020 é de 36.826,60 euros en concepto de subvencións. As axudas serán cofinanciadas nun porcentaxe do 80 % con cargo aos fondos FEDER, a través do 'Programa Operativo de Crecemento Intelixente 2014-2020', e o resto financiase con cargo ás empresas participantes.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes O prazo para a presentación de solicitudes ábrese ao día seguinte da publicación deste anuncio e finalizará o día marcado na convocatoria. O modelo de solicitude de participación poderá descargarse na web www.camaraourense.com

Ourense, 21 de marzo de 2017. O presidente da Cámara Oficial de Comercio, Industria e Servizos de Ourense.

Asdo.: Juan Carlos Parada Rúa.

Convocatoria a empresas Pymes de la demarcación territorial de Ourense

La Cámara de Comercio de Ourense, anuncia la apertura de convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan Internacional de Promoción, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, periodo 2014-2020 en la acción:

1. Misión Comercial multisectorial a Israel, entre el 8 y el 12 de mayo de 2017.

Primero.- Beneficiarios Pymes de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Ourense. Segundo.- Objeto El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las Pymes que contribuyan a promover su internacionalización y mejorar su competitividad, con el objetivo de mejorar la propensión a exportar y la base exportadora de la economía española, diversificar los mercados de destino de la exportación española e incrementar la competitividad de la economía española para impulsar España como destino de inversión.

Tercero.- Convocatoria El texto completo de la convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara de Ourense. Además puede consultarse a través de la web www.camaraourense.com

Cuarto.- Cuantía La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria para el periodo 2014-2020 es de 36.826,60

euros en concepto de subvenciones. Las ayudas serán cofinanciadas en un porcentaje del 80% con cargo a los fondos FEDER, a través del 'Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020', y el resto se financiará con cargo a las empresas.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes El plazo para la presentación de solicitudes se abre al día siguiente de la publicación de este anuncio y finalizará el día marcado en la convocatoria. El modelo de solicitud de participación podrá descargarse en la web:

www.camaraourense.com Ourense, 21 de marzo de 2017. El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ourense.

Fdo.: Juan Carlos Parada Rúa.

R. 834

Comercio
Empresa
Exportaciones
Misiones comerciales
Internacionalización
Pequeñas y medianas empresas
Industria
Mejora de la competitividad