Convocatòria i bases específiques per concessió de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits, any 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 17-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 17/03/2015 hasta 17/09/2015
  • Documento en formato PDF

Àrea d'Alcaldia

Acció Municipal

Solidaritat i Cooperació

ANUNCI de convocatòria de concurs públic i les bases específiques per concessió de subvencions de l'Ajuntament de Viladecans per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits, per l'any 2015

En compliment de l'acord de la Junta de Govern, de data 2 de març de 2015, s'obre la convocatòria de concurs públic per a la presentació de sol·licituds de subvencions per a l'any 2015, per als àmbits i les modalitats que s'especifiquen a les Bases específiques que s'annexen a aquesta convocatòria.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds, serà des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, fins el dia 31 de març, ambdós inclosos.

Tramitació

Per a la tramitació de les sol·licituds serà preceptiva l'aportació de la totalitat de la documentació facilitada per l'Ajuntament de Viladecans, d'acord amb allò indicat a les bases de la convocatòria, i es presentaran a l'Oficina de Viladecans Informació (Plaça d'Europa, 7) de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i els dimarts i dijous, de 16.30 a 18.30 hores, sens perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La tramitació dels expedients i la seva resolució s'efectua segons es disposa a les bases reguladores. La resolució s'ha d'adoptar i notificar en el termini màxim de tres mesos a partir de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de subvenció.

Resolució i notificació

La resolució es notificarà directament a les entitats o mitjançant correu certificat a les entitats destinatàries. Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient.

Publicitat

Al final de l'exercici es donarà publicitat a les subvencions atorgades mitjançant l'exposició d'aquestes al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Viladecans. Quan es tracti de subvencions per un import superior a 3.000 EUR, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província.

Aplicació pressupostària i quanties

Per atendre les sol·licituds corresponents als àmbits i les modalitats subvencionables es va autoritzar una despesa per un import total de 22.500 EUR, amb càrrec a la partida:

1710.2314.4801 'solidaritat i cooperació' del pressuport vigent.

Annex I

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT AMB ELS POBLES MÉS DESFAVORITS ­ AJUNTAMENT DE VILADECANS

1. OBJECTE

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits, en marc del Pla Director de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Viladecans, aprovat l'any 2009.

Les subvencions a què es refereix el paràgraf anterior tenen caràcter finalista i se sotmetran al que regulen aquestes bases. Les subvencions seran aprovades per la Junta de Govern Local En allò no previst en aquestes bases s'atendrà a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tots els projectes que compleixin amb les bases de la convocatòria seran valorats i controlats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), entitat col·laboradora de l'Ajuntament de Viladecans.

2. FINALITAT DE LES SUBVENCIONS

La finalitat a la qual es destinaran els recursos previstos en els pressupostos municipals per a la solidaritat i la cooperació internacional el pobles més desfavorits, és el de contribuir a la lluita per eradicar la pobresa i les seves causes estructurals, a fi de satisfer les necessitats bàsiques i gaudir de la pròpia cultura, sobre la base de la preservació dels recursos naturals i de la contribució a la millora del medi ambient de les comunitats receptores.

Tot amb el benentès que la cooperació ha de basar-se en el respecte a la diferència, i ha de promoure en les col·lectivitats receptores el desenvolupament de les economies populars, des de les pròpies comunitats i experiències, fruit de la història i de la realitat sociocultural de cada poble, i també ha de fer possible un desenvolupament autosostingut que eviti la dependència econòmica dels receptors.

Els projectes que es presentin a la convocatòria de subvencions han de tenir com a finalitat algun dels objectius següents:

a) La cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional.

b) El foment de la solidaritat ciutadana amb els països empobrits o en greu crisi.

c) El foment de la cultura de la pau, la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals, fomentant alhora, la governança a nivell local, potenciant l'enfortiment de les institucions municipals i la participació de la societat civil.

d) La promoció de la lluita contra les desigualtats, l'eradicació de la pobresa i l'empoderament de les dones als països del Sud.

S'exclouen de la present convocatòria els projectes que tinguin per objecte específic:

a) Actuacions d'adopció i apadrinament d'infants.

b) Actuacions humanitàries i/o d'emergència.

c) Actuacions adreçades exclusivament a la promoció o difusió de l'entitat.

d) Actuacions que discriminin els beneficiaris per motius religiosos, ideològics o polítics.

e) Els projectes que incloguin accions de proselitisme religiós, ideològic o polític.

f) Intercanvis, estades solidàries i/o camps de treball.

g) Accions assistencialistes que generin dependència i que no estigui acotades a curt termini.

h) Transferències de recursos econòmics o materials que només serveixin per al manteniment d'nfraestructures o serveis i que no generin transformació i/o no aportin canvis qualitatius en les persones i els pobles.

3. REQUISITS DE LES ENTITATS

Podran ser beneficiàries de les subvencions a que es refereixen aquestes bases, les entitats que reuneixin els següents requisits:

a) Esser una entitat sense ànim de lucre legalment constituïda.

b) Estar inscrita en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes des d'un any abans de la publicació de la convocatòria de subvencions i que mantingui al corrent la documentació i dades en l'esmentat registre.

c) Disposar de seu social o delegació permanent acreditada al municipi de Viladecans i tenir-hi presència significativa per un període d'almenys 1 any.

d) Reflectir als seus estatuts que entre les seves finalitats hi ha la realització d'activitats i projectes orientats a la cooperació, la solidaritat, el foment de la cultura de pau.

e) També podran ser beneficiàries altres entitats o organismes que, tot i no complir amb el punt d), realitzin habitualment activitats de solidaritat i cooperació amb organitzacions homòlogues i que compleixin amb els requisits a), b) i c).

f) Haver realitzat a Viladecans activitats d'Educació pel desenvolupament (sensibilització, educació-formació, recerca o incidència política i mobilització social) durant l'any anterior a la convocatòria.

g) Garantir, mitjançant la memòria de les seves activitats, I'experiència de I'entitat en la realització de les actuacions assimilables a les que s'orienten els ajuts.

h) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributaries amb l'Ajuntament, l'Agencia Estatal d'Administració Tributaria i la Seguretat Social.

i) Estar al corrent de les obligacions derivades de les subvencions percebudes de l'Ajuntament de Viladecans en exercicis anteriors.

j) No incórrer en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari de subvencions, previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

a) Les sol·licituds s'adreçaran, per duplicat, en el Registre General d'aquest ajuntament en els models (fitxa sol·licitud i formulari de presentació de projecte) que es facilitaran a través del web de l'ajuntament.

b) El termini de presentació de les sol·licituds serà des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província fins els dia 14 d'abril en primer termini i el 14 de maig en segon termini, ambdós inclosos. Cada entitat podrà presentar únicament un projecte.

c) No són subvencionables les activitats o programes realitzats amb anterioritat a l'any de la convocatòria.

5. IMPORT DE LES SUBVENCIONS

a) La partida pressupostària amb càrrec a la qual s'imputen les subvencions previstes en aquestes bases, és la 14.1115.9120.4801 del pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2014 amb un import total de 77.500 EUR i la quantitat destinada a subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament ascendeix a un total de 22.500 EUR.

b) La totalitat de subvenció sol·licitada per una mateixa entitat no pot superar els 15.000 EUR, és a dir, el 20 % de la partida.

c) Com a regla general, l'import de la subvenció no ultrapassarà el 50 % del cost de l'obra o activitats subvencionada. En els casos en què s'ultrapassi aquest límit, en l'expedient s'haurà de justificar la necessitat de fer-ho, però en cap cas podrà superar el 75% del cost total del projecte. L'entitat que presenta el projecte ha d'aportar com a mínim el 10% dels recursos necessaris per a la seva execució.

d) Aquesta subvenció suport és compatible amb qualsevol altre tipus de subvenció o ajut, tant a càrrec d'una entitat pública o privada. En cap cas la suma de les diferents subvencions percebudes pel projecte més les aportacions fetes per les entitats executores podran superar el cost total de l'activitat.

e) Els costos indirectes que l'entitat pot imputar a la subvenció de l'Ajuntament de Viladecans no podran superar el 10% dels costos directes finançats amb aquesta subvenció.

6. DOCUMENTACIÓ RELATIVA A L'ENTITAT

Documentació relativa a l'entitat sol·licitant:

a) Estatuts de l'entitat.

b) Fotocòpia del NIF de l'entitat.

c) Fotocopia del NIF de la persona que subscriu la sol·licitud.

d) Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar inscrita en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.

e) Certificat emès pel secretari/a de l'entitat acreditant la composició de la junta directiva o el patronat, segons es tracti d'una associació o una fundació, indicant la data de nomenament.

f) Memòria d'activitats de l'últim exercici, amb informació detallada que acrediti la presència significativa de I'entitat a Viladecans.

g) Memòria econòmica de I'exercici econòmic anterior i pressupost de l'exercici actual.

h) Acreditació de que es disposa d'una seu o delegació permanent al municipi de Viladecans.

i) Documentació acreditativa d'estar a corrent en el compliment de les obligacions tributaries amb l'Agencia Estatal d'Administració Tributaria i la Seguretat Social. En el cas que l'entitat no estigui obligada a presentar aquestes declaracions, se substituirà per una declaració responsable en aquest sentit.

j) Declaració responsable de no trobar-se sotmès en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari d'una subvenció previstes a l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

k) En el cas que la sol·licitant sigui una fundació, cal que acrediti que ha complert amb el requisit d'haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat de la Generalitat, d'acord amb l'article 336.3 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya.

Documentació relativa a la contrapart o soci local:

l) Document de registre com a entitat de la contrapart o soci local.

m) Estatuts de la contrapart o soci local.

n) Memòria d'activitats de la contrapart o soci local que acrediti la seva experiència en la realització d'actuacions assimilables als requisits establerts en aquesta convocatòria.

o) Memòria econòmica de l'exercici anterior i pressupost de l'exercici actual de la contrapart o soci local.

7. DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL PROJECTE

S'ha de presentar el projecte detallat de l'activitat o programa pel què es sol·licita el finançament, utilitzant el model [inclòs com a annex d'aquestes bases] que facilitarà l'Ajuntament, que ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:

a) Títol

b) Dades de l'entitat sol·licitant

c) Dades de la contrapart o soci local

d) Dades de les persones responsables del projecte

e) Breu descripció del projecte

f) Ubicació del projecte

g) Descripció de la població beneficiària

h) Objectius i resultats esperats.

i) Metodologia de treball i activitats previstes.

j) Calendari d'execució / cronograma de les activitats.

k) Pressupost

·

Pressupost global ·

Quantitat sol·licitada ·

Aportació pròpia ·

Aportacions d'altres organismes (confirmades i previstes). ·

Pressupost detallat per partides i previsió de finançament del projecte. l) Mecanismes de gestió i seguiment del desenvolupament del projecte

m) Sistema d'avaluació

n) Accions de sensibilització que es faran a Viladecans relacionades amb el projecte

8. CONDICIONS BÀSIQUES DELS PROJECTES

Les condicions bàsiques que hauran de complir els projectes per tal d'accedir als ajuts coincideixen amb els lineaments estratègics del Fons Català de Cooperació i són els següents:

a) Promoure la cooperació descentralitzada.

b) Tenir com a objectiu la promoció i el desenvolupament integral de persones i comunitats dels països perifèrics, respectant-ne la identitat històrica i cultural, evitant aquelles actuacions que generin o reforcin relacions de dependència amb els països centrals.

c) Ser desenvolupats amb la participació directa i continuada de les persones beneficiàries, tant en la planificació com en l'execució i avaluació de les obres i accions contemplades, en el sentit que les persones siguin subjectes actius i protagonistes en el procés de canvi de la seva pròpia realitat social.

d) Han de generar i impulsar dinàmiques que, aprofitant els recursos materials, tècnics i humans de les comunitats beneficiàries, contribueixin i fomentin I'autogestió, I'autonomia i I'autosuficiència, incidint en les causes estructurals de la realitat sobre la qual s'està intervenint.

e) Han de fonamentar-se en I'equitat i la tolerància. S'atendran prioritàriament projectes per a sectors doblement oprimits com són les dones, els grups ètnics, els infants o altres.

f) S'han de desenvolupar dins un context de democràcia i de respecte als Drets humans.

g) Els projectes han de sensibilitzar la població del Nord en la comprensió d'altres societats i cultures, fomentant les relacions entre tot tipus d'institucions homòlogues.

h) Han de fomentar, facilitar i canalitzar la participació dels habitants dels municipis en els assumptes de cooperació i solidaritat. Augmentant la consciència pública sobre la interdependència Nord Sud a través de debats, exposicions... d'experiències directes i d'activitats d'educació, tant dins com fora dels sistemes educatius en tots els seus àmbits.

9. TRAMITACIÓ DE LES SUBVENCIONS

Tramitació i valoració de sol·licituds

La tramitació i instrucció d'aquesta convocatòria és competència del Departament d'Agermanaments, Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Viladecans.

Es constituirà un òrgan qualificador de les sol·licituds encarregat de la seva valoració, amb el nom de Comissió de Valoració, que estarà integrat per la Regidora, el director de Serveis i la tècnica del departament d'Agermanaments, Solidaritat i Cooperació Internacional i tècnics avaluadors del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

La Comissió de Valoració emetrà, un dictamen amb el resultat de la puntuació a partir de l'aplicació dels criteris previstos, que serà lliurat individualment a cada entitat. Es podran presentar al·legacions, demanar aclariments o sol·licitar qualsevol altra informació relacionada amb la valoració abans d'una setmana a comptar des del moment de rebre el dictamen. Aquestes sol·licituds es al registre general de l'Ajuntament, que les traslladarà a la Comissió de Valoració per a la seva resolució.

L'òrgan instructor informarà del dictamen final, que inclourà el resultat de la puntuació i la proposta de dotació econòmica a les entitats beneficiàries per a l'execució dels projectes a la Junta de Govern Local.

10. CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES I SELECCIÓ

Per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindran en compte els següents criteris:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Els projectes, per a ser elegibles, hauran d'assolir un mínim de 50 punts en l'apartat a) Criteris de valoració relatius al projecte.

L'import a concedir a cadascun dels projectes elegibles es determinarà de forma proporcional a la puntuació total obtinguda en funció de l'import que hagi sol·licitat.

11. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I PAGAMENT

a) Un cop l'òrgan competent hagi resolt la convocatòria, la concessió o denegació de l'ajut es notificarà expressament a cada entitat.

b) Les entitats a les quals s'hagi aprovat el projecte, hauran de signar un document d'acceptació de subvenció i compromís de compliment de les obligacions que se'n deriven. Sense el compliment d'aquest requisit no es podrà fer el pagament de la subvenció atorgada.

c) En el cas que l'import de la subvenció atorgada sigui inferior a l'import sol·licitat, l'entitat haurà de presentar també una reformulació del pressupost ajustant les despeses imputades a l'ajuntament de Viladecans a l'import aprovat.

d) L'Ajuntament de Viladecans transferirà al Fons Català de Cooperació els recursos aprovats en aquesta convocatòria.

e) Un cop rebut el document d'acceptació de subvenció, i hagi rebut els recursos de part de l'Ajuntament, el Fons Català de Cooperació transferirà a l'entitat executora l'import de la subvenció.

12. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Les entitats beneficiàries estan obligades a:

a) Complir les condicions establertes en aquestes bases.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte i terminis presentats. Qualsevol incidència relativa a l'execució del projecte, per circumstàncies sobrevingudes, s'haurà de notificar per escrit en un termini màxim de 30 dies, des de la data de la mateixa.

c) Sol·licitar, amb caràcter previ, autorització per a qualsevol modificació substancial del projecte subvencionat (qualsevol modificació que afecti els objectius, l'estructura, les activitats i el pressupost en un grau important que impliqui modificacions d'almenys un 10% en alguna de les partides), mitjançant la presentació d'un informe en el que es justifiquin les causes que l'originen. L'incompliment d'aquesta obligació podrà comportar el reintegrament parcial o total de l'aportació econòmica. L'Ajuntament haurà de resoldre la sol·licitud en el termini màxim de 60 dies, transcorreguts els quals el sol·licitant podrà entendre autoritzada la modificació proposada.

d) Comunicar per escrit les modificacions relatives a l'entitat sol·licitant i que tinguin transcendència per al seguiment del projecte (canvi de junta directiva, d'adreça, modificació d'estatuts, etc.).

e) Restar oberta a les actuacions de comprovació i control financer que es consideri des del Fons Català de Cooperació o entitat avaluadora corresponent i des de l'Ajuntament de Viladecans i facilitar la informació requerida.

f) Notificar a l'Ajuntament, tan bon punt se'n tingui coneixement, l'obtenció per al mateix projecte d'altres subvencions públiques o privades obtingudes amb posterioritat que no estaven incloses en el pressupost del projecte.

g) Presentar la documentació, els informes i les justificacions econòmiques dins els terminis i en la forma que estableixin les bases, la normativa vigent en matèria de subvencions i la resolució de concessió.

h) Fer constar, en qualsevol informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, sigui quin sigui el lloc i mitjà de difusió, que el projecte es realitza en col·laboració amb l'Ajuntament de Viladecans.

i) Els documents de qualsevol mena, justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, a comptar des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

j) Les entitats que hagin rebut algun tipus d'ajut es comprometen a participar, a petició de l'Ajuntament, en activitats de sensibilització ciutadana vers la cooperació al desenvolupament i la solidaritat.

k) L'entitat, en acceptar la subvenció, es compromet a retornar a l'Ajuntament de Viladecans la part de l'import de la subvenció que no s'hagués pogut executar o que no s'hagin justificat correctament.

13. JUSTIFICACIÓ

a) L'entitat sol·licitant haurà de presentar per duplicat l'informe final i la justificació econòmica de la subvenció rebuda segons el model que facilitarà l'Ajuntament a traves de la web, durant els tres mesos després de la finalització del projecte i com a màxim 18 mesos després de la recepció de la subvenció.

b) En el cas que l'execució del projecte tingui una durada superior a un any, caldrà presentar un informe de seguiment a la meitat del període d'execució.

c) La justificació de l'execució del projecte ha de constar de:

·

Un informe narratiu que descrigui les activitats realitzades i els objectius assolits, acompanyat amb la informació gràfica i els materials audiovisuals que formin part dels elements de difusió.

·

Fotografies, si és possible, que mostrin el desenvolupament de l'acció. ·

Un informe econòmic, amb la relació de despeses imputables a la subvenció. ·

Presentar els comprovants de les despeses efectuades, imputades a la subvenció que es justifica, en una de les modalitats següents:

·

Factures originals. ·

Fotocòpies de les factures originals, compulsades. ·

Certificació que les despeses realitzades han estat executades pel projecte i que no s'utilitzaran per justificar altres subvencions o ajuts rebuts per l'entitat, i que les còpies que es presenten juntament amb el certificat són imatge fidel dels originals en poder de l'entitat.

d) Quan per causes degudament justificades i documentades l'entitat no pugui presentar la justificació i la memòria final en el termini establert, podrà sol·licitar a l'Ajuntament de Viladecans la concessió d'una única pròrroga, per un termini no superior a 6 mesos.

14. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ

a) L'incompliment de les obligacions previstes en aquestes bases o que resultin de la normativa general reguladora de les subvencions públiques, pot donar lloc a la revocació de la subvenció, i al reintegrament, en el seu cas, de les quantitats percebudes indegudament o de les quantitats no justificades correctament.

b) Quan l'entitat sol·licitant no aconsegueixi el conjunt del finançament previst per al seu projecte, s'haurà d'adreçar a l'Ajuntament per proposar el replantejament del projecte o la seva suspensió i, en aquest últim cas, renunciar a la subvenció o bé retornar-ne l'import que ja hagi rebut.

15. PUBLICITAT

Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament de Viladecans en la publicitat i elements de difusió dels projectes subvencionats. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l'acció subvencionada haurà de constar la llegenda 'amb suport de l'Ajuntament de Viladecans' amb l'anagrama, segons model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de Viladecans i que serà facilitat pel gabinet de premsa comunicació i imatge del mateix.

Annex II

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Viladecans, 6 de març de 2015

El tinent d'alcalde de l'Àrea d'Alcaldia, José Luis Nicolas Arocas

Cooperación al desarrollo
Proyectos de cooperación
Cultura
Cooperación internacional
Catalán
Dependencia
Acción municipal
Medio Ambiente
Cultura e idiomas