Convocatòria i bases per a la concessió de subvencions per a entitats locals sense ànim de lucre, per a l'any 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 26-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 26/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Ullastrell

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament d'Ullastrell, va aprovar en sessió plenària extraordinària de data 18 de novembre de 2015, l'acord de l'aprovació de la convocatòria i les bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre d'Ullastrell any 2015, i que es transcriu literalment a continuació:

PRIMER. Aprovar las bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre d'Ullastrell per a l'any 2015, amb el text que figura a l'Annex del present acord.

SEGON. Nomenar com a òrgan instructor de l'expedient/s al Regidor d'entitats de l'Ajuntament d'Ullastrell, Sr. Francesc Duran Madrid.

TERCER. Publicar l'esmentada convocatòria, així com les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Ullastrell.

ANNEX I.

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS LOCALS SENSE ÀNIM DE LUCRE D'ULLASTRELL PER A L'ANY 2015.

1. Bases Reguladores.

Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions són les següents:

Capítol I. Disposicions generals.

Article 1 - Objecte i finalitat.

Aquestes bases específiques tenen per objecte la regulació del règim jurídic i del procediment que cal seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i pagament de subvencions per part de l'Ajuntament d'Ullastrell dins dels límits establerts en els pressupostos municipals i d'acord amb les previsions de l'Ordenança reguladora de la concessió de subvencions per a entitats locals sense ànim de lucre d'aquest Ajuntament. (BOP 9 octubre de 2014. NR 022014025604).

Les activitats objecte de la subvenció seran les realitzades al llarg de l'any 2015.

Article 2 - Regulació.

En tot en allò no previst a aquestes bases hi serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, l'ordenança reguladora de la concessió de subvencions per a entitats locals sense ànim de lucre de l'Ajuntament d'Ullastrell (BOP 9 octubre de 2014. NR 022014025604), així com en les bases específiques aprovades a l'efecte.

Article 3 - Característiques de les subvencions.

Com a activitat administrativa discrecional i unilateral de l'Ajuntament, les subvencions es subjecten al següent règim jurídic:

' El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

' Són actes voluntaris i eventuals.

' Són lliurement revocables i disminuïbles en la seva quantia en qualsevol moment.

' No generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.

' El seu import no podrà excedir, normalment, el 50% del cost de l'activitat a què s'apliquen si bé, amb la justificació deguda, podran determinar-se percentatges de participació superior.

' En cap cas l'import podrà excedir del 100% del cost de l'activitat subvencionada.

' Podrà subcontractar-se tot o parcialment el desenvolupament d'aspectes concrets dels que conformen l'execució de l'activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d'execució no superi el límit del 50 % del cost total de l'activitat.

' No es consideraran despeses subvencionables, les següents:

a) Dietes i manutencions. b) L'IVA repercutible. c) Les activitats de suport polític, confessionals, ... d) Les activitats discriminatòries.

' La seva aplicació serà fiscalitzable en tot moment.

' Seran nuls els acords d'atorgament de subvencions que obeeixin a mera liberalitat.

Article 4 - Beneficiaris.

Podran sol·licitar subvencions entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment constituïdes, i inscrites, i amb dades actualitzades al REMU (Registre Entitats Municipal d'Ullastrell).

Per poder ser beneficiaris s'haurà de reunir els següents requisits:

a) Que l'activitat/ projecte pel que es demani la subvenció es dugui a terme al municipi d'Ullastrell o beneficiï als habitants d'Ullastrell.

b) Que l'activitat / projecte per la que se sol·licita subvenció vagi destinada a:

a) Activitats relacionades amb activitats lúdico-culturals que es realitzin al municipi, o en interès del mateix.

b) Activitats i projectes emmarcats dins l'àmbit cultural, educatiu, esportiu, veïnal, juvenil, solidari, sociosanitari, mediambiental, temps de lleure I generacional.

c) Promoció i suport de la cultura popular i tradicional catalana.

d) Promoció de llengua catalana.

Capítol II. Procediment d'adjudicació de subvencions per concurs.

Article 5 - Sol·licituds.

Les sol·licituds per concórrer a les convocatòries d'aquestes bases s'han de formular mitjançant impresos normalitzats que es facilitaran a l'Oficina d'atenció al públic municipal o també es podrà descarregar de la pàgina 'web' municipal (www.ullastrell.cat) o del portal d'entitats (www.entitatsullastrell.cat).

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l'Ajuntament i segons allò preceptuat a l'article de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 6 - Documentació a adjuntar.

Amb la sol·licitud es lliurarà un projecte o programa específic de l'acte o activitat a realitzar, on constin els objectius, les activitats o tasques a fer, públic al que va dirigida l'activitat, lloc, calendari d'execució, sistema d'avaluació i pressupost d'ingressos i despeses, amb detall de totes i cadascuna de les partides previstes i l'import sol·licitat.

Aquest document es presentarà per duplicat.

A més, la sol·licitud es podrà acompanyar de qualsevol documentació que s'estimi convenient per precisar o completar les dades del projecte.

Juntament amb la sol·licitud s'haurà d'adjuntar obligatòriament la documentació següent:

- Documents que acreditin la personalitat del sol·licitant i, si s'escau, la representació de qui signa la sol·licitud (còpia de l'escriptura de constitució o modificació, còpia de l'acta fundacional i estatuts, còpia del DNI, etc.).

- Declaració responsable que el sol·licitant no concorre cap de les circumstàncies que impedeixin obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques, establertes en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

- Declaració Responsable del compliment dels requisits per a participar-hi en el procés de concessió, així com del compliment de les obligacions establerts als article 12è i següents de la ordenança reguladora.

- Programa detallat de les activitats a realitzar per any natural o per curs, i per a les quals se sol·licita la subvenció, en el que s'incloguin:

a) Nom o títol de les activitats. b) Descripció de l'activitat. c) Dates i llocs de realització previstos. d) Tipus de públic a qui va destinada l'activitat.

- Pressupost total degudament desglossat en el que figuri el cost de les activitats proposades i les fonts de finançament (aportacions pròpies, aportacions d'altres ens públics o privats confirmades o previstes). Per a l'adquisició de material cal aportar pressupost detallat de les cases subministradores.

- Domiciliació bancària per possibilitar la transferència de fons al beneficiari en el cas que sigui atorgada la subvenció. Aquest document ha d'anar signat per un representant de l'entitat i diligenciat per l'entitat bancària.

- Declaració de les subvencions rebudes de l'Ajuntament o d'altres administracions o ens públics l'any anterior, o previstes.

Així mateix, es podrà requerir a l'entitat sol·licitant que presenti la documentació complementària que es consideri convenient.

En cas que la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà al sol·licitant el compliment o la rectificació necessària en el termini de 10 dies hàbils, i s'advertirà que la no complementació s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la sol·licitud.

Podran presentar-se les sol·licituds de manera telemàtica en els termes previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 7 - Instrucció.

Serà òrgan instructor el regidor d'entitats, Sr. Francesc Duran Madrid.

Un cop presentades les sol·licituds, l'òrgan instructor les sotmetrà a estudi i informe de la Comissió Qualificadora corresponent la qual estarà composada per les següents persones:

- 1 membre de cada grup polític amb representació al consistori, amb la següent relació nominal:

- Sr. Francesc Duran Madrid (Regidor d'ERC). - Sra. Mercè Rodó Vilardell (Regidora de Junts per Ullastrell). - Sra. Magda Rodó Rodó (Regidora de CiU). - Sr. Claudi Puig Paloma (Regidor de UGO). - El Secretari General de la Corporació o persona en qui delegui, qui n'exercirà les funcions de secretari.

Tanmateix, l'òrgan instructor podrà sol·licitar tots aquells informes que consideri necessaris.

L'òrgan instructor formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, que s'haurà de notificar als interessats i es concedirà un termini 10 dies per presentar al·legacions. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.

En el cas de no presentar al·legacions, o un cop emesa proposta de resolució definitiva si fos necessària, els beneficiaris disposaran d'un termini de 10 dies per formular-ne l'acceptació d'acord amb el model normalitzat que es lliurarà als interessats a l'efecte.

Article 8 - Valoració de les sol·licituds.

Els criteris per a la valoració de les sol·licituds de les subvencions seran els següents:

- Interès general de l'activitat/s subvencionables pel Municipi. - Fomentar l'Associacionisme i la participació ciutadana. - Caràcter integrador i de Cohesió Social de l'activitat/s subvencionable/s. - Foment de la cultura, l'esport, el lleure, el respecte al medi ambient i la solidaritat. - Foment de la tradició de la cultura catalana i la seva llengua. - Qualitat del Projecte (objectius, desenvolupament, participació). - Dèficit d'activitats similars al municipi. - Nivell d'autofinançament de l'entitat. - Punts en comú, sinèrgies amb altres entitats. - Progrés de les activitats de l'entitat. - Nivell de col·laboració de l'entitat amb les festes locals. - La continuïtat en les activitats i projectes presentats, i que aquests en formin part d'una programació anual. - Necessitat de la subvenció.

La subvenció es quantificarà per un sistema de prelació o bé per un sistema de distribució proporcional per punts, en funció de les subvencions sol·licitades i del crèdit disponible, segons allò establert a l'article 14.

Article 9 - Informe d'intervenció.

Amb caràcter previ a l'acord definitiu d'atorgament de subvencions, serà preceptiu l'informe del Servei d'Intervenció sobre l'existència de crèdit disponible suficient, així com la certificació expedida pel Servei de Tresoreria que acrediti que el beneficiari no és deutor de la hisenda municipal.

Article 10 - Resolució definitiva.

La resolució definitiva correspondrà a l'òrgan competent en raó de la quantia global. L'òrgan competent podrà de forma motivada deixar desert el procés de selecció.

Article 11 - Termini de resolució.

El termini màxim de resolució i notificació serà de d'un mes, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La manca de resolució dins d'aquest termini produirà, de forma general, efectes desestimatoris de la sol·licitud.

Article 12 - Publicitat de les subvencions concedides.

L'Ajuntament d'Ullastrell publicarà les subvencions concedides, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament en el termini d'un mes a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. A la publicació hi constarà el nom de l'entitat beneficiària, l'activitat subvencionada i l'import concedit.

Article 13 - Quantia de les subvencions.

La subvenció es quantificarà per un sistema de prelació o bé per un sistema de distribució proporcional per punts, en funció de les subvencions sol·licitades i del crèdit disponible. L'elecció del sistema de distribució proporcional per punts haurà de constar de forma motivada a l'acta que s'emeti i s'incorporarà a l'expedient.

Tanmateix, les quantitats no atorgades en una convocatòria podran ser destinades a una altra convocatòria similar o posterior.

L'òrgan instructor podrà elevar proposta de subvenció per imports inferiors al sol·licitats pels interessats, especificant-se així en la proposta de resolució provisional per tal que es compleixin les previsions de l'article 27 de la llei 38/2003 relatives a la reformulació de la subvenció, la qual haurà de ser reconsiderada per la comissió Qualificadora.

En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions i en el transcurs de l'exercici, quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podrà incrementar l'import concedit a alguna de les sol·licituds i atendre d'altres que, a causa de les disponibilitats pressupostàries, haguessin quedat sense subvenció, sempre que aquestes sol·licituds s'hagin presentat en el seu moment a la convocatòria, atenent als criteris, requisits, procediment i altres extrems d'aquesta normativa, sense que sigui necessària una altra convocatòria i sempre que amb l'increment de la subvenció no se superi el 50% del cost de l'activitat o el límit establert en les bases específiques.

Article 14 - Obligacions dels beneficiaris.

Els beneficiaris de les subvencions atorgades hauran de:

a) Acceptar la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.

b) Acreditar la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i complir, en el seu cas, els requisits i condicions que determinen la concessió. La subvenció només podrà ser utilitzada per a la finalitat que ha estat atorgada.

c) Justificar les despeses fetes partint de l'aplicació de la subvenció rebuda, tal com determina l'article 17.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i als controls financers que es considerin necessaris per part d'aquest Ajuntament.

e) Facilitar tota la informació requerida pels òrgans de fiscalització de la comptabilitat pública.

f) Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase 'Amb el suport de l'Ajuntament d'Ullastrell', així com el logo de l'Ajuntament amb l'escut municipal. A tal efecte, l'Ajuntament d'Ullastrell, disposarà a la 'web' la informació necessària. (en cas que l'activitat es realitzi amb posteritat a la publicació de les presents bases).

g) Col·laborar en el seguiment o demanda d'informació que faci l'Ajuntament d'Ullastrell.

h) Quan el sol·licitant hagi de modificar significativament el projecte, perquè no aconsegueixi el conjunt del finançament previst o altres raons objectives, s'haurà d'adreçar a l'Ajuntament per proposar el replantejament del projecte o la seva suspensió, i en aquest darrer cas renunciarà a la subvenció o bé la reintegrarà, si ja l'ha rebuda.

i) Comunicar a l'Ajuntament, amb acreditació documental a l'efecte, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts o recursos que financin les activitats subvencionades, amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.

j) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits establerts en aquestes bases i a la normativa d'aplicació.

L'incompliment d'aquestes obligacions podrà comportar l'anul·lació de la subvenció.

Article 15 - Revisió, anul·lació, responsabilitats i règim de sancions.

L'Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la inversió de la quantitat econòmica atorgada, tenint en tot moment lliure accés a la comptabilitat de l'entitat que rebi l'ajut, i fer estricte seguiment del projecte d'actuació o de les activitats objecte de la subvenció.

Capítol III. Justificació i pagament.

Article 16 - Justificació.

Amb caràcter general el pagament es realitzarà un cop finalitzada i justificada l'activitat, sense perjudici de les previsions de l'article 18, havent de complir el beneficiari aquesta obligació en el termini de 30 dies hàbils des de la finalització de la mateixa, si bé, motivadament, es podran preveure situacions diferents d'acord amb l'article 18.

La justificació haurà de contenir:

a) Memòria detallada de l'activitat concedida.

(En cas necessari es donarà el suport tècnic per a la redacció de la mateixa).

b) Liquidació econòmica de l'activitat juntament amb factures que justifiquin.

Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:

- Ser originals.

- Amb data de l'any en què s'atorgui la subvenció (1 de gener a 31 de desembre de 2015).

- Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.

- Fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció.

- Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l'expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, lloc i data de l'emissió).

Les despeses de personal hauran de reunir els següents requisits:

- Rebuts de nòmina, emplenats d'acord amb la O.M. 27-12-94 (Nom, cognoms i NIF del treballador, categoria professional, número d'afiliació a la Seguretat Social, antiguitat, conceptes retributius, firma del treballador, firma i segell de l'empresa, etc.).

- Butlletins acreditatius de cotització a la Seguretat Social (TC1, TC2).

c) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l'activitat subvencionada, que contingui la llegenda i l'anagrama de l'Ajuntament. (en cas que siguin activitats realitzades una vegada publicades les bases).

Quan la difusió s'hagi realitzat a través de mitjans audiovisuals s'haurà de fer constar a la memòria de l'activitat.

d) Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà el beneficiari per corregirla o completar-la en el termini improrrogable de 10 dies hàbils.

e) L'Ajuntament en els casos que consideri escaient podrà acudir a sistemes de comprovació externs dels fons per tal de verificar la correcta aplicació dels mateixos a l'activitat o programa per la qual s'ha concedit la subvenció.

Article 17 - Incompliment.

L'incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la falta de justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació acreditativa, comporta la revocació i reintegrament de la subvenció concedida.

Donat el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar degudament la totalitat de l'import de la subvenció atorgada, el servei responsable tramitarà d'ofici la reducció de l'import de la subvenció en la mateixa proporció que hi hagi entre l'import que cal justificar i l'import que s'ha justificat.

Article 18 - Ordre de pagament.

Per a poder expedir l'ordre de pagament de la subvenció és imprescindible certificat d'intervenció on s'acrediti que s'han complert les condicions exigides en l'acord de concessió.

Es podrà acordar el pagament avançat quan les condicions anteriorment esmentades, per la seva pròpia naturalesa, s'hagin de complir amb posterioritat a la percepció de la subvenció.

Malgrat que es preveu la necessitat de la prèvia justificació per a procedir al pagament, per tal de dotar de viabilitat al treball dels beneficiaris i establint uns topalls que garanteixin l'esperit i mecanismes de control legalment establerts, es podrà acordar el pagament avançat a la justificació. Si bé, el servei d'intervenció registrarà aquesta situació de fons pendents de justificació per tal d'efectuar el seguiment i proposar les mesures que siguin procedents.

Article 19.

El pagament amb caràcter general es farà per transferència bancària segons dades comunicades per la mateixa entitat, i que obren dins del REMU, o bé xec a nom del representant legal de l'entitat degudament acreditat, i amb el consentiment formalitzat per escrit d'aquesta.

En el supòsit de canvi de dades bancàries, en el moment de presentació de sol·licitud cal adjuntar-hi el full de domiciliació bancària segellada per la entitat financera.

Article 20 - Fiscalització i control.

L'Ajuntament té plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als quals s'aplica la subvenció, en tot moment i pels procediments que consideri oportuns. Conseqüentment, el beneficiari facilitarà tot tipus de proves i d'informació a l'Ajuntament quan li fossin sol·licitades.

2. Crèdits Pressupostaris.

Les subvencions aniran a càrrec de la partida 48901.338, i la quantia total màxima de les subvencions convocades és de 7.615,54 EUR.

3. Objecte, Condicions i Finalitat de la Subvenció.

La subvenció té per finalitat el foment de les activitats culturals o recreatives, esportives, d'ensenyament, juvenils, serveis socials i d'altres que compleixin o supleixin els serveis de competència municipal d'acord amb el que disposen els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, i concordants del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

4. Requisits dels Sol·licitants.

Ser entitats o associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes, i degudament inscrites amb dades actualitzades al Registre d'Entitats Municipal d'Ullastrell, amb seu o subseu al Municipi, i que desenvolupin activitats en el Municipi.

5. Òrgan Competent per a la Instrucció i Resolució.

L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és el regidor d'Entitats de l'Ajuntament d'Ullastrell Sr. Francesc Duran Madrid.

L'òrgan competent per a resoldre serà l'òrgan col·legiat creat a l'efecte segons allò establert a l'article 10è de la ordenança reguladora de la concessió de subvencions per a entitats locals sense ànim de lucre(BOP 9 octubre de 2014. NR 022014025604), i que estarà compost per un membre de cada grup polític amb representació al consistori; en virtut de l'article 17 de l'ordenança general de subvencions, la competència per a resoldre quedarà fixada en la norma reguladora de les bases de concessió.

6. Termini de Presentació de Sol·licituds i Documentació.

Les sol·licituds es formularan en el model que es pot descarregar del web (www.ullastrell.cat), o bé adquirir-ho directament a les oficies municipals. Es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament, i es presentaran en el registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de vint dies hàbils des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels següents documents:

- Documents que acreditin la personalitat del sol·licitant i, si s'escau, la representació de qui signa la sol·licitud (còpia de l'escriptura de constitució o modificació, còpia de l'acta fundacional i estatuts, còpia del DNI, etc.).

- Declaració responsable de que en el sol·licitant no concorre cap de les circumstàncies que impedeixin obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques, establertes en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

- Declaració Responsable del compliment dels requisits per a participar-hi en el procés de concessió, així com del compliment de les obligacions establerts als article 12è i següents de la ordenança reguladora (BOP .....).

- Programa detallat de les activitats a realitzar per any natural o per curs, i per a les quals es sol·licita la subvenció, en el que s'incloguin: a) Nom o títol de les activitats, b) descripció, c) dates i llocs de realització previstos, d) tipus de públic a qui va destinada l'activitat.

- Pressupost total degudament desglossat en el que figuri el cost de les activitats proposades i les fonts de finançament (aportacions pròpies, aportacions d'altres ens públics o privats confirmades o previstes). Per a l'adquisició de material cal aportar pressupost detallat de les cases subministradores.

- Domiciliació bancària per possibilitar la transferència de fons al beneficiari en el cas que sigui atorgada la subvenció. Aquest document ha d'anar signat per un representant de l'entitat i diligenciat per l'entitat bancària.

- Declaració de les subvencions rebudes de l'Ajuntament o d'altres administracions o ens públics l'any anterior, o previstes.

Així mateix, es podrà requerir a l'entitat sol·licitant que presenti la documentació complementària que es consideri convenient.

Podran presentar-se les sol·licituds de manera telemàtica en els termes previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7. Termini de Resolució i Notificació.

El termini màxim de resolució i notificació serà de 6 mesos, segons l'establert a la Llei General de Subvencions. La manca de resolució dins d'aquest termini produirà, de forma general, efectes desestimatoris de la sol·licitud.

8. Fi de la Via Administrativa.

L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa. D'acord amb el que disposa l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona.

9. Criteris de Valoració de Sol·licituds.

Els criteris per a la valoració de les sol·licituds de les subvencions seran els següents:

- Interès general de l'activitat/s subvencionables pel Municipi. - Fomentar l'Associacionisme i la participació ciutadana. - Caràcter integrador i de Cohesió Social de l'activitat/s subvencionable/s. - Foment de la cultura, l'esport, el lleure, el respecte al medi ambient i la solidaritat. - Foment de la tradició de la cultura catalana i la seva llengua. - Qualitat del Projecte (objectius, desenvolupament, participació). - Dèficit d'activitats similars al municipi. - Nivell d'autofinançament de l'entitat. - Punts en comú, sinèrgies amb altres entitats. - Progrés de les activitats de l'entitat. - Nivell de col·laboració de l'entitat amb les festes locals. - La continuïtat en les activitats i projectes presentats, i que aquests en formin part d'una programació anual. - Necessitat de la subvenció.

La valoració s'efectuarà segons allò establert a les Bases d'aquesta convocatòria.

Ullastrell, 19 de novembre de 2015 L'alcalde, Joan Ballbé i Herrero

Cultura
Deporte
Actividades de ocio y tiempo libre
Deporte
Cultura e idiomas
Juventud
Medio Ambiente
Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana
Fiestas Populares
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Actividad cultural