Convocatòria de l'ajut a les persones vídues amb pocs recursos i de 65 anys o més que són subjectes passius de l'IBI o se'ls repercuteix la quota en els rebuts del lloguer. - Boletín Oficial de Barcelona de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda per resolució, de data 22 de maig de 2018, fa pública la convocatòria per l'any 2018, pel procediment de concurrència publica no competitiva, per a que les persones vídues amb pocs recursos econòmics i una edat de 65 anys o més que són subjectes passius de l? impost sobre béns immobles (IBI) o se? ls repercuteix la quota en els rebuts del lloguer del seu habitatge habitual, i tenen uns ingressos bruts inferiors als llindars d? ingressos referenciats amb l? indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), puguin presentar la sol·licitud d? ajut d e c o n f o r mi t a t a mb e l que estableixen les Bases reguladores d? aquest ajut, aprovades inicialment per la Comissió de Govern municipal amb data 20 de juliol de 2017, que varen esdevenir definitives en data 24 d? agost (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 25 de juliol de 2017).

1. Destinatari i requisits.

Podran sol·licitar l? ajut les persones físiques vídues que són subjectes passius de l? impost com a propietaris de l? immoble o se? ls repercuteix la quota en els rebuts de lloguer, i tenen, conjuntament amb els seus convivents, uns ingressos bruts inferiors als llindars d? ingressos referenciats amb l? indicador de renda de suficiència de Catalunya IRSC, sempre que es tracti del seu habitatge habitual.

Els sol·licitants han de complir els següents requisits a data 1 de gener de 2018:

Tenir la condició de vidu o vídua amb 65 anys d? edat o més. Ésser subjecte passiu de l? impost sobre béns immobles, o bé tenir repercutit en el lloguer la quota de l? impost. Estar empadronat a la ciutat de Barcelona a data 1 de gener de 2018. (l? empadronament al domicili habitual per al qual es demana l? ajut, s? haurà de perllongar almenys fins a la data de formalització de la sol·licitud). Que es troba al corrent de les obligacions fiscals amb l? Ajuntament, resta d? Administracions, i amb la Seguretat Social. Haver obtingut, el sol·licitant i les persones convivents, en l? exercici 2017, uns ingressos bruts inferiors o iguals al llindar de la taula següent:

Als efectes de determinar el nivell de renda, es prendrà en consideració la suma de la base imposable general més la base imposable de l? estalvi de la declaració de l? IRPF o, en el seu defecte, rendiments íntegres de treball.

2. Termini i formalització de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 15 de juny fins al 31 de juliol de 2018.

La sol·licitud s? haurà de formalitzar mitjançant imprès que es pot obtenir al w eb de l? Ajuntament: ajuntament.barcelona.cat/hisenda o a les oficines d? atenció als ciutadans municipals (cita prèvia: ajuntament.barcelona.cat/c ita o al telèfon gratuït 010).

Institut Municipal d? Hisenda Av. del Litoral, 30 08005 Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda

La sol·licitud inclourà una declaració responsable, indicant les següents circumstàncies, referides a 1 de gener de 2018, i en la que es digui:

Que compleix amb els requisits especificats en el punt 1 d? aquesta convocatòria. Que totes les dades que consten a la sol·licitud , i als documents que l? acompanyen, són certes. Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de l? ajut que atorga l? Ajuntament de Barcelona i tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per a sol' licitar i atorgar aquests ajuts.

Autorització expressa del sol·licitant i les persones convivents amb aquest, a l? Ajuntament, per dur a termes les consultes necessàries amb les altres administracions públiques, amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades en la sol' licitud i el compliment dels requisits per a l'atorgament de l? ajut.

Documentació necessària que s? haurà d? adjuntar:

En el cas de llogaters del domicili habitual als quals el propietari repercuteixi en la renda del lloguer l? impost sobre béns immobles, el sol·licitant haurà d? aportar còpia del contracte de lloguer de l? habitatge i de tots els rebuts de l? any de la quota objecte de l? ajut, fins el mes anterior a la data de la convocatòria, on es reflecteixi la repercussió.

Dades bancàries del compte, en el model degudament complimentat i signat per l? interessat o pel seu legal representant, perquè el pagament de l? ajut es faci mitjançant transferència. La complementació del model de sol·licitud haurà d? estar validada per l? entitat bancària on estigui obert el compte en el que s? hagi de realitzar la transferència associada a l? ajut.

En el cas que el sol·licitant o una de les persones empadronades amb el sol·licitant de l? ajut visqui sota un dels graus de discapacitat previstos en les bases , resolució acreditativa del reconeixement legal de la mateixa o de la targeta que ho acrediti.

La sol·licitud de l? ajut es podrà presentar en qualsevol oficina del registre municipal (cita prèvia: ajuntament.barcelona.cat/cita o al telèfon gratuït 010) o per qualsevol altra modalitat de les previstes a la normativa del procediment administratiu comú. Així mateix, es pot realitzar la presentació telemàtica, amb certificat digital (registre electrònic), al w eb: ajuntament.barcelona.cat/hisenda

3. Crèdit pressupostari.

Amb càrrec al pressupost 2018 i a la partida pressupostària 0701-48935-23122 es consignen 280.224,00 EUR com a import total de la convocatòria.

No es podran concedir ajuts per una quantia superior al crèdit disponible.

4. Tramitació i Resolució.

Per a la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que s'aporti la documentació que es detalla en el punt 2 d? aquesta convocatòria.

La resolució s'ha d'adoptar en el termini màxim de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud i es notificarà als interessats.

Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

Institut Municipal d? Hisenda Av. del Litoral, 30 08005 Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda

5. Òrgan instructor.

L? òrgan instructor d? aquesta convocatòria és l? Institut Municipal d? Hisenda.

6. Quantia de l? ajut.

Tal com s? estableix a la Base setena, l? import de l? ajut serà el resultat obtingut d? aplicar el percentatge del 50 per cent sobre la quota liquida de l? impost sobre béns immobles corresponent a l? habitatge habitual de l? interessat i meritat a 1 de gener de 2018, sense tenir en compte la quota del tribut de la mobilitat exigit per l? Àrea Metropolitana i gestionat conjuntament amb l? impost.

7. Incompatibilitats

Aquest ajut serà incompatible amb altres bonificacions, subvencions o ajuts què, per aquest mateix concepte, hagin percebut els beneficiaris en aquell exercici.

De conformitat amb l? art. 7 de la Llei 35/2006 de l? IRPF, l? import d? aquest ajut està exempt de tributació en l? Impost de la Renda sobre les Persones Físiques.

Barcelona, 28 de maig de 2018 La secretària delegada de l'Institut Municipal d'Hisenda Paloma González Sanz

Alquiler de vivienda
Pago de Impuestos/Recibos
Vivienda
Discapacidad