Convocatoria locais asociacións maiores 2018 convocatoria de axudas en especie para locais de asociacións de maiores 2018 - Boletín Oficial de Ourense de 06-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social, Particulares
  • Documento en formato PDF

BDNS (Identif.):399885

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b. e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse nas Bases de Datos Nacional de Subvencións: (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):

Primeiro. Beneficiarios Poderán ser beneficiarias as asociacións de persoas maiores que reúnan os seguintes requisitos:

Asociacións constituídas legalmente ao abeiro da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación; será condición indispensable que a asociación interesada no teña ánimo de lucro e que estea inscrita no correspondente Rexistro da Comunidade Autónoma de Galicia e no Libro de entidades cidadás do Concello de Ourense.

Se considera que a asociación non ten ánimo de lucro cando así figura nos seus estatutos e non desenvolva actividade económica algunha.

Que estatutariamente teñan como finalidade principal a procura de promover iniciativas, proxectos, programas para un envellecemento activo e un conxunto de actividades de ocio e tempo libre para as persoas maiores; ou, no caso de asociacións de veciños, que a asociación conte con sección ou vogalía de maiores para estes fins, segundo os seus estatutos.

Estar ao corrente en canto ás obrigas tributarias coa Xunta de Galicia, a Axencia Estatal de Administración Tributaria e o Concello de Ourense, así como das súa obrigas coa Seguridade Social, e non estar sometidas a ningún procedemento sancionador incoado por este motivo.

Non conseguirá a condición de beneficiario quen estea incurso en causa de exclusión ou prohibición das contempladas nos artigos 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en especial, quen sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro.

Cumprir cos demais requisitos formais e materiais previstos nesta convocatoria e na normativa de subvencións aplicable.

Que se comprometan a establecer un horario de apertura do local, cun mínimo de 500 horas ao ano e 5 días por semana.

Que desenvolvan un programa de actividades e servizos aos cidadáns do colectivo de persoas maiores.

Segundo. Obxecto Constitúe o obxecto da presente convocatoria a concesión de axudas que consisten na entrega de locais, alugados polo Concello de Ourense coa finalidade exclusiva de que se entreguen a terceiros, segundo o previsto no artigo 3 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, destinadas a Asociacións de persoas maiores do Concello de Ourense para a realización de actividades culturais, recreativas e de convivencia, encamiñadas a promover a integración e participación na vida comunitaria do colectivo que integra a terceira idade, favorecendo o seu mantemento no medio social habitual.

Terceiro. Bases reguladoras As bases reguladoras serán publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e estarán a disposición dos interesados na páxina web do Concello de Ourense-www.ourense.gal.- e na Base de Datos Nacional de Subvencións

Cuarto. Contía A concesión das subvencións desta convocatoria será atendida con cargo á partida do orzamento municipal correspondente ao exercicio 2018; aplicación orzamentaria Aluguer locais , partida 150.2310.20200, pola contía de vinte e sete mil euros (27.000 € )

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, achegando a documentación requirida nas bases reguladoras.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

BDNS (Identif.): 399885

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b. y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Bases de Datos Nacional de Subvenciones:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index): Primero. Beneficiarios Podrán ser beneficiarias las asociaciones de personas mayores que reúnan los siguientes requisitos: Asociaciones constituidas legalmente al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación; será condición indispensable que la asociación interesada no tenga ánimo de lucro y que esté inscrita en el correspondiente Registro de la Comunidad Autónoma de Galicia y en el Libro de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Ourense.

Se considera que la asociación no tiene ánimo de lucro cuando así figura en sus estatutos y no desenvuelva actividad económica alguna.

Que estatutariamente tengan como finalidad principal la búsqueda de promover iniciativas, proyectos, programas para un envejecimiento activo y un conjunto de actividades de ocio y tiempo libre para las personas mayores; o, en el caso de asociaciones de vecinos, que la asociación cuente con sección o vocalía de mayores para estos fines, según sus estatutos.

Estar al corriente en cuanto a las obligaciones tributarias con la Xunta de Galicia, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Ayuntamiento de Ourense, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social, y no estar sometidas a ningún procedimiento sancionador incoado por este motivo.

No conseguirá la condición de beneficiario quien esté incurso en causa de exclusión o prohibición de las contempladas en los artículos 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, en especial, quien sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Cumplir con los demás requisitos formales y materiales previstos en esta convocatoria y en la normativa de subvenciones aplicable.

Que se comprometan a establecer un horario de apertura del local, con un mínimo de 500 horas al año y 5 días por semana.

Que desenvuelvan un programa de actividades y servicios a los ciudadanos del colectivo de personas mayores.

Segundo. Objeto Constituye el objeto de la presente convocatoria la concesión de ayudas que consisten en la entrega de locales, alquilados por el Ayuntamiento de Ourense con la finalidad exclusiva de que se entreguen a terceros, según lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba la legislación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, destinadas a las asociaciones de personas mayores del Ayuntamiento de Ourense para la realización de actividades culturales, recreativas y de convivencia, encaminadas a promover la integración y participación en la vida comunitaria del colectivo que integra la tercera edad, favoreciendo su mantenimiento en medio social habitual.

Tercero. Bases reguladoras Las bases reguladoras serán publicadas en el Boletín Oficial da Provincia de Ourense y estarán a disposición de los interesados en la página web del Ayuntamiento de Ourense de Ourense-www.ourense.gal.- y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Cuarto. Cuantía La concesión de las subvenciones de esta convocatoria será atendida con cargo a la partida del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2018; aplicación presupuestaria Alquiler locales , partida 150.2310.20200, por la cuantía de veintisiete mil euros (27.000 € ).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aportando la documentación requerida en las bases reguladoras.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

R. 1.643

Tercera edad
Actividades de ocio y tiempo libre
Asociacionismo vecinal
Movimiento asociativo
Ocio y tiempo libre
Actividad cultural
Alquiler de vivienda
Participación ciudadana
Asociacionismo ciudadano
Actividades económicas
Seguridad Social