Convocatòria de nou beques de col·laboració amb el CCCB. - Boletín Oficial de Barcelona de 30-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 30/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ALTRES ENTITATS

Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

ANUNCI

Per Decret de la Direcció General d'aquest Consorci, de data 14 de març de 2017, s'han aprovat les bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de nou beques de col·laboració amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, d'acord amb el següent detall:

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA I ATORGAMENT DE 9 BEQUES DE COL·LABORACIÓ A DESENVOLUPAR EN EL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB).

CURS 2017.

1.- Objecte.

Es objecte de les presents bases regir la convocatòria i atorgament de 9 beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, dirigides a estudiants i titulats universitaris.

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l'autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

2.- Naturalesa de les beques.

La concessió de la beca, a causa del seu caràcter de perfeccionament docent, no genera cap relació laboral, vinculació administrativa o de prestació de serveis entre el becari i el CCCB, sens perjudici que pugui donar lloc a la seva inclusió en el règim general de la Seguretat Social, en aplicació del que disposi la normativa vigent.

3.- Beneficiaris.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents:

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, master o doctorat, durant el curs acadèmic 2016-2017.

Estar titulat en els estudis de grau, master, doctorat corresponents a la beca per la qual s'opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l'any 2012.

No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d'una beca del CCCB.

4.- Dotació econòmica i retencions aplicables.

La dotació total per a cadascuna de les beques serà de quatre mil noranta-cinc EUR (4.095,00 EUR).

El pagament es realitzarà mensualment mitjançant transferència bancària, que s'efectuarà com a màxim el dia 5 del mes següent.

La quantia bruta mensual serà de 455,00 EUR, a la qual s'haurà d'aplicar les retencions corresponents d'IRPF i Seguretat Social, si s'escau.

Les despeses motivades pels desplaçaments i manutenció que s'hagin de realitzar per causa del programa i de les tasques derivades, són a càrrec del becari, i s'han d'entendre, per tant, compreses dins la dotació econòmica de la beca.

5.- Durada prevista per cada beca i dedicació horària.

La durada de les beques no podrà ser objecte de pròrroga i serà com a màxim de 9 mesos, amb una dedicació mitjana de 20 hores setmanals.

6.- Convocatòria.

Per tal de garantir la difusió general i publicitat als possibles candidats, la present convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu electrònica del CCCB: www.cccb.org i al tauler d'anuncis d'aquesta entitat al carrer Montalegre, número 5 de Barcelona (08001).

7.- Presentació de sol·licituds.

Les persones que desitgin optar a una beca hauran de presentar una instància (*) en el Registre General del CCCB, carrer Montalegre, número 5 de Barcelona (08001), de dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores.

El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,

(*) Només es pot presentar instància per a una de les beques.

La sol·licitud s'adreçarà al Director General del CCCB, fent-hi constar les dades personals de l'interessat, així com la denominació i referència de la beca sol·licitada i s'adjuntarà la documentació següent:

Fotocòpia del DNI/NIE.

Fotocòpia de la matrícula del curs 2016-2017 o del títol corresponent. Els títols aconseguits a l'estranger o en centres espanyols no estatals hauran d'estar convalidats o reconeguts, o s'haurà de justificar documentalment que està en tràmit l'esmentada convalidació o reconeixement en el moment de sol·licitar la beca.

Fotocòpia de l'expedient acadèmic amb la nota mitjana ponderada.

Currículum Vitae del peticionari, adjuntant aquella documentació que es consideri adient per justificar els mèrits acadèmics exposats en el mateix. No es valoraran aquells aspectes que no s'hagin justificat documentalment dins del termini de presentació d'instàncies.

Declaració responsable, que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, que s'accepten les presents bases i que no s'ha estat beneficiari d'una beca del CCCB amb anterioritat. (el model d'instància que es publica al web recull la declaració responsable).

La presentació de la sol·licitud comportarà l'acceptació d'aquestes bases generals de convocatòria, així com de la prestació del consentiment per publicar, en el tauler d'anuncis del CCCB, el nom en el cas d'haver estat objecte de selecció com a becari.

La documentació pot presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

Els aspirants discapacitats hauran de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adequacions de temps i els mitjans materials específics que sol·liciten per realitzar les proves.

8.- Procés de selecció.

La selecció consistirà en una valoració de mèrits d'acord amb els criteris objectius establerts per l'òrgan tècnic de valoració.

Els criteris esmentats són bàsicament:

Valoració de l'expedient acadèmic i dels estudis complementaris, fins a 7 punts. Acreditació de coneixements en tecnologies de la informació (TIC), fins a 1 punt. Coneixement d'idiomes acreditat, fins a 2 punts.

Els aspirants al llarg del procés selectiu han d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, mitjançant una entrevista personal.

L'òrgan tècnic de valoració, per tal de conèixer amb més concreció la vàlua i capacitat dels aspirants, podrà realitzar una entrevista i/o prova pràctica als candidats que obtinguin la millor puntuació en la valoració de mèrits esmentada.

En aquest cas, els aspirants seran convocats, mitjançant anunci en la pàgina web del CCCB www.cccb.org, que indicarà el lloc, dia i hora en què se celebrarà la prova selectiva o entrevista.

En el cas que les sol·licituds presentades per alguna de les beques no acompleixin els requisits mínims o no s'ajustin al que estableixen aquestes bases, l'òrgan tècnic de valoració podrà proposar que es declari deserta.

L'òrgan tècnic de valoració farà una proposta d'adjudicació de les beques objecte de la present convocatòria en base a la valoració efectuada segons els criteris establerts en relació a l'objecte de la convocatòria, la qual serà aprovada per resolució del Director General del CCCB. En la proposta es podrà preveure la designació d'aspirants suplents seguint l'ordre fixat a la convocatòria, als quals es podran atorgar les beques en ocasió de renúncia o revocació de les que ja hagin estat adjudicades.

Els noms dels beneficiaris de les beques seran publicats al tauler d'anuncis del CCCB, al carrer Montalegre, número 5 de Barcelona (08001) i per número d'instància en la seu electrònica del CCCB www.cccb.org.

9.- Òrgan tècnic de valoració.

L'òrgan tècnic de valoració estarà integrat pels membres següents:

President: La Coordinadora General del CCCB i en la seva substitució el Subdirector de l'entitat o persona en qui delegui. Vocals: El Cap del Servei al que s'adscrigui la beca i en la seva substitució un Tècnic designat per aquest. Secretària: Un tècnic de Recursos Humans del CCCB.

L'òrgan tècnic de valoració podrà disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors especialistes.

L'abstenció i recusació dels membres de l'òrgan tècnic de valoració s'haurà d'ajustar al que preveu la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic.

L'òrgan tècnic de valoració resoldrà tots els dubtes i incidències que puguin sorgir des de la seva constitució, i tot allò que no estigui previst en aquestes bases que faci referència a la present convocatòria.

10.- Drets i deures dels beneficiaris.

Els becaris hauran de presentar la documentació que s'exigeixi i signar el document d'acceptació de la beca. Rebran del responsable del Servei corresponent del CCCB, les instruccions sobre la forma d'assolir el perfeccionament docent, mitjançant la col·laboració que s'indica a la base primera.

Els becaris participaran en el procés de treball intern dels serveis i en la dinàmica general del Centre garantint una relació i actitud de col·laboració, en el marc específic de l'activitat pràctica que desenvolupin.

A cada becari se li assignarà un tutor encarregat d'ordenar i supervisar les tasques en les que participi.

Els becaris hauran de respectar les normes de funcionament del CCCB així com les indicacions dels seus tutors.

El CCCB garantirà la rotació en l'assignació de tasques sempre d'acord a les condicions reals de funcionament dels serveis, amb l'objecte de garantir l'aprofitament del període de col·laboració.

Qualsevol càrrec o impost que generin les beques serà a càrrec dels beneficiaris.

El CCCB es farà càrrec d'una assegurança de cobertura d'accidents personals dels becaris al llarg del període de col·laboració.

En finalitzar la beca el responsable del Servei corresponent del CCCB podrà sol·licitar al becari una memòria de les activitats realitzades.

El CCCB expedirà, a petició del becari, un certificat acreditatiu de la realització de la beca de col·laboració.

11.- Beques que es convoquen:

Les beques que s'inclouen en la present convocatòria són les següents:

Servei de Comunicació: Nombre de beques: 2.

Descripció de la col·laboració:

1)Premsa:

Seguiment i arxiu de la informació sobre el CCCB publicada als mitjans de comunicació escrits i digitals (recull de premsa). Confecció de dossiers i documentació de difusió. Relacions amb els mitjans de comunicació. Manteniment de bases de dades, així com totes aquelles tasques que se'n derivin i que, a judici dels seus responsables, puguin implicar el perfeccionament que es pretén.

Data prevista d'inici: Tercer trimestre del 2017.

2)Web i publicacions:

Col·laboració en el seguiment periodístic de les activitats del CCCB (entrevistes, articles, cròniques, etc...) per tal d'actualitzar els continguts de la web del CCCB. Suport en l'edició i publicació de continguts multimèdia (edició en vídeo, retoc fotogràfic, etc...). Col·laboració en el seguiment i actualització de les notícies del CCCB publicades al web. Suport en les publicacions del CCCB en la petició d'originals de textos i imatges, traduccions, revisions i gestió de drets.

Data prevista d'inici: Segon trimestre del 2017.

Requisits específics de formació: Comunicació o Periodisme.

Àrea d'Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 2.

Descripció de la col·laboració:

Exposicions i itineràncies.

Suport en la coordinació d'exposicions i en la coordinació d'itineràncies. Tasques de recerca i documentació de materials per a ser inclosos en les exposicions. Contacte amb els prestadors d'originals o els proveïdors de les imatges. Suport en la gestió de drets d'imatges. Implementació de la informació sobre els materials a la bases de dades de l'exposició. Suport en l'elaboració de documents i dossiers explicatius dels projectes. Recerca d'institucions i contactes per possibles itineràncies. Suport en la redacció del material de comunicació i en la gestió d'eines i perfils 2.0 de les exposicions del CCCB.

Requisits específics de formació: Història, Història de l'Art, Humanitats, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Gestió i divulgació cultural i/o científica.

Data prevista d'inici: Quart trimestre del 2017.

Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3.

Descripció de la col·laboració:

1)Arxiu CCCB.

Suport en l'edició dels enregistraments audiovisuals de les activitats del CCCB i retoc infogràfic d'imatges. Col·laboració en l'edició de vídeos d'entrevistes i de resum d'activitats. Suport en la digitalització del fons documental del CCCB. Suport en el manteniment del gestor i les bases de dades del fons documental del CCCB.

Requisits específics de formació: Multimèdia, Mitjans Audiovisuals, Comunicació Audiovisual o doble grau d'Informació i Documentació-Comunicació Audiovisual.

Data prevista d'inici: Quart trimestre de 2017.

2)Debats CCCB.

Col·laboració en l'organització de debats i cicles de conferències. Redacció i publicació de textos de l'activitat al web del CCCB. Recerca bibliogràfica i difusió especialitzada de les activitats. Suport durant el desenvolupament dels actes. Elaboració del recull de premsa de les activitats organitzades pel departament.

Requisits específics de formació: En l'àmbit de les Ciències Humanes i Socials.

Data prevista d'inici: Quart trimestre del 2017.

3)Servei Educatiu CCCB.

Suport en el concepte i disseny d'activitats educatives vinculades a la programació del CCCB entorn a les exposicions, debats, arxius i programes d'innovació cultural. Suport en la producció de les activitats esmentades i en la seva difusió: documentació, disseny de materials educatius, creació de newsletters, entre d'altres. Treball en xarxa amb projectes dels diversos centres educatius de Catalunya que formen part del web CCCBEducació. Participació en la renovació i ampliació de públic dels centres educatius, famílies i públic específic que manté relació amb el CCCB.

Requisits específics de formació: Història de l'Art, Belles Arts, Humanitats o Història.

Data prevista d'inici: Quart trimestre del 2017.

Àrea d'Audiovisuals i CCCBLab. Nombre de beques: 2.

Descripció de la col·laboració:

1)Audiovisuals i multimèdia.

Creació artística de disseny gràfic i multimèdia aplicada a produccions audiovisuals. Desenvolupament de projectes de producció audiovisual participant a totes les fases: idea i guió, producció, rodatge i postproducció per vídeos per exposicions, difusió de les activitats del Centre i projectes audiovisuals com Soy cámara online. Edició de vídeo digital amb tractament i retoc infogràfic d'imatges, il·lustració i realització d'animacions.

Requisits específics de formació: Comunicació Audiovisual, Mitjans Audiovisuals, Multimèdia, Arts Digitals o Enginyeries de Tecnologies de la Informació i Comunicació.

Data prevista d'inici: Segon trimestre del 2017.

2)CCCBLab.

Suport en la redacció d'informes i reculls d'articles sobre temes que puguin nodrir de continguts el blog www.cccb.org/lab i les xarxes socials del CCCBLab i dels seus projectes (Premi Internacional a la Innovació Cultural, Univers Internet, Kosmopolis, etc.). Col·laboració en la dinamització de la comunitat online del departament i creació de públics, mitjançant la recerca i el contacte amb col·lectius, comunitats, organitzacions, etc.

Suport en la preparació d'itineraris i guies temàtics relacionant els continguts audiovisuals de l'Arxiu CCCB amb les línies de treball i els projectes del CCCBLab. Suport en la redacció de textos per butlletins, web, dossiers i altres elements de difusió de les activitats de producció pròpia i suport en la gestió d'eines 2.0 (Twitter, facebook, etc.).

Requisits específics de formació: Mitjans Audiovisuals, Multimèdia, Arts Digitals o Enginyeries de Tecnologies de la Informació i Comunicació, Comunicació, Humanitats.

Data prevista d'inici: Primer trimestre del 2017.

12.- Revocació o renúncia de les beques.

El responsable del servei corresponent podrà instar al Director General del Consorci, mitjançant informe per escrit, la revocació de la beca concedida quan el becari no realitzi les col·laboracions a les quals es refereix la base primera, així com per la seva absència injustificada, retards, manca d'interès pel programa establert en cada beca o manca d'aprofitament, així com per qualsevol altre causa que repercuteixi negativament en l'activitat prevista i imatge del CCCB.

En cas de renúncia del becari o de revocació de la beca, aquesta s'atorgarà a l'aspirant següent en l'ordre de puntuació que s'estableix al llistat de resultats finals, que s'adjunta a l'acta de l'òrgan de selecció, i que es publica al web del CCCB.

13.- Altres aspectes.

En tot allò no previst en les presents bases, serà d'aplicació supletòria el què disposa el capítol I del Títol III del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Per impugnar aquesta convocatòria, les bases reguladores d'aquest procés selectiu i les llistes d'aspirants seleccionats, s'ha d'interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació o publicació.

Alternativament i potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el Director General del CCCB en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de l'òrgan seleccionador que determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el Director General del CCCB en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, exposició en el tauler d'anuncis o notificació individual.

Contra els actes de tràmit de l'òrgan seleccionador no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés selectiu, els aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè siguin preses en consideració en el moment de fer pública la puntuació final del procés selectiu.'

Barcelona, 28 de març de 2017 El director general, Vicenç Villatoro Lamolla

Cultura
Estudios
Tecnologías de la información
Inserción laboral
Discapacidad
Cultura e idiomas
Educación
Actividad cultural
Ciencia
Familia
Artes