Convocatòria per a la concessió de les beques Memorial Josep Homs, 2016-2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 08-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI sobre la convocatòria per a la concessió de les beques Memorial Josep Homs, 2016-2017

BDNS (Identif.): 349022.

De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers (http://seuelectronica.granollers.cat):

Primer. Beneficiaris:

Els alumnes de l'Escola Municipal del Treball (EMT) que estiguin cursant el darrer curs de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), o de 2n de Batxillerat, que vulguin continuar els seus estudis a la Universitat i destaquin com a millors alumnes en consideració al seu expedient acadèmic, a la seva vàlua, i a la seva implicació en la vida acadèmica.

Segon. Objecte:

Ajudar a sufragar part de la matrícula universitària dels/de les alumnes beneficiaris/àries.

Tercer. Bases reguladores:

Per acord de la Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2016 es van aprovar les bases reguladores de les beques Memorial Josep Homs, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 de juny de 2016, el text de les quals es pot consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers.

Així mateix, les bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions van ser aprovades mitjançant acord del Ple de la corporació de 28 de febrer de 2006, pel qual s'aprova l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 130 del dia 1 de juny de 2006, i modificada per acord Plenari de data 25 de maig de 2010, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de gener de 2011.

Quart. Import:

La dotació màxima de la convocatòria és de 2.000,00 EUR i es podrà atorgar un màxim de 4 beques, per un import de 500,00 EUR cadascuna.

Cinquè. Termini de presentació de les sol·licituds:

Fins al 20 de juny de 2017, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sisè. Altres dades:

Per a la justificació de la beca es requereix que els/les beneficiaris/àries presentin al registre general de l'Ajuntament de Granollers, com a màxim el dia 31 d'octubre de 2017, el comprovant de pagament de la matrícula universitària i l'imprès de dades bancàries.

El pagament de la beca es realitzarà un cop presentada la justificació corresponent.

Granollers, 31 de maig de 2017 La secretària general, Catalina Victory Molné

ANUNCIO sobre la convocatoria para la concesión de las becas Memorial Josep Homs, 2016-2017

BDNS (Identif.): 349022.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Granollers (http://seuelectronica.granollers.cat):

Primero. Beneficiarios:

Los Alumnos de la Escuela Municipal del Trabajo (EMT) que estén cursando el último curso de Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS), o de 2º de Bachillerato, que quieran continuar sus estudios en la universidad y destaquen como mejores alumnos en consideración a su expediente académico, a su valía, y su implicación en la vida académica.

Segundo. Objeto:

Ayudar a sufragar parte de la matrícula universitaria de los/las alumnos beneficiarios/as.

Tercero. Bases reguladoras:

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de mayo de 2016 se aprobaron las Bases reguladoras de las becas Memorial Josep Homs, publicadas en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 de junio de 2016, cuyo texto puede consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Granollers.

Asimismo, las bases reguladoras generales del procedimiento de concesión de subvenciones fueron aprobadas mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de 28 de febrero de 2006, por el que se aprueba la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Granollers, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 130 del día 1 de junio de 2006, y modificada por acuerdo plenario de fecha 25 de mayo de 2010, publicado en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de fecha 10 de enero de 2011.

Cuarto. Importe:

La dotación máxima de la convocatoria es de 2.000,00 EUR y se podrá atorgar un máximo de 4 becas, por un importe de 500,00 EUR cada una.

Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes:

Hasta el 20 de junio de 2017, a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sexto. Otros datos:

Para la justificación de la beca se requiere que las personas beneficiarias presenten al registro general del Ayuntamiento de Granollers, como máximo el día 31 de octubre de 2017, el comprobante de pago de la matrícula universitaria y el impreso de datos bancarios.

El pago de la beca se realizará una vez presentada la justificación correspondiente.

Granollers, 31 de mayo de 2017 La secretaria general, Catalina Victory Molné

Estudios
Alumnado
Escuelas
Empleo
Empleo y contratación