Convocatòria per a la concessió de dues beques de col·laboració per treballs de suport amb el Departament de col·leccions. - Boletín Oficial de Barcelona de 16-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 16/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ALTRES ENTITATS

Consorci del Patrimoni de Sitges

ANUNCI

Es fa públic que, segons Decret aprovat per la Directora-gerent de data 28 de setembre de 2017, el Consorci del Patrimoni de Sitges va adoptar els següents acords:

'En tant que ens consorcial públic de caràcter local, el Consorci del Patrimoni de Sitges té per objecte la preservació, documentació, conservació i difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges i el coneixement de l'art en general i la gestió dels equipaments adscrits i la prestació dels serveis propis d'aquest àmbit.

Atesa la conveniència del Consorci del Patrimoni de Sitges de concedir dues beques de col·laboració amb l'objectiu del perfeccionament docent del beneficiari per tal de completar la formació teòrica-pràctica i la preparació professional de dos titulats universitaris, mitjançant la realització de tasques de suport al departament de Col·leccions del Consorci.

Atès que per decret de data 18 de setembre de 2017 de la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges, es va aprovar l'adhesió al text refós de les bases generals per a la convocatòria i l'atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar en l'àmbit de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes públics, segons Dictamen núm. 56/14 de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovat en sessió de data 27 de febrer de 2014 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 10 de març de 2014.

Atesa l'existència de dotació pressupostària suficient.

En virtut de la competència prevista a l'article 18.11 dels estatuts del Consorci que atribueix a la Direcció-gerència la competència per aprovar les bases, la convocatòria i l'atorgament de beques, es proposa l'adopció de la següent:

RESOLUCIÓ.

Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió de dues beques de col·laboració amb l'objectiu del perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la formació teòrica-pràctica i la preparació professional de dos titulats universitaris, mitjançant la realització de tasques de suport i col·laboració amb el Departament de Col·leccions, amb una durada de 5 mesos, a raó de 25 hores setmanals. Es preveu que l'inici d'aquestes beques sigui efectiu al mes de novembre de 2017.

Segon.- Determinar l'import total de cada beca en quatre mil quaranta cinc EUR (4.045,00 EUR), a raó de vuit-cents nou EUR (809,00 EUR) mensuals.

Tercer.- Autoritzar la despesa pluriennal de vuit mil noranta EUR (8.090,00 EUR), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 48101 - Premis i beques estudi - del pressupost 2017 i 2018, d'acord amb el següent detall: Pressupost 2017 Pressupost 2018 3.236,00 EUR 4.854,00 EUR

Quart.- Donar compte de la present resolució a la propera reunió de la Comissió Executiva, per al seu coneixement.

Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la present resolució, pel general coneixement.'

ANNEX ANUNCI CONVOCATÒRIA BEQUES CPS.

CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A L'ATORGAMENT DE DUES BEQUES DE COL·LABORACIÓ EN EL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES.

El Consorci del Patrimoni de Sitges (en endavant, CPS) és integrat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges, a l'empara de les previsions contingudes a la normativa de règim local de Catalunya.

En tant que ens consorcial públic de caràcter local, el CPS té per objecte la preservació, documentació, conservació i difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges i el coneixement de l'art en general i la gestió dels equipaments adscrits i la prestació dels serveis propis d'aquest àmbit.

Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel CPS són els següents:

a) La gestió dels museus de Sitges (Museu Cau Ferrat, Museu Maricel i Museu Romàntic) i de les col·leccions artístiques que tenen adscrites.

b) La gestió del Palau Maricel i dels béns culturals i artístics que conté.

c) La dotació del conjunt patrimonial de serveis i equipaments adequats, mitjançant la gestió pròpia o l'establiment de convenis apropiats.

d) Les activitats de difusió de la història i de la cultura artística en general.

e) El foment, promoció i producció d'exposicions, recerques, publicacions i activitats que contribueixin al millor coneixement i sensibilitat del públic anvers l'art i al patrimoni.

f) La recerca, documentació, conservació, restauració i difusió del patrimoni material i immaterial de Sitges.

g) La promoció i potenciació de la coordinació entre les diferents institucions patrimonials de Sitges (Museus, Arxiu, Biblioteca, etc.).

h) Qualsevol altra d'aquest àmbit que li pugui ser encomanada per les Institucions consorciades.

i) Totes les que estiguin directa o indirectament relacionades amb les finalitats anteriors.

El CPS, tal com estableix el punt 1 de les bases generals per a la convocatòria i atorgament de beques de col·laboració, fomenta l'atorgament de beques de col·laboració per al perfeccionament docent dels beneficiaris a fi de completar la formació teòrica i pràctica dels estudiants i la preparació professional dels titulats universitaris, mitjançant la realització de tasques de suport a les activitats pròpies de la corporació i dels seus organismes públics, en l'àmbit de la formació, l'estudi i la recerca.

Sobre la base d'aquests objectius i per tal de realitzar tasques de suport en la catalogació de peces del Museu Romàntic i Can Falç, el CPS convoca l'atorgament de dues beques de col·laboració.

El becari realitzarà tasques pròpies de la seva formació de manera que aquestes li serveixin per adquirir experiència de treball en els nivells als quals, per la seva titulació, pot accedir.

Entre les esmentades tasques cal destacar les següents:

- Participació a les tasques de suport tècnic al Departament de col·leccions amb tasques de documentació per finalitzar la documentació de la col·lecció Romàntica del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges.

- Registre en suport informàtic de les dades documentals de les obres i objectes.

- Fotografia de tots els objectes i obres de la col·lecció, seguint les normes dels processos de documentació de museus.

- Marcatge de les obres i objectes seguint els criteris de conservació.

- Col·laboració en altres tasques que es portin a terme a nivell de documentació dins el Departament de Col·leccions.

La persona responsable dels seguiment d'aquesta beca seran el cap del Departament de Col·leccions dels Museus de Sitges.

1. Requisits genèrics que els aspirants han de complir.

Requisits:

- Estar en possessió del títol de grau universitari en Història de l'Art. Només es tindran en consideració aquells títols que hagin estat emesos en els 6 anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a aquesta convocatòria (curs acadèmic 2010-2011 o amb posterioritat).

- Acreditar els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües o d'aquells que reconeix com a equivalents, i castellà. Es pot exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.

2. Mèrits.

Es valorarà de manera especial:

- Estar matriculat, estar cursant o haver finalitzat un màster, postgrau o doctorat en matèries relacionades amb la història de l'art.

- Haver desenvolupat activitats similars a les descrites per a aquesta beca, especialment aquelles vinculades a la documentació de col·leccions.

- Tenir formació complementària en l'àmbit de les activitats descrites per a aquesta beca.

- El coneixement d'idiomes estrangers, principalment anglès i francès.

- Haver realitzat estudis d'investigació i publicacions en relació amb l'àmbit de la beca.

- Tenir experiència en el registre i documentació de col·leccions.

- Tenir coneixements avançats d'ofimàtica.

- Altres que el candidat estimi que poden aportar un valor afegit al desenvolupament de les activitats descrites.

3. Contingut i termini de presentació de les sol·licituds.

Els interessats poden formalitzar la sol·licitud per via electrònica al correu m.sitges@diba.cat (mida màxima del correu 5 MB) o presentant, degudament emplenat i signat, el corresponent formulari normalitzat en paper, des de l'endemà de la data d'aquesta convocatòria fins a 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

- Per via electrònica. Els interessats poden formalitzar la sol·licitud enviant el formulari al correu electrònic m.sitges@diba.cat.

- Presencialment. Els interessats poden presentar el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, de dilluns a divendres, de 8,30 a 14,30 hores, al registre de les oficines del CPS:

Consorci del Patrimoni de Sitges. Edifici Miramar. C/ Davallada, 12, 3a planta. 08870 Sitges.

El model normalitzat de sol·licitud es facilitarà a les oficines del CPS, mitjançant petició al correu m.sitges@diba.cat o a la pàgina www.museusdesitges.cat.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la següent documentació:

- Currículum, que inclourà una relació d'estudis, treballs i col·laboracions relacionats amb l'especialitat de la beca convocada.

- DNI/NIE/passaport.

- Titulacions requerides a l'apartat 1 d'aquesta convocatòria, grau o llicenciatura universitària, cursat en matèries relacionades amb la gestió cultural i/o les polítiques i institucions culturals o, en el seu cas, del resguard de la matrícula d'inscripció o resguard de sol·licitud del títol.

- Documentació acreditativa del compliment dels mèrits al·legats tenint en compte la relació establerta en l'apartat 2 d'aquesta convocatòria. Tots aquells mèrits que s'hagin al·legat hauran d'estar correctament acreditats en el moment de la presentació de la sol·licitud. En cas contrari, no es tindran en compte en la fase de selecció.

Informació addicional sobre l'acreditació dels mèrits contemplats a l'apartat 2:

- Per tal d'acreditar haver desenvolupat activitats similars a les descrites per a aquesta beca es podran acceptar, entre d'altres, cartes/escrits/certificats de reconeixement de les tasques on hi consti, com a mínim, l'emissor, la persona a qui es dirigeix el document, la data, les tasques desenvolupades i el període de realització de les mateixes.

- Per tal d'acreditar el coneixement d'idiomes estrangers podran ser considerats, a més dels títols que clarament especifiquin el nivell assolit, aquells documents que acreditin estades a l'estranger, remunerades o no, els estudis realitzats a escoles estrangeres o els contractes laborals, entre d'altres.

- Per tal d'acreditar estudis d'investigació i publicacions relacionades amb l'àmbit de la beca es podran acceptar, entre d'altres, publicacions físiques/electròniques editades que acreditin clarament l'autoria.

Els aspirants que optin per presentar la sol·licitud per correu electrònic disposaran de 5 MB de capacitat per adjuntar la documentació. Es recomana escanejar els documents en blanc i negre i amb una resolució de 200x200 punts per polzada.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l'article 66 de la Llei 39/2015 i els exigits específicament en aquesta convocatòria, es requerirà l'interessat perquè, en un termini màxim de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, s'entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud.

La persona que resulti beneficiària de la beca haurà d'aportar els documents originals o fotocòpies compulsades dels títols i mèrits acreditats quan els hi sigui requerit pel servei gestor de la beca.

4. Valoració de les sol·licituds.

La proposta de resolució es basarà en els punts 1 i 2 d'aquest apartat. Així, la proposta de puntuació final (0 a 150 punts) de cada aspirant consistirà en el sumatori del total de punts obtinguts a partir de la valoració dels mèrits (0 a 100) i els obtinguts en l'entrevista (0 a 50 punts).

4.1. Valoració de mèrits: consistirà en la valoració del currículum dels aspirants, d'acord amb el barem següent i sempre sobre la documentació acreditativa aportada pels aspirants.

A. Màster, postgrau o doctorat. Puntuació: fins a un màxim de 15 punts.

B. Formació complementària relacionada amb les activitats descrites per a aquesta beca. Puntuació: fins a un màxim de 15 punts.

C. Tenir experiència en registre i documentació de col·leccions. Puntuació: fins a un màxim de 25 punts.

D. Haver desenvolupat activitats similars a les descrites per a aquesta beca. Puntuació: fins a un màxim de 10 punts.

E. Coneixement d'idiomes estrangers, principalment anglès i francès. Puntuació: fins a un màxim de 10 punts.

F. Estudis d'investigació i publicacions relacionades amb alguna o algunes de les tasques descrites o dels materials a documentar. Puntuació: fins a un màxim de 10 punts.

G. Coneixements avançats d'ofimàtica. Puntuació: fins a un màxim de 10 punts.

H. Altres mèrits que el candidat estimi que poden aportar un valor afegit al desenvolupament de les activitats descrites. Puntuació: fins a un màxim de 5 punts.

4.2. Entrevista: en funció de la puntuació obtinguda en la valoració de mèrits, que com a mínim hauria de ser de 60 punts, i a criteri de l'òrgan tècnic de valoració, es convocarà els aspirants a una entrevista personal, la qual consistirà en mantenir un diàleg amb l'òrgan tècnic de valoració sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar, podent-se demanar comprovacions de caràcter pràctic per conèixer amb més concreció la vàlua, capacitat real i l'adequació de l'aspirant al lloc a proveir. La puntuació de l'entrevista i/o prova pràctica no podrà ultrapassar els 50 punts.

5. Altres aspectes.

Un cop finalitzat el procés selectiu, els resultats de les diferents proves convocades i valoracions de mèrits, es faran públics en el tauler d'anuncis de les oficines del CPS, i, a més, es podran consultar a l'adreça d'internet www.museusdesitges.cat.

En el supòsit de consultes fetes per Internet, i per garantir el respecte i la confidencialitat de les dades dels aspirants en el marc del dret fonamental a l'autodeterminació informativa, que són resultat de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la referència per a cada aspirant, a l'efecte d'informar-se de les qualificacions i valoracions obtingudes serà el número corresponent al registre d'entrada de la sol·licitud presentada en el registre del CPS.

Contra els actes de tràmit de l'òrgan tècnic de valoració que decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant la presidenta del Consorci del Patrimoni de Sitges, en el termini d'un mes a comptar del dia següent al de la publicació, exposició en el tauler d'anuncis o notificació individual.

Contra els actes de tràmit de l'òrgan tècnic de valoració no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés selectiu, els aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè siguin preses en consideració en el moment de fer pública la puntuació final del procés selectiu.

6. Dotació econòmica i durada de la beca.

La dotació econòmica total cada beca serà de quatre mil quaranta-cinc EUR (4.045,00 EUR), a raó de vuit-cents nou EUR (809,00 EUR) mensuals, amb un total per les dues beques de vuit-mil noranta EUR (8.090,00 EUR).

La durada de les beques és de 5 mesos, amb una dedicació de 25 hores setmanals. L'inici de la prestació es preveu sigui efectiva en el mes de novembre de 2017.

La despesa esmentada s'imputarà a l'aplicació pressupostària 48101 del pressupost de despeses del CPS dels exercicis 2017 i 2018.

7. Òrgans competents per instruir el procediment.

L'òrgan responsable d'instruir el procediment per atorgar la beca prevista en la present convocatòria específica és la directora-gerent.

La proposta de resolució del procediment serà elaborada per un òrgan tècnic de valoració, format pels vocals que s'indiquen tot seguit:

- La directora-gerent del CPS, o persona que la substitueixi;

- El cap del Departament de Col·leccions, o persona que la substitueixi;

- La responsable del Departament d'Administració o persona que la substitueixi, que actuarà com a secretària.

Si ho considera oportú, l'òrgan tècnic de valoració pot disposar que s'incorporin a les sessions assessors especialistes que l'assisteixin en les seves tasques.

A la vista dels resultats, l'òrgan tècnic de valoració emetrà un informe valoratiu i la proposta de candidats.

8. Termini de resolució i publicitat.

L'òrgan competent per aprovar la proposta d'adjudicació de de les beques emetrà la corresponent resolució en el termini màxim de tres mesos des de la data final de presentació de sol·licituds.

La resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu electrònica corporativa del CPS, www.museusdesitges.cat.

9. Normativa reguladora.

En tot allò que no prevegi aquesta convocatòria, serà d'aplicació:

- Les bases generals per a la convocatòria i atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar en l'àmbit de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes públics (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de març de 2014).

- El capítol I del títol III del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

- El RD 1493/2011, regulador de les condicions d'inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desenvolupament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1.9.2011 (RCL 011/1518, 1808), sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.

10. Informació addicional.

CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES.

Edifici Miramar. Davallada, 12, 3a planta. 08870 Sitges (Barcelona). 93.894.03.64. www.museusdesitges.cat.

Sitges, 28 de setembre de 2017.

Sitges, 10 d'octubre de 2017 La secretària delegada, Denia Lázaro Ardila

Museos
Cultura
Cultura e idiomas
Estudios
Francés
Artes
Bibliotecas
Catalán