Convocatòria per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència social per al manteniment de l'habitatge de lloguer i per a les derivades de la mediació. - Boletín Oficial de Barcelona de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ANUNCI sobre la convocatòria per a la concessió de les prestacions econòmiques d? urgència social per al manteniment de l? habitatge de lloguer i per a les derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona de l? any 2018 (ref. BDNS 400769)

La Comissió Permanent del Consorci de l? Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 2 de maig de 2018 ha adoptat, d? acord amb el que preveuen els articles 13.1 q) dels Estatuts del Consorci i 2.2) del text refós de les bases reguladores per a la concessió de les prestacions econòmiques d? urgència social per al manteniment de l? habitatge de lloguer i per a les derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona aprovat per la Junta General del Consorci en sessió celebrada el dia 16 de febrer de 2016 i modificat pel mateix òrgan en sessió celebrada el dia 2 de maig de 2018, el següent acord:

ACORD

1. PUBLICAR la convocatòria de l? any 2018 per a la concessió de les prestacions econòmiques derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona que s? annexa.

2. APROVAR la dotació pressupostària màxima inicial per a les prestacions al lloguer previstes en aquesta convocatòria a càrrec a la partida pressupostària 480.0001, del pressupost del Consorci de l? Habitatge de Barcelona de l? any 2018, que és de 3.000.000,00 euros amb la següent distribució:

i. 50.000,00 euros per atendre els col·lectius establerts en el punt 2.a) d? aquesta convocatòria. ii. 2.900.000,00 euros per atendre els col·lectius establerts en el punt 2.b) d? aquesta convocatòria. iii. 50.000,00 euros per atendre els col·lectius establerts en el punt 2.c) d? aquesta convocatòria.

Aquesta dotació màxima inicial així com la seva distribució podrà ser modificada per acord de la Comissió Permanent del Consorci de l? Habitatge de Barcelona d? acord amb la normativa vigent, en funció de les disponibilitats pressupostàries del Consorci de l? Habitatge de Barcelona per a l? exercici del 2018.

Barcelona, a 22 de maig de 2018

Javier Burón Cuadrado

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Convocatòria de l? any 2018 per a la concessió de les prestacions econòmiques derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona.

1. Objecte.

L? objecte d? aquesta convocatòria és establir les condicions d? accés a les prestacions econòmiques derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona, prestacions d? urgència social de caràcter temporal, així com el procediment per a concedir-les.

Les prestacions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per el text refós de les Bases Reguladores aprovat per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona (BOPB de l? 1 de març de 2016 i DOGC núm. 7068 de 29 de febrer de 2016 i modificació posterior BOPB del 16 de maig de 2018 i DOGC número 7624 del 22 de maig de 2018) i per la normativa de prestacions socials de caràcter econòmic.

Condicionar l? eficàcia d? aquest acord i la publicació de la convocatòria a la disponibilitat efectiva de la partida pressupostària corresponent.

2. Persones beneficiàries.

Les prestacions regulades per aquesta convocatòria es destinen a les persones físiques residents a Barcelona que siguin titulars d? un contracte de lloguer d? un habitatge situat a Barcelona que constitueixi el seu domicili habitual i permanent sempre que tinguin uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social i que, a més de complir els requisits establerts al punt 4 d? aquesta convocatòria, es trobin en algun dels col·lectius regulats a continuació:

a) Persones que formalitzin un contracte de lloguer d? un habitatge un cop finalitzada la seva estada i procés d? inclusió en un recurs residencial de la Xarxa d? Habitatges d? Inclusió de Barcelona o en un recurs residencial per a dones víctimes de violència masclista en que el servei referent sigui el SARA (Servei d? Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l? abordatge Integral del Treball Sexual) de l? Ajuntament de Barcelona, així com les persones que a petició de la Mesa de Valoració per a l? adjudicació d? habitatges per emergència social hagin perdut el seu habitatge habitual i formalitzin un nou contracte de lloguer.

b) Persones ateses pel servei de mediació de la Xarxa d? Oficines d? Habitatge de Barcelona i que:

b.1) hagin signat un contracte de lloguer a través de la Borsa d? Habitatge de Lloguer de Barcelona

b.2) hagin acordat una rebaixa mínima de 50€ mensuals en el rebut de lloguer i sempre que presentin la sol·licitud en el termini màxim de 120 dies a comptar des de la data d'efectes de l'acord de rebaixa signat amb la propietat. Excepcionalment el requisit de l'acord de rebaixa de lloguer no serà exigible si té iniciat un procediment judicial per impagament de les rendes de lloguer.

c) Unitats de convivència que hagin estat beneficiàries de l? ajut temporal garantit i/o del servei del suport d? accés a l? habitatge que atorga l? Àrea de Drets Socials de l? Ajuntament de Barcelona.

3. Termini.

3.1.- El termini per la presentació de les sol·licituds s? inicia l? endemà de la publicació al DOGC i BOPB i finalitza el 7 de desembre de 2018 inclòs.

3.2.- Es podrà tancar el termini d? admissió de sol·licituds de les prestacions en una data anterior en funció de les disponibilitats pressupostàries. El tancament de l? admissió de sol·licituds de la prestació es farà mitjançant una resolució del Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona que es publicarà en el DOGC i en el BOPB.

3.3.- La presentació de la sol·licitud no implica el reconeixement de cap dret econòmic a favor de la persona sol·licitant.

4. Requisits d? accés a la prestació.

a) Que els ingressos nets mensuals de la unitat de convivència no siguin superiors a 2 vegades l? IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, a 2,5 vegades l? IRSC si es tracta d? unitats de convivència o 3 vegades l? IRSC en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència, ponderats en funció de la ubicació de l? habitatge i del nombre de membres que composen la unitat de convivència. La ponderació dels ingressos consta a la taula de l? IRSC per a 2018 a l? annex 1

b) Destinar més del 30% dels ingressos nets mensuals de la unitat de convivència al

pagament de les rendes de lloguer corresponents a la seva residència habitual i permanent

c) Haver incorregut en impagament de les rendes de lloguer o estar en situació de dificultat

per fer front a les obligacions econòmiques derivades del contracte de lloguer del seu habitatge habitual per una manca objectiva de recursos econòmics

d) Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer corresponents a

la seva residència habitual i permanent. Es considera que es compleix aquest requisit quan s? acrediten, com a mínim, amb l? import de l? ajut atorgat i els ingressos mensuals de la unitat de convivència, una quantitat igual a l? import del lloguer

e) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera

f) Pagar el lloguer de l? habitatge pel qual es sol·licita la prestació per mitjà de transferència

bancària o rebut domiciliat des d? un compte bancari del qual sigui titular la persona

sol·licitant, ingrés en compte o rebut emès per l? administrador de la finca, com a mínim

a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud

g) Que l? import de lloguer mensual de l? habitatge pel qual es sol·licita la prestació no superi

els 900 euros

h) L? habitatge ha d? estar ubicat a Barcelona i ha d? estar destinat a residència habitual i

permanent de la persona sol·licitant, entenent-se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent

i) Acreditar la residència legal a la ciutat de Barcelona. Per atendre situacions puntuals i

urgents d? allotjament, és suficient acreditar 6 mesos d? empadronament immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud per part de la persona sol·licitant

j) Estar empadronat a l? habitatge pel qual es sol·licita la prestació

k) No tenir la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un

habitatge en propietat, llevat que no en disposi de l? ús i gaudi

l) No tenir la persona titular del contracte d? arrendament o qualsevol altre membre de la

unitat de convivència parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s? aplicarà també a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica, respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips

m) No tenir la unitat de convivència una base imposable de l? estalvi de la declaració de

l? IRPF superior a 500 euros. S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant

n) No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d? habitatges propietat

o gestionats per l? Agència de l? Habitatge de Catalunya o pel Institut Municipal d? Habitatge i Rehabilitació de Barcelona així com els habitatges subvencionats per programes públics.

5.- Sol·licitud de la prestació.

5.1.- Les sol·licituds s'han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de la prestació, acompanyades per la documentació que es fixi en la present convocatòria. Es podrà presentar presencialment a qualsevol de les oficines que integren la Xarxa d? Oficines d? Habitatge de Barcelona que consten a l? annex 2 o bé pels mitjans que s? estableixen els articles 25 de la Llei 26/2010, del 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l? article 16 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i a les pàgines webs www.consorcihabitatgebcn.cat i www.habitatge.barcelona.

5.2.- La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les Bases reguladores i el que estableix la present convocatòria com també l? autorització al Consorci de l? Habitatge de Barcelona perquè pugui comprovar, d? una banda, els requisits d? estar al corrent del compliment de les obligacions amb les diferents Administracions Públiques i, de l? altra, la conformitat de les dades que s? hi contenen o es declaren.

5.3.- La no presentació de qualsevol dels documents que preveu aquesta convocatòria, o la falta d? esmena dels requisits esmenables dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l? endemà de la notificació del requeriment corresponent, comporta el desistiment de la sol·licitud.

Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la sol·licitud de prestació, abans de la concessió. El desistiment exprés o presumpte de la sol·licitud presentada ha de ser acceptat per l? òrgan instructor i suposa l? arxiu de la sol·licitud.

5.4.- La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de prestacions deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada i, en conseqüència comporten la resolució desfavorable de la sol·licitud sense perjudici que puguin ser causa de revocació de la resolució si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

5.5.- L? incompliment dels requisits no esmenables i del termini de presentació de les sol·licituds de les prestacions que estableixen les bases així com la present convocatòria, comporta la inadmissió de la sol·licitud.

5.6.- Amb caràcter previ a la proposta de resolució de concessió de les prestacions, l? òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmisió o l? arxiu de les sol·licituds, i ho ha de notificar a les persones interessades.

6.- Documentació.

6.1.- Documentació general: Juntament amb la sol·licitud cal presentar la següent documentació:

a) DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència majors d? edat. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE haurà d? aportar el document d? identificació de què disposi.

b) Certificat o volant de convivència de l? Ajuntament de Barcelona que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.

c) Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral.

c.1) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l? IRPF de l? exercici fiscal tancat, o en cas de no estar-ne obligat, certificat d? imputacions.

c.2) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la data de presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors per compte propi hauran d? aportar la darrera o darreres declaracions de l? IRPF trimestral.

c.3) En el cas de persones en situació d? atur o pensions/prestacions, certificat/s emès/sos per l? òrgan o òrgans pagadors de l? import a percebre durant l? any en curs.

c.4) Declaració responsable d? ingressos, en situacions excepcionals, en les quals la persona que sol·licita la prestació o alguns dels membres de la unitat de convivència no puguin justificar els ingressos amb la documentació esmentada als apartats anteriors.

d) Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics.

e) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del llibre de família, si s? escau.

f) Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.

g) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de l? 1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l? obligació de l? arrendatari del pagament de la fiança a l? arrendador.

h) Rebut de lloguer del mes anterior i del mes en què es presenta la sol·licitud. Excepcionalment, en cas de sol·licituds amb deute generat i reclamat per la propietat, de manera judicial o extrajudicialment, caldrà presentar els dos últims rebuts pagats així com la documentació relativa a la reclamació del deute existent.

i) Formulari de dades bancàries per a poder realitzar el pagament de la prestació, a nom de la persona sol·licitant, signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l? entitat bancària.

j) Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

k) Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d? atenció primària o d? un servei especialitzat sobre la situació de la unitat de convivència, d? acord amb l? establert a la Base reguladora 7.c).

l) Carnet de família monoparental, si s? escau.

m) Comunicació de la propietat o representant conforme no es troba al corrent de pagament de la renda de lloguer o, en cas de no disposar-ne, declaració jurada de l? arrendatari manifestant la impossibilitat de fer front a les rendes de lloguer.

6.2.- Documentació específica de les prestacions contemplades en el punt 2.a) d? aquesta convocatòria:

a) Informe signat pel Director/a de l? entitat gestora de l? habitatge d? inclusió social on s? acrediti que la unitat de convivència sol·licitant d? aquestes prestacions ha assolit els objectius establerts en el procés d? inserció i que ha deixat de residir en un dels recursos residencials que gestiona l? entitat que forma part de la Xarxa d? habitatges d? inclusió de Barcelona en els darrers 6 mesos, o

b) Informe signat pel Director/a del Servei SARA (Servei d? Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l? abordatge Integral del Treball Sexual) del Departament de Feminismes i LGTBI de l? Ajuntament de Barcelona on s? acrediti que la unitat de convivència sol·licitant ha assolit els objectius establerts i ha deixat de residir en un dels recursos residencials per a dones víctimes de violència masclista o, c) Informe de la Secretaria de la Mesa de Valoració per a l? adjudicació d? habitatges per

emergència social per pèrdua d? habitatge.

6.3.- Documentació específica de les prestacions contemplades en el punt 2.b) d? aquesta convocatòria:

a) En el seu cas, acord signat amb la propietat on s? especifiqui, com a mínim, la rebaixa econòmica efectuada per l? arrendador, la data d? efectes i l? import final de la renda de lloguer a pagar per part de l? arrendatari i rebut de pagament de la renda on consti l? import de lloguer després de la rebaixa acordada per la propietat

b) En el seu cas, demanda judicial per impagament de les rendes de lloguer.

6.4.- Documentació específica de les prestacions contemplades en el punt 2.c) d? aquesta convocatòria:

a) Informe de l? Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona que acrediti les condicions i termes de la percepció de l? Ajut temporal garantit i/o del Servei de Suport d? Accés a l? Habitatge.

6.5.- Les persones sol·licitants que donin autorització a l? òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d? aquestes prestacions i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació dels apartats 6.1.b), 6.1.c.3), 6.1.j) i 6.1.l).

6.6.- El Consorci de l? Habitatge de Barcelona podrà sol·licitar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

7. Durada i quantia de la prestació.

7.1.- Aquestes prestacions s? atorguen per un període màxim de 12 mesos.

7.2.- La quantia mensual de la prestació es determinarà per la següent fórmula:

Ingressos: sumatori de tots els ingressos de la UC 30% dels ingressos de la UC= 0,3*?' ingressos UC Lloguer actual: import del rebut de lloguer

Lloguer actual-30% dels ingressos=import de la prestació (limitació punt .3)

Per calcular els ingressos computables es tindrà en compte la mitjana dels ingressos nets de la unitat de convivència de les darreres tres mensualitats prèvies, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud, prorratejant mensualment les retribucions extraordinàries, si s? escau.

Excepcionalment, en cas de canvis substancials que facin preveure un augment o disminució dels ingressos, es tindrà en compte la situació més actualitzada sempre que s? acrediti amb anterioritat a la data de resolució de l? expedient.

7.3.- L? import mensual de la prestació es determina per la diferència entre l? import del lloguer que paga la persona arrendatària i l? import que hauria de pagar (30% dels ingressos).

L? import mínim mensual de la prestació és de 20 euros quan el resultat dels càlculs que determinen l? import sigui inferior a aquesta quantitat.

Per calcular l? import de la prestació, els ingressos de la unitat de convivència s? han de multiplicar per 0,75 que és el coeficient d? ubicació de l? habitatge a Barcelona així com pels coeficients següents que es determinen en funció dels membres: 1 membre: 1 2 membres: 0,97 3 membres: 0,93 4 o més membres: 0,90

En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l? impost sobre la renda de les persones físiques, s? aplicarà el tram següent de la composició familiar.

7.4.- Per determinar la quantia de la prestació es tindrà en compte l? import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la data de presentació de la sol·licitud o, excepcionalment, l? últim rebut pagat en cas que existeixi deute. En els supòsits de les sol·licituds de prestacions derivades de la mediació de la xarxa d? oficines d? habitatge de Barcelona (punt 2.b.) en els que s? hagi acordat una rebaixa de l? import del lloguer, es tindrà en compte l? import del primer rebut de lloguer on consti l? import rebaixat.

7.5.- En cas que la persona sol·licitant aporti, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, un nou contracte d? arrendament d? habitatge, una modificació o una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre i quan amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la prestació l? import de l? últim rebut del lloguer pagat corresponent al nou contracte, modificació, addenda o pacte.

7.6.- Es considera que formen part de l? import del lloguer, als efectes d? aquesta convocatòria, tots els conceptes que consten al rebut corresponent amb excepció dels endarreriments, les despeses de serveis d? ús individual i els pàrquings i trasters, sempre que se? n pugui determinar l? import.

7.7.- Amb la resolució de concessió es reconeix el dret a percebre aquestes prestacions a partir de la data de presentació de la sol·licitud, a excepció de les prestacions regulades al punt 2.c) d? aquesta convocatòria, que es reconeixerà el dret a partir de la data de presentació de la sol·licitud sempre i quan hagin finalitzat els efectes de l? ajut temporal i/o del servei del suport d? accés a l? habitatge de l? Àrea de Drets Socials de l? Ajuntament de Barcelona i no hagin transcorregut més de 90 dies des de la seva finalització.

En tots els casos, només es podrà reconèixer el dret a percebre aquesta prestació sempre que la sol·licitud reuneixi tots els requisits establerts i sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària per a poder-la concedir.

8. Incompatibilitats.

Aquestes prestacions són incompatibles, per les mateixes mensualitats de l? any en curs amb altres ajuts o prestacions provinents d? administracions públiques o entitats que tinguin la mateixa finalitat. En cas de duplicitat de prestacions per les mateixes mensualitats es procedirà a una revocació parcial o total d? acord amb la duplicitat incorreguda.

9. Tramitació, resolució i notificació.

9.1.- Les sol·licituds de les prestacions es tramiten a través de la Xarxa d'Oficines d'Habitatge de Barcelona.

9.2.- Aquestes prestacions seran concedides o denegades mitjançant resolució administrativa dictada pel Gerent del Consorci, a proposta de la Direcció Tècnica de Programes d? Actuació per a l? Ús digne de l? Habitatge del Consorci de l? Habitatge de Barcelona, en el termini màxim de tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

9.3.- Sense perjudici de l? obligació de resoldre, transcorregut el termini de sis mesos des de la data de presentació de les sol·licituds sense que s? hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s? entendran desestimades per silenci administratiu.

S? entendrà acceptada la concessió de la prestació si en el termini de deu dies naturals, comptats a partir de la data de notificació fefaent de la resolució favorable a la persona beneficiària, aquesta no manifesta expressament la seva renuncia.

9.4.- La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d? aquestes prestacions es farà d? acord amb el previst als articles 56 i 58 de la Llei 26/2010, del 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, i els articles 40 i 41 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

9.5.- Contra la resolució d? atorgament o denegació d? aquestes prestacions, que no exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar recurs d? alçada davant la Comissió Permanent del Consorci de l? Habitatge de Barcelona en el termini d? un mes comptador a partir de l? endemà de la recepció de la notificació.

9.6.- D'acord amb l'article 92.2.g.bis) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, el Consorci de l? Habitatge de Barcelona pot acordar la reducció parcial o total de l'import de la prestació, abans de dictar la resolució definitiva de concessió de prestació, com a conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

10. - Justificació i pagament de la prestació.

10.1.- El pagament d? aquestes prestacions resta condicionat a les disponibilitats de les dotacions pressupostàries, i al fet que el Consorci de l? Habitatge de Barcelona tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer mitjançat l? aportació dels rebuts de manera mensual.

10.2.- La justificació de pagament dels rebuts esmentats anteriorment s? haurà de fer com a màxim dins del termini de la primera quinzena del mes següent al pagament del lloguer. No obstant, a instància de la persona beneficiària de la prestació, es podrà ampliar el termini de justificació que no podrà ser posterior a la data establerta en el punt 10.3 de la present convocatòria.

10.3.- Els imports corresponents als rebuts que no s? hagin justificat abans del 31 de març del 2020 no es pagaran a les persones beneficiàries el que comportarà automàticament la resolució de revocació parcial per manca de justificació d? acord amb el punt 14 d? aquesta convocatòria.

10.4.- D? acord amb l? article 72.7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l? habitatge, i amb la lletra e) de la Base Reguladora 8.1, el pagament de la prestació es farà per mitjà de transferència bancària a l? entitat financera on la persona sol·licitant de la prestació hagi domiciliat el seu cobrament.

10.5.- Les prestacions s? abonaran directament a la persona sol·licitant de la prestació que es fixi com a beneficiària en la resolució d? atorgament de la prestació.

11.- Publicitat

11.1 S'ha de donar publicitat a les prestacions concedides amb expressió de la present convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, les persones beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la prestació, mitjançant la seva exposició als mitjans electrònics del Consorci de l? Habitatge de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya quan l? import de la prestació concedida sigui d? un import igual o superior a 3.000 euros anuals.

11.2 S'ha de donar publicitat, als mitjans electrònics del Consorci de l? Habitatge de Barcelona així com a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de la informació a què fa referència l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

12.- Obligacions de les persones beneficiàries.

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Destinar la prestació rebuda al pagament de les mensualitats de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.

b) Comunicar, en el termini màxim d'un mes, al Consorci de l? Habitatge de Barcelona, qualsevol fet sobrevingut que, d'acord amb el que estableixen les Bases i la present convocatòria, pugui donar lloc a la modificació de les circumstàncies que en van determinar la concessió com és el fet de ser beneficiari per a la mateixa finalitat d? altres ajuts atorgats per qualsevol administració pública o entitat privada. Les modificacions d'aquestes condicions poden donar lloc a la revisió de la quantia de la prestació concedida o bé a la suspensió, revocació o extinció de la prestació concedida per part de l'òrgan competent.

c) Les persones beneficiàries i, quan correspongui, els membres de la unitat familiar o de convivència han de reintegrar, a iniciativa pròpia o a requeriment de l'Administració, les quanties aportades en excés al compte de la persona beneficiària, a partir del mes següent de la data d'extinció del dret a percebre la prestació, així com també han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament, quan es produeixi alguna de les causes de suspensió del pagament, d? extinció o revocació de la prestació o qualsevol altra causa admesa en dret.

d) Proporcionar en tot moment la informació que se? ls demani respecte de la prestació concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació del Consorci de l? Habitatge de Barcelona. L? incompliment podrà comportar la suspensió del pagament de la prestació.

e) Comunicar al Consorci de l? Habitatge de Barcelona les situacions irregulars que es puguin presentar en la present convocatòria de prestacions o en els processos derivats d? aquesta convocatòria.

f) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l? adjudicació de la prestació.

g) Conservar els documents justificatius que han comportat la resolució de concessió de la prestació.

h) Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de prestacions i en les bases.

13.- Suspensió del dret al cobrament de les prestacions i extinció.

13.1.- Són causes de suspensió del pagament de la prestació:

a) Tenir tres rebuts no justificats de lloguer

b) Deixar de pagar el lloguer pels sistemes previstos a la lletra f) de la Base Reguladora 8.1

c) L? incompliment de la Base Reguladora 14.2. 11

13.2.- Són causes d? extinció del dret a percebre la prestació:

a) Que les causes de suspensió de l? apartat anterior es mantinguin durant tres mesos

b) La mort de la persona beneficiària sempre que no s? acrediti, en un termini màxim de 3 mesos, la subrogació del contracte de lloguer en un altre membre de la unitat de convivència sol·licitant i que aquest segueixi complint els requisits establerts en les Bases i en la present convocatòria

c) La renúncia expressa de la persona beneficiària

d) La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la concessió de la prestació

e) L? engany en l? acreditació dels requisits

f) Deixar de residir a Barcelona

g) Deixar de ser titular d? un contracte de lloguer d? un habitatge situat a Barcelona.

13.3.- La resolució de declaració d? extinció o la suspensió de la prestació, per alguna de les causes esmentades als apartats anteriors, pot donar lloc al reintegrament de les prestacions atorgades indegudament, mitjançant el procediment de revocació.

14.- Revocació.

Són causes de revocació de la resolució de concessió de la prestació, l? incompliment per part de les persones beneficiàries de les obligacions establertes en les Bases Reguladores, en la present convocatòria així com aquelles regulades a l? article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. El procediment de revocació és el que preveu l? article 100 de la Llei esmentada.

Un cop tramitat el procediment legalment establert, l'òrgan concedent ha de revocar totalment o parcialment les prestacions concedides. La persona beneficiària té l'obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

15.- Infraccions i sancions.

En qualsevol cas i sens perjudici de la revocació de la prestació i de l? obligació de reintegrament total o parcial de la prestació concedida, l? incompliment de les obligacions que es preveuen a les bases reguladores i a la present convocatòria, pot comportar, si s? escau, l? aplicació del règim sancionador que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i, si escau, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

16.- Fiscalitat de les prestacions.

Aquestes prestacions resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries segons l? article 8.3) de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic i d? acord amb l? article 33.1. de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l? Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

17.- Protecció de dades personals.

Les dades de caràcter personal objecte de tractament només s? utilitzaran per a les finalitats compatibles amb aquelles per a les quals les dades han estat recollides. D? acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s? aprova el Reglament que la desenvolupa, els interessats tenen els drets d? accés, de rectificació, de cancel·lació i d? oposició en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones sol·licitants de la prestació accepten el tractament de les seves dades per part del Consorci de l? Habitatge de Barcelona de manera expressa.

Annex 1: Taules IRSC aplicables a aquesta convocatòria 2 IRSC 1 membre Anual 21.247,28 € Mensual 1.770,61 € 2,5 IRSC 2 membres 3 membres 4 o més membres Anual 27.380,52 € 28.558,17 € 29.510,11 € Mensual 2.281,71 € 2.379,85 € 2.459,18 € 3 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres Anual 31.870,92 € 32.856,62 € 34.269,81 € 35.412,13 € Mensual 2.655,91 € 2.738,05 € 2.855,82 € 2.951,01 €

Annex 2: Adreces de les Oficines de l'Habitatge de Barcelona:

Oficina de l'Habitatge de Ciutat Vella Plaça de Salvador Seguí, 13 08001 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de l'Eixample Carrer d'Alí Bei, 13-15 08010 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sants-Montjuïc Carrer d'Antoni de Capmany, 23 08028 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Les Corts Carrer del Remei, 9 08014 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sarrià - Sant Gervasi Carrer de Canet, 24 08017 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Gràcia Carrer de Francisco Giner, 14 08012 Barcelona

Oficina de l'Habitatge d'Horta - Guinardó Carrer del Llobregós, 175-189 08032 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Nou Barris Plaça Major de Nou Barris, 1 08042 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sant Andreu Carrer de Joan Torras, 49 08030 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sant Martí Rambla del Poblenou, 154 08018 Barcelona

CONSORCI DE L? HABITATGE DE BARCELONA

ANUNCIO sobre la convocatoria para la concesión de las prestaciones económicas de urgencia social para el mantenimiento de la vivienda de alquiler y para las derivadas de la mediación en la ciudad de Barcelona del año 2018 (ref. BDNS 400769)

La Comissió Permanent del Consorci de l? Habitatge de Barcelona, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2018 ha adoptado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13.1 q) de los Estatutos del Consorci y 2.2) del texto refundido de las bases reguladoras per la concesión de las prestaciones económicas de urgencia social para el mantenimiento de la vivienda de alquiler y para las derivadas de la mediación en la ciudad de Barcelona aprobado per la Junta General del Consorci en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2016 y modificado por el mismo órgano en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2018, el siguiente acuerdo:

1. PUBLICAR la convocatoria del año 2018 para la concesión de las prestaciones económicas derivadas de la mediación en la ciudad de Barcelona que se anexa.

2. APROBAR la dotación presupuestaria máxima inicial para las prestaciones al alquiler previstas en esta convocatoria a cargo a la partida presupuestaria 480.0001, del presupuesto del Consorci de l? Habitatge de Barcelona del año 2018, que es de 3.000.000,00 euros con la siguiente distribución:

i. 50.000,00 euros para atender a los colectivos regulados en el punto 2.a) de esta convocatoria. ii. 2.900.000,00 euros para atender a los colectivos regulados en el punto 2.b) de esta convocatoria. iii. 50.000,00 euros para atender a los colectivos regulados en el punto 2.c) de esta convocatoria.

Esta dotación máxima inicial así como su distribución podrá ser modificada por acuerdo de la Comissió Permanent del Consorci de l? Habitatge de Barcelona de acuerdo con la normativa vigente, en función de las disponibilidades presupuestarias del Consorci de l? Habitatge de Barcelona para el ejercicio de 2018 .

Barcelona, a 22 de mayo de 2018

Javier Burón Cuadrado

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Convocatoria del año 2018 para la concesión de las prestaciones económicas derivadas de la mediación en la ciudad de Barcelona.

1. Objeto.

El objeto de esta convocatoria es establecer las condiciones de acceso a las prestaciones económicas derivadas de la mediación en la ciudad de Barcelona, prestaciones de urgencia social de carácter temporal, así como el procedimiento para su concesión.

Las prestaciones previstas en esta convocatoria se rigen por el texto refundido de las Bases Reguladoras aprobado por la Junta General del Consorci de l? Habitatge de Barcelona (BOPB del 1 de marzo de 2016 y DOGC núm. 7068 de 29 de febrero de 2016 y modificación posterior BOPB del 16 de mayo de 2018 y DOGC número 7624 del 22 de mayo de 2018) y por la normativa de prestaciones sociales de carácter económico.

Condicionar la eficacia de este acuerdo y la publicación de la convocatoria a la disponibilidad efectiva de la partida presupuestaria correspondiente.

2. Personas beneficiarias.

Las prestaciones reguladas por esta convocatoria se destinan a las personas físicas residentes en Barcelona que sean titulares de un contrato de alquiler de una vivienda situada en Barcelona que constituya su domicilio habitual y permanente siempre que tengan unos ingresos bajos o moderados que ponen en peligro su integración social y que, además de cumplir los requisitos establecidos en el punto 4 de esta convocatoria, se encuentren en alguno de los colectivos regulados a continuación:

a) Personas que formalicen un contrato de alquiler de una vivienda una vez finalizada su estancia y proceso de inclusión en un recurso residencial de la Xarxa d? Habitatges d? Inclusió de Barcelona o en un recurso residencial para mujeres víctimas de violencia machista en que el servicio referente sea el SARA (Servei d? Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l? abordatge Integral del Treball Sexual) del Departament de Feminismes y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, así como las personas que a petición de la Mesa de Valoración para la adjudicación de viviendas por emergencia social hayan perdido su vivienda habitual y formalicen un nuevo contrato de alquiler.

b) Personas atendidas por el servicio de mediación de la Xarxa d? Oficines d? Habitatge de Barcelona y que:

b.1) hayan firmado un contrato de alquiler a través de la Borsa d? Habitatge de Lloguer de Barcelona

b.2) hayan acordado una rebaja mínima de 50€ mensuales en el recibo de alquiler siempre que presenten la solicitud en el plazo máximo de 120 días a contar desde la fecha de efectos del acuerdo de rebaja firmado con la propiedad. Excepcionalmente el

requisito del acuerdo de rebaja del alquiler no será exigible si existe un procedimiento judicial por impago de las rentas de alquiler.

c) Unidades de convivencia que hayan sido beneficiarias de la ayuda temporal garantida y/o del Servicio de soporte de acceso a la vivienda que otorga el Àrea de Drets Socials de l? Ajuntament de Barcelona.

3. Plazo.

3.1.- El plazo para la presentación de las solicitudes se inicia al día siguiente de la publicación en el DOGC y en el BOPB y finaliza el 7 de diciembre de 2018 incluido.

3.2.- Se podrá cerrar el plazo de admisión de solicitudes de las prestaciones en una fecha anterior en función de las disponibilidades presupuestarias. El cierre de la admisión de solicitudes de las prestaciones se hará mediante una resolución del Gerente del Consorci de l? Habitatge de Barcelona que se publicará en el DOGC y en el BOPB.

3.3.- La presentación de la solicitud no implica el reconocimiento de ningún derecho económico a favor de las personas solicitantes.

4. Requisitos de acceso a la prestación.

a) Que los ingresos netos mensuales de la unidad de convivencia no sean superiores a 2 veces el IRSC, si se trata de personas que viven solas, a 2,5 veces el IRSC si se trata de unidades de convivencia o 3 veces el IRSC en caso de personas con discapacidades o con gran dependencia, ponderados en función de la ubicación de la vivienda y del número de miembros que componen la unidad de convivencia. La ponderación de los ingresos consta en la tabla del IRSC para 2018 en el anexo 1

b) Destinar más del 30% de los ingresos netos mensuales de la unidad de convivencia al

pago de las rentas de alquiler correspondientes a su residencia habitual y permanente

c) Haber incurrido en impago de las rentas de alquiler o estar en situación de dificultad

para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas del contrato de alquiler de su vivienda habitual por una falta objetiva de recursos económicos

d) Garantizar estar en condiciones de seguir pagando las rentas del alquiler

correspondientes a su residencia habitual y permanente. Se considera que se cumple este requisito cuando se acrediten, como mínimo, con el importe de la ayuda concedida y los ingresos mensuales de la unidad de convivencia, una cantidad igual al importe del alquiler

e) Tener domiciliado el cobro de la prestación en una entidad financiera

f) Pagar el alquiler de la vivienda por la que se solicita la prestación mediante transferencia

bancaria o recibo domiciliado desde una cuenta bancaria de la que sea titular el solicitante, ingreso en cuenta o recibo emitido por el administrador de la finca, al menos a partir del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud

g) Que el importe de alquiler mensual de la vivienda por el que se solicita la prestación no

supere los 900 euros.

h) La vivienda debe estar ubicada en Barcelona y tiene que estar destinada a residencia habitual y permanente de la persona solicitante, entendiéndose como tal la que constituye su domicilio según el padrón municipal correspondiente

i) Acreditar la residencia legal en la ciudad de Barcelona. Para atender situaciones

puntuales y urgentes de alojamiento, es suficiente acreditar 6 meses de empadronamiento inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud por parte de la persona solicitante

j) Estar empadronado en la vivienda por la que se solicita la prestación

k) No tener la persona solicitante ni ningún otro miembro de la unidad de convivencia una

vivienda en propiedad, salvo que no disponga del uso y disfrute

l) No tener la persona titular del contrato de arrendamiento o cualquier otro miembro de

la unidad de convivencia parentesco por vínculo de matrimonio u otra relación estable análoga, por consanguinidad, adopción o afinidad hasta el segundo grado, con las personas arrendadoras. Este mismo criterio se aplicará también a la relación entre la persona arrendadora y la persona arrendataria, cuando la primera sea una persona jurídica, respecto de cualquiera de sus socios, socias o partícipes

m) No tener la unidad de convivencia una base imponible del ahorro de la declaración del

IRPF superior a 500 euros. Se exceptúa de esta prohibición el supuesto en que este importe sea el resultado de una dación en pago a consecuencia de una ejecución hipotecaria relativa a una vivienda que haya constituido el domicilio habitual y permanente de la persona solicitante

n) No pueden acceder a estas prestaciones las personas arrendatarias de viviendas

propiedad o gestionados por la Agència de l? Habitatge de Catalunya o por el Institut Municipal d? Habitatge i Rehabilitació de Barcelona así como las viviendas subvencionadas por programas públicos.

5.- Solicitud de la prestación.

5.1.- Las solicitudes se presentarán en impreso normalizado, debidamente formalizadas y firmadas por la persona solicitante de la prestación, acompañadas por la documentación que se fije en la presente convocatoria. Se podrá presentar presencialmente en cualquiera de las oficinas que integran la Xarxa d? Oficines d? Habitatge de Barcelona que constan en el anexo 2 o bien por los medios que establecen los artículos 25 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Catalunya, y el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Los impresos normalizados de solicitud se pueden obtener en las dependencias antes indicadas y en las páginas webs www.consorcihabitatgebcn.cat y www.habitatge.barcelona.

5.2.- La presentación de la solicitud implica la plena aceptación de las Bases reguladoras y lo establecido en la presente convocatoria así como la autorización al Consorci de l? Habitatge de Barcelona para que pueda comprobar, por un lado, los requisitos de estar en el corriente del cumplimiento de las obligaciones con las diferentes Administraciones Públicas y, por otro, la conformidad de los datos que se contienen o se declaran.

5.3.- La no presentación de cualquiera de los documentos previstos en esta convocatoria, o la falta de subsanación de los requisitos subsanables dentro del plazo de 10 días hábiles a partir

del día siguiente de la notificación del requerimiento correspondiente, comporta el desistimiento de la solicitud.

Cualquier persona solicitante puede desistir por escrito de la solicitud de prestación, antes de la concesión. El desistimiento expreso o presunto de la solicitud presentada debe ser aceptado por el órgano instructor y supone el archivo de la solicitud.

5.4.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe la solicitud de prestaciones dejan sin efecto este trámite desde el momento en que se conozcan y previa audiencia a la persona interesada y, en consecuencia conllevan la resolución desfavorable de la solicitud sin perjuicio de que puedan ser causa de revocación de la resolución si se conocen con posterioridad a la concesión.

5.5.- El incumplimiento de los requisitos no subsanables y del plazo de presentación de las solicitudes de las prestaciones que establecen las bases así como la presente convocatoria, conlleva la inadmisión de la solicitud.

5.6.- Con carácter previo a la propuesta de resolución de concesión de las prestaciones, el órgano instructor resolverá sobre la inadmisión o el archivo de las solicitudes, y lo notificará a las personas interesadas.

6.- Documentación.

6.1.- Documentación general: Junto con la solicitud se debe presentar la siguiente documentación:

a) DNI/NIF/NIE, o documento equivalente vigente de la persona solicitante y de todos los miembros que forman la unidad de convivencia que sean mayores de edad. En caso de que algún miembro de la unidad de convivencia no disponga de DNI/NIF/NIE deberá aportar el documento de identificación de que disponga.

b) Certificado o volante de convivencia del Ayuntamiento de Barcelona que acredite el domicilio de la persona solicitante y de las personas que forman la unidad de convivencia.

c) Justificante de los ingresos de cada una de las personas que forman la unidad de convivencia en edad laboral.

c.1) Original y fotocopia o fotocopia compulsada del IRPF del ejercicio fiscal cerrado, o en caso de no estar obligado, certificado de imputaciones.

c.2) Original y fotocopia o fotocopia compulsada de las tres últimas nóminas previas a la fecha de presentación de la solicitud. En el caso de trabajadores por cuenta propia deberán aportar la última o últimas declaraciones del IRPF trimestral.

c.3) En el caso de personas en situación de desempleo o pensiones/prestaciones, certificado/s emitido/os por el órgano u órganos pagadores del importe a percibir durante el año en curso.

c.4) Declaración responsable de ingresos, en situaciones excepcionales, en las que la persona que solicita la prestación o algunos de los miembros de la unidad de convivencia no puedan justificar los ingresos con la documentación mencionada en los apartados anteriores.

d) Autorización de la persona solicitante y de todas las personas de la unidad de convivencia en edad laboral para que los órganos que gestionan las solicitudes puedan pedir y obtener datos relacionados con la tramitación y seguimiento de la solicitud a otros organismos públicos.

e) Original y fotocopia o fotocopia compulsada del libro de familia, en su caso.

f) Informe de la vida laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad Social relativo a la persona solicitante y a todas las personas en edad laboral que forman parte de la unidad de convivencia.

g) Original y fotocopia o fotocopia compulsada del contrato de alquiler a nombre de la persona solicitante. En el caso de contratos de alquiler con efectos a partir del 1 de junio de 2013, hay que acreditar el cumplimiento de la obligación del arrendatario del pago de la fianza al arrendador.

h) Recibo de alquiler del mes anterior y del mes en que se presenta la solicitud. Excepcionalmente, en caso de solicitudes con deuda generada y reclamada por la propiedad, de manera judicial o extrajudicialmente, se deberá presentar los dos últimos recibos pagados así como la documentación relativa a la reclamación de la deuda existente.

i) Formulario de datos bancarios para poder realizar el pago de la prestación, a nombre de la persona solicitante, firmada por ésta y con la diligencia de conformidad de la entidad bancaria.

j) Acreditación del Departament de Traball, Afers Socials i Famílies, en el caso de las personas con alguna discapacidad.

k) Informe socioeconómico emitido por los servicios sociales municipales de atención primaria o de un servicio especializado sobre la situación de la unidad de convivencia, de acuerdo con lo establecido en la Base reguladora 7.c).

l) Carnet de familia monoparental, en su caso.

m) Comunicación de la propiedad o representante conforme no se encuentra al corriente de pago de la renta de alquiler o, en caso de no disponer de ella, declaración jurada del arrendatario manifestando la imposibilidad de hacer frente a las rentas de alquiler.

6.2.- Documentación específica de las prestaciones contempladas en el punto 2.a) de esta convocatoria:

a) Informe firmado por el Director/a de la entidad gestora de la vivienda de inclusión social donde se acredite que la unidad de convivencia solicitante de estas prestaciones ha alcanzado los objetivos establecidos en el proceso de inserción y que ha dejado de residir en uno de los recursos residenciales que gestiona la entidad que forma parte de la Xarxa d? habitatges d? inclusió de Barcelona en los últimos 6 meses, o

b) Informe firmado por el Director/a del Servicio SARA (Servei d? Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l? abordatge Integral del Treball Sexual) del Departament de Feminismes y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona donde se acredite que la unidad de convivencia solicitante ha alcanzado los objetivos establecidos y ha dejado de residir en uno de los recursos residenciales para mujeres víctimas de violencia machista o, c) Informe de la Secretaría de la Mesa de Valoración para la adjudicación de viviendas por

emergencia social por pérdida de vivienda.

6.3.- Documentación específica de las prestaciones contempladas en el punto 2.b) de esta convocatoria:

a) En su caso, acuerdo firmado con la propiedad donde se especifique, como mínimo, la rebaja económica efectuada por el arrendador, la fecha de efectos y el importe final de la renta de alquiler a pagar por parte del arrendatario y recibo de pago de la renta donde conste el importe de alquiler tras la rebaja acordada por la propiedad

b) En su caso, demanda judicial por impago de las rentas de alquiler.

6.4.- Documentación específica de las prestaciones contempladas en el punto 2.c) de esta convocatoria:

a) Informe del Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona que acredite las condiciones y términos de la percepción de la Ayuda temporal garantizada y / o del Servicio de Soporte de Acceso a la Vivienda.

6.5.- Las personas solicitantes que autoricen al órgano gestor para que pueda obtener de forma electrónica los datos necesarios para la gestión de estas prestaciones y su mantenimiento, no deberán aportar la documentación de los apartados 6.1.b), 6.1.c.3), 6.1.j) i 6.1.l).

6.6.- El Consorci de l? Habitatge de Barcelona podrá solicitar documentación complementaria para su conocimiento sobre la solicitud presentada.

7. Duración i cuantía de la prestación.

7.1.- Estas prestaciones se otorgan per un período máximo de 12 meses.

7.2.- La cuantía mensual de la prestación se determinará por la siguiente fórmula:

Ingresos: sumatorio de todos los ingresos de la UC 30% de los ingresos de la UC= 0,3*?' ingresos UC Alquiler actual: importe del recibo de alquiler

Alquiler actual-30% de los ingresos=importe de la prestación (limitación punto 7.3)

Para calcular los ingresos computables se tendrá en cuenta la media de los ingresos netos de la unidad de convivencia de las últimas tres mensualidades previas, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, prorrateándose mensualmente las retribuciones extraordinarias, en su caso. 7

Excepcionalmente, en caso de cambios sustanciales que hagan prever un aumento o disminución de los ingresos, se tendrá en cuenta la situación más actualizada siempre que se acredite con anterioridad a la fecha de resolución del expediente.

7.3.- El importe mensual de la prestación se determinará por la diferencia entre el importe del alquiler que paga la persona arrendataria y el importe que debería pagar (30% de los ingresos).

El importe mínimo mensual de la prestación es de 20 euros cuando el resultado de los cálculos que determinan el importe sea inferior a esa cantidad.

Para calcular el importe de la prestación, los ingresos de la unidad de convivencia se multiplicarán por 0,75 que es el coeficiente de ubicación de la vivienda en Barcelona así como por los coeficientes que se determinan en función de los miembros: 1 miembro: 1 2 miembros: 0,97 3 miembros: 0,93 4 o más miembros: 0,90

En el supuesto de que algún miembro de la unidad familiar o de convivencia esté afectado por alguna discapacidad, en las condiciones que establece la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se aplicará el tramo siguiente de la composición familiar.

7.4.- Para determinar la cuantía de la prestación se tendrá en cuenta el importe del recibo de alquiler correspondiente al mes anterior a la fecha de presentación de la solicitud o, excepcionalmente, el último recibo pagado en caso de que exista deuda. En los supuestos de las solicitudes de prestaciones derivadas de la mediación de la Xarxa d? oficines d? habitatge de Barcelona (punto 2.b.) en los que se haya acordado una rebaja del importe del alquiler, se tendrá en cuenta el importe del primer recibo de alquiler donde conste el importe rebajado.

7.5.- En caso de que la persona solicitante aporte, con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de dictarse la resolución, un nuevo contrato de arrendamiento de vivienda, una modificación o una adenda al contrato vigente o un pacto firmado entre las partes, siempre y cuando con la documentación inicialmente aportada se cumplan los requisitos, se tendrá en cuenta para el cálculo de la prestación el importe del último recibo del alquiler pagado correspondiente al nuevo contrato, modificación, adenda o pacto.

7.6.- Se considera que forman parte del importe del alquiler, a los efectos de esta convocatoria, todos los conceptos que constan en el recibo correspondiente con excepción de los retrasos, los gastos de servicios de uso individual y los parkings y trasteros, siempre que se pueda determinar el importe.

7.7.- Con la resolución de concesión se reconoce el derecho a percibir estas prestaciones a partir de la fecha de presentación de la solicitud, a excepción de las prestaciones reguladas en el punto 2.c) de esta convocatoria, que se reconocerá el derecho a partir de la fecha de presentación de la solicitud siempre y cuando hayan finalizado los efectos de la ayuda temporal y / o del servicio de soporte de acceso a la vivienda del Àrea de Drets Socials del Ayuntamiento de Barcelona y no hayan transcurrido más de 90 días desde su finalización.

En todos los casos, sólo se podrá reconocer el derecho a percibir esta prestación siempre que la solicitud reúna todos los requisitos establecidos y siempre que haya disponibilidad presupuestaria para poderla conceder.

8. Incompatibilidades.

Estas prestaciones son incompatibles, por las mismas mensualidades del año en curso con otras ayudas o prestaciones provenientes de administraciones públicas o entidades que tengan la misma finalidad. En caso de duplicidad de prestaciones por las mismas mensualidades se procederá a una revocación parcial o total de acuerdo con la duplicidad incurrida.

9. Tramitación, resolución i notificación.

9.1.- Las solicitudes se tramitan a través de la Xarxa d? Oficines d? Habitatge de Barcelona.

9.2.- Estas prestaciones serán concedidas o denegadas mediante resolución administrativa dictada por el Gerente del Consorci, a propuesta de la Direcció Tècnica de Programes d? Actuació per a l? Ús digne de l? Habitatge del Consorci de l? Habitatge de Barcelona, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud.

9.3.- Sin perjuicio de la obligación de resolver, transcurrido el plazo de seis meses desde la fecha de presentación de las solicitudes sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, las solicitudes se entenderán desestimadas por silencio administrativo.

Se entenderá aceptada la concesión de la prestación si en el plazo de diez días naturales, contados a partir de la fecha de notificación fehaciente de la resolución favorable a la persona beneficiaria, ésta no manifiesta expresamente su renuncia.

9.4.- La notificación de los actos de tramitación y resolutorios de estas prestaciones se hará de acuerdo con lo previsto en los artículos 56 y 58 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Catalunya, modificada por la Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa, y los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

9.5.- Contra la resolución de concesión o denegación de estas prestaciones, que no agotan la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Comissió Permanent del Consorci de l? Habitatge de Barcelona en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la recepción de la notificación de la resolución.

9.6.- De acuerdo con el artículo 92.2.g.bis) del Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Catalunya, el Consorci de l? Habitatge de Barcelona puede acordar la reducción parcial o total del importe de la prestación, antes de dictar la resolución definitiva de concesión de prestación, como consecuencia de las restricciones que se deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 9

10. - Justificación y pago de la prestación.

10.1.- El pago de estas prestaciones queda condicionado a las disponibilidades de las dotaciones presupuestarias, y a que el Consorci de l? Habitatge de Barcelona tenga conocimiento de que la persona beneficiaria se encuentra al corriente de pago de los recibos de alquiler mediante la aportación de los recibos de manera mensual.

10.2.- La justificación de pago de los recibos mencionados anteriormente deberá hacerse como máximo dentro del plazo de la primera quincena del mes siguiente al pago del alquiler. No obstante, a instancia de la persona beneficiaria de la prestación, se podrá ampliar el plazo de justificación que no podrá ser posterior a la fecha establecida en el punto 10.3 de la presente convocatoria.

10.3.- Los importes correspondientes a los recibos que no se hayan justificado antes del 31 de marzo de 2020 no se pagarán a las personas beneficiarias lo que conllevará automáticamente la resolución de revocación parcial por falta de justificación de acuerdo con el punto 14 de esta convocatoria.

10.4.- De acuerdo con el artículo 72.7 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del dret a l? habitatge, y con la letra e) de la Base Reguladora 8.1, el pago de la prestación se hará mediante transferencia bancaria a la entidad financiera donde la persona solicitante de la prestación haya domiciliado su cobro.

10.5.- Las prestaciones se abonarán directamente a la persona solicitante de la prestación que se fije como beneficiaria en la resolución de otorgamiento de la prestación.

11.- Publicidad.

11.1 Se dará publicidad a las prestaciones concedidas con expresión de la presente convocatoria, el programa, el crédito presupuestario al que se imputan, los beneficiarios, la cantidad concedida y finalidad o finalidades de la prestación, mediante su exposición a los medios electrónicos del Consorci de l? Habitatge de Barcelona y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya cuando el importe de la prestación concedida sea de un importe igual o superior a 3.000 euros anuales.

11.2 Se dará publicidad, a los medios electrónicos del Consorci de l? Habitatge de Barcelona así como la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de la información a que se refiere el artículo 15 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

12.- Obligaciones de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias deben cumplir las siguientes obligaciones:

a) Destinar la prestación recibida al pago de las mensualidades de alquiler de la vivienda que constituye su residencia habitual y permanente.

b) Comunicar, en el plazo máximo de un mes, al Consorci de l? Habitatge de Barcelona, cualquier hecho sobrevenido que, de acuerdo con lo establecido en las Bases y la presente convocatoria, pueda dar lugar a la modificación de las circunstancias que determinaron la concesión como es el hecho de ser beneficiario para la misma finalidad de otras ayudas otorgadas por cualquier administración pública o entidad privada. Las modificaciones de estas condiciones pueden dar lugar a la revisión de la cuantía de la prestación concedida o bien a la suspensión, revocación o extinción de la prestación concedida por parte del órgano competente.

c) Las personas beneficiarias y, cuando corresponda, los miembros de la unidad familiar o de convivencia deben reintegrar, a iniciativa propia o a requerimiento de la Administración, las cuantías aportadas en exceso a la cuenta de la persona beneficiaria, a partir del mes siguiente de la fecha de extinción del derecho a percibir la prestación, así como también deben reintegrar las cantidades percibidas indebidamente, cuando se produzca alguna de las causas de suspensión del pago, de extinción o revocación de la prestación o cualquier otra causa admitida en derecho.

d) Proporcionar en todo momento la información que se les pida respecto de la prestación concedida y someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y evaluación del Consorci de l? Habitatge de Barcelona. El incumplimiento podrá comportar la suspensión del pago de la prestación.

e) Comunicar al Consorci de l? Habitatge de Barcelona las situaciones irregulares que se puedan presentar en la presente convocatoria de prestaciones o en los procesos derivados de esta convocatoria.

f) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación de la prestación.

g) Conservar los documentos justificativos que han comportado la resolución de concesión de la prestación.

h) Cumplir las demás obligaciones previstas en la normativa vigente en materia de prestaciones y en las bases.

13.- Suspensión del derecho al cobro de las prestaciones y extinción.

13.1.- Son causas de suspensión del pago de la prestación:

a) Tener tres recibos no justificados de alquiler.

b) Dejar de pagar el alquiler por los sistemas previstos en la letra f) de la Base Reguladora 8.1

c) El incumplimiento de la Base Reguladora 14.2.

13.2.- Son causas de extinción del derecho a percibir la prestación:

a) Que las causas de suspensión del apartado anterior se mantengan durante tres meses

b) La muerte de la persona beneficiaria siempre que no se acredite, en un plazo máximo de 3 meses, la subrogación del contrato de alquiler en otro miembro de la unidad de convivencia solicitante i que éste siga cumpliendo los requisitos establecidos en las Bases i la presente convocatoria

c) La renuncia expresa de la persona beneficiaria

d) La desaparición de la situación de necesidad que ha motivado la concesión de la prestación

e) El engaño en la acreditación de los requisitos

f) Dejar de residir en Barcelona

g) Dejar de ser titular de un contrato de alquiler de una vivienda situada en Barcelona.

13.3.- La resolución de declaración de extinción o suspensión de la prestación, por alguna de las causas mencionadas en los apartados anteriores, puede dar lugar al reintegro de las prestaciones otorgadas indebidamente, mediante el procedimiento de revocación.

14.- Revocación.

Son causas de revocación de la resolución de concesión de la prestación el incumplimiento por parte de las persones beneficiarias de las obligaciones establecidas en las Bases Reguladoras, la presente convocatoria así como aquellas reguladas en el artículo 99 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Catalunya, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre. El procedimiento de revocación es el que prevé el artículo 100 de la mencionada Ley.

Una vez tramitado el procedimiento legalmente establecido, el órgano concedente debe revocar total o parcialmente las prestaciones concedidas. La persona beneficiaria tiene la obligación de devolver el importe recibido y pagar el interés de demora correspondiente, en los supuestos previstos en el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Catalunya, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.

15.- Infracciones y sanciones.

En cualquier caso y sin perjuicio de la revocación de la prestación y de la obligación de reintegro total o parcial de la prestación concedida, el incumplimiento de las obligaciones que se prevén en las bases reguladoras y en la presente convocatoria, puede conllevar, si procede, la aplicación del régimen sancionador previsto en el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Catalunya, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre y, en su caso, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

16.- Fiscalidad de las prestaciones.

Estas prestaciones quedan sometidas al régimen fiscal aplicable a las aportaciones dinerarias de acuerdo con el artículo 8.3. de la Ley 13/2006, del 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico y con el artículo 33.1. de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto del IRPF.

17.- Protección de datos personales.

Los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo se utilizarán para los fines compatibles con aquellas para las que los datos han sido recogidos. De acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, los interesados tienen los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con sus datos personales. Con la presentación de la solicitud, las personas solicitantes de la prestación aceptan el tratamiento de sus datos por parte del Consorci de l? Habitatge de Barcelona de manera expresa.

Anexo 1: Tablas IRSC aplicables en esta convocatoria 2 IRSC 1 miembro Anual 21.247,28 € Mensual 1.770,61 € 2,5 IRSC 2 miembros 3 miembros 4 o más miembros Anual 27.380,52 € 28.558,17 € 29.510,11 € Mensual 2.281,71 € 2.379,85 € 2.459,18 € 3 IRSC 1 miembro 2 miembros 3 miembros 4 o más miembros Anual 31.870,92 € 32.856,62 € 34.269,81 € 35.412,13 € Mensual 2.655,91 € 2.738,05 € 2.855,82 € 2.951,01 €

Anexo 2: Direcciones de les Oficines de l'Habitatge de Barcelona:

Oficina de l'Habitatge de Ciutat Vella Plaza de Salvador Seguí, 13 08001 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de l'Eixample Calle d'Alí Bei, 13-15 08010 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sants-Montjuïc Calle Antoni de Capmany, 23 08028 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Les Corts Calle del Remei, 9 08014 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sarrià - Sant Gervasi Calle de Canet, 24 08017 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Gràcia Calle de Francisco Giner, 14 08012 Barcelona

Oficina de l'Habitatge d'Horta - Guinardó Calle del Llobregós, 175-189 08032 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Nou Barris Plaza Mayor de Nou Barris, 1 08042 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sant Andreu Calle de Joan Torras, 49 08030 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sant Martí Rambla del Poblenou, 154 08018 Barcelona

Vivienda
Alquiler de vivienda
Emergencia social
Discapacidad
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Dependencia
Inclusión social
Ejecuciones hipotecarias
Vivienda e hipotecas
Víctimas de violencia de género
Familia monoparental
Familia
Seguridad Social
Empleo autónomo
Exposiciones
Contratación de desempleados