Convocatòria per a la concessió de subvencions de caràcter econòmic d'urgència social i altres ajudes socials. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Llinars del Vallès

ANUNCI sobre la convocatòria de les bases reguladores per la concessió de subvencions de caràcter econòmic d'urgència social i altres ajudes socials

BDNS (Identif.): 348711.

D'acord amb els articles 17.3B i 20.08 de la Llei 38/2003 de 17 novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a les Bases de Dades Nacional de Subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/dbnstrans/index):

1.- Objecte.

Per acord de la Junta de Govern de 03 d'abril de 2017, van ser aprovades les Bases per la concessió de subvencions de prestacions social de caràcter econòmic d'urgència social i altres ajuts social, aquesta subvenció haurà de recolzar l'atenció a les persones que tinguin alguna problemàtica social.

La tipologia d'ajuts serà la següent:

Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual i /o de les despeses derivades del mateix:

- ajuts per garantir els subministraments bàsics. - ajuts per lloguers endarrerits i ajuts per lloguer d'habitatge habitual. - ajut a les despeses per fer front a la pèrdua temporal o permanent d'habitatge per desnonament. - ajuts a allotjaments temporals. - avançament de fiances, avals, pagaments puntuals de quotes d'hipoteques. - ajuts a reparacions o adaptació de l'habitatge habitual. - ajuts per d'adquisició d'equipament bàsic. - ajuts per mantenir les condicions mínimes d'higiene de l'habitatge. - ajut per l'eliminació de barreres arquitectòniques.

Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent:

- Avançament de despeses urgents. - Pagament d'enterraments per beneficència. - Ajuts per al trasllat en cas de circumstàncies greus.

Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària:

- Despeses d'odontologia. - Ajut per d'adquisició, reparació i adaptació d'ulleres. - Ajuts per ortopèdies i pròtesi. - Ajudes tècniques complementàries. - Ajuts per a medicaments. - Ajuts per tractaments no coberts pel sistema públic de salut. - Ajuts complementaris a les concedides pel servei públic de salut.

Desplaçaments habituals per atenció sanitària o altres desplaçaments:

- Ajuts al transport. - Desplaçaments per rebre atenció sanitària.

Necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i roba i calçat:

- Ajuts per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència.

- Ajuts per dietes especials. - Ajuts per alimentació infantil i higiene/lactància. - Ajut per a roba i calçat.

Ajuts a la formació post obligatòria:

- Desplaçaments. - Matrícula. - Llibres o material.

Altres:

Ajudes per a l'atenció de situacions d'urgent i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes contemplats en els epígrafs anteriors.

Aquestes bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de data 20 d'abril de 2017.

2.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d'acreditar-los.

Podran ser beneficiaris dels ajuts qualsevol persona i/o família que es trobin en una situació de dificultat socioeconòmica i per les quals els ajuts establerts siguin necessaris per tal de contenir o evitar l'empitjorament de la situació, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) i reuneixin els següents requisits:

Ser major de 18 anys o estar emancipat legalment o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d'emancipació.

Estar empadronat em el terme municipal de Llinars del Vallès a excepció feta de les persones acollides en recursos d'allotjament institucional i transeünts en situació de pobresa extrema, i sense perjudici, també del que estableix l'article 30 de la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic en virtut del qual, per a les prestacions econòmiques d'urgència social, poden ser també beneficiaris persones que resideixin, viuen o es troben al municipi.

Haver esgotat les possibilitats de:

* Obtenir ajut d'altres administracions. * Ajuda de la família extensa. * Pagar el deute en quantitats parcials.

Acceptar les condicions d'accés al programa d'ajuts. Sol·licitar-ho per escrit amb la corresponent sol·licitud normalitzada i facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de valorar la situació socioeconòmica individual i familiar.

Informe tècnic dels serveis socials amb un bon pronòstic:

Quan l'ajuda econòmica proporciona a la família o a la persona la possibilitat de superar la situació de crisi temporal i es preveu un desenllaç favorable vers l'autonomia de l'usuari.

Implicar al demandant en el seu procés de canvi:

Quan l'ajuda econòmica doni a la família o a la persona la possibilitat de modificar la seva situació a canvi d'una acció feta per ells mateixos.

Situació de desemparament:

Quan la persona o nucli familiar es troba en una situació d'emergència a causa d'un accident o d'una causa on ell no hagi intervingut directament.

Establir l'ajuda com una eina de treball social:

Quan el treballador social i l'educador social es plantegen l'ajuda econòmica com una manera d'intervenir dins el nucli familiar per treballar diferents aspectes, la participació d'aquest en la dinàmica familiar, en moltes ocasions, només és possible a través de l'oferta d'algun recurs.

3.- Import i partida pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 pels ajuts de la present convocatòria seran partida 1223122105 Programa d'ajudes econòmiques mesures 23.991,48 EUR, de la partida 1223148100 Atenció a les famílies 17.299,23 EUR, de la partida 1223148101 Suport a les famílies i infància 1.500,00 EUR i de la partida 1232648106 Ajust cursos d'ensenyament 200,00 EUR.

4.- Bases reguladores

La present convocatòria es regula per les bases de per la concessió de subvencions de prestacions social de caràcter econòmic d'urgència social i altres ajuts socials aprovades per la Junta de Govern Local el 03 d'abril de 2017.

5.- Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds començarà a l'endemà de la publicació al Diari Oficial corresponent i finalitzarà el 31 de desembre de 2017.

Llinars del Vallès, 30 de maig de 2017 L'alcalde, Martí Pujol i Casals

ANUNCIO sobre la convocatoria de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de carácter económico de urgencia social y otras ayudas sociales

BDNS (Identif.): 348711.

De acuerdo con los artículos 17.3B y 20.08 de la Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria el texto completo de la cual se puede consultar a las Bases de datos Nacional de Subvenciones:http://www.pap.minhap.gob.es/dbnstrans/index):

1.- Objeto. Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 03 de abril de 2017, fueron aprobadas las Bases por la concesión de subvenciones de prestaciones social de carácter económico de urgencia social y otras ayudas social, esta subvención tendrá que apoyar la atención a las personas que tengan alguna problemática social. La tipología de ayudas será la siguiente:

1) Carencia o insuficiencia de recursos económicos para el acceso o mantenimiento de la vivienda habitual y /o de los gastos derivados del mismo:

- ayudas para garantizar los suministros básicos. - ayudas por alquileres atrasados y ayudas por alquiler de vivienda habitual. - ayuda a los gastos para hacer frente a la pérdida temporal o permanente de vivienda por desahucio. - ayudas a alojamientos temporales. - adelanto de fianzas, avales, pagos puntuales de cuotas de hipotecas. - ayudas a reparaciones o adaptación de la vivienda habitual. - ayudas por de adquisición de equipamiento básico. - ayudas para mantener las condiciones mínimas de higiene de la vivienda. - ayuda por la eliminación de barreras arquitectónicas.

2) Situaciones de desamparo y carencia de recursos de carácter urgente:

- Adelanto de gastos urgentes. - Pago de entierros por beneficencia. - Ayudas para el traslado en caso de circunstancias graves.

3) Prevención y mantenimiento de la salud y atención sanitaria:

- Gastos de odontología. - Ayuda por de adquisición, reparación y adaptación de ojeras. - Ayudas por ortopedias y prótesis. - Ayudes técnicas complementarias. - Ayudas para medicamentos. - Ayudas por tratamientos no cubiertos por el sistema público de salud.

- Ayudas complementarias a las concedidas por el servicio público de salud.

4) Desplazamientos habituales por atención sanitaria u otros desplazamientos:

- Ayudas al transporte. - Desplazamientos para recibir atención sanitaria.

5) Necesidades básicas de alimentación, higiene y ropa y calzado:

- Ayudas por alimentación y necesidades básicas de subsistencia. - Ayudas por dietas especiales. - Ayudas por alimentación infantil e higiene/lactancia. - Ayuda para ropa y calzado.

6) Ayudas a la formación puesto obligatoria:

- Desplazamientos. - Matrícula. - Libros o material.

7) Otros:

- Ayudas para la atención de situaciones de urgente y grave necesidad que no puedan ser atendidas por ninguno de los conceptos contemplados en los epígrafes anteriores. Estas bases Reguladoras fueron objeto de publicación al Boletín Oficial de la Provincia de fecha 20 de abril de 2017.

2.- Requisitos de los beneficiarios/aries y forma de acreditarlos. Podrán ser beneficiarios de las ayudas cualquier persona y/o familia que se encuentren en una situación de dificultad socio-económica y por las cuales las ayudas establecidas sean necesarios para contener o evitar el empeoramiento de la situación, siempre que no estén afectadas por cabeza de las prohibiciones contenidas al artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto, haber iniciado el trámite legal de emancipación.

b) Estar empadronado me el término municipal de Llinars del Vallès a excepción hecha de las personas acogidas en recursos de alojamiento institucional y transeúntes en situación de pobreza extrema, y sin perjuicio, también del que establece el artículo 30 de la Ley 13/2006 de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico en virtud del cual, para las prestaciones económicas de urgencia social, pueden ser también beneficiarios personas que residan, viven o se encuentran al municipio.

c) Haber agotado las posibilidades de:

* Obtener ayuda otras administraciones. * Ayuda de la familia extensa. * Pagar la deuda en cantidades parciales.

d) Aceptar las condiciones de acceso al programa de ayudas. Solicitarlo por escrito con la correspondiente solicitud normalizada y facilitar la documentación y/o información necesaria para valorar la situación socioeconómica individual y familiar.

e) Informe técnico de los servicios sociales con un buen pronóstico:

Cuando la ayuda económica proporciona a la familia o a la persona la posibilidad de superar la situación de crisis temporal y se prevé un desenlace favorable verso la autonomía del usuario.

f) Implicar al demandante en su proceso de cambio:Cuando la ayuda económica dé a la familia o a la persona la posibilidad de modificar su situación a cambio de una acción hecha por ellos mismos.

g) Situación de desamparo:Cuando la persona o núcleo familiar se encuentra en una situación de emergencia debido a un accidente o de una causa donde él no haya intervenido directamente.

h) Establecer la ayuda como una herramienta de trabajo social:

Cuando el trabajador social y el educador social se plantean la ayuda económica como una manera de intervenir dentro del núcleo familiar para trabajar diferentes aspectos, la participación de este en la dinámica familiar, en muchas ocasiones, sólo es posible a través de la oferta de algún recurso.

3.- Importe y partida presupuestaria.

El presupuesto máximo que se destinará este año 2017 por las ayudas de la presente convocatoria serán partida 1223122105 Programa de ayudas económicas medidas 23.991,48 EUR, de la partida 1223148100 Atención a las familias 17.299,23 EUR, de la partida 1223148101 Apoyo a las familias e infancia 1.500,00 EUR y de la partida 1232648106 Ajuste cursos de enseñanza 200,00 EUR.

4.- Bases reguladoras.

La presente convocatoria se regula por las bases de por la concesión de subvenciones de prestaciones social de carácter económico de urgencia social y otras ayudas sociales aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 03 de abril de 2017.

5.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes empezará al día siguiente de la publicación al Diario Oficial correspondiente y finalizará el 31 de diciembre de 2017.

Llinars del Vallès, 30 de mayo de 2017 El alcalde, Martí Pujol i Casals

Familia
Salud
Alquiler de vivienda
Infancia
Vivienda
Actividades de servicios sociales
Eliminación de barreras arquitectónicas
Emergencia social
Transporte
Ayudas técnicas
Transporte y vehículos
Servicios Sociales
Industria del calzado, curtidos y marroquineria
Hipotecas
Necesidades básicas de subsistencia
Prótesis
Formación
Empleo y contratación
Empleo
Enseñanza