Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament, 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 23/03/2017 hasta 05/04/2017
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell. Gabinet de l'Alcaldia

ANUNCI de l'extracte dels acords de 20 de febrer de 2017 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sabadell, per la qual es convoquen subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament, per a l'any 2017

BDNS (Identif.): 334171.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot ser consultat a la Base de dades Nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Beneficiaris.

1.- Poden sol·licitar aquestes subvencions les persones jurídiques que estiguin constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre i que compleixin els requisits següents:

1.1. Disposar de seu i/o representació a la ciutat.

1.2. Trobar-se inscrites en el Registre municipal d'entitats ciutadanes de Sabadell, així com en els registres que s'estableixin a la normativa aplicable a cada tipus d'entitat.

1.3 Tenir entre els seus objectius la realització d'activitats de cooperació al desenvolupament, que fomentin la pau, la justícia, la igualtat, la lluita contra les desigualtats i l'eradicació de la pobresa.

1.4. Que disposin d'estructura suficient per garantir l'execució de les activitats o projectes als quals es destinarà la subvenció.

1.5. Que hagin justificat correctament qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament, excepte en aquells casos en què encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.

1.6. Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions, i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.

1.7. Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

2.- Poden presentar també sol·licituds les agrupacions d'entitats sense personalitat jurídica pròpia, sempre que l'entitat que actuï en representació de l'agrupació, acompleixi els requisits de l'apartat 4.1.

També s'han de complir i acreditar les condicions següents:

2.1. Fer constar en la sol·licitud, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació. Així mateix, els interessats han de formalitzar un acord de voluntats, segons model de l'annex 9, en el qual han de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació.

2.2. No es pot dissoldre l'agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst a la Llei general de subvencions (en endavant, LGS).

2.3. L'organització o l'òrgan designat com a representant de l'agrupació serà plenament responsable del projecte davant l'Ajuntament respecte del compliment de les obligacions establertes en aquestes bases, sense perjudici de la responsabilitat dels altres socis de l'agrupació.

2.4. Els socis han de participar en la definició i execució del projecte de manera conjunta.

Segon. Finalitat.

Subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament per a l'any 2017.

Tercer. Bases reguladores.

Ordenança general de subvencions aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Sabadell en data 23 de desembre de 2008 i publicada en el butlletí oficial de la Província de Barcelona (d'ara endavant, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) número 10, de 12 de gener de 2009.

Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament, aprovades per l'Ajuntament Ple en sessió de 3 de setembre de 2013 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de setembre de 2013.

Quart. Import.

La dotació màxima per a aquesta convocatòria serà de 210.000,00 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Catorze dies naturals a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sisè. Altres dades.

Per a la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que s'aporti la documentació que es detalla en l'article 6 de les bases reguladores i que es presenti a qualsevol dels registres de l'Ajuntament de Sabadell.

Sabadell, 20 de febrer de 2017 La tinenta d'alcalde de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació, Marisol Martinez Torres

ANUNCIO del extracto de los acuerdos de 20 de febrero de 2017 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sabadell, por la que se convocan subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo, para el año 2017

BDNS (Identif.): 334171.

En conformidad con el previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede ser consultado en la Base de Datos Nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarios.

1.- Pueden solicitar estas subvenciones las personas jurídicas que estén constituidas legalmente como entidades sin ánimo de lucro y que cumplan los requisitos siguientes:

1.1. Disponer de sede y/o representación en la ciudad.

1.2. Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Sabadell, así como en los registros que se establezcan en la normativa aplicable a cada tipo de entidad.

1.3 Tener entre sus objetivos la realización de actividades de cooperación al desarrollo que fomenten la paz, la justicia, la igualdad, la lucha contra las desigualdades y la erradicación de la pobreza.

1.4. Que dispongan de estructura suficiente para garantizar la ejecución de las actividades o proyectos a los cuales se destinará la subvención.

1.5. Que hayan justificado correctamente cualquier subvención anteriormente otorgada por el Ayuntamiento, excepto en aquellos casos en que todavía no haya transcurrido el correspondiente plazo de justificación.

1.6. Que se hallen al corriente en del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento y resto de administraciones, y con la Seguridad Social, así como de las obligaciones de reintegro de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento.

1.7. Que no hayan incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida para poder participar en la convocatoria.

2.- Pueden presentar también solicitudes las agrupaciones de entidades sin personalidad jurídica propia, siempre que la entidad que actúe en representación de la agrupación y cumpla los requisitos del apartado 4.1.

También deben cumplir y acreditar las condiciones siguientes:

2.1. Hacer constar, en la solicitud, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación. Así mismo, los interesados tienen que formalizar un acuerdo de voluntades, según modelo del anexo 9, en el cual deben nombrar un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

2.2. No se puede disolver la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en la Ley General de Subvenciones (en adelante, LGS).

2.3. La organización o el órgano designado como representante de la agrupación será plenamente responsable del proyecto ante el Ayuntamiento respecto del cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas bases, sin perjuicio de la responsabilidad de los otros socios de la agrupación.

2.4. Los socios están obligados a participar en la definición y ejecución del proyecto de manera conjunta.

Segundo. Finalidad.

Subvenciones destinadas a proyectos de cooperación al desarrollo para el año 2017.

Tercero. Bases reguladoras.

Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Sabadell, en fecha 23 de diciembre de 2008 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (de ahora en adelante, Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) número 10 de 12 de enero de 2009.

Bases específicas reguladoras de las subvenciones destinadas a proyectos de cooperación al desarrollo, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 3 de septiembre de 2013 y publicadas en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de septiembre de 2013.

Cuarto. Importe.

La dotación máxima para esta convocatoria será de 210.000,00 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Catorce días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sexto. Otros datos.

Para la tramitación de las solicitudes será preceptivo que se aporte la documentación que se detalla en el artículo 6 de las bases reguladoras y que se presente a cualquiera de los registros del Ayuntamiento de Sabadell.

Sabadell, 20 de febrero de 2017 La teniente de alcalde de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació, Marisol Martínez Torres

Cooperación al desarrollo
Proyectos de cooperación
Justicia
Asociacionismo ciudadano
Participación ciudadana
Igualdad
Seguridad Social