Convocatòria per a la concessió de subvencions escolars 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 29-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 29/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Per Decret de l? Alcaldia núm. 273/2018 del dia 17 de maig de 2018, s? aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions escolars 2018, mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

Les bases reguladores que regeixen aquesta convocatòria es varen publicar integrament al BOPB de data 18 d? abril de 2017.

Es procedeix a la publicació de la convocatòria per a l? any 2018, en el tauler d? anuncis de l? Ajuntament, la pàgina web municipal i al Butlletí Oficial de la Província, als efectes d? obrir el termini de presentació de les sol·licituds de subvencions, del 4 al 15 de juny de 2018.

El que es fa públic per a general coneixement i als efectes procedents.

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES PER A CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ESCOLARS de l? any 2018

CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 1/2018

1.- Indicació de l? aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s? han publicat

Per acord del Ple Municipal de data 27 de març de 2017, van ser aprovades inicialment les Bases Reguladores per a l? atorgament per part de l? Ajuntament de Sant Pol de Mar, de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a finançar subvencions escolars. En no haver-se presentat al·legacions durant el període d? exposició publica, es van aprovar definitivament per la Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2017.

Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 18 d? abril de 2017.

2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017, per a la concessió de les subvencions objecte de la present convocatòria serà de 15.000,00 € , i anirà a càrrec de les aplicacions i per les quanties màximes següents:

8 23100 4800006 AJUTS ESCOLARS 15.000,00 €

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l? esmentat. L? Ajuntament si ho considera adient pot preveure la possibilitat d? incrementar el crèdit amb un import addicional.

3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions

1.- L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l? Ajuntament de Sant Pol de Mar, en conceptes d? Educació, a través dels Serveis Socials Municipals, destinades a finançar subvencions escolars, per a alumnes matriculats en etapes d? infantil, cicle inicial, primària i secundaria i post-obligatori (Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig i Superior, Programes de Qualificació Professional individualitzats, Cases d? Oficis, Escoles-Taller, Escoles d? Adults, Programes de Transició al Treball, Programes de Formació i Inserció i Selectivitat).

2.- Es realitzarà un pagament únic lligat als següents conceptes: llibres, material escolar, activitats extraescolars, colònies/crèdit de síntesi, sortides escolars, menjador escolar, logopèdia o tractament pedagògic, llar d? infants, esports i post-obligatori.

Plaça de la vila, 1 - 08395 Sant Pol de Mar - Tel. 93 760 04 51 - Fax 93 760 13 52 - www.santpol.cat

3.- Les subvencions concedides a l? empara d? aquesta convocatòria, s? hauran de destinar a finançar ajuts escolars, al llarg del període de vigència d? aquesta convocatòria fins que no se? n publiqui una de nova, o s? aprovi un nou Pressupost Municipal.

4.- La finalitat de les subvencions es cobrir les necessitats de les despeses escolars no cobertes per altres administracions.

4.- Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions objecte d? aquesta convocatòria serà el de concurrència competitiva.

5.- Requisits per la sol·licitud i forma d? acreditar-los

1.- Podran ser beneficiaris/àries d? aquestes subvencions les persones físiques que hagin de realitzar l? activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l? art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

a) Persones físiques i nuclis familiars empadronats a Sant Pol de Mar.

b) Estar matriculats i escolaritzats en un centre de titularitat publica. -En el cas d? estar escolaritzat en escoles concertades informe del departament d? ensenyament justificat per places de NEE.

-En les demandes de post-obligatori s? entén que la formació no és sempre possible en centres públics i per tant no es necessitarà informe, a excepció que els SS.SS. ho demanin específicament.

c) Els ingressos bruts de la unitat familiar no poden superar els límits de renda anual que s? especifiquen a continuació, basats en 3 vegades l? Indicador de Renda de Suficiència (IRSC). L? IRSC, establert anualment per la Llei de Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya, determinarà la capacitat econòmica de la família. Components de la unitat de convivència Límits econòmics anuals segons IRSC de 2017 Límits econòmics anuals segons IRSC vigent 2 membres 23.903,19 € IRSC vigent anual x 3 3 membres 24.472,31 € + 1 d? IRSC vigent mensual 4 membres 25.041,43 € + 1 d? IRSC vigent mensual 5 membres 25.610,55 € + 1 d? IRSC vigent mensual Per cada nou membre 569,12 € +1 d? IRSC vigent mensual s? afegiran Quan hi hagi una disminució es comptabilitzarà com un membre més

d) Haver esgotat les possibilitats de obtenir subvencions d'altres administracions públiques o que aquestes no siguin suficients per a cobrir les necessitats d? ajuts escolars. En el cas de que hi hagin subvencions d'altres administracions, les adjudicades pels mateixos conceptes sumades a les de les presents bases, no podran superar el valor total del servei prestat i hauran de posar-se en la sol·licitud l? import concedit.

2.- La concurrència d? aquests requisits s? acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s? indiquen al punt següent.

6.- Documents que han d? acompanyar a la sol·licitud

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent que s? especifica a continuació. És obligatòria tota aquella referida a situació laboral i sobre prestacions econòmiques dels membres majors de 16 anys.

Documentació general (documentació actualitzada de tota la unitat familiar per a ser valorada):

1.- Sol·licitud en model normalitzat. Especificar l? objecte a sol·licitar mitjançant el model normalitzat i adjuntar la documentació necessària que justifiqui la petició d? ajut.

2.- Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l? atorgament de la subvenció. Model adjuntat amb la sol·licitud.

Plaça de la vila, 1 - 08395 Sant Pol de Mar - Tel. 93 760 04 51 - Fax 93 760 13 52 - www.santpol.cat

3.- Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s? obtinguin en el futur, d? acord amb el model normalitzat. Model adjuntat amb la sol·licitud.

4.-Informe d? estar al corrent en les obligacions de Seguretat Social

5.- Certificat del banc amb número de compte bancari del beneficiari. Model facilitat en la sol·licitud

6.- Volant de convivència

7.-Fotocòpia del DNI/NIE dels pares/mares o tutors/es i menors, aquest en cas de no tenir DNI llibre de família.

8.-Declaració de l? IRPF corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de presentació de la sol·licitud, de tots els membres o signatura per l? autorització de la consulta a l? AEAT.

9.- Justificants de la despesa de pagament de les sol·licituds fetes.

Documentació especifica, si no hi ha declaració de l? IRPF:

1.- Certificat d? imputacions negatiu o autorització. 2.- Contracte laboral i/o nòmines de tot l? any anterior i/o certificat d? empresa. 3.- En el cas de persones en situació d? atur, documents d? alta i renovació de la demanda de feina (DARDE) i certificat de prestacions percebudes. 4.- Certificats de prestacions de la Seguretat Social (de tots els membres majors de 16 anys). Viduïtat, protecció familiar, jubilació, etc. 5.- Declaració Jurada d? ingressos

L? esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada, en els terminis que es fixaran en cada convocatòria.

Es valorarà únicament la documentació entregada en el moment de presentar la sol·licitud al registre municipal.

Els serveis municipals podran sol·licitar que s? adjunti qualsevol altre document que considerin oportú per tal de poder acreditar amb més fidelitat la seva situació personal i/o econòmica

La presentació de la sol·licitud per a l? atorgament d? aquestes subvencions implicarà la manifestació de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació en els termes establerts a l? anterior apartat, d? acord al que preveu la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

Excepcionalment, i sempre que s'acrediti degudament, quan la persona sol·licitant o algun dels membres que formen la unitat de convivència hagi tingut una reducció significativa dels seus ingressos, respecte del període general que ha d'acreditar segons la convocatòria, per resoldre la seva sol·licitud es podran tenir en compte els ingressos corresponents a l'any en curs.

Els serveis municipals podran sol·licitar que s? adjunti qualsevol altre document que considerin oportú per tal de poder acreditar amb més fidelitat la seva situació personal i/o econòmica.

L? esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 4 al 15 de juny de 2018.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per l? interessat/da.

S? ha de tenir en compte que consten uns topalls màxims segons l? art. 3 de les bases que regeixen aquesta convocatòria.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a les bases, podrà trobar-se a la pagina web www.santpol.cat; a les oficines de l? ajuntament i als serveis socials municipals.

Plaça de la vila, 1 - 08395 Sant Pol de Mar - Tel. 93 760 04 51 - Fax 93 760 13 52 - www.santpol.cat

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida al punt 4, s? hauran de presentar al Registre de l? Ajuntament de Sant Pol de Mar.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l? acceptació de les normes que la regulen.

8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s? entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

9.- Procediment de concessió i Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

L? extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, BOE i en el BOP.

L? òrgan competent per a la resolució d? aquest expedient ho farà de forma motivada i s? haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix l? ajut sinó també sobre les sol·licituds que s? han de desestimar i les que s? han de tenir per desistides.

Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió qualificadora que estarà formada per:

President: L? Alcaldessa o persona en qui delegui.

Vocals: - El Regidor/a dels Serveis Socials Municipals. - Educadora Social de l? àrea dels Serveis Socials municipals o persona en qui delegui. - El Regidor/a d'Ensenyament.- Personal de la Regidoria d? Ensenyament. - Un representant dels directors/es dels centres docents - Personal d? intervenció de l? Ajuntament de Sant Pol de Mar

Aquesta comissió d? acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases determinarà els imports de les beques. Elaborant el llistat provisional de les sol·licituds concedides i les denegades. Es podrà requerir informació en aquelles sol·licituds que s? hagin observat defectes, omissions o per clarificar situació, notificant la manca de documentació tal com s? especifica en el punt 6 de les bases.

La comissió podrà demanar ajuda a intervenció o qualsevol altre òrgan competent per clarificar les dades econòmiques o d? altre mena presentades per clarificar les sol·licituds.

L? acte de la comissió qualificadora s? elevarà a l'òrgan competent, la Junta de Govern Local, que formularà la proposta definitiva de concessió i la seva aprovació de les subvencions escolars.

10.- Termini de resolució i de notificació

S? examinaran conjuntament, en un sol procediment per cada convocatòria, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà, si es possible, en un únic acte administratiu.

El termini per a l? atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d? aprovació de la resolució, d? acord amb allò previst a l? article 40 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Plaça de la vila, 1 - 08395 Sant Pol de Mar - Tel. 93 760 04 51 - Fax 93 760 13 52 - www.santpol.cat

11.- Règim de recursos

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l? ha dictat en el termini d? un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

12.- Criteris objectius d? atorgament de la subvenció

12.1.-Membres computables pel càlcul de la renda de la unitat familiar

S? entén per unitat familiar la integrada pel pare i la mare o tutors, o per qualsevol d? ells, i els seus fills, sempre que hi convisquin i depenguin econòmicament de la família. També es consideren membres de la unitat familiar el cònjuge o la persona que convisqui maritalment amb el pare o la mare dels fills, com també els fills no comuns i els ascendents sempre que convisquin amb la família i en depenguin econòmicament. Per membre de la unitat familiar, concretament, es tindran en compte els ingressos dels progenitors, tutors legals o les persones encarregades temporal o definitivament de la guarda i protecció de les persones beneficiàries i els germans dels beneficiaris majors de 16 anys. Tenint en compte en tot cas la unitat de convivència i majors de 16 anys. En tot cas es consideraran membres computables de la unitat familiar ambdós progenitors encara que un d? ells no consti en el certificat municipal de convivència, excepte que s? acrediti la seva situació familiar. En cas de divorci o separació legal dels pares no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l? alumne per el qual es sol·licita l? ajut. No obstant tindrà la consideració de membre computable el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s? inclourà dins el còmput de la renda familiar. En cas d? acreditació de violència masclista, només es tindrà en compte la renta de que disposi la dona víctima d? aquesta violència. La concurrència d? aquests requisits s? acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s? indiquen a l? article següent. Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris objectius, aplicats d? acord amb la ponderació indicada:

12.2.- Capacitat Econòmica de la unitat familiar

' Superar la renda bruta per membre de la unitat familiar segons el punt 3 de les bases comporta la pèrdua

de requisits per accedir als ajuts i per tant no s? aplicaran la resta de barems.

' En cas de tenir dipòsits bancaris amb rendiments anuals superiors a 450,00 € , les sol·licituds seran

desestimades.

' Els demandants de les subvencions únicament podran tenir una propietat al seu nom. Es faran

excepcions en casos de seguiment per part de Serveis Socials i on hi hagi un pla de treball per sortir de situació de crisis econòmica.

' Al coeficient resultant de dividir tots els ingressos familiars bruts entre el nombre de membres de la unitat

familiar se li adjudicarà la puntuació següent: - Fins a 1200 € : 8 punts - De 1201 a 2000 € : 6,5 punts - De 2001 a 3000 € : 5,5 punts - De 3001 a 4000 € : 4 punts - De 4001 a 5000 € : 3 punts - De 5001 a 6000 € : 2 punts - Més de 6001 € : 0,5 punts

Excepcionalment, i sempre que s'acrediti degudament, quan la persona sol·licitant o algun dels membres que formen la unitat de convivència hagi tingut una reducció significativa dels seus ingressos, respecte del període general que ha d'acreditar segons la convocatòria, per resoldre la seva sol·licitud es podran tenir en compte els ingressos corresponents a l'any en curs, presentant la documentació justificativa més els moviments bancaris dels últims 6 mesos que justifiqui la necessitat.

12.3.- Valoració sociofamiliar - Per nen en acolliment: 1 punt - Per discapacitat fins 33% de l? alumne, pare, mare o germans: 1 punt - Per discapacitat de més del 33% de l? alumne, pare, mare o germans: 2 punts - Per la condició legal de família nombrosa o monoparental: 1 punt

Plaça de la vila, 1 - 08395 Sant Pol de Mar - Tel. 93 760 04 51 - Fax 93 760 13 52 - www.santpol.cat

- Invalidesa d? algun dels pares o tutors: 2 punts - Resolució de dependència, de graus III i II, d? algun membre: 1 punt - Estar en seguiment de Serveis Socials 1 punt - Estar realitzant el pla de treball de Serveis Socials. 2 punts - Risc social: 2 punts - Alt risc social (EAIA): 2 punts - Altres (CEDIAP, CSMIJ, violència de gènere): 1-2 punts

Poden treure de la valoració social un màxim de 4 punts per tal de poder fer la distribució de percentatge en base a 10. Per a la distribució de les subvencions s? aplicarà el següent barem: De 0,5 a 2,5 punts es concedirà un ajut del 25% De 3 a 5,5 punts es concedirà un ajut del 50% De 6 a 8 punts es concedirà un ajut del 75% Més de 8 punts es concedirà un ajut del 100 %

Les sol·licituds que compleixen tots aquests requisits passaran a la fase de valoració i la seva aprovació estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària.

Si els ajuts totals a concedir superessin l? import màxim especificat a la partida pressupostaria, s? hauria de fer un repartiment proporcional a la disponibilitat aprovada per a l? any 2017.

Donant-se a cada nen un màxim de 450€ de subvenció, excepte en casos d? alt risc, prèvia valoració dels serveis socials municipals, segons punt 9 de les bases.

13.- Mitjans de notificació o publicació

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d? aprovació de la resolució, d? acord amb allò previst a l? art. 40 de la Llei 39/2015.

ANNEX - Model de sol·licitud

Sant Pol de Mar, 17 de maig de 2018

L? Alcaldessa, Montserrat Garrido i Romera

SOL·LICITUD PER A PRENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ESCOLARS. Registre

Ajuntament de Sant Pol de Mar.

Plaça de la Vila1. Tel 93.760.04.51

NOM I COGNOMS DEL SOL·LICITANT (PARE/MARE/TUTOR LEGAL):

NOM I COGNOMS DE L? ALUMNE DNI CURS CENTRE ESCOLAR

DOMICILI FAMILIAR. CARRER I NÚMERO:____________________________________ POBLACIÓ:_______________________ CP. ___________ TEL. ________________ E-MAIL:__________________________________

Plaça de la vila, 1 - 08395 Sant Pol de Mar - Tel. 93 760 04 51 - Fax 93 760 13 52 - www.santpol.cat

Autoritzo i vull rebre la notificació electrònica de tots els procediments de l? Ajuntament de Sant Pol de Mar en els quals sigui titular o part implicada i hagi de ser notificat.

Revoco l? autorització per rebre notificació electrònica de tots els procediments de l? ajuntament de Sant Pol de Mar en els quals sigui titular o part implicada i hagi de ser notificat.

AUTORITZACIÓ PER A QUE L? AJUNTAMENT PUGUI ACCEDIR A LES DADES TRIBUTÀRIES D? HISENDA, SEGURETAT SOCIAL I DEL PADRÓ MUNICIPAL DE TOTS ELS MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT FAMILIAR.

La persona o les persones sotasignades autoritzen a contrastar les dades d? empadronament, les dades tributàries i de la tresoreria de seguretat social a l? Ajuntament de Sant Pol de Mar. És imprescindible en el cas de majors de 18 anys.

Nom i Cognoms Pare o tutor legal DNI Signatura

Nom i Cognoms Mare o tutor legal DNI Signatura

Nom i Cognoms Nou cònjuge o parella DNI Signatura

Altres membres que conviuen (menors)

Nom i Cognoms DNI Edat Signatura

Nom i Cognoms DNI Edat Signatura

Declaro, sota la meva responsabilitat

' Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i la documentació que s? hi adjunta són certes. ' Que la documentació presentada indica tots els ingressos percebuts per la unitat familiar. ' Que la persona sotasignada i els membres de la unitat familiar constem empadronats a Sant Pol de Mar, a l? adreça indicada. ' Que no em trobo en cap de les circumstàncies establertes a l? article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. ' Que estem al corrent del les nostres obligacions tributàries i de Seguretat social. ' Que em comprometo a comunicar a l? Ajuntament, la sol·licitud o percepció de qualsevol altra ajut o subvenció pel mateix concepte. ' Que em comprometo a notificar a l? Ajuntament de Sant Pol de Mar de qualsevol canvi que es produeixi, tant en la prestació de serveis, com en la situació personal, familiar, social o econòmica de la unitat de convivència. ' Que estic assabentat/da que l? aportació de dades o documents falsejats o inexactes podrà ser motiu per cancel·lar la meva sol·licitud, se? ns prejudici que es puguin emprendre les accions legals o procedents. ' Que, si som beneficiaris de l? ajut, ens sotmetrem a les actuacions de comprovació i control financer que faci l? Ajuntament.

Accepto i em comprometo

' El contingut de les Bases aprovades per la Junta de Govern Local relatives a l? atorgament d? ajuts per beques. ' Les sol·licituds que no continguin totes les dades i/o la documentació necessària, podran ser desestimades. Un

cop transcorregut el termini, s? arxivarà la sol·licitud sense necessitat de realitzar cap altra tràmit. ' Que la mera presentació d? una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i l? acceptació de les bases que la

regulen ' Que l? atorgament de subvenció resta subjecte a l? existència de disponibilitat pressupostària per l? exercici

corresponent.

Plaça de la vila, 1 - 08395 Sant Pol de Mar - Tel. 93 760 04 51 - Fax 93 760 13 52 - www.santpol.cat

' Que l? incompliment de qualsevol dels punts anteriors pot comportar que s? invalidi l? ajut demanat, en el moment en què es produeixi.

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

ýÿ Sol·licitud degudament signada en tots els apartats ýÿ Volant de convivència ýÿ Fotocòpia del DNI/NIE dels pares/mares o tutors i menors ýÿ Declaració de la IRPF corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació

vençut a la data de presentació de la sol·licitud, de tots els membres

ýÿ Certificat negatiu emès per l? Agència Tributària. ýÿ Certificat del banc amb número de compte bancari del beneficiari ýÿ Certificat de pensions o d? incapacitats laborals transitòries ýÿ Certificat de l? OTG on consti si percep o no, prestacions, subsidis d? atur i el període concedit. ýÿ Contracte laboral i/o nòmines de tot l? any anterior i/o certificat d? empresa. ýÿ En cas de persones en atur, documents d? alta i renovació de la demanda. DARDE ýÿ Certificats de Seguretat Social (tots els membres majors de 16 anys). Viudetat, protecció familiar,

jubilació, etc.

ýÿ Declaració Jurada d? ingressos ýÿ Certificació acreditativa de disminució. ýÿ Fotocòpia sentència de separació. ýÿ Carnet família monoparental o nombrosa ýÿ Altres __________________________________________________________

Signatura de la Mare, Pare o Tutor/a

Declaració Autoritzacions per a Subvencions Escolars

Jo________________________________________________________________ amb DNI núm. _____________________________ en nom de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys DECLARO QUE:

- Complim amb els requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/a. - Em comprometo a complir les condicions imposades per a l? atorgament de l subvenció - No hem rebut ni tramitat cap prestació pel mateix destí, d? un altre organisme públic o privat. En

cas contrari indico quines prestacions/subvencions/beques i els seus imports:

- No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pèrdua de la possibilitat d? obtenir

subvencions o ajuts públics. - No haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, no estar subjectes a intervenció

judicial o haver estat inhabilitats d? acord amb la llei concursal. - No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat per reglament com a paradís fiscal - No estar incusos en algun dels supòsits de la llei 12/1995, 11 de maig d? incompatibilitats i llei

53/1984, de 26 de desembre, d? incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques o ser càrrecs electes que regula la llei orgànica 5/1985 de 19 de juny. - No posseïm béns immobles diferents a l? habitatge habitual sobre els quals tinguem un dret de

propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre característica que indiqui l? existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual sol·licita la prestació. En cas contrari indico quins:

Plaça de la vila, 1 - 08395 Sant Pol de Mar - Tel. 93 760 04 51 - Fax 93 760 13 52 - www.santpol.cat

- Que tinc coneixement del contingut de les bases reguladores per subvencions escolars,

aprovades JGL. - - Que totes les persones de la unitat de convivència estem al corrent de les obligacions amb la

Seguretat Social i Hisenda.

Signatura:

Sant Pol de Mar, de de

DECLARACIÓ JURADA D? INGRESSOS

Per aquelles persones que no han fet Declaració de Renta, per no estar-ne obligats i que han tingut rendiments no contributius (RMI, Jubilació, prestacions familiars...) i són adults de la unitat familiar que sol·licita subvenció escolar.

Jo (Nom i Cognoms)..................................................................................................................... amb DNI/NIE................................................... domiciliat a ......................................................... ........................................................................ de Sant Pol de Mar.

Declaro que he tingut uns ingressos no contributius de (quantitat) ....................................................................... procedents de (RMI, jubilació, prestacions, etc) durant l? any ..................

Firma:

Jo (Nom i Cognoms) ........................................................................................... amb DNI/NIE ................................................... domiciliat a .................................................... ..................................... de Sant Pol de Mar.

Declaro que he tingut uns ingressos no contributius de (quantitat) ....................................................procedents de (RMI, jubilació, prestacions, etc) durant l? any ...........................

Firma:

Escuelas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Familia
Educación
Infancia
Actividades extraescolares
Comedor escolar
Material escolar
Empresa
Discapacidad
Dependencia
Familia monoparental
Vivienda