Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la compra de bicicletes elèctriques per a l'any 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 01-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI

Exp. 2286/15.

La Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en la sessió de data 27.10.2015 va aprovar el següent acord:

CONVOCAR procediment per a l'adhesió d'entitats col·laboradores per a la gestió i tramitació de les subvencions per a la compra de bicicletes d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores aprovades per la junta de Govern de 8 de juliol de 2014 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 21 de juliol de 2014. Es podran presentar sol·licituds d'adhesió durant un període de 30 dies a partir del dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d'aquesta convocatòria. Finalitzat aquest termini es farà publica la relació d'entitats col·laboradores admeses mitjançant anunci que s'inserirà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a l'apartat web de l'AMB dedicat a la promoció de bicicletes elèctriques.

APROVAR la Convocatòria per l'obtenció de les subvencions per a la compra de bicicletes elèctriques per a l'any 2016, que s' incorpora com annex a aquest acord, de conformitat amb el que s'estableix a les bases reguladores aprovades per la junta de Govern de 7 de juliol de 2014 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 21 de juliol de 2014. Iniciant-se el termini de presentació de sol·licituds de subvencions a partir de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la relació d'entitats col·laboradores adherides.

AUTORITZAR la despesa de CENT VINT-I-CIN MIL EUR (125.000,00 EUR) amb càrrec a la aplicació pressupostaria T6010 44200 77000 del pressupost de l'AMB per a 2016. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la Convocatòria per l'obtenció de les subvencions per a la compra de bicicletes elèctriques per a l'any 2016 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d'anuncis d'aquesta Entitat.

CONVOCATÒRIA 2016.

SUBVENCIÓ A LA COMPRA DE BICICLETES ELÈCTRIQUES.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS.

Un cop esgotada i tancada la Convocatòria 2015, s'obre la convocatòria pública 2016 per a la concessió de subvencions a la compra de bicicletes elèctriques en el marc del Programa de Mobilitat Sostenible 2014-2015 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB).

Les subvencions es concediran d'acord amb allò establert a les Bases que regulen la subvenció de l'AMB a la compra de bicicletes elèctriques, aprovades per la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió ordinària de data 8 de juliol de 2014 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 21 de juliol de 2014, i pel que s'estableix en aquesta convocatòria.

Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i un equipament estàndard. Aquestes bicicletes compliran amb les següents condicions:

- Motor elèctric de potència no superior a 250 W.

- Autonomia d'aproximadament 50 km.

- La bateria serà de liti.

- Les bicicletes s'ajustaran a la directiva europea 2002/24/CE del 18 de març de 2002 i la norma UNE EN 15194:2009+A1.

- Garantia mínima de dos anys.

- Les bicicletes seran identificades pel seu número de bastidor, el número de sèrie de la bateria i el del motor.

- Les bicicletes hauran de portar una etiqueta identificativa amb el logo de l'AMB, en la forma que l'AMB determini en el seu moment. Aquesta etiqueta identificativa serà a càrrec de l'entitat col·laboradora.

2. CRÈDIT PRESSUPOSTARI I QUANTIA SUBVENCIÓ.

L'AMB destinarà a aquesta Convocatòria 2016 la quantitat de 125.000 EUR.

Aquesta quantitat serà carregada contra l'aplicació pressupostària T6010/44200/77000 del pressupost 2016 de l'ÀMB.

Per aquesta convocatòria, l'AMB concedirà una subvenció fixa de 250 EUR per la compra d'una bicicleta elèctrica.

El preu màxim de venda al públic d'una bicicleta elèctrica que opti a aquesta subvenció en la Convocatòria 2016 serà de 1.350 EUR (IVA inclòs, i abans d'aplicar la subvenció).

3. TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS.

L'AMB fixa un termini màxim de presentació de sol·licituds de subvenció a la Convocatòria 2016 de nou mesos a comptar des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del llistat de noves entitats col·laboradores habilitades.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà amb anterioritat al termini màxim de nou mesos establert al paràgraf anterior quan s'exhaureixi prèviament la quantia total màxima establerta per aquesta convocatòria.

4. REQUISITS PER SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ.

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones físiques que resideixin a qualsevol dels 36 municipis de l'AMB. També hi podran accedir les persones jurídiques públiques o privades que tinguin un centre de treball en un municipi de l'AMB.

Les persones físiques només podran accedir a una sola compra subvencionada d'una bicicleta elèctrica. Les persones jurídiques podran accedir a una compra subvencionada màxima de 5 bicicletes elèctriques, amb independència del nombre de centres de treball a l'AMB.

Les persones físiques o jurídiques que hagin esgotat, a anteriors convocatòries, el nombre màxim de compres subvencionades permès, no podran ser beneficiaris d'aquesta Convocatòria 2016.

Els beneficiaris s'hauran de dirigir a una entitat col·laboradora on hauran de complimentar una sol·licitud de subvenció.

Aquest document serà signat pel sol·licitant i segellat pel comerç, incloent les dades identificatives del beneficiari i el model de la bicicleta elèctrica a adquirir i objecte de subvenció, així com el preu de compra IVA inclòs (sense deduir la subvenció).

En cas d'una compra de més d'una bicicleta per part d'una empresa, s'omplirà una sol·licitud per cada una de les bicicletes elèctriques a comprar.

Juntament amb la sol·licitud, les persones físiques hauran de lliurar una fotocòpia del seu DNI on consti la seva residència en un dels 36 municipis de l'AMB, o bé certificat d'empadronament quan l'adreça que consti al DNI no es correspongui amb el domicili actual.

Les persones jurídiques lliuraran una fotocòpia de la seva targeta d'identificació fiscal on consti el seu CIF i un certificat que confirmi el domicili d'un dels seus centres de treball a un dels 36 municipis de l'AMB.

L'entitat col·laboradora lliurarà la sol·licitud a la Direcció de Transport i Mobilitat de l'AMB per a la seva aprovació a través del Registre General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, juntament amb la documentació exigida.

L'AMB podrà demanar informació complementària a l'entitat col·laboradora si així ho creu convenient. Si cal demanar informació complementària al sol·licitant, aquest disposarà de 10 dies, des de la data de notificació del requeriment, per a respondre adequadament. Les gestions amb el sol·licitant les farà l'entitat col·laboradora, sense que l'AMB estigui obligada a mantenir cap relació directa amb el beneficiari.

La Direcció de Mobilitat i Transport de l'AMB resoldrà les sol·licituds rebudes i, si la resolució és positiva, el vicepresident de Mobilitat i Transport aprovarà la subvenció. L'AMB comunicarà seguidament a cada comerç (per correu

postal o per correu electrònic) les sol·licituds de subvenció aprovades. En el cas de sol·licituds rebutjades, l'AMB comunicarà les raons a l'entitat col·laboradora.

L'ordre de resolució de les sol·licituds rebudes seguirà l'ordre d'entrada al Registre General.

Si el termini de presentació de sol·licituds de subvenció finalitza amb anterioritat a la data prevista inicialment en aquesta convocatòria, l'AMB publicarà a la seva plana web la data límit a partir de la qual ja no s'admetran més sol·licituds de subvenció i ho notificarà via correu electrònic a les entitats col·laboradores. Qualsevol petició de subvenció rebuda a partir d'aquesta data serà denegada, i ni els comerços ni els sol·licitants no podran reclamar cap compensació per aquest motiu.

5. RESOLUCIÓ.

El termini màxim de resolució i notificació de qualsevol sol·licitud de subvenció durant aquest procés de subvenció serà de 60 dies des de l'entrada al Registre General de l'AMB de la corresponent sol·licitud. Aquest termini podrà ser suspès pel supòsit en que la sol·licitud de subvenció hagi de ser esmenada, pel temps en que la part interessada trigui en aportar la documentació que consti en el requeriments. Per tal de donar compliment a aquest requeriment s'atorgarà un termini màxim de 10 dies, transcorregut el qual es tindrà per desistida de la seva sol·licitud. El silenci tindrà efectes desestimatoris.

La denegació d'aquestes sol·licituds per part de l'AMB no posarà fi a la via administrativa i podrà ser recorregut mitjançant la interposició d'un recurs d'alçada en el termini d'un mes davant el Consell Metropolità.

6. ENTITATS COL·LABORADORES.

Totes les entitats col·laboradores per a la gestió i tramitació de les subvencions a la compra de bicicletes elèctriques amb Conveni de col·laboració signat i vigent amb l'AMB el dia de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona seguiran sent entitats col·laboradores per a la Convocatòria 2016, sempre i quan no manifestin per escrit la seva renúncia davant l'AMB.

Es podran presentar noves sol·licituds d'adhesió com a entitat col·laboradora per a la gestió i tramitació de les subvencions per a la compra de bicicletes elèctriques durant un període de 30 dies a partir del dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d'aquesta convocatòria.

L'adhesió de les noves entitats col·laboradores es realitzarà d'acord amb allò fixat a les Bases reguladores de la subvenció de l'AMB a la compra de bicicletes elèctriques i pel que s'estableix en aquesta convocatòria.

7. PROCÉS D'ADHESIÓ DE LES NOVES ENTITATS COL·LABORADORES.

A continuació s'inclou el procés d'adhesió de les entitats col·laboradores tal com s'estableix a les Bases publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 21 de juliol de 2014.

També s'inclouen els annexos de les Bases: el model de sol·licitud d'adhesió, el model de fitxa d'identificació financera i la proposta de conveni a signar per les noves entitats col·laboradores.

Procés d'adhesió.

1. L'AMB considera necessari disposar d'entitats col·laboradores per organitzar el procés de les subvencions. Aquestes entitats faran d'intermediaris entre l'AMB i els beneficiaris de la subvenció.

Qualsevol comerç, amb domicili social a qualsevol dels 36 municipis de l'AMB i autoritzat per a la venda de bicicletes elèctriques, podrà demanar la seva adhesió com a entitat col·laboradora a l'acció de promoció de la bicicleta elèctrica de l'AMB. El domicili social i l'autorització per a la venda de bicicletes elèctriques s'acreditarà davant de l'administració en la forma corresponent.

Els comerços que vulguin ser entitats col·laboradores hauran de garantir un servei tècnic postvenda als beneficiaris de la subvenció. També hauran d'acreditar que disposen d'un sistema per a la gestió de les bateries usades.

2. El procés d'adhesió s'iniciarà amb la presentació al Registre General de l'AMB de la sol·licitud d'adhesió signada dirigida a la Direcció de Transport i Mobilitat de l'AMB, segons el model inclòs als annexos de les Bases (i que també es podrà trobar a l'apartat de la web de l'AMB dedicat a aquesta acció de subvenció). La corresponent convocatòria marcarà la data límit per a la presentació de sol·licituds.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada (tal com indica el model de sol·licitud) de:

' Justificant de l'autorització com a comerç dedicat a la venda de bicicletes.

' Declaració jurada de disposar de servei postvenda.

' Justificant de disposar d'un sistema per a la gestió de les bateries usades.

' Fitxa d'identificació financera (veure model inclòs als annexos de les Bases) on s'indicarà el codi IBAN del compte corrent conformat i segellat per l'entitat bancària on s'hauran d'abonar les subvencions aprovades per l'AMB després d'efectuada una venda.

' Declaració de no estar incurs en cap causa de prohibició i de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

La fitxa d'identificació financera original s'haurà de lliurar a la Tresoreria de l'AMB personalment o per correu ordinari. Si l'AMB així ho comunica, la fitxa es podrà avançar per correu electrònic a l'adreça que l'AMB determini en el seu moment.

3. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'adhesió per part dels comerços, es procedirà a emetre la corresponent resolució per part del vicepresident de Transport i Mobilitat que incorporarà la relació d'entitats col·laboradores i que serà notificada als interessats.

En cas de que alguna de les sol·licituds sigui incompleta, el comerç serà requerit per l'esmena de la mateixa. Per tal de donar compliment a aquest requeriment s'atorgarà un termini màxim de 10 dies, transcorregut el qual es tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

4. No es podrà accedir a una subvenció si la compra no s'efectua a través d'una entitat col·laboradora, o si el comerç que efectua la venda no ha estat admès per l'AMB, o si la compra s'efectua abans de la data d'adhesió del comerç com a entitat col·laboradora de l'AMB.

5. La presentació d'una sol·licitud d'adhesió per part d'un comerç comporta l'acceptació i el compromís de compliment d'aquestes Bases.

6. Els comerços admesos com a entitats col·laboradores es comprometen a que el seu nom i localització pugui ser utilitzat en les campanyes informatives i de comunicació de l'AMB destinades a la promoció de la bicicleta elèctrica i la mobilitat sostenible.

Les entitats col·laboradores col·locaran de manera visible a l'aparador de la botiga el logo de l'acció de promoció de la bicicleta elèctrica que l'AMB proposi.

7. No s'admeten els comerços on-line dins d'aquest procés d'admissió com a entitat col·laboradora.

8. Per tal d'establir la col·laboració entre l'AMB i les entitats col·laboradores es signarà un conveni on es regularan les condicions i obligacions assumides per aquestes. S'incorpora com annex a aquesta Convocatòria la proposta de conveni. Un cop signat aquest conveni es farà publica la relació d'entitats col·laboradores mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web de l'AMB a l'apartat dedicat a aquesta acció.

9. No s'estableix contraprestació econòmica a favor de l'entitat col·laboradora.

10. Entre les dades de contacte de l'entitat col·laboradora, hauran de comprendre obligatòriament la designació d'una adreça de correu electrònic que serà utilitzada, en el seu cas, per a la comunicació d'incidències en el procés, i singularment de l'existència de deficiències esmenables de la documentació presentada. La participació a la convocatòria comporta l'acceptació, per part dels comerços i, a aquests efectes, d'aquest mitjà de comunicació, essent responsabilitat del comerç atendre la bústia de l'adreça de correu facilitada i les conseqüències que resultin del desconeixement per la seva part, per manca d'operativitat de l'adreça facilitada, de les incidències que s'hagin intentat comunicar.

MODEL DE SOL·LICITUD D'ADHESIÓ COM A ENTITAT COL·LABORADORA.

MODEL DE FITXA D'IDENTIFICACIÓ FINANCERA.

PROPOSTA DE CONVENI ENTRE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I L'ENTITAT COL·LABORADORA.

A Barcelona, a ... de ... de 2014.

REUNITS:

D'una part, ............................................... com a ................................... de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF: P-0800258-F i domicili al carrer 62, número 16-18, Zona Franca (08040) de Barcelona, assistit pel Secretari General Sr. Sebastià Grau Àvila.

D'altra, ........................ com a .................................... del comerç ..................................., amb NIF ..................... i domicili a ..........................

INTERVENEN:

............................., en nom i representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB), en virtut del seu nomenament de data ....................... i de conformitat amb les Bases reguladores de la subvenció a la compra de bicicletes elèctriques aprovades per acord de .............................., assistit en aquest acte pel senyor Sebastià Grau Àvila, Secretari General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per acord del Consell Metropolità de 21 de juliol de 2011, en funcions d'assessorament segons disposa l'apartat e) de l'article 3 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació nacional, i en l'exercici de les seves funcions de fedatari i d'assessorament legal, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

...................................., en nom i representació del comerç .........................., en virtut de .................... (en endavant l'entitat col·laboradora).

MANIFESTEN:

I. Que per acord de de data ......... es varen aprovar les Bases reguladores de la subvenció .............. a la compra de bicicletes elèctriques i la convocatòria del procediment per a l'adhesió d'entitats col·laboradores per a la gestió i tramitació de dites subvencions.

II. Que l'entitat col·laboradora ha presentat sol·licitud d'adhesió com a entitat col·laboradora a l'acció de promoció de la bicicleta elèctrica de l'AMB i ha acreditat el compliment de tots els requisits exigits per poder ser entitat col·laboradora.

III. Que per resolució de data ............ s'ha admès la sol·licitud d'adhesió de l'entitat col·laboradora.

Per tal d'establir la col·laboració entre l'AMB i les entitats col·laboradores es subscriu aquest conveni amb les següent clàusules:

CLÀUSULES.

PRIMERA. OBJECTE.

El present conveni te per objecte establir el procediment de col·laboració entre l'AMB i l'entitat col·laboradora per a la gestió de les subvencions a la compra de bicicletes elèctriques d'acord amb allò establert a les Bases aprovades per .............. en data .............

SEGONA. DESCRIPCIÓ.

L'entitat col·laboradora organitzarà la sol·licitud de les subvencions i farà d'intermediaris entre l'AMB i els beneficiaris de la subvenció.

TERCERA. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.

Seran drets i obligacions de les parts els establerts a les Bases reguladores i en qualsevol cas:

' L'entitat col·laboradora accepta les Bases reguladores de la subvenció i s'obliga al seu compliment.

' L'entitat col·laboradora s'obliga a disposar d'un servei postvenda per als beneficiaris de la subvenció.

' Durant el termini de vigència del present conveni hauran de disposar d'un sistema per a la gestió de les bateries usades.

' L'entitat col·laboradora autoritza a que el seu nom i localització pugui ser utilitzat en les campanyes informatives i de comunicació de l'AMB destinades a la promoció de la bicicleta elèctrica i la mobilitat sostenible.

' L'entitat col·laboradora col·locarà de manera visible a l'aparador de la botiga el logo de l'acció de promoció de la bicicleta elèctrica que l'AMB determini en el seu moment.

' L'AMB s'obliga a tramitar les sol·licituds de subvencions d'acord amb les Bases reguladores.

' L'AMB s'obliga a realitzar el pagament de les subvencions en el termini màxim de 60 dies a comptar des de la data de recepció de la factura vàlida.

' Serà de compte de l'entitat col·laboradora adherir l'etiqueta identificativa amb el logo de l'AMB (en la forma que l'AMB determini en el seu moment) a les bicicletes.

No s'estableix contraprestació econòmica a favor de l'entitat col·laboradora.

QUARTA.- TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

1. Les sol·licituds de subvenció seran presentades per les persones físiques o jurídiques als comerços admesos com a entitat col·laboradora de l'AMB. Les sol·licituds es podran presentar a partir de la data en que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la llista dels comerços admesos com a entitat col·laboradora de l'AMB, i abans de la data límit que comuniqui l'AMB a través de la corresponent convocatòria, a partir de la qual ja no s'admetran més peticions de subvenció.

2. Les persones o empreses interessades a sol·licitar una subvenció per a la compra d'una bicicleta elèctrica podran conèixer el llistat actualitzat d'entitats col·laboradores a l'apartat web de l'AMB dedicat a l'acció de promoció de la bicicleta elèctrica. També trobaran en aquesta página el model de sol·licitud de la subvenció.

3. L'AMB podrà proposar un qüestionari mobilitat, adjunt a la sol·licitud de subvenció, a omplir pel beneficiari sobre l'ús previst de la bicicleta elèctrica subvencionada.

4. El futur comprador complimentarà la sol·licitud de subvenció a l'AMB (veure model inclòs als annexos de les Bases o a la pàgina web de l'AMB) directament a l'entitat col·laboradora escollida. Aquest document serà signat pel sol·licitant i segellat pel comerç, incloent les dades identificatives del beneficiari i el model de la bicicleta elèctrica a adquirir i objecte de subvenció, així com el preu de compra IVA inclòs (sense deduir la subvenció).

En cas d'una compra de més d'una bicicleta per part d'una empresa, s'omplirà una sol·licitud per cada una de les bicicletes elèctriques a comprar.

5. Les bicicletes elèctriques de preu de venda superior al preu màxim fixat a la convocatòria corresponent no podran ser objecte de subvenció per part de l'AMB.

6. L'entitat col·laboradora lliurarà la sol·licitud a la Direcció de Transport i Mobilitat de l'AMB per a la seva aprovació a través del Registre General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (o de l'adreça electrònica que l'AMB determini en el seu moment).

Juntament amb la sol·licitud, les persones físiques hauran de lliurar una fotocòpia del seu DNI on consti la seva residència en un dels 36 municipis de l'AMB, o bé certificat d'empadronament quan l'adreça que consti al DNI no es correspongui amb el domicili actual.

Les persones jurídiques lliuraran una fotocòpia de la seva targeta d'identificació fiscal on consti el seu CIF i un certificat que confirmi el domicili d'un dels seus centres de treball a un dels 36 municipis de l'AMB.

7. Abans d'aquest lliurament, el comerç comprovarà que el sol·licitant compleix les condicions de beneficiari segons aquestes Bases, en especial la seva residència o ubicació en un dels municipis de l'AMB.

8. L'AMB podrà demanar informació complementària a l'entitat col·laboradora si així ho creu convenient. Si cal demanar informació complementària al sol·licitant, aquest disposarà de 10 dies, des de la data de notificació del requeriment, per a respondre adequadament. Les gestions amb el sol·licitant les farà l'entitat col·laboradora, sense que l'AMB estigui obligada a mantenir cap relació directa amb el beneficiari.

9. La Direcció de Transport i Mobilitat de l'AMB resoldrà les sol·licituds rebudes i, si la resolució és positiva, el vicepresident de Transport i Mobilitat aprovarà la subvenció. L'AMB comunicarà seguidament a cada comerç (per correu postal o per correu electrònic) les sol·licituds de subvenció aprovades. En el cas de sol·licituds rebutjades, l'AMB comunicarà les raons a l'entitat col·laboradora.

10. L'ordre de resolució de les sol·licituds rebudes seguirà l'ordre d'entrada al Registre General, o la data d'entrada al correu electrònic que l'AMB determini en el seu moment, si així s'estableix a la convocatòria.

11. L'AMB a través de la corresponent convocatòria determinarà la data límit de presentació de sol·licituds, podent aquest termini finalitzar amb anterioritat a aquesta data quan s'exhaureixi la quantia total màxima establerta per aquella convocatòria. En aquest darrer cas, l'AMB publicarà a la seva plana web la data límit a partir de la qual ja no s'admetran més sol·licituds de subvenció i ho notificarà via correu electrònic a les entitats col·laboradores. Qualsevol petició de subvenció rebuda a partir d'aquesta data serà denegada, i ni els comerços ni els sol·licitants no podran reclamar cap compensació per aquest motiu.

12. El termini màxim de resolució i notificació de qualsevol sol·licitud de subvenció durant aquest procés de subvenció serà de 60 dies des de l'entrada al Registre General de l'AMB de la corresponent sol·licitud. Aquest termini podrà ser suspès pel supòsit en que la sol·licitud de subvenció hagi de ser esmenada, pel temps en que la part interessada trigui en aportar la documentació que consti en el requeriments. Per tal de donar compliment a aquest requeriment s'atorgarà un termini màxim de 10 dies, transcorregut el qual es tindrà per desistida de la seva sol·licitud. El silenci tindrà efectes desestimatoris.

13. Les subvencions concedides seran comunicades a la Base de Datos Nacional de Subvenciones d'acord amb l'article 20 de la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre.

CINQUENA. TERMINI DE VIGÈNCIA.

La vigència d'aquest conveni és de dos anys a partir de la data de signatura. No obstant podrà ser modificat i prorrogat per mutu acord entre les parts abans de la finalització del termini de vigència establert.

En cap cas la pròrroga d'aquest conveni podrà superar el termini de vigència inicial, ni la duració total podrà superar els sis anys, incloses les pròrrogues.

SISENA. CAUSES DE RESOLUCIÓ.

Són causes de resolució del present conveni l'incompliment de les obligacions en aquest establertes i les generals en dret.

SETENA. RÈGIM JURÍDIC.

Aquest conveni es regeix per les Bases reguladores de la subvenció aprovades per ..................... en data ............... i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data .............. i per les convocatòries que s'obrin durant el termini de vigència. D'igual manera és d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el pel seu reglament de desplegament aprovat per Real decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de legislació que el sigui d'aplicació.

VUITENA. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES.

El present conveni te naturalesa administrativa podent ser impugnat davant l'Ordre Jurisdiccional Contenciós- Administratiu.

I en prova de conformitat signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte.

Per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (nom, cognoms i càrrec). Per …....................., (nom, cognoms i càrrec).

Secretari General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Sebastià Grau Àvila.

Barcelona, 25 de novembre de 2015 El secretari general, Sebastià Grau Àvila

Bicicletas eléctricas
Comercio
Transporte
Transporte y vehículos
Bicicletas
Empresa