Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la inclusió d'habitatges al programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de la ciutat de Barcelona, any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ANUNCI sobre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la inclusió d? habitatges al programa de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de la ciutat de Barcelona de l? any 2018 (ref. BDNS 400770)

La Comissió Permanent del Consorci de l? Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 2 de maig de 2018 ha adoptat, d? acord amb el que preveuen els articles 13.1 q) dels Estatuts del Consorci i 2.2) de les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per a la inclusió d? habitatges al programa de la Borsa d? Habitatges de Lloguer a la ciutat de Barcelona aprovades per la Junta General del Consorci en sessió celebrada el dia 13 d? octubre de 2016 i modificades pel mateix òrgan en sessió celebrada el dia 8 de març de 2017 i el dia 2 de maig de 2018, el següent acord:

1.- Fer pública la convocatòria de l'any 2018 per a la concessió de les subvencions per la inclusió d? habitatges al programa de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de la ciutat de Barcelona adreçada a persones que siguin propietàries d? un habitatge del mercat lliure el qual posin a disposició de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona i sempre que es compleixin els requisits exigits en aquesta convocatòria.

Els expedients acollits a la convocatòria anterior i que no hagin estat resolts, s? acolliran d? ofici als imports d? ajuts previstos en la convocatòria de l? any 2018. La documentació i els requisits per accedir a aquestes subvencions seran els que determinava la convocatòria en què es va presentar la sol·licitud amb excepció del compliment de formalització de la signatura d? un nou contracte d? arrendament signat durant l? any 2017 en el marc del programa de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona atès que, per motiu de les obres realitzades, els contractes de lloguer en el marc de la Borsa d? Habitatges de Lloguer s? admet que siguin formalitzats a partir del dia 1 de gener de 2018.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per el text refós de les Bases Reguladores aprovat el dia 2 de maig de 2018 per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona (BOPB del 16 de maig de 2018 i DOGC número 7624 del 22 de maig de 2018) i per la normativa general de subvencions.

Condicionar l? eficàcia d? aquest acord i la publicació de la convocatòria a la disponibilitat efectiva de la partida pressupostària corresponent.

2.- Dotació pressupostària.

La dotació pressupostària màxima inicial per a les subvencions previstes en aquesta convocatòria va a càrrec de la partida pressupostària 480.0001, del pressupost del Consorci de l? Habitatge de Barcelona de l? any 2018, i és de 1.000.000,00 euros.

Aquesta dotació màxima inicial podrà ser modificada per acord de la Comissió Permanent del Consorci de l? Habitatge de Barcelona d? acord amb la normativa vigent, en funció de les disponibilitats pressupostàries del Consorci de l? Habitatge de Barcelona per a l? exercici del 2018.

3.-Termini.

3.1.- El termini per la presentació de les sol·licituds s? inicia l? endemà de la publicació al DOGC i al BOPB i finalitza el 7 de desembre de 2018 inclòs.

3.2.- Es podrà tancar el termini d? admissió de sol·licituds de les subvencions en una data anterior en funció de les disponibilitats pressupostàries. El tancament de l? admissió de sol·licituds de les subvencions es farà mitjançant una resolució del Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona que es publicarà en el DOGC i en el BOPB.

3.3.- La presentació de la sol·licitud no implica el reconeixement de cap dret econòmic a favor de les persones sol·licitants.

4.- Persones beneficiàries.

Podran ser beneficiàries d? aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d? un habitatge del mercat lliure el qual posin a disposició de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona i sempre que es compleixin els requisits establerts a l? apartat 5 i que es trobin en alguna de les situacions següents:

a) Habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa

de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona

b) Habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de

lloguer.

També podran resultar beneficiaris els membres d? agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, que siguin propietàries d? un habitatge del mercat lliure el qual posin a disposició de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona i sempre que es compleixin els requisits establerts a la Base 5.

No podran ser beneficiàries d? aquestes subvencions aquelles persones jurídiques que estiguin obligades per altra normativa de rang superior a oferir un contracte de lloguer o altre obligació de dret públic fonamentada en l? interès general als ocupants d? un habitatge que estigui en risc de pèrdua.

5.- Requisits que han de complir les persones beneficiàries.

5.1. Poden ser perceptores les persones que preveu l? apartat 4, sempre que es compleixin els següents requisits:

a) Formalització de la signatura d? un nou contracte d? arrendament a partir de l? 1 de gener de 2018 en el marc del programa de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona amb els termes previstos a la seva normativa reguladora. En el cas d? habitatges en procés de desnonament judicial, la formalització del nou contracte s? entén que ha de ser amb les mateixes persones que hi resideixen sempre que destinin l? habitatge com la seva residència habitual.

b) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l? Estat, la Generalitat de Catalunya i l? Ajuntament de Barcelona així com les obligacions amb la Seguretat Social

c) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de

subvencions de conformitat amb l? article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

d) Les persones que hagin estat beneficiàries d? aquestes subvencions no poden sol·licitar

la subvenció pel mateix habitatge fins que no hagi transcorregut un mínim de 3 anys des de la data de la resolució de concessió i la nova sol·licitud. S? exceptuen els casos en què la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona consideri, mitjançant el corresponent informe justificatiu, que tot i no complir aquest requisit es poden acollir per raons d? interès socioeconòmic

e) No ser sol·licitant de la cobertura d? impagament de les rendes (Aval lloguer) de la

Generalitat de Catalunya o, en cas de ser-ne, renunciar-hi prèviament a la concessió d? aquestes subvencions.

En cas d? existir pluralitat de persones propietàries, tant físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica pròpia, cadascun dels integrants de l? agrupació ha de complir els requisits que exigeixen les Bases Reguladores així com la present convocatòria.

5.2. En el cas de les subvencions regulades a l? apartat 4.a) cal que, a més dels requisits abans descrits, si s? escau, s? obtingui un informe favorable del servei competent de les Oficines d? Habitatge de Barcelona.

5.3. En el cas de les subvencions regulades a l? apartat 4.b) cal que, a més dels requisits abans descrits, s? obtingui un informe favorable del servei competent de les Oficines d? Habitatge de Barcelona i que l? import de lloguer mensual del contracte d? arrendament objecte del procediment judicial per impagament de les rendes no sigui superior a 1.000 euros.

6.- Sol·licitud d? inscripció a la convocatòria.

6.1. Les sol·licituds s? han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la/es persona/es sol·licitant/s de la subvenció, acompanyades per la documentació que fixa la present convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar presencialment a qualsevol de les oficines que integren la Xarxa d? Oficines d? Habitatge de Barcelona que consten a l? annex 1 o bé pels mitjans que s? estableixen els articles 25 de la Llei 26/2010, del 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l? article 16 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i a les pàgines webs www.consorcihabitatgebcn.cat i www.habitatge.barcelona.

6.2. En cas de pluralitat de propietaris, cal que la sol·licitud estigui degudament formalitzada i signada per totes les persones, físiques o jurídiques, propietàries de l? habitatge pel qual 3

es sol·licita l? ajut. En cas d? agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, la sol·licitud haurà de ser presentada pel representat o apoderat únic de l? agrupació. En aquest sentit només es podrà presentar una sol·licitud per habitatge inclòs al programa de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona.

6.3. La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les Bases reguladores i el que estableix la present convocatòria com també l? autorització al Consorci de l? Habitatge de Barcelona perquè pugui comprovar, d? una banda, els requisits d? estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, de l? altra, la conformitat de les dades que s? hi contenen o es declaren.

6.4. La no presentació de qualsevol dels documents que preveu aquesta convocatòria, o la falta d? esmena dels requisits esmenables dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l? endemà de la notificació del requeriment corresponent, comporta el desistiment de la sol·licitud.

Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la sol·licitud de subvenció, abans de la concessió. El desistiment exprés o presumpte de la sol·licitud presentada ha de ser acceptat per l? òrgan instructor i suposa l? arxiu de la sol·licitud.

6.5. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada i, en conseqüència comporten la resolució desfavorable de la sol·licitud sense perjudici que puguin ser causa de revocació de la resolució si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

6.6. L? incompliment dels requisits no esmenables i del termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions que estableixen les bases així com la present convocatòria, comporta la inadmissió de la sol·licitud.

6.7. Amb caràcter previ a la proposta de resolució de concessió de les subvencions, l? òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmisió o l? arxiu de les sol·licituds, i ho ha de notificar a les persones interessades.

7.- Documentació.

7.1. Documentació general: Juntament amb la sol·licitud cal presentar la següent documentació:

a) DNI/NIE/NIF o document equivalent de la persona sol·licitant i, si és el cas, de cadascun

dels propietaris

b) Nota simple registral o escriptura pública acreditativa de la propietat de l? habitatge

c) Documentació acreditativa de l? apoderament vigent per al cas que la propietat actuï

mitjançant representant legal o es tracti d? una persona jurídica o agrupacions de propietaris

d) Formulari de dades bancàries per a poder realitzar el pagament de la subvenció, a nom

dels beneficiaris de la subvenció, signada per aquests i amb la diligència de conformitat de l? entitat bancària.

e) Autorització de la/es persona/es sol·licitant/s perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics

f) Informe de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona que es tramitarà d? ofici

g) En el cas d? habitatges amb persones residint-hi: 1) Si s? escau, informe justificatiu del servei jurídic de les Oficines d? Habitatge de Barcelona conforme la propietat no està obligada a oferir una alternativa residencial o altre obligació de dret públic en compliment de normativa de rang superior, que es tramitarà d? ofici

2) Informe favorable del servei competent de les Oficines d? Habitatge de Barcelona.

7.2. Documentació específica per a les subvencions regulades a l? apartat 4.b):

a) Contracte d? arrendament pel qual s? ha iniciat el procediment judicial d? impagament de

les rendes de lloguer

b) Si s? escau, demanda i/o sentència o decret judicial per impagament de les rendes de

lloguer

c) Document de quantificació del deute signat per la propietat i validat pel Consorci de

l? Habitatge de Barcelona. Si l? import de la subvenció no cobreix la totalitat del deute existent, caldrà acreditar documentalment la renuncia a qualsevol reclamació econòmica posterior sobre aquest deute.

7.3. Les persones sol·licitants que autoritzin a l? òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d? aquestes subvencions i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació dels apartats 7.1.a) i 7.1.b).

La documentació recollida en els apartats 7.1.a), 7.1.b) i 7.1.c), o qualsevol altra que ja estigui en poder de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona no caldrà que torni a ser presentada doncs correspondrà al Consorci de l? Habitatge de Barcelona realitzar la cessió de les dades.

7.4. El Consorci de l? Habitatge de Barcelona podrà sol·licitar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

8.- Quantia de la subvenció.

8.1. Les subvencions a les que fan referència aquesta convocatòria tenen caràcter voluntari i eventual i es concedeixen per concurrència no competitiva i s? atorguen per habitatge i en un sol pagament. No generen cap dret a l? obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

El dret a la percepció de la subvenció es genera quan es formalitza el contracte d? arrendament a través de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona sempre que es disposi d? un informe favorable d? aquest Servei.

8.2. La quantia de la subvenció serà:

a) 1.500 euros per als habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona.

b) Fins a un màxim de 6.000 euros per al pagament de les rendes de lloguer degudes en relació a les subvencions contemplades a l? apartat 4.b). La quantificació del deute, que haurà de ser ratificada per l? Oficina d? Habitatge, s? efectuarà seguint els següents criteris:

i. Si s? ha dictat sentència o decret judicial, l? import de les rendes impagades serà el que consti a la sentència/decret més la suma de les mensualitats no pagades fins al moment de la signatura de l? acord d? inclusió de l? habitatge a la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona. ii. Si no es disposa de sentència o decret judicial, l? import del deute serà el que consti a la demanda d? impagament més la suma de les mensualitats no pagades fins al moment de la signatura de l? acord d? inclusió de l? habitatge a la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona.

8.3. Amb la resolució de concessió, que resta condicionada a la efectiva formalització del contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona, es reconeix el dret a percebre aquestes subvencions.

Només es podrà reconèixer el dret a percebre aquesta subvenció sempre que la sol·licitud reuneixi tots els requisits establerts i sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària per a poder-la concedir.

9.- Incompatibilitats.

Aquestes subvencions són incompatibles amb altres ajuts, prestacions o subvencions provinents d? administracions públiques o altres entitats que tinguin la mateixa finalitat, a excepció de la subvenció del 50% de la quota líquida anual de l? Impost de Bens Immobles regulada per l? Ajuntament de Barcelona per aquells habitatges inclosos a la Borsa d? Habitatges de Lloguer Social i Jove, d? acord amb el que estableixen les Bases Reguladores per a l? atorgament de subvencions a les persones propietàries d? habitatges de la Borsa Jove d? Habitatge o de la Borsa d? Habitatges de Lloguer social de Barcelona (BOPB 9 de desembre de 2009) o normativa que la substitueixi.

A més aquestes subvencions són incompatibles entre si, pel que no es podrà obtenir una resolució favorable de les dues línies de subvencions regulades en aquesta convocatòria (4.a) i 4.b).).

10.- Tramitació, resolució i notificació.

10.1. Les sol·licituds es tramiten a través de la Xarxa d? Oficines d? Habitatge de Barcelona.

10.2. Aquestes subvencions seran concedides o denegades mitjançant resolució administrativa dictada pel Gerent del Consorci, a proposta de la Direcció Tècnica de Programes d? Actuació per a l? Ús digne de l? Habitatge del Consorci de l? Habitatge de Barcelona, en el termini màxim de tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

10.3. Sense perjudici de l? obligació de resoldre, transcorregut el termini de sis mesos des de la data de presentació de les sol·licituds sense que s? hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s? entendran desestimades per silenci administratiu.

S? entendrà acceptada la concessió de la subvenció si en el termini de deu dies naturals, comptats a partir de la data de notificació fefaent de la resolució favorable a la persona beneficiària, aquesta no manifesta expressament la seva renuncia.

10.4. La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d? aquestes subvencions es farà d? acord amb el previst als articles 56 i 58 de la Llei 26/2010, del 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, i els articles 40 i 41 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

10.5. Contra la resolució d? atorgament o denegació d? aquestes subvencions, que no exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar recurs d? alçada davant la Comissió Permanent del Consorci de l? Habitatge de Barcelona en el termini d? un mes comptador a partir de l? endemà de la recepció de la notificació de la resolució.

10.6 D'acord amb l'article 92.2.g.bis) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, el Consorci de l? Habitatge de Barcelona pot acordar la reducció parcial o total de l'import de la subvenció, abans de dictar la resolució definitiva de concessió de subvenció, com a conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

11. - Pagament de la subvenció.

El pagament de les subvencions s? efectuarà, mitjançant transferència, en el compte indicat en el formulari de dades bancàries establert a tal efecte.

Si és el cas, l? import total de la subvenció es dividirà en funció del percentatge de propietat que tingui cada persona, física o jurídica, de l? habitatge pel qual es sol·licita l? ajut. En el cas d? agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, també es dividirà l? import de la subvenció de conformitat amb els percentatges de cadascuna de les persones que tindran igualment la consideració de beneficiaris. En aquests casos caldrà presentar tants formularis de dades bancàries per a poder realitzar el pagament de la subvenció com beneficiaris de la subvenció hi hagi.

Excepcionalment es podrà presentar un document d? acceptació per part de la totalitat dels propietaris per tal de procedir amb el pagament íntegra de la subvenció a la persona que consti al formulari de dades bancàries.

12.- Inspecció i control.

12.1. El Consorci de l'Habitatge de Barcelona durà a terme les activitats d'inspecció i control necessàries per garantir el compliment de la finalitat de les subvencions atorgades en coordinació, si s'escau, amb l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona i altres òrgans competents d'acord amb l'establert en el Text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

12.2. Les persones beneficiàries han de proporcionar en tot moment la informació que se'ls demani respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació del Consorci de l? Habitatge de Barcelona i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable. L? incompliment de proporcionar la informació o el resultat de la comprovació podrà comportar la modificació de la resolució de concessió de la subvenció, la suspensió del pagament de la subvenció o la seva extinció o revocació, previ informe justificatiu del servei competent.

13.- Publicitat

13.1. S'ha de donar publicitat a les subvencions concedides amb expressió de la present convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, les persones beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció, mitjançant la seva exposició als mitjans electrònics del Consorci de l? Habitatge de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya quan l? import de la subvenció concedida sigui d? un import igual o superior a 3.000 euros anuals.

13.2. S'ha de donar publicitat, als mitjans electrònics del Consorci de l? Habitatge de Barcelona així com a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de la informació a què fa referència l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

14. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Comunicar, en el termini màxim d'un mes, al Consorci de l? Habitatge de Barcelona, qualsevol fet sobrevingut que, d'acord amb el que estableixen les Bases i la present convocatòria, pugui donar lloc a la modificació de les circumstàncies que en van determinar la concessió com és el fet de ser beneficiari per a la mateixa finalitat d? altres ajuts atorgats per qualsevol administració pública o entitat privada. Les modificacions d'aquestes condicions poden donar lloc a la revisió de la quantia de la subvenció concedida o bé a la suspensió, revocació o extinció de la subvenció concedida per part de l'òrgan competent.

b) Les persones beneficiàries han de reintegrar, a iniciativa pròpia o a requeriment de l'Administració, les quanties aportades en excés al compte de la persona beneficiària, a partir del mes següent de la data d'extinció del dret a percebre la subvenció, així com també han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament, quan es produeixi alguna de les causes de

suspensió del pagament, d? extinció o revocació de la subvenció o qualsevol altra causa admesa en dret.

c) Proporcionar en tot moment la informació que se? ls demani respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació, seguiment i avaluació del Consorci de l? Habitatge de Barcelona. L? incompliment podrà comportar la suspensió del pagament de la subvenció.

d) Comunicar al Consorci de l? Habitatge de Barcelona les situacions irregulars que es puguin presentar en la present convocatòria de subvencions o en els processos derivats d? aquesta convocatòria.

e) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l? adjudicació de la subvenció.

f) Conservar els documents justificatius que han comportat la resolució de concessió de la subvenció.

g) Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i en les bases.

15.- Revocació.

Són causes de revocació de la resolució de concessió de la subvenció l? incompliment per part de les persones beneficiàries de les obligacions establertes en les Bases Reguladores, la present convocatòria així com aquelles regulades a l? article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. El procediment de revocació és el que preveu l? article 100 de la Llei esmentada.

Un cop tramitat el procediment legalment establert, l'òrgan concedent ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides. La persona beneficiària té l'obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

16.- Infraccions i sancions.

En qualsevol cas i sens perjudici de la revocació de la subvenció i de l? obligació de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, l? incompliment de les obligacions que es preveuen a les bases reguladores i a la present convocatòria, pot comportar, si s? escau, l? aplicació del règim sancionador que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

17.- Fiscalitat de les subvencions.

Aquestes subvencions resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries d? acord amb l? article 33.1. de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l? Impost de l? IRPF.

18- Protecció de dades.

Les dades de caràcter personal objecte de tractament només s? utilitzaran per a les finalitats compatibles amb aquelles per a les quals les dades han estat recollides. D? acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Real decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s? aprova el Reglament que la desenvolupa, els interessats tenen els drets d? accés, de rectificació, de cancel·lació i d? oposició en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones sol·licitants de la subvenció accepten el tractament de les seves dades per part del Consorci de l? Habitatge de Barcelona de manera expressa.

Barcelona, a 22 de maig de 2018

Javier Burón Cuadrado

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Annex 1: Adreces de les Oficines de l'Habitatge de Barcelona:

Oficina de l'Habitatge de Ciutat Vella Plaça de Salvador Seguí, 13 08001 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de l'Eixample Carrer d'Alí Bei, 13-15 08010 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sants-Montjuïc Carrer d'Antoni de Capmany, 23 08028 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Les Corts Carrer del Remei, 9 08014 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sarrià - Sant Gervasi Carrer de Canet, 24 08017 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Gràcia Carrer de Francisco Giner, 14 08012 Barcelona

Oficina de l'Habitatge d'Horta - Guinardó Carrer del Llobregós, 175-189 08032 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Nou Barris Plaça Major de Nou Barris, 1 08042 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sant Andreu Carrer de Joan Torras, 49 08030 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sant Martí Rambla del Poblenou, 154 08018 Barcelona

CONSORCI DE L? HABITATGE DE BARCELONA

ANUNCIO sobre la convocatoria para la concesión de subvenciones para la inclusión de viviendas en el programa de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de la ciudad de Barcelona del año 2018 (ref. BDNS 400770)

La Comissió Permanent del Consorci de l? Habitatge de Barcelona, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2018 ha adoptado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13.1 q) de los Estatutos del Consorci y 2.2) de las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para la inclusión de viviendas en el programa de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de la ciudad de Barcelona aprobadas por la Junta General del Consorci en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2016 y modificadas por el mismo órgano en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2017 y el día 2 de mayo de 2018, el siguiente acuerdo:

1.- Hacer pública la convocatoria del año 2018 para la concesión de las subvenciones para la inclusión de viviendas en el programa de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de la ciudad de Barcelona dirigida a personas que sean propietarias de una vivienda del mercado libre que pongan a disposición de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona y siempre que se cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria.

Los expedientes acogidos a la convocatoria anterior y que no hayan sido resueltos, se acogerán de oficio a los importes de las ayudas previstas en la convocatoria del año 2018. La documentación y los requisitos para acceder a estas subvenciones serán los que determinaba la convocatoria en que se presentó la solicitud con excepción del cumplimiento de formalización de la firma de un nuevo contrato de arrendamiento firmado durante el año 2017 en el marco del programa de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona dado que , por motivo de las obras realizadas, los contratos de alquiler en el marco de la Borsa d? Habitatges de Lloguer se admite que sean formalizados a partir del día 1 de enero de 2018.

Las subvenciones previstas en esta convocatoria se rigen por el texto refundido de las Bases Reguladoras aprobado el día 2 de mayo de 2018 por la Junta General del Consorci de l? Habitatge de Barcelona (BOPB del 16 de mayo de 2018 y DOGC número 7624 del 22 de mayo de 2018) y por la normativa general de subvenciones.

Condicionar la eficacia de este acuerdo y la publicación de la convocatoria a la disponibilidad efectiva de la partida presupuestaria correspondiente.

2.- Dotación presupuestaria.

La dotación presupuestaria máxima inicial para las subvenciones previstas en esta convocatoria corre a cargo de la partida presupuestaria 480.0001, del presupuesto del Consorci de l? Habitatge de Barcelona del año 2018, y es de 1.000.000,00 euros.

Esta dotación máxima inicial podrá ser modificada por acuerdo de la Comissió Permanent del Consorci de l? Habitatge de Barcelona de acuerdo con la normativa vigente, en función de las disponibilidades presupuestarias del Consorci de l? Habitatge de Barcelona para el ejercicio de 2018.

3.-Plazo.

3.1.- El plazo para la presentación de las solicitudes se inicia al día siguiente de la publicación en el DOGC y en el BOPB y finaliza el 7 de diciembre de 2018 incluido.

3.2.- Se podrá cerrar el plazo de admisión de solicitudes de las subvenciones en una fecha anterior en función de las disponibilidades presupuestarias. El cierre de la admisión de solicitudes de las subvenciones se hará mediante una resolución del Gerente del Consorci de l? Habitatge de Barcelona que se publicará en el DOGC y en el BOPB.

3.3.- La presentación de la solicitud no implica el reconocimiento de ningún derecho económico a favor de las personas solicitantes.

4.- Personas beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas que sean propietarias de una vivienda del mercado libre que pongan a disposición de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 5 y que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:

a) Viviendas susceptibles de formalizar un contrato de alquiler en el marco del programa

de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona

b) Viviendas con procedimiento judicial en trámite por impago de las rentas de alquiler.

También podrán resultar beneficiarios los miembros de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, que sean propietarias de una vivienda del mercado libre el que pongan a disposición de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Base 5.

No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones aquellas personas jurídicas que estén obligadas por otra normativa de rango superior a ofrecer un contrato de alquiler u otra obligación de derecho público fundamentada en el interés general a los ocupantes de una vivienda que esté en riesgo de pérdida.

5.- Requisitos que deben cumplir las personas beneficiarias.

5.1. Pueden ser perceptoras las personas previstas en el apartado 4, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Formalización de la firma de un nuevo contrato de arrendamiento a partir del 1 de enero de 2018 en el marco del programa de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona con los términos previstos en su normativa reguladora. En el caso de viviendas en proceso de desahucio judicial, la formalización del nuevo contrato se entiende que debe ser con las mismas personas que residen siempre que destinen la vivienda como su residencia habitual.

b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona así como las obligaciones con la Seguridad Social

c) No estar sometido a ninguno de los supuestos de prohibición para ser persona

beneficiaria de subvenciones de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones

d) Las personas que hayan sido beneficiarias de estas subvenciones no pueden solicitar la

subvención por la misma vivienda hasta que no haya transcurrido un mínimo de 3 años desde la fecha de la resolución de concesión y la nueva solicitud. Se exceptúan los casos en que la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona considere, mediante el correspondiente informe justificativo, que a pesar de no cumplir este requisito se pueden acoger por razones de interés socioeconómico

e) No ser solicitante de la cobertura de impago de las rentas (Aval lloguer) de la Generalitat

de Catalunya o, en caso de serlo, renunciar previamente a la concesión de estas subvenciones.

En caso de existir pluralidad de personas propietarias, tanto físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sin personalidad jurídica propia, cada uno de los integrantes de la agrupación deberá cumplir los requisitos que exigen las Bases Reguladoras así como la presente convocatoria.

5.2. En el caso de las subvenciones reguladas en el apartado 4.a) es necesario que, además de los requisitos antes descritos, en su caso, se obtenga un informe favorable del servicio competente de las Oficines d? Habitatge de Barcelona.

5.3. En el caso de las subvenciones reguladas en el apartado 4.b) es necesario que, además de los requisitos antes descritos, se obtenga un informe favorable del servicio competente de las Oficines d? Habitatge de Barcelona y que el importe de alquiler mensual del contrato de arrendamiento objeto del procedimiento judicial por impago de las rentas no sea superior a 1.000 euros.

6.- Solicitud de inscripción a la convocatoria.

6.1. Las solicitudes se presentarán en impreso normalizado, debidamente formalizadas y firmadas por la/s persona/s solicitante/s de la subvención, acompañadas por la documentación que fija la presente convocatoria.

Las solicitudes se podrán presentar presencialmente en cualquiera de las oficinas que integran la Xarxa d? Oficines d? Habitatge de Barcelona que constan en el anexo 1 o bien por los medios que establecen los artículos 25 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Los impresos normalizados de solicitud se pueden obtener en las dependencias antes indicadas y en las páginas webs www.consorcihabitatgebcn.cat y www.habitatge.barcelona.

6.2. En caso de pluralidad de propietarios, es necesario que la solicitud esté debidamente formalizada y firmada por todas las personas, físicas o jurídicas, propietarias de la vivienda por el que se solicita la ayuda. En caso de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, la solicitud deberá ser presentada por el representante o apoderado único de la agrupación. En este sentido sólo se podrá presentar una solicitud por vivienda incluida en el programa de Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona.

6.3. La presentación de la solicitud implica la plena aceptación de las Bases reguladoras y lo establecido en la presente convocatoria así como la autorización al Consorci de l? Habitatge de Barcelona para que pueda comprobar, por un lado, los requisitos de estar en el corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y, por otro, la conformidad de los datos que se contienen o se declaran.

6.4. La no presentación de cualquiera de los documentos previstos en esta convocatoria, o la falta de subsanación de los requisitos subsanables dentro del plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del requerimiento correspondiente, comporta el desistimiento de la solicitud.

Cualquier persona solicitante puede desistir por escrito de la solicitud de subvención, antes de la concesión. El desistimiento expreso o presunto de la solicitud presentada debe ser aceptado por el órgano instructor y supone el archivo de la solicitud.

6.5. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe la solicitud de subvenciones dejan sin efecto este trámite desde el momento en que se conozcan y previa audiencia a la persona interesada y, en consecuencia conllevan la resolución desfavorable de la solicitud sin perjuicio de que puedan ser causa de revocación de la resolución si se conocen con posterioridad a la concesión.

6.6. El incumplimiento de los requisitos no subsanables y del plazo de presentación de las solicitudes de las subvenciones que establecen las bases así como la presente convocatoria, conlleva la inadmisión de la solicitud.

6.7. Con carácter previo a la propuesta de resolución de concesión de las subvenciones, el órgano instructor resolverá sobre la inadmisión o el archivo de las solicitudes, y lo notificará a las personas interesadas.

7.- Documentación.

7.1. Documentación general: Junto con la solicitud se debe presentar la siguiente documentación:

a) DNI/NIE/NIF o documento equivalente de la persona solicitante y, en su caso, de cada

uno de los propietarios

b) Nota simple registral o escritura pública acreditativa de la propiedad de la vivienda

c) Documentación acreditativa del apoderamiento vigente para el caso de que la

propiedad actúe mediante representante legal o se trate de una persona jurídica o agrupaciones de propietarios.

d) Formulario de datos bancarios para poder realizar el pago de la subvención, a nombre de los beneficiarios de la subvención, firmada por éstos y con la diligencia de conformidad de la entidad bancaria

e) Autorización de la/s persona/s solicitante/s para que los órganos que gestionan las

solicitudes puedan pedir y obtener datos relacionados con la tramitación y seguimiento de la solicitud a otros organismos públicos

f) Informe de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona que se tramitará de oficio

g) En el caso de viviendas con personas residiendo: 1) En su caso, informe justificativo del servicio jurídico de las Oficines d? Habitatge

de Barcelona conforme la propiedad no está obligada a ofrecer una alternativa residencial u otra obligación de derecho público en cumplimiento de normativa de rango superior, que se tramitará de oficio

2) Informe favorable del servicio competente de las Oficines d? Habitatge de

Barcelona.

7.2. Documentación específica para las subvenciones reguladas en el apartado 4.b):

a) Contrato de arrendamiento por el que se ha iniciado el procedimiento judicial de impago

de las rentas de alquiler

b) En su caso, demanda y/o sentencia o decreto judicial por impago de las rentas de

alquiler

c) Documento de cuantificación de la deuda firmado por la propiedad y validado por el

Consorci de l? Habitatge de Barcelona. Si el importe de la subvención no cubre la totalidad de la deuda existente, se deberá acreditar documentalmente la renuncia a cualquier reclamación económica posterior sobre esta deuda.

7.3. Las personas solicitantes que autoricen al órgano gestor para que pueda obtener de forma electrónica los datos necesarios para la gestión de estas subvenciones y su mantenimiento, no deberán aportar la documentación de los apartados 7.1.a) y 7.1

b).

La documentación recogida en los apartados 7.1.a), 7.1.b) y 7.1.c), o cualquier otra que ya esté en poder de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona no será necesario que vuelva a ser presentada pues corresponderá al Consorci de l? Habitatge de Barcelona realizar la cesión de los datos.

7.4. El Consorci de l? Habitatge de Barcelona podrá solicitar documentación complementaria para ampliar su conocimiento sobre la solicitud presentada.

8.- Cuantía de la subvención.

8.1. Las subvenciones a las que hacen referencia esta convocatoria tienen carácter voluntario y eventual y se conceden por concurrencia no competitiva y se otorgan por vivienda y en un solo pago. No generan ningún derecho a la obtención de subvenciones en años posteriores y no se pueden alegar como precedente.

El derecho a la percepción de la subvención se genera cuando se formaliza el contrato de arrendamiento a través de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona siempre que se disponga de un informe favorable de este Servicio. 5

8.2. La cuantía de la subvención será:

a) 1.500 euros para las viviendas susceptibles de formalizar un contrato de alquiler en el marco del programa de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona.

b) Hasta un máximo de 6.000 euros para el pago de las rentas de alquiler debidas en relación a las subvenciones contempladas en el apartado 4.b). La cuantificación de la deuda, que deberá ser ratificada por la Oficina d? Habitatge, se efectuará siguiendo los siguientes criterios:

i. Si se ha dictado sentencia o decreto judicial, el importe de las rentas impagadas será el que conste en la sentencia/decreto más la suma de las mensualidades no pagadas hasta el momento de la firma del acuerdo de inclusión de la vivienda en la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona. ii. Si no se dispone de sentencia o decreto judicial, el importe de la deuda será el que conste en la demanda de impago más la suma de las mensualidades no pagadas hasta el momento de la firma del acuerdo de inclusión de la vivienda en la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona.

8.3. Con la resolución de concesión, que queda condicionada a la efectiva formalización del contrato de alquiler en el marco del programa de la Borsa d? Habitatges de Lloguer de Barcelona, se reconoce el derecho a percibir estas subvenciones.

Sólo se podrá reconocer el derecho a percibir esta subvención siempre que la solicitud reúna todos los requisitos establecidos y siempre que haya disponibilidad presupuestaria para poderla conceder.

9.- Incompatibilidades.

Estas subvenciones son incompatibles con otras ayudas, prestaciones o subvenciones procedentes de administraciones públicas u otras entidades que tengan la misma finalidad, a excepción de la subvención del 50% de la cuota líquida anual del Impuesto de Bienes Inmuebles regulada por el Ayuntamiento de Barcelona para aquellas viviendas incluidas en la Borsa d? Habitatges de Lloguer Social i Jove, de acuerdo con lo establecido en las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones a las personas propietarias de viviendas de la Borsa Jove d? Habitatge o de la Borsa d? Habitatges de Lloguer Social de Barcelona (BOPB 9 de diciembre de 2009) o normativa que la sustituya.

Además estas subvenciones son incompatibles entre sí, por lo que no se podrá obtener una resolución favorable de las dos líneas de subvenciones reguladas en esta convocatoria (4.a) y 4.b).).

10.- Tramitación, resolución y notificación.

10.1. Las solicitudes se tramitan a través de la Xarxa d? Oficines d? Habitatge de Barcelona.

10.2. Estas subvenciones serán concedidas o denegadas mediante resolución administrativa dictada por el Gerente del Consorci, a propuesta de la Direcció Tècnica de Programes d? Actuació per a l? Ús digne de l? Habitatge del Consorci de l? Habitatge de Barcelona, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud.

10.3. Sin perjuicio de la obligación de resolver, transcurrido el plazo de seis meses desde la fecha de presentación de las solicitudes sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, las solicitudes se entenderán desestimadas por silencio administrativo.

Se entenderá aceptada la concesión de la subvención si en el plazo de diez días naturales, contados a partir de la fecha de notificación fehaciente de la resolución favorable a la persona beneficiaria, ésta no manifiesta expresamente su renuncia.

10.4 La notificación de los actos de tramitación y resolutorios de estas subvenciones se hará de acuerdo con lo previsto en los artículos 56 y 58 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Catalunya, modificada por la Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa, y los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

10.5 Contra la resolución de concesión o denegación de estas subvenciones, que no agotan la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Comissió Permanent del Consorci de l? Habitatge de Barcelona en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la recepción de la notificación de la resolución.

10.6 De acuerdo con el artículo 92.2.g.bis) del Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Catalunya, el Consorci de l? Habitatge de Barcelona puede acordar la reducción parcial o total del importe de la subvención, antes de dictar la resolución definitiva de concesión de subvención, como consecuencia de las restricciones que se deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

11. - Pago de la subvención.

El pago de las subvenciones se efectuará, mediante transferencia, en la cuenta indicada en el formulario de datos bancarios establecido a tal efecto.

En su caso, el importe total de la subvención se dividirá en función del porcentaje de propiedad que tenga cada persona, física o jurídica, de la vivienda por la que se solicita la ayuda. En el caso de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, también se dividirá el importe de la subvención de conformidad con los porcentajes de cada una de las personas que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En estos casos se deberá presentar tantos formularios de datos bancarios para poder realizar el pago de la subvención como beneficiarios de la subvención haya.

Excepcionalmente se podrá presentar un documento de aceptación por parte de la totalidad de los propietarios para proceder con el pago íntegro de la subvención a la persona que conste en el formulario de datos bancarios.

12.- Inspección y control.

12.1. El Consorci de l? Habitatge de Barcelona llevará a cabo las actividades de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de la finalidad de las subvenciones otorgadas en coordinación, en su caso, con el Área de Drets Socials del Ayuntamiento de Barcelona y otros órganos competentes de acuerdo con lo establecido en el Texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Catalunya.

12.2. Las personas beneficiarias deben proporcionar en todo momento la información que se les pida respecto de la subvención concedida y someterse a las actuaciones de comprobación del Consorci de l? Habitatge de Barcelona y de otros órganos competentes de acuerdo con la normativa aplicable. El incumplimiento de proporcionar la información o el resultado de la comprobación podrá comportar la modificación de la resolución de concesión de la subvención, la suspensión del pago de la subvención o su extinción o revocación, previo informe justificativo del servicio competente.

13.- Publicidad

13.1. Se dará publicidad a las subvenciones concedidas con expresión de la presente convocatoria, el programa, el crédito presupuestario al que se imputan, los beneficiarios, la cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención, mediante su exposición a los medios electrónicos del Consorci de l? Habitatge de Barcelona y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya cuando el importe de la subvención concedida sea de un importe igual o superior a 3.000 euros anuales.

13.2. Se dará publicidad, a los medios electrónicos del Consorci de l? Habitatge de Barcelona así como la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de la información a que se refiere el artículo 15 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

14. Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias deben cumplir las siguientes obligaciones:

a) Comunicar, en el plazo máximo de un mes, al Consorci de l? Habitatge de Barcelona, cualquier hecho sobrevenido que, de acuerdo con lo establecido en las Bases y la presente convocatoria, pueda dar lugar a la modificación de las circunstancias que determinaron la concesión como es el hecho de ser beneficiario para la misma finalidad de otras ayudas otorgadas por cualquier administración pública o entidad privada. Las modificaciones de estas condiciones pueden dar lugar a la revisión de la cuantía de la subvención concedida o bien a la suspensión, revocación o extinción de la subvención concedida por parte del órgano competente.

b) Las personas beneficiarias deben reintegrar, a iniciativa propia o a requerimiento de la Administración, las cuantías aportadas en exceso a la cuenta de la persona beneficiaria, a partir 8

del mes siguiente de la fecha de extinción del derecho a percibir la subvención, así como también deben reintegrar las cantidades percibidas indebidamente, cuando se produzca alguna de las causas de suspensión del pago, de extinción o revocación de la subvención o cualquier otra causa admitida en derecho.

c) Proporcionar en todo momento la información que se les pida respecto de la subvención concedida y someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y evaluación del Consorci de l? Habitatge de Barcelona. El incumplimiento podrá comportar la suspensión del pago de la subvención.

d) Comunicar al Consorci de l? Habitatge de Barcelona las situaciones irregulares que se puedan presentar en la presente convocatoria de subvenciones o en los procesos derivados de esta convocatoria.

e) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación de la subvención.

f) Conservar los documentos justificativos que han comportado la resolución de concesión de la subvención.

g) Cumplir las demás obligaciones previstas en la normativa vigente en materia de subvenciones y en las bases.

15.- Revocación.

Son causas de revocación de la resolución de concesión de la subvención el incumplimiento por parte de las persones beneficiarias de las obligaciones establecidas en las Bases Reguladoras, la presente convocatoria así como aquellas reguladas en el artículo 99 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Catalunya, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre. El procedimiento de revocación es el que prevé el artículo 100 de la mencionada Ley.

Una vez tramitado el procedimiento legalmente establecido, el órgano concedente debe revocar total o parcialmente las subvenciones concedidas. La persona beneficiaria tiene la obligación de devolver el importe recibido y pagar el interés de demora correspondiente, en los supuestos previstos en el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Catalunya, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

16.- Infracciones y sanciones.

En cualquier caso y sin perjuicio de la revocación de la subvención y de la obligación de reintegro total o parcial de la subvención concedida, el incumplimiento de las obligaciones que se prevén en las bases reguladoras y en la presente convocatoria, puede conllevar, si procede, la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Catalunya, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.

17.- Fiscalidad de les subvenciones.

Estas subvenciones quedan sometidas al régimen fiscal aplicable a las aportaciones dinerarias de acuerdo con el artículo 33.1. de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto del IRPF.

18.- Protección de datos.

Los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo se utilizarán para los fines compatibles con aquellas para las que los datos han sido recogidos. De acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, los interesados tienen los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con sus datos personales. Con la presentación de la solicitud, las personas solicitantes de la subvención aceptan el tratamiento de sus datos por parte del Consorci de l? Habitatge de Barcelona de manera expresa.

Barcelona, a 22 de mayo de 2018

Javier Burón Cuadrado

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Anexo 1: Direcciones de les Oficines de l'Habitatge de Barcelona:

Oficina de l'Habitatge de Ciutat Vella Plaza de Salvador Seguí, 13 08001 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de l'Eixample Calle d'Alí Bei, 13-15 08010 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sants-Montjuïc Calle Antoni de Capmany, 23 08028 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Les Corts Calle del Remei, 9 08014 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sarrià - Sant Gervasi Calle de Canet, 24 08017 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Gràcia Calle de Francisco Giner, 14 08012 Barcelona

Oficina de l'Habitatge d'Horta - Guinardó Calle del Llobregós, 175-189 08032 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Nou Barris Plaza Mayor de Nou Barris, 1 08042 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sant Andreu Calle de Joan Torras, 49 08030 Barcelona

Oficina de l'Habitatge de Sant Martí Rambla del Poblenou, 154 08018 Barcelona

Vivienda
Alquiler de vivienda
Vivienda e hipotecas
Pago de Impuestos/Recibos
Seguridad Social
Exposiciones