Convocatòria per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 11-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 11/10/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montmeló

ANUNCI

Es fa públic per al general coneixement que en data 26 de setembre de 2017 la Junta de Govern Local va adoptar entre d'altres els següents acords:

Primer.- Fer pública la convocatòria, en règim de dret de concurrència competitiva, per la concessió de subvencions per al pagament al lloguer, així com sobre l'Impost dels Béns Immobles dels habitatges que es destinin al lloguer social mitjançant l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Montmeló, de conformitat amb l'establert a l'ordenança reguladora de les mateixes, aprovada definitivament pel ple de l'Ajuntament de Montmeló, en sessió ordinària de data 1 de març de 2016, corresponents a l'any 2016, en els termes següents:

1.- L'objecte d'aquesta convocatòria és la regulació de l'assignació d'ajuts al pagament del lloguer a les persones titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge situat al terme municipal de Montmeló, destinat a domicili habitual i permanent i que acreditin residència legal al municipi durant un mínim de cinc anys.

També es regulen les subvencions sobre l'Impost de Béns Immobles (que seran compatibles amb qualsevol altra que beneficiï el mateix immoble) dels habitatges que es destinin al lloguer social mitjançant l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Montmeló.

2.- El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 30 de novembre de 2017, inclòs.

Les sol·licituds per a obtenir aquestes subvencions, acompanyades amb la documentació que preveu l'ordenança reguladora de les mateixes es presentaran en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Montmeló, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El model normalitzat de sol·licitud es podrà obtenir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i al web d'aquest ajuntament.

Segon.- Publicar l'anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'edictes de la Corporació i a la web municipal.

Tercer.- Comunicar el present acord als departaments d'hisenda i urbanisme d'aquest Ajuntament.

Montmeló, 29 de setembre de 2017 L'alcalde, Antoni Guil Román

Alquiler de vivienda
Vivienda
Pago de Impuestos/Recibos