Convocatòria per a la concessió de subvencions per a titulars de vehicles privats adaptats per al transport de persones amb discapacitat, 2016 i 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 04-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

ANUNCI de convocatòria per a la concessió de subvencions per a titulars de vehicles privats adaptats per al transport de persones amb discapacitat, subjectes a l´impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 2016 i 2017.

La Comissió de Govern, en sessió de data 5 de novembre del 2014, va acordar aprovar inicialment les Bases específiques per a l´atorgament de subvencions de l´Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per a persones amb discapacitat. Les bases van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 24 de novembre de 2014, i es va obrir un termini de vint dies d´informació pública.

En no haver-se presentat cap al·legació en contra, es tenen per aprovades definitivament les Bases específiques per a l´atorgament de subvencions per a l´IVTM per a persones amb discapacitat.

En acompliment de la resolució del Gerent de l´Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, de data 30 de novembre de 2017, s´obre convocatòria per a la presentació de sol·licituds de subvencions de l? impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 2016 i 2017, d´acord amb el que s´estipula a les esmentades Bases i la present convocatòria.

Poden ser sol·licitants de la subvenció els/les titulars (persones físiques o jurídiques) de vehicles privats adaptats - i habitualment utilitzats- per al transport de persones amb discapacitat, subjectes a l´IVTM, a la ciutat de Barcelona, que siguin:

a)Familiars directes (cònjuges, ascendents i descendents, per consanguinitat, afinitat o adopció) de la persona passatgera amb discapacitat, que convisquin amb ella; o bé persones vinculades amb la persona passatgera amb discapacitat per raó de tutela o acolliment (en els termes previstos en el Codi de Família), tot complint també el requisit de convivència.

b) Entitats d´iniciativa social prestadores de serveis d´atenció a persones amb discapacitat que utilitzen habitualment els vehicles adaptats per al transport de les persones ateses (de l´entitat al domicili, o viceversa; i desplaçaments relatius a les activitats de l´entitat).

Els/les titulars a les quals es refereix l´apartat (a) ho hauran de ser de vehicles matriculats abans de l´1 de gener de 2003; i juntament amb els/les titulars de l´apartat (b), a més hauran d´acomplir els requisits que es detallen a les bases.

Els requisits aprovats per a l'atorgament de les subvencions són els següents:

A) PERSONES AMB DISCAPACITAT TRANSPORTADES.

Cada vehicle haurà d'estar destinat al transport habitual, com a mínim, d'una persona amb discapacitat, empadronada a Barcelona, amb grau de discapacitat igual o superior al 33%. Cada passatger/a no podrà ser assignat/da a més d'un vehicle (aquesta limitació no existirà en els casos en que el/la passatger/a disposi de vehicles adaptats, un de la família o tutor i altres per part de l'entitat on rebi atenció).

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

B) VEHICLE DE REFERÈNCIA.

El vehicle, (matriculat abans de l'1 de gener de 2003, si és de la família o tutor) amb una potència fiscal no superior a 17 cavalls, estarà adaptat per al transport de persones amb discapacitat d'acord amb la normativa vigent (relativa a les rampes d'accés, la reserva d'espai amb guies, els ancoratges i cinturons de seguretat....).

La sol·licitud es formalitzarà en l´imprès normalitzat que es podrà baixar de la pàgina web http://ajuntament.barcelona.cat/accessible.

Per a la tramitació de la sol·licitud serà preceptiu que s´aporti tota la documentació que es detalla a l´apartat VIII de les Bases, la qual es presentarà al Registre General de l´Ajuntament (pl. Sant Miquel, 4 i 5 planta baixa i registre dels districtes municipals).

El termini per presentar sol·licitud començarà a comptar l´endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, i es prolongarà durant un termini de 15 dies naturals.

Les Bases d´aquesta convocatòria es poden consultar en el web d´internet bcn.cat/accessible i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 24 de novembre de 2014 consultable a http://bop.diba.cat.

Barcelona, 30 de novembre de 2017 El secretari delegat de l´Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Antoni Galiano Barajas (p.d.1/7/2015)

Discapacidad
Transporte y vehículos
Transporte
Familia
Pago de Impuestos/Recibos