Convocatòria per a la concessió de subvencions sobre l'IBI corresponent al domicili habitual 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 11-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 11/10/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montmeló

ANUNCI

Es fa públic per al general coneixement que en data 26 de setembre de 2017 la Junta de Govern Local va adoptar entre d'altres els següents acords:

Primer.- Fer pública la convocatòria, en règim de dret de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions sobre l'import de l'Impost sobre Béns Immobles corresponent al domicili habitual, regulades a l'ordenança reguladora de la mateixa, aprovada pel ple de l'Ajuntament de Montmeló, en sessió extraordinària de data 1 de març de 2016, corresponents a l'any 2017, en els termes següents:

1.- L'objecte d'aquesta convocatòria és determinar les condicions per sol·licitar una subvenció sobre l'import de 'Impost sobre Béns Immobles per part de les persones propietàries d'un habitatge destinat a domicili habitual i permanent i que la seva unitat familiar, convivencial o individual, tingui uns ingressos baixos o moderats que els puguin situar en risc d'exclusió social residencial i, que reuneixin les condicions previstes en aquesta convocatòria i en l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions sobre l'import de l'Impost sobre béns Immobles corresponent al domicili habitual.

2.- El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 30 de novembre de 2017, inclòs.

Les sol·licituds per a obtenir aquestes subvencions, acompanyades amb la documentació que preveu l'ordenança reguladora de les mateixes es presentaran en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Montmeló, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El model normalitzat de sol·licitud es podrà obtenir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i al web d'aquest ajuntament.

Segon.- Fer previsió d'una despesa de 3.000,00 EUR amb càrrec a la partida 2310 480011 del pressupost vigent.

Tercer.- Publicar l'anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'edictes de la Corporació i a la web municipal.

Quart.- Comunicar el present acord als departaments d'hisenda.

Montmeló, 29 de setembre de 2017 L'alcalde, Antoni Guil Román

Pago de Impuestos/Recibos
Vivienda