Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts per afavorir la pràctica esportiva i d'activitats de lleure en edat escolar per a l'exercici 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Mitjançant el Decret d? Alcaldia núm. 907 de 25 de maig de 2018, s? ha aprovat la convocatòria per a la concessió d? ajuts per afavorir la pràctica esportiva i de lleure per a infants en edat escolar per a l? any 2018, i s? acorda l? obertura del període de sol·licituds a partir de la data de publicació en el BOPB i fins al 31 de desembre de 2018.

El Text íntegre d'aquestes bases es el següent:

CONVOCATÒRIA PER A L? ATORGAMENT D'AJUTS PER AFAVORIR LA PRÀCTICA ESPORTIVA I D? ACTIVITATS DE LLEURE EN EDAT ESCOLAR PER A L? EXERCICI 2018

En compliment del decret d'Alcaldia núm. 907 de 25 de maig de 2018, s'obre la convocatòria de concurs públic per a la presentació de sol·licituds d'ajuts per afavorir la pràctica esportiva i d? activitats de lleure en edat escolar per a l? any 2018, d'acord amb l? ordenança específica reguladora de les bases per l? atorgament d? ajuts per afavorir la pràctica esportiva i d? activitats de lleure en edat escolar, aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el dia 28 d? abril de 2016 i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de maig de 2016.

Clàusula 1- Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.

es la concessió d'ajuts a infants i joves entre 3 i 18 anys per la practica esportiva i per l'activitat de lleure:

1. per programes esportius de caire continuat, organitzats per l'Ajuntament de Molins de Rei o entitats sense afany de lucre de Molins de Rei que promoguin activitats esportives a la vila: entitats esportives, Associacions d'AMPAS, o similar.

2. Per programes o activitats de lleure de caire continuat, activitats d'estiu o puntuals (colònies, campaments, ludoteques, etc.), organitzades per l'Ajuntament de Molins de Rei o entitats sense afany de lucre de Molins de Rei, que promoguin activitats de lleure: entitats de lleure infantils i juvenils, Associacions d'AMPAS, o similar.

La finalitat d'aquesta convocatòria és l'atorgament d'un ajut públic per tal de garantir que ningú pugui resultar exclòs de la practica esportiva o de les activitats de lleure per raons econòmiques.

Clàusula 2- Procediment i Convocatòria.-

El procediment d'atorgament dels ajuts serà la concurrència competitiva mitjançant el qual les sol·licituds rebudes es valoraran d'acord amb els criteris d'atorgament establerts a la clàusula 5a d? aquesta convocatòria.

Clàusula 3- Termini de presentació de sol·licituds i documentació

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

La sol·licitud, juntament amb la documentació que s? especifica a continuació, podrà ser presentada al registre general de l? Ajuntament de Molins de Rei a partir de l? endemà de la publicació d? aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les sol·licituds es podran presentar durant tot l? any. Totes les sol·licituds que arribin abans de l? 1 de juny es resoldran abans del 30 de juny per tal de facilitar l? accés a les activitats programades en el moment que s? inicien les activitats d? estiu, la temporada esportiva o curs escolar o de lleure.

S? efectuaran dos llistats, un per a les sol·licituds d? activitats esportives de temporada que es gestionarà des del Negociat d? Esports i, l? altre llistat que respondrà a les sol·licituds per activitats de lleure, d? entre les quals destaquen les d? estiu, ludoteques, campaments o colònies, parc de Nadal, etc, que es gestionarà per part del Negociat d? Infància i Família.

En cas d? esgotar-se l? import previst a les aplicacions pressupostàries corresponents, s? elaborarà una llista d? espera que serà ordenada de menor a major renda per càpita de les famílies sol·licitants, sense tenir-se en compte la data de sol·licitud. Aquests llistats s? activaran quan es disposi de més consignació a les aplicacions pressupostàries.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació que es determini anualment en la convocatòria, s? haurà de presentar a l? Oficina d? Atenció Ciutadana, carrer Rubió i Ors, 2-4, de dilluns a dijous, de 8:30 a 19:00 hores. i divendres de 8:30 a 15:00 hores.

La documentació a presentar en la convocatòria del 2018 és la que s? especifica a continuació:

Documentació bàsica obligatòria: - Full de sol·licitud específic (Annex 1) - Full d? inscripció a l? activitat esportiva o a l? activitat de lleure - Fotocòpia DNI, NIE i/o PASSAPORT o llibre de família del sol·licitant menor de 18

anys i del pare, mare o tutor legal del sol·licitant. Quan es tracti d? una persona menor d? edat, la sol·licitud haurà d? estar signada pel pare, mare o tutor legal. - Justificant de CONVIVÈNCIA (Ajuntament: Oficina Atenció al Ciutadà). - Certificat de bens de l? Ajuntament Molins de Rei i de qualsevol altre municipi on la

família tingui propietats.

Justificants econòmics de tots els majors d? edat integrants de la unitat familiar: - Nòmina, baixa o maternitat. - Certificat de pensió o prestacions de la Seguretat Social. - Certificat de l? OTG conforme està INSCRIT I REP O NO REP una prestació . - Declaració Jurada justificant els ingressos i/o no ingressos. - Declaració jurada justificants ingressos per lloguer habitació.

Justificant de despeses de la vivenda: - Últim rebut de lloguer o hipoteca (Entitat bancària).

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

- Declaració jurada de la despesa per habitació llogada.

Justificants bancaris: - Extracte bancari de tots els comptes bancaris dels moviments dels últims 6 mesos.

Justificants d? Hisenda (en el cas de realitzar-la): - Declaració Renta últim exercici, de tots els membres de la unitat familiar. - Últimes declaracions trimestrals de l? exercici actual (per autònoms). - Full d? autorització a AET i la DG signat per la família (Annex II).

Documentació complementària: En cas de separació familiar: - Conveni regulador de separació. - En el cas d? impagament de la pensió d? aliments, la denuncia corresponent. - Declaració Jurada justificant ingressos o no ingressos de la pensió aliments (en els

casos de que la sentencia estigui en tràmit)

- Fitxa esportiva, en cas d? estar donat d? alta en alguna competició, federada o de Consell Esportiu.

En cas de que a la sol·licitud li manquin dades o part de la documentació requerida, es notificarà a la família, qui haurà de subsanar aquesta documentació en el termini de 10 dies. En cas de no presentar la documentació requerida, s? entendrà que renúncia a la sol·licitud.

Les sol·licituds per concórrer, així com la resta d'annexos a la present convocatòria, es poden obtenir:

ýÿ al web www.molinsderei.cat ýÿ Presencialment a l? Oficina d? Atenció Ciutadana, carrer Rubió i Ors, 2-4, de

dilluns a dijous, de 8:30 a 19:00 hores. i divendres de 8:30 a 15:00 hores.

La presentació de la sol·licitud d'ajut implica l? acceptació de les bases.

Clàusula 4- Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d? acreditar-los.

Podran ser beneficiaris d? aquests ajuts els infants i joves residents a Molins de Rei inclosos en la unitat familiar que compleixin els següents requisits:

- Infants i joves entre 3 i 18 anys - Tots els membres de la unitat familiar han d? estar empadronats a Molins de Rei. - Els sol·licitants hauran de tenir una renda per càpita mensual de la unitat

familiar igual o inferior a 400 € .

Clàusula 5.- Criteris d? atorgament i valoració de sol·licituds

Les sol·licituds de les famílies que optin a aquests ajuts, sempre que no superin els llindars establerts en el punt 3 d? aquestes bases, s? atorgaran per la capacitat econòmica de la unitat familiar. Es subvencionarà un % segons la següent relació de renda per càpita mensual:

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

RxC menors de 175€ - 75% del cost de l? activitat RxC de 176 a 250€ - 60% del cost de l? activitat RxC de 251 a 325€ - 40% del cost de l? activitat RxC de 326 a 400€ - 20% del cost de l? activitat

El departament de Serveis Socials, podrà emetre un informe d? excepcionalitat en casos de situació de risc social, i pot proposar un import de la beca de fins el 100%.

Es valoraran un màxim de 2 sol·licituds per unitat familiar.

En cas de que les sol·licituds presentades superessin el crèdit disponible, passaran a una llista d? espera, ordenada segons la renda per càpita mensual. Tindran preferència les famílies amb menys ingressos, segons aquesta llista. En el cas de famílies amb els mateixos ingressos, s? acceptarà la sol·licitud que hagi entrat primer al registre de la Corporació.

La valoració de les sol·licituds es realitzarà des dels departaments d? Esports, Infància i Família i Serveis Socials, de l? Àrea de Serveis a les Persones de l? Ajuntament de Molins de Rei, que emetrà el corresponent informe proposta el qual elevaran a l? Alcalde per la seva resolució. La manca de resolució en data 31 de desembre, produeix efectes desestimatoris de la sol·licitud presentada.

Clàusula 6.- Pagament i justificació dels ajuts.-

El pagament i la justificació dels ajuts es farà segons disposa la clàusula 6a de les bases per l? atorgament d? ajuts per afavorir la pràctica esportiva i d? activitats de lleure en edat escolar.

Clàusula 7- Quantia pressupostària

Per a l? exercici 2018, es destina un import per la totalitat de 6.855,25€ , amb càrrec a l? aplicació pressupostària N/3030/231101/48001 Ajudes per a la pràctica esportiva, per un import de 1.855,25€ , i N/3070/233102/48002 Ajuts a famílies per esplais i casals d? estiu, per un import de 5.000€ , del pressupost de l? exercici 2018.

Clàusula 8- Òrgan instructor i resolució

L'òrgan instructor de la convocatòria, que tramitarà l'expedient, es el Negociat d? Esports de l? Ajuntament de Molins de Rei. La tramitació dels expedients i la seva resolució s'efectuarà segons es disposa a l? ordenança reguladora.

Clàusula 9- Resolució i Notificació

La resolució s'ha d'adoptar en el termini màxim de sis mesos a comptar de l? endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds i es notificarà als interessats, de conformitat amb els articles 42 i 43 de la llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes o directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, ambdós a comptar des de l? endemà de l'anunci de la resolució, sens perjudici d'interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s? entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de subvenció.

Molins de Rei, 28 de maig de 2018

L? ALCALDE, Joan Ramon Casals i Mata

Actividades de ocio y tiempo libre
Deporte
Escuelas
Familia
Juventud
Actividades deportivas
Alquiler de vivienda
Infancia
Vivienda
Hipotecas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Deporte