Convocatòria per a l'atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a activitats de funcionament de les AV de Sant Vicenç dels Horts. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 24/03/2017 hasta 02/04/2017
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

ANUNCI de convocatòria

CONVOCATORIA PER L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A ACTIVITATS DE FUNCIONAMENT DE LES AAVV DE SANT VICENÇ DELS HORTS.

1. Objecte.

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a través del departament de Participació Ciutadana i Convivència destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de les AAVV en el municipi de Sant Vicenç dels Horts i que s'hagin realitzat en el període de desembre a novembre de l'any en què es realitza la convocatòria.

1.1 Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament de l'organització i/o participació en activitats vinculades a:

- Activitats adreçades a la promoció del barri. - Festivals, concursos, mostres i trobades de barris. - Audiències públiques. - Campanyes socials. - Accions participatives. - Reunions. - Federació d'associacions de veïns i veïnes. - Cicle de difusió que es facin en el municipi. - Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l'objecte de la convocatòria. - Restauració o creació d'elements d'imatgeria de les entitats, compra de samarretes o indumentària que promouen les activitats objecte de la convocatòria. - Commemoració d'aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la conversació i difusió de les persones. - Organització d'exposicions relacionades amb les entitats. - Tallers i/o activitats formatives. - Edicions de publicacions o material de suport electrònic. - Creacions o manteniment de pagines web i xarxes socials.

1.2 No seran objectes de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals siguin:

- Projectes o activitats que generin beneficis econòmics. - Les barres de bar no es subvencionaran en cap cas. - Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l'objecte de la convocatòria. - Àpats populars. - En cap cas es subvencionarà cap àpat on l'entitat cobri per aquest, ja sigui la totalitat o part de l'import. - Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació. (Iva). - Donacions.

2. Finalitat de les subvencions.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d'interès públic o social que tinguin per finalitat:

' El foment, difusió i impuls de les associacions, federacions o col·lectius de veïns i veïnes de Sant Vicenç dels Horts per activitats realitzades, objecte de les presents bases, realitzades durant el termini de desembre a novembre de l'any en què es realitza la convocatòria.

3. Caràcter de les subvencions.

Les subvencions objecte d'aquestes convocatòries tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la llei o en aquestes convocatòries, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.

4. Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes convocatòries s'hauran de destinar a finançar activitats desenvolupades durant el període comprès entre l'1 de desembre i el 30 de novembre de l'any de la convocatòria.

5. Requisits de les entitats beneficiàries.

1.- Podran se beneficiàries d'aquestes subvencions associacions, federacions o col·lectius de veïns i veïnes de Sant Vicenç dels Horts que hagin de realitzar les activitats que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

' Les associacions, federacions o col·lectius de veïns i veïnes de Sant Vicenç dels Horts que es vulguin acollir a la convocatòria, caldrà que estiguin degudament reconegudes pels procediments administratius i legals preceptius, d'acord amb la legislació vigent.

' Siguin associacions, federacions o col·lectius de veïns i veïnes sense finalitat de lucre i de caràcter veïnal.

' Les Associacions, federacions o col·lectius de veïns i veïnes de Sant Vicenç dels Horts que es vulguin acollir a la convocatòria, caldrà que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. En el cas que ja ho estiguin, caldrà que tinguin actualitzades les dades (canvis de Junta o Estatuts).

El caràcter veïnal de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus estatuts.

' Tenir domicili social al municipi de Sant Vicenç dels Horts, i que així consti en els seus estatuts. ' Presentar la documentació que es sol·licita. ' Complir els terminis de presentació de les sol·licituds. ' Presentar la documentació justificativa que es demana un cop finalitzada l'activitat, el programa o el projecte.

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'apartat següent.

6. Documentació a aportar.

A la Sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que acrediti la personalitat del beneficiari i sol·licitant següent:

a) Identificació del beneficiari, aportant:

' Escriptura de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella en la que consti el darrer objecte social. ' Inscripció registral de l'entitat. ' Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.

b) Identificació del representant legal, aportant:

' Fotocòpia del DNI. ' Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal de l'entitat sol·licitant.

No serà necessari la presentació de la documentació corresponents als punts a) i b), descrits anteriorment, que s'hagin aportat en convocatòries anteriors, sempre que a la sol·licitud es manifesti que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van presentar, tal com preveu l'article 13 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques (en endavant LPACAP) i l'article 22.1.e) de la llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya.

c) Annex 1 del model normalitzat; Memòria de les activitats a realitzar per al qual es demana la subvenció

d) Annex 2 del model normalitzat; Pressupost previst per al projecte per al qual es demana la subvenció.

e) Annex 3 de la sol·licitud de subvenció (model normalitzat), que inclou els següents compromisos:

' Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària. ' Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció. ' Declaració de compromís de sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent i el control financer que pugui efectuar l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. ' Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur.

Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

El Model de Sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel representant legal de l'entitat sol·licitant,

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

Les entitats només podran presentar una sola memòria d'activitats i, per tant, participar en una única convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la clàusula 6, serà de 10 dies a comptar de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) de l'aprovació de les Bases específiques de les subvencions i de la convocatòria pública d'aquestes per a l'any 2017.

El lloc de presentació de les sol·licituds és el SIAC (Servei Integral d'Atenció al Ciutadà), plaça de la vila,1. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 16 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

El model normalitzat de la sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se als llocs web següents:

http://www.svh.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/convocatories/subvencions-i-ajuts/documentacio/

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Aquestes bases i la corresponent convocatòria es consideraran fermes si transcorregut el termini de 15 dies, des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona no s'han presentat al·legacions a les mateixes.

8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries. Cas que no sigui esmenada la mancança dins d'aquest termini se l'entendrà desistit de la sol·licitud.

9. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva.

10. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

Les subvencions s'atorgaran als sol·licitants en funció de la puntuació obtinguda, un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present convocatòria.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris:

1. Per contribució a la dinamització de la vida social del barri, per participar activament a les accions de Participació ciutadana, es realitzaran 6 reunions anuals programades i consensuades amb la Taula de Barris S'atorgarà 3 punts per assistència a cada sessió (Màxim 18 punts).

2. Per funcionament mínim. S'entén com a funcionament mínim la realització d'activitats, assemblees i/o qualsevol forma d'organització i activitat associativa (22 punts).

3. Per la garantia de continuïtat i la capacitat de projecció, gestió i execució de les associacions, col·lectius o federacions de veïns i veïnes, amb una programació estable d'interès públic d'activitats socioculturals, amb un màxim de 5 activitats programades al llarg de l'any, especificant motivació i objectius a assolir (40 punts).

4. Organització de la Festa Major d'Estiu de Barri, amb una relació de les activitats que organitza l'associació en el marc d'aquesta (20 punts).

L'assignació final es farà seguint la següent fórmula:

X=Suma total de punts de cada entitat, segons criteris específics. Y=Suma total de punts de totes les entitats que es presentin. Z=Quantitat total pressupostada l'any 2017 per a subvencions a les entitats. T=Subvenció de cada entitat.

T=Z/Y*X.

Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per tal d'acreditar els criteris de valoració.

En funció del nombre de sol·licituds admeses, i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria, l'òrgan col·legiat a que fa referència la clàusula 13 de la present convocatòria, podrà establir una puntuació mínima a assolir per tenir dret a la subvenció.

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

L'import que es destinarà a aquelles actuacions serà per l'import anualment aprovat en la convocatòria amb càrrec a l'aplicació pressupostària de l'any en curs, destinada a subvencionar activitats de les Aavv de Sant Vicenç dels Horts.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentada consignació pressupostària.

12. Import individualitzat de les subvencions.

La quantia de la subvenció anirà en funció de la valoració tècnica que es realitzi i es determinarà en relació als punts assignats.

En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 100% del cost total del projecte presentat.

Les associacions de veïns i veïnes realitzen activitats d'interès general en el barrisal tenir unaa funció dinamitzadora i de foment de la cohesió social, canalitzant i liderant les reivindicacions sobre les necessitats dels barris, el rendiment social i l'apoderament de la ciutadania.

És aquest treball pel bé col·lectiu, i tenint en compte que les entitats no tenen capacitat econòmica per a fer front a la part de la despesa que per llei els hi correspondria (50%), el motiu pel qual es subvenciona el 100% de la despesa que les activitats objecte d'aquest bases generen.

13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.

L'òrgan responsable de la tramitació i instrucció del procediment per a l'atorgament de la subvenció prevista en la present convocatòria serà el Departament de Participació Ciutadana i Convivència.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat que estarà format com a mínim per a 3 tècnics municipals, que seran nomenats en cada convocatòria anual.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà aquell que es determini d'acord amb la normativa sobre delegacions de competències i atribucions d'òrgans de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total previst.

14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos.

Per cada convocatòria, s'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst als l'articles 42 i 43 de la LPACAP.

La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

15. Acceptació de la subvenció.

La subvenció s'entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de 10 dies a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció s'entendrà acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la seva concessió.

16. Obligacions dels beneficiaris.

Son obligacions de les entitats beneficiaries d'aquestes subvencions, a mes de les especificades a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

a) Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establer a les presents convocatòries.

b) Les entitats preceptores de les subvencions que realitzin una proposta motivada de modificació del projecte inicialment presentat, en els termes de la clàusula 23, hauran d'adreçar una sol·licitud al Departament Participació Ciutadana i Convivència, presentant-la al Registre General de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts abans de la data de finalització assenyalat a la clàusula 7. La proposta es considerarà desestimada si en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de la seva presentació, no s'ha dictat resolució expressa.

c) Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides pel Departament Participació Ciutadana i Convivència.

d) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les referides actuacions i en relació a la subvenció concedida.

f) Els documents de qualsevol mena, justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar en un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions de les subvencions d'aquesta convocatòria.

g) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat a la sol·licitud i s'hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

h) Designar una persona interlocutora i col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest seguiment serà dirigit i supervisat per personal del Departament Participació Ciutadana i Convivència.

i) Fer constar als materials de difusió el suport de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, d'acord amb la normativa d'ús del logotip de la institució.

j) El català ha de ser la llengua de les publicacions, comunicacions i materials de difusió de les activitats de l'entitat.

k) L'entitat ha d'utilitzar únicament els punts d'informació habilitats per l'Ajuntament per donar a conèixer les seves activitats a la ciutadania. Per tant, s'ha de comprometre a no afixar cartells ni a les façanes d'edificis públics o privats ni al mobiliari urbà.

l) En el cas que les activitats a desenvolupar impliquin contacte habitual amb menors d'edat, l'entitat beneficiària de la subvenció haurà de presentar una declaració responsable en el termini de 30 dies naturals des de la notificació de la concessió, en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s'adscriguin a la realització de les dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la lliberta i indemnitat sexual.

m) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d'igualtat, d'objectivitat i de transparència i, en particular, s'obliga a:

' Facilitar a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d'altra que li sigui requerida d'acord amb la normativa vigent.

' Comunicar a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts les possibles situacions de conflicte d'interessos o d'altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present subvenció i pugui posar en risc l'interès públic.

' Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

L'incompliment d'aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

17. Despeses subvencionables.

Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents:

' Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat.

' Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats subvencionades (despeses de gestió; material d'oficina i consumibles informàtics; lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, Internet; les obres de reparació simple, o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances pròpies de l'entitat; taxes municipals; sous i salaris del personal administratiu o directiu; adquisició de material o reparació de maquinària, etc) sempre que no superin el 5% de les despeses directes imputades.

' També es consideraran despeses subvencionables les assegurances vinculades directament amb el projecte o activitat subvencionada.

' L'IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.

' Despeses per activitats ordinàries: (tallers, cursos, assemblees de les associacions, col·lectius o federacions de veïns i veïnes, festes majors de barri, activitats de lleure, actes reivindicatius, xerrades...).

Les factures i rebuts han de tenir sempre una data compresa dins el període objecte de la convocatòria, han d'anar a nom de l'entitat beneficiària i han d'haver estat efectivament pagades.

18. Despeses no subvencionables.

No seran subvencionables les següents despeses:

' Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i despeses de manutenció.

' No es subvencionaran despeses indirecte d'aliments (esmorzars, dinars, berenars, pica-piques), si no estan relacionats directament amb la realització d'alguna activitat concreta i plenament justificada.

' Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del patrimoni de l'entitat.

' Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats directament a l'activitat presentada..

' Despeses per activitats relacionades amb activitats que generin beneficis econòmics.

' Les barres de bar no es subvencionaran en cap cas.

' Despeses de begudes alcohòliques.

19. Forma de pagament.

El pagament de la subvenció concedida s'efectuarà d'un sol cop i prèvia la presentació, dins del termini establert a tal efecte a la clàusula 20 de les determinacions generals comunes, de justificants que en ella s'exigeixen.

Es preveu la possibilitat de d'efectuar-se un pagament avançat o bestreta a petició de l'entitat beneficiària o mitjançant l'acceptació expressa per part de la mateixa. Segons allò recollit en l'article 24 de les Bases Generals per a l'atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 26-05-04 i amb última modificació de 31-01-07, l'import del mateix no podrà ser superior al 60% de l'import concedit.

20. Termini i forma de justificació.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, en el termini de 10 dies hàbils des de la finalització del període subvencionat.

Aquesta justificació es presentarà per l'entitat beneficiària mitjançant els models normalitzats que es troben a la web que s'indica a la clàusula 7 d'aquesta convocatòria i amb el següent contingut:

- Compte justificatiu simplificat, que contindrà:

a) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents convocatòries, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica justificativa del compliment dels cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 75.2 del RLGS.

En la confecció de la memòria econòmica s'hauran de tenir en compte els següents criteris:

a) Aportar una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament.

b) S'haurà de justificar despeses per un import igual o superior al de la subvenció atorgada.

c) Els documents justificatius seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb.

eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat a que es refereixen.

d) Per a l'acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat realitzada amb anterioritat a l'acabament del període d'execució i hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

e) Aportar detall d'altres ingressos.

f) Altres documents que acreditin el compliment dels criteris específics d'atorgament de les subvencions.

Altra documentació: A més dels comptes justificatius a que fan referència les diferents opcions esmentades, caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s'acrediti que l'entitat beneficiària fa constar la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en l'execució del projecte o de l'activitat subvencionada.

21. Incidències en la justificació.

a) Manca de justificació.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir l'entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la comunicació del requeriment, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en el cas que s'hagués avançat el seu pagament.

b) Deficiències en la justificació.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

22. Mesures de garantia.

Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.

23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud de l'entitat beneficiària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan l'entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajust o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament superin el cost total del projecte o de la activitat subvencionada.

c) Quan l'entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les presents convocatòries.

24. Compatibilitat amb d'altres subvencions.

Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.

No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per al mateix projecte.

L'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l'activitat a desenvolupar.

Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

25. Publicitat de les subvencions concedides.

Per tal d'assegurar la publicitat dels beneficiaris, i segons allò previst en l'article 18 de la LGS, la resolució definitiva de la concessió de la subvenció es publicarà en el Tauler d'Anuncis i web municipal.

En el cas que els imports de la subvenció concedida, individualment considerada, siguin d'una quantia superior als 3.000 EUR, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'esmentada publicació.

Per últim, les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes Convocatòries seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

26. Causes de reintegrament.

Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, l'entitat beneficiària estarà en la obligada a reintegrar l'excés.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l'entitat beneficiària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les entitats beneficiàries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s'acordi la procedència del reintegrament.

27. Obligats al reintegrament.

Respondran solidàriament del reintegrament l'entitat beneficiària i els seus membres.

Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de l'entitat que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin possible l'incompliment o consentissin el de qui d'ells depengui. També seran responsable aquells que foren administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d'execució i justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el moment d'iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció.

28. Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Títol IV del Reglament de la Llei general de subvencions (RD 887/2006, 21 de juliol).

29. Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveu expressament aquestes Convocatòries, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, les Bases Generals per a l'atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 26-05-04 i amb última modificació de 31-01-07, la Llei la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés legislació concordant.

30. Protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s'informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobres protecció de dades estableix.

Així mateix, s'informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

31. Vigència de les presents bases.

La vigència d'aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin.

I, perquè consti, lliuro i signo aquest edicte.

Sant Vicenç dels Horts, 13 de març de 2017 El regidor de Participació i Convivència Ciutadana, Arnau Mata Casademunt

Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana
Catalán
Actividades de ocio y tiempo libre
Fiestas Populares