Convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció d'ajuts econòmics per a les activitats d'estiu 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 17-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 17/03/2015 hasta 17/09/2015
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió de 5 de març de 2015, va adoptar, per unanimitat dels assistents, els acords següents:

'Primer.- APROVAR la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció d'ajuts econòmics per a les activitats d'estiu 2015, i DETERMINAR el període de presentació de les esmentades sol·licituds, que serà el comprès entre els dies 16 i 25 de març de 2015.

Segon.- APROVAR l'import màxim d'ajuts econòmics per a activitats d'estiu de l'any 2015, de conformitat amb l'informe emès per l'equip tècnic de l'Àrea de Polítiques Socials.

Import màxim per als ajuts d'estiu 2015.

- Opció general: 248.-EUR.

- Altres opcions: Import màxim segons Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de l'ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Les sol·licituds que es regiran segons altres opcions, seran aquells que disposin puntuació social, i s'aplicaran, tal i com estableix l'article 9. Barem de les sol·licituds del Reglament de concessió d'ajuts econòmics per a la realització d'activitats d'estiu i/o activitats extraescolars de lleure, esportives, culturals o socials, per l'Ordre BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s'aproven les llistes d'indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents, segons la puntuació i criteris que es relaciona:

De l'1 al 12 tenen una puntuació d'1 punt

De l'13 al 23 la puntuació és de 0,5 punts

LLISTAT INDICADORS PER SERVEIS SOCIALS

1. El nucli familiar té dificultats socials, econòmiques i/o d'organització

2. L'alimentació de l'infant o l'adolescent és descuidada o insuficient

3. L'infant o l'adolescent està adoptant rols que no li corresponen per edat

4. És una nena/adolescent embarassada (o mare) amb greus dificultats personals i socials.

5. Conductes dissocials i/o agressives de l'infant o l'adolescent (dintre o fora de l'escola)

6. Conductes de risc vers el mateix infant o adolescent (dintre o fora de l'escola)

7. S'encarreguen de l'infant o l'adolescent altres familiars, amics o veïns no adequats.

8. Els progenitors, tutors o guardadors freqüenten amb l'infant o l'adolescent ambients o locals no adients per a ell/ella (bars, discoteques...).

9. Els progenitors, tutors o guardadors mostren pautes educatives no adequades amb l'infant o l'adolescent

10. Els progenitors, tutors o guardadors poden estar maltractant físicament l'infant o l'adolescent o abusant-ne sexualment

11. L'infant o l'adolescent està vivint en un entorn familiar violent

12. Compliment del pla de treball acordat amb serveis socials

13. Alteracions de l'infant o l'adolescent en la relació amb els altres (dintre o fora de l'escola)

14. Altres manifestacions d'alteració de l'estat d'ànim de l'infant o l'adolescent

15. L'infant o l'adolescent està en una situació sobrevinguda en què ningú se'n fa càrrec.

16. L'infant o l'adolescent presenta problemes amb l'assistència escolar

17. Els progenitors, tutors o guardadors manifesten rebuig vers l'infant o l'adolescent

18. El seguiment i control de la salut de l'infant o l'adolescent no sembla l'adequat

19. Els progenitors, tutors o guardadors es despreocupen de les seves activitats escolars i d'oci

20. Els progenitors, tutors o guardadors mostren incapacitat de control de l'infant o l'adolescent

21. Els progenitors, tutors o guardadors poden tenir una addicció a l'alcohol o altres drogues

22. Els progenitors, tutors o guardadors poden estar patint algun trastorn mental

23. Els progenitors, tutors o guardadors pateixen alguna malaltia física greu.

24. La higiene de l'infant o l'adolescent és deficient

Tercer.- CONDICIONAR la convocatòria a l'aprovació definitiva del Reglament de concessió d'ajuts econòmics per a la realització d'activitats d'estiu i/o activitats extraescolars de lleure, esportives, culturals o socials, el qual ha estat aprovat inicialment pel Ple de l'ajuntament en data 26 de febrer de 2015.

Quart.- PUBLICAR aquests acords mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província.'

El que es fa públic, per a coneixement general.

Les Franqueses del Vallès, 11 de març de 2015

L'alcalde, Francesc Colomé Tenas

Actividades de servicios sociales
Servicios Sociales
Actividades de ocio y tiempo libre
Deporte
Cultura
Actividades extraescolares
Escuelas
Educación
Salud