Convocatòria del Premi Comerç de Barcelona. - Boletín Oficial de Barcelona de 31-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 31/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Comissió de govern, en sessió de 24 de maig de 2018, ha aprovat la següent resolució:

APROVAR inicialment les Bases del Premi Comerç de Barcelona, destinat a totes aquelles iniciatives, contribucions fetes en establiments comercials i/o parades de mercats municipals, corresponents a l'any 2017, que hagin tingut incidència en la millora del sector comercial i dels mercats municipals i que es puguin integrar en les modalitats del premi descrites a les bases específiques. ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de I'Ajuntament, així com la inserció d'una referencia d'aquest anunci en la Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent al de l? esmentada publicació; APROVAR definitivament les bases, sempre i quan no s? hagin formulat al·legacions durant el període d? informació pública que facin necessària la seva modificació; CONVOCAR el Premi Comerç de Barcelona, en la seva 21a edició de Comerç i 9a de Mercats, i obrir termini per a la presentació de candidatures en el termini i condicions especificat a les bases.

Les Bases es poden examinar de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores per formular-hi les al·legacions que es considerin adequades al Departament de Serveis Jurídics de la Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (c/ Avinyó, 32 planta 1a).

BASES PARTICULARS DELS PREMIS COMERÇ DE BARCELONA 2018

L? Ajuntament de Barcelona, a través de la Regidoria de Turisme, Comerç i Mercats, convoca un any més una nova edició del Premi Comerç de Barcelona. Enguany s? unifica en aquesta convocatòria la vint-i-unena edició del Premi Comerç de Barcelona i la novena edició del Premi Mercats de Barcelona, Jordi Maymó.

Barcelona és una ciutat amb moltes realitats comercials, totes elles adaptades a l? entorn que l? espai urbà els hi ofereix, des del comerç de barri, als dels principals eixos de destí de compres. La ciutat compta amb una xarxa de comerç de proximitat dinàmica, en constant renovació i adequació a les demandes ciutadanes. De fet, el comerç urbà és un dels elements de Barcelona més ben valorats pels seus ciutadans i pels nombrosos visitants. A més, és la ciutat europea amb més eixos comercials urbans. I poques ciutats del món gaudeixen d? una xarxa de mercats municipals com la que té Barcelona, amb 39 mercats alimentaris i 6 no alimentaris.

Les dues tipologies de comerç - botiga de carrer, mercat municipal-, conviuen en perfecte simbiosi. Així ho demostra la integració dels mercats municipals en els eixos comercials i el seu efecte locomotora .

La funció social que el comerç executa en trama urbana, a banda de l? atractiu que confereix als nostres carrers i la seguretat que dona a determinades àrees comercials, es fonamenta amb l? esforç de totes aquestes empreses i empresaris que any darrera any han treballat des del comerç, però sobretot fent-lo evolucionar.

L? Ajuntament, mitjançant l? Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) aposta per uns mercats municipals competitius, per uns equipaments comercials capaços de combinar els seus valors característics (el producte fresc i de qualitat, l? oferta especialitzada i el tracte personalitzat) amb una oferta lúdica i d? oci, amb unes instal·lacions modernes i amb tots aquells serveis, en definitiva, que permetin atendre les noves demandes ciutadanes en matèria de consum.

Aquest Premi vol reconèixer a aquells establiments comercials que han sabut evolucionar en la proposta a client, gestionar la continuïtat dels seus models de negoci i contribuir de manera permanent a la dinamització comercial de Barcelona, i a la seva referència comercial. Es consolida el reconeixement de la ciutat a la tasca dels nostres comerciants de la xarxa de mercats municipals i de les seves associacions de venedors, especialment a les iniciatives empresarials que aporten valor afegit, a les dinamitzacions comercials que s? estan duent a terme, i a les persones que treballen en el món dels mercats i que contribueixen a fer de Barcelona una ciutat moderna i emprenedora de la qual tots ens sentim orgullosos, i dels seus mercats un valor en alça i un referent mundial.

Es reconeixeran com a valors implícits d? aquest comerç:

PROXIMITAT per la funció social d? adaptació i servei a client, INNOVACIÓ per la constant evolució i creixement del seu negoci SOSTENIBILITAT pel seu compromís i col·laboració amb l? entorn.

EMPRENEDORIA per la iniciativa i la creativitat en la seva proposta.

BASES PARTICULARS DEL PREMI COMERÇ DE BARCELONA

1. Objecte:

L? Ajuntament de Barcelona convoca el Premi Comerç de Barcelona, amb l? objectiu de reconèixer i promocionar les iniciatives que contribueixen a fer créixer el model de comerç de proximitat innovador i les que contribueixen a la dinamització i millora de la iniciativa empresarial comercial dels mercats municipals de la nostra ciutat.

Amb aquesta finalitat, la 21a edició del premi Comerç de Barcelona i la 9a edició del Premi Mercats de Barcelona, busca distingir les iniciatives, les contribucions, establiments comercials i associacions de venedors dels mercats municipals que hagin incidit en la millora del sector comercial. El Premi consta de sis modalitats:

1.1. Comerç innovador 1.2. Comerç col·laborador 1.3. Albert González a la tasca de contribució a la promoció, innovació i coneixement del comerç de la

ciutat. 1.4. Comerç de proximitat 1.5. Comerç sostenible 1.6. Mercats de Barcelona

2. Participants i requisits:

Poden presentar la seva candidatura al premi totes aquelles persones físiques o jurídiques (titulars d? establiments comercials, de parades de mercats municipals, associacions de comerciants territorials o sectorials i associacions de venedors de mercats municipals) que contribueixin o hagin contribuït a la millora del teixit comercial i dels mercats de la ciutat de Barcelona, que es puguin integrar en algun dels àmbits descrits en el primer apartat i que compleixin les condicions que es detallen en el punt 6 sobre descripció de les modalitats.

Són candidates al Premi, tant les propostes que arribin mitjançant sol·licitud de de les persones indicades en el paràgraf anterior, com aquelles que complint l? establert en aquest mateix punt i en base als criteris de les modalitats del punt 6, hagin estat proposades d? ofici pel jurat, sempre i quan s? hagin desenvolupat o hagin entrat en funcionament fins a la data de convocatòria del present Premi.

Requisits:

- Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l? Agència Tributària, Seguretat Social i amb Hisenda Municipal. La presentació de la candidatura comporta l? autorització a l? Ajuntament de Barcelona perquè pugui comprovar i obtenir l? acreditació d? estar al corrent d? aquestes obligacions.

- Disposar de la documentació que acrediti l? activitat (llicència, autorització o comunicat) que es presenti al Premi.

3. Sol·licituds i termini de presentació:

Els documents de sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria s? han de presentar per canal telemàtic, a través del portal de tràmits de l? Ajuntament de Barcelona (ajuntament.barcelona.cat/tramits), o bé presencialment, en les OAC (Oficines d? atenció ciutadana) dels districtes municipals o Pl. Sant Miquel.

El participant podrà presentar la seva candidatura a una o vàries modalitats.

Documentació a presentar:

- El formulari consta d? un full de proposta de candidatura que s? haurà d? omplir en la seva totalitat. Aquest document inclou una autorització a l? ajuntament per comprovar i acreditar els requisits de la convocatòria.

- Una memòria explicativa de la iniciativa, l? establiment o la trajectòria professional, acompanyada, si és possible, de fotografies, articles de premsa o qualsevol altra documentació que aporti més informació sobre la candidatura presentada.

La data límit de presentació de les candidatures és el dia 29 de juny de 2018.

Les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran tractades d? acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

4. Jurat

El jurat serà presidit pel Regidor de Turisme, Comerç i Mercats o persona en qui delegui i integrat pels següents vocals:

?' ?' ?' ?' ?' ?' ?' ?' ?' ?'

La Directora del Club EMAS. El President de Barcelona Oberta. El President de la Fundació Barcelona Comerç La Directora-Gerent d? ESCODI La Sra. Maria Segarra, Consultora especialista en l? àmbit del retail. El Cap de Projectes de l? Institut Municipal de Mercats de Barcelona. La periodista especialista en comerç del Programa Valor Afegit de TV3. La Directora d? Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l? Ajuntament de Barcelona. La Directora dels Serveis de Comerç de l? Ajuntament de Barcelona. Una persona en representació de la FEGRAM (Federació de Gremis de Detallistes de Productes Alimentaris i Associacions de Concessionaris de Mercats de Catalunya). Una persona en representació de l? Associació de Mercats Municipals de Catalunya. ?'

També formarà part del jurat una tècnica de la Direcció de Serveis de Comerç que exercirà funcions de Secretaria jurídica, amb veu però sense vot i una tècnica de la mateixa Direcció que exercirà de Secretaria tècnica de l? organització del Premi, amb veu però sense vot.

El jurat puntuarà les candidatures en base als criteris establerts en cadascuna de les modalitats i el premi s? atorgarà a aquella proposta que hagi obtingut millor puntuació, sempre i quan compleixi amb els requisits detallats al punt 2 de les Bases i normativa d? aplicació.

Si alguna de les persones membres del jurat no pot assistir a la reunió, pot emetre el seu vot per escrit i trametre? l a la Secretaria jurídica del premi o delegar la seva assistència a les reunions a una altra persona de la mateixa organització.

Si, a criteri del jurat, cap de les candidatures presentades en alguna de les modalitats reuneix els requisits suficients per ser guardonada, la modalitat en qüestió pot ser declarada deserta.

El jurat podrà proposar un premi o menció especial tant en les categories estipulades com fora d? aquestes, si ho considera oportú.

El jurat podrà proposar altres candidatures a les diferents modalitats del premi quan les propostes presentades no assoleixin la puntuació mínima de 5 punts.

En tot el que no prevegin aquestes bases, el jurat ajustarà la seva actuació al que disposa el capítol II, títol II de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre de Procediment Administratiu Comú.

5. Lliurament del premi:

El veredicte del Jurat es donarà a conèixer en un acte que se celebrarà durant el darrer trimestre de l? any. La data, el lloc i l? hora es comunicaran oportunament.

Durant la celebració d? aquest acte es lliurarà un guardó commemoratiu per a les candidatures guanyadores de cadascuna de les modalitats.

6. Descripció de les modalitats:

6.1 Premi al comerç innovador:

L? objectiu d? aquest premi és reconèixer la iniciativa empresarial que representi una notable aportació al sector comercial de la ciutat; i el constitueixin per la seva proposta en un referent del comerç de Barcelona com a nou model de negoci. La iniciativa ha de tenir com a mínim 1 any de recorregut i màxim de 3 anys.

La referència d? aquest premi, sovint va lligada a la posada en pràctica per part de l? empresari de decisions que afecten a la gestió del seu negoci i en especial a la seva INICIATIVA per tirar endavant un projecte i posar-hi tots els mitjans a l? abast (tècnics, humans i creatius).

Es reconeixerà la proposta de negoci i /o projecte que introdueixi una innovació en l? àmbit de: - L? estratègia i/o concepte comercial, - Proposta de valor de cara a client (en el punt de venda, en el producte i/o en el canal de distribució), - Capital humà (nous perfils i noves habilitats).

La proposta es valorarà fins a un màxim de 10 punts en base als següents criteris:

- Nous models de negoci que impliquin nous tipus de botigues, nous mercats no satisfets (atraure nous clients), noves propostes de producte i noves maneres de relacionar-se amb el client.

- L? ús de les tecnologies i en especial la seva combinació entre l? on-line i la botiga física.

- La projecció que la proposta d? establiment dona a la imatge de Barcelona i a la zona comercial on s? ubica.

- El grau d? iniciativa, el talent emprenedor i, en especial, l? accés al sector per emprenedors que vulguin iniciar-se al comerç, amb propostes de proximitat i autoocupació.

L? objectiu final del premi a la iniciativa comercial és que, com a proposta de negoci, el resultat final sigui percebut pel client i es valoraran tant per la solidesa del projecte empresarial com per la innovació que suposi en el sector o en la seva gestió.

6.2 Premi al comerç col·laborador:

Reconeixement a la iniciativa agrupada que en la seva execució suposi una millora per la gestió empresarial i/o territorial. Es valorarà la col·laboració que impliqui en l? àmbit privat la millora en la gestió i l? eficiència, la innovació en noves propostes i serveis al consumidor i per tant la capacitat de mantenir determinats formats i estructures comercials (centrals de compra, serveis compartits, acords amb productors,..)

ýÿ Es valoraran les xarxes de cooperació (entre comerços, serveis i entitats en general) que impliquin revitalitzar i promocionar el teixit comercial i de barri; i en especial evolucionar cap a nous models de gestió del comerç i l? espai comercial, fins a un màxim de 10 punts.

L? objectiu final d? aquest comerç és destacar l? evolució dels models de gestió tant sectorial i territorial que impliquin referents més eficients i estratègics.

6.3 Premi Albert González a la tasca de contribució a la promoció, innovació i coneixement del comerç de la ciutat:

Reconeixement a aquella persona (professional, empresari, empleat) que amb la seva trajectòria professional i/o lideratge contribueixi o hagi contribuït al desenvolupament, millora, dinamització, i/o promoció del comerç de Barcelona i dels valors que li són inherents al comerç de trama urbana (proximitat, innovació, sostenibilitat i emprenedoria).

ýÿ Es valorarà la trajectòria professional en el comerç, l? impacte que la seva tasca ha tingut a nivell territorial i sectorial, així com l? aportació de valor que el projecte que hagi liderat suposi per al comerç de Barcelona, fins a un màxim de 10 punts

L? objectiu és el reconeixement al talent i a la trajectòria professional en favor del comerç de Barcelona.

6.4 Premi al comerç de proximitat

Reconeixement a aquell comerç que per la seva implantació i la seva pròpia identitat, desenvolupa una funció social i alhora vertebradora en la trama urbana.

Es valorarà la proposta fins a un màxim de 10 punts en base als següents criteris:

ýÿ

ýÿ

ýÿ

Es valorarà la singularitat dels establiments comercials, que a partir de la decoració, gamma de producte, antiguitat de l? establiment i la qualitat del producte i servei percebut per al client, formin part d? una imatge distinta del comerç de la ciutat de Barcelona. Es valorarà la trajectòria empresarial, a partir del reconeixement que el propi barri i veïnat li té per la seva contribució a millorar la qualitat de vida dels residents, i a revitalitzar, dignificar i/o potenciar la zona comercial. Es valorarà la seva proximitat a client i la vocació de servei, de satisfer les necessitats més immediates i properes de la població resident.

L? objectiu final d? aquest comerç és posar de relleu la contribució que destacats establiments, per la seva relació directa amb l? entorn, fan al teixit comercial i territorial de Barcelona.

6.5 Premi al comerç sostenible: Reconeixement a aquell comerç que en l? execució de la seva activitat (producte, processos de venta i/o elaboració, i servei) incorpori bones pràctiques i un compromís per la coresponsabilitat, la proximitat i la diversitat davant el client i el territori.

Es valorarà la proposta fins a un màxim de 10 punts en base als següents criteris:

ýÿ Es valoraran aquelles pràctiques que impliquin un compromís amb la comunitat; com ara els serveis de proximitat, l? accessibilitat, la inserció laboral de persones amb especial dificultat d? integració ( diversitat funcional, risc d? exclusió social, etc..) Es valoraran aquelles pràctiques que garanteixin un consum responsable, com ara reducció de residus, estalvi d? energia i d? aigua, el producte eco i de proximitat . ýÿ

L? objectiu final d? aquest comerç és posar en valor i destacar pel plus del servei que aquest comerç aporta a les persones involucrant-se amb la societat , i per la seva implicació amb el territori garantint una qualitat del nivell de vida a tota la ciutat.

6.6 Premi Mercats de Barcelona, Jordi Maymó

Aquesta modalitat consta de dues subcategories:

Premi a la millor iniciativa individual d? un establiment d? un mercat municipal de la ciutat de Barcelona: reconeixement a la singularitat de determinats establiments comercials presents a la xarxa de mercats municipals de la ciutat de Barcelona.

La proposta es valorarà fins a un màxim de 10 punts en base als següents criteris:

ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ

que representin una imatge distintiva per les seves característiques de decoració per la gamma de la seva oferta de productes per l? antiguitat pels elements d? innovació per la qualitat del seu servei al consumidor pel seu valor afegit en l? acte de venda

Premi a la millor iniciativa col·lectiva per a la dinamització d? un mercat municipal de la ciutat de Barcelona.

Es valorarà, fins a un màxim de 10 punts, el reconeixement de les iniciatives impulsades per les associacions de venedors dels mercats municipals de Barcelona que representin una aportació significativa i avantguardista a la dinamització comercial d? un mercat, la posada en marxa o consolidació d? un servei en un mercat, d? un subsector comercial concret o del conjunt del mercat. L? objectiu final és consolidar el reconeixement de la ciutat a la tasca dels comerciants de la xarxa de mercats municipals i de les seves associacions de venedors, especialment a les iniciatives empresarials que aporten valor afegit, a les dinamitzacions comercials que s? estan duent a terme, i que contribueixen a fer de Barcelona una ciutat moderna i emprenedora, i dels seus mercats un valor en alça i un referent mundial.

7. Condicions generals

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d? aquestes bases.

En tot el que no prevegin aquestes bases particulars, caldrà atenir-se al que disposa la Normativa general reguladora de les subvencions de l? Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Plenari del Consell Municipal en sessió de data 17 de desembre de 2010.

Barcelona, 28 de maig de 2018

M. Isabel Fernández Galera Secretària delegada

Comercio
Comercio y marketing
Turismo y agencias de viajes
Turismo
Innovación
Dinamización comercial
Asociacionismo comercial
Cooperativismo
Iniciativa emprendedora
Consumidores y usuarios
Empleo autónomo
Energía
Inserción laboral